Poeme-France : Lecture Écrit Art

Poeme : Blanche-Noire

Poème Art
Publié le 17/01/2018 20:04

L'écrit contient 125 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Simplementcompliqué

Blanche-Noire

Blanche comme la neige,
Noir comme l’ébène,
Ce sont les couleurs,
Les couleurs qui me mènent.

Tous mes doutes que j’ai pendant la nuit,
Les craintes dans mon âme, faisant du bruit,
Ils réussissent simplement à disparaître,
Quand le jour se lève et devient mon maître.

L’obscurité effraie et crée l’illusion,
La lumière guide et montre la direction,
Elles sont si contraires, mais si pareilles,
Leur beauté - inaudible pour l’oreille.

Grâce à leur présence je vois le monde,
Moi-même et cette planète ronde,
Tout commence et finit avec eux,
Et si je n’en apprecie pas,
Je suis juste un homme capricieux.

Blanche comme la neige,
Noir comme l’ébène,
Ce sont les couleurs
Qui coulent dans mes veines.
 • Pieds Hyphénique: Blanche-Noire

  blan=che=com=me=la=neige 6
  noir=com=me=lé=bè=ne 6
  ce=sont=les=cou=leurs 5
  les=cou=leurs=qui=me=mènent 6

  tous=mes=doutes=que=jai=pen=dant=la=nuit 9
  les=craintes=dans=mon=â=me=fai=sant=du=bruit 10
  ils=réus=sissent=simple=ment=à=dis=pa=raître 9
  quand=le=jour=se=lèveet=de=vient=mon=maître 9

  lobs=cu=ri=té=ef=fraieet=crée=lillu=sion 9
  la=lu=mière=gui=deet=mon=tre=la=di=rec=tion 11
  elles=sont=si=con=traires=mais=si=pa=reilles 9
  leur=beau=té=i=nau=dible=pour=lo=reille 9

  grâ=ceà=leur=présen=ce=je=vois=le=monde 9
  moi=mêmeet=cet=te=pla=nè=te=ronde 8
  tout=commen=ceet=fi=nit=a=vec=eux 8
  et=si=je=nen=ap=pre=cie=pas 8
  je=suis=jus=teun=homme=ca=pri=cieux 8

  blan=che=com=me=la=neige 6
  noir=com=me=lé=bè=ne 6
  ce=sont=les=cou=leurs 5
  qui=cou=lent=dans=mes=veines 6
 • Phonétique : Blanche-Noire

  blɑ̃ʃə kɔmə la nεʒə,
  nwaʁ kɔmə lebεnə,
  sə sɔ̃ lε kulœʁ,
  lε kulœʁ ki mə mεne.

  tus mε dutə kə ʒε pɑ̃dɑ̃ la nɥi,
  lε kʁɛ̃tə dɑ̃ mɔ̃n- amə, fəzɑ̃ dy bʁɥi,
  il ʁeysise sɛ̃pləmɑ̃ a dispaʁεtʁə,
  kɑ̃ lə ʒuʁ sə lεvə e dəvjɛ̃ mɔ̃ mεtʁə.

  lɔpskyʁite efʁε e kʁe lilyzjɔ̃,
  la lymjεʁə ɡidə e mɔ̃tʁə la diʁεksjɔ̃,
  εllə sɔ̃ si kɔ̃tʁεʁə, mε si paʁεjə,
  lœʁ bote inodiblə puʁ lɔʁεjə.

  ɡʁasə a lœʁ pʁezɑ̃sə ʒə vwa lə mɔ̃də,
  mwa mεmə e sεtə planεtə ʁɔ̃də,
  tu kɔmɑ̃sə e fini avεk ø,
  e si ʒə nɑ̃n- apʁəsi pa,
  ʒə sɥi ʒystə œ̃n- ɔmə kapʁisjø.

  blɑ̃ʃə kɔmə la nεʒə,
  nwaʁ kɔmə lebεnə,
  sə sɔ̃ lε kulœʁ
  ki kule dɑ̃ mε vεnə.
 • Pieds Phonétique : Blanche-Noire

  blɑ̃=ʃə=kɔ=mə=la=nε=ʒə 7
  nwaʁ=kɔ=mə=le=bε=nə 6
  sə=sɔ̃=lε=ku=lœ=ʁə 6
  lε=ku=lœʁ=kimə=mε=ne 6

  tus=mε=dutə=kə=ʒε=pɑ̃=dɑ̃=la=nɥi 9
  lε=kʁɛ̃tə=dɑ̃=mɔ̃=namə=fə=zɑ̃=dy=bʁɥi 9
  il=ʁe=y=si=se=sɛ̃=plə=mɑ̃=a=dis=pa=ʁεtʁə 12
  kɑ̃lə=ʒuʁ=sə=lεvəe=də=vjɛ̃=mɔ̃mεtʁə 7

  lɔp=sky=ʁi=te=e=fʁε=e=kʁe=li=ly=zjɔ̃ 11
  la=ly=mjεʁə=ɡi=dəe=mɔ̃=tʁə=la=di=ʁεk=s=jɔ̃ 12
  εl=lə=sɔ̃=si=kɔ̃=tʁε=ʁə=mε=si=pa=ʁε=jə 12
  lœ=ʁə=bo=te=i=no=di=blə=puʁ=lɔ=ʁε=jə 12

  ɡʁa=sə=a=lœʁ=pʁe=zɑ̃=sə=ʒə=vwa=lə=mɔ̃=də 12
  mwa=mε=mə=e=sε=tə=pla=nε=tə=ʁɔ̃=də 11
  tu=kɔ=mɑ̃=sə=e=fi=ni=a=vεk=ø 10
  e=si=ʒə=nɑ̃=na=pʁə=si=pa 8
  ʒə=sɥi=ʒys=tə=œ̃=nɔ=mə=ka=pʁi=sj=ø 11

  blɑ̃=ʃə=kɔ=mə=la=nε=ʒə 7
  nwaʁ=kɔ=mə=le=bε=nə 6
  sə=sɔ̃=lε=ku=lœ=ʁə 6
  ki=ku=le=dɑ̃=mε=vε=nə 7

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/01/2018 12:25Thibault Bozellec

Très bien écrit ! Intéressant...