Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Emergences

Poème - Sans Thème -
Publié le 16/10/2005 18:10

L'écrit contient 357 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sister

Emergences

Moi je viendrais à toi et puis je m’offrirais
Oui je viendrais à toi mais tu en souffriras
Ne crois pas que j’attends de ton corps le plaisir
Même si je tente d’y croire si j’ai l’air de le dire
Je voudrais voir en toi s’enflammer le désir
Mais plus forte que lui se dresser ta raison
Même si tu hésites laisse-là me dire non
Même si je te supplie laisse-là me dire non
Laisse–là te dire non et t’interdire mon corps
Laisse-moi croire encore qu’un corps n’est pas le plus fort
Laisse-moi croire que ton sexe ne doit pas être roi
Je sais que c’est méchant d’attendre tant de toi
Tu sais faut me comprendre je suis juste une enfant
Qui a cru ne plus l’être en perdant l’innocence
À l’âge ou l’on croit toutes encore au prince charmant
Mes espoirs s’étouffaient se noyaient dans le sang
Qui fuyait suffocant un corps laissé béant
Par l’appétit géant le désir terrifiant
De vengeance ou de sexe de mal ou de plaisir
D’un garçon pataugeant dans le fatras boueux
Des douleurs de sa mère de l’absence de barrières
Ni monstre ni bourreau et même pas méchant
Un simple naufragé dans une mer de souffrances
Qu’était déjà trop lourd en s’agrippant à moi
Et qui m’a fait couler qui nous a fait tomber
Dans un gouffre glacé de culpabilité
Tu seras ma victime sauf si tu as en toi
La force d’un seul mot qui m’a tant fait défaut
Trois lettres de refus conscience et volonté
Viens…
N’oublie pas
Je ne veux pas ce que j’ai l’air de désirer
Allez viens…
N’oublie pas d’être adulte aide-moi à délivrer
La naïve petite fille que je n’ai pas été
Alors enfin un jour j’apprendrais à grandir
Posant mes pieds nouveaux sur mes traces trop anciennes
Posant mes pieds grandis sur mes traces trop petites
J’aurais trouvé la force de ne plus me fuir
 • Pieds Hyphénique: Emergences

  moi=je=vien=drais=à=toi=et=puis=je=mof=fri=rais 12
  oui=je=vien=drais=à=toi=mais=tu=en=souf=fri=ras 12
  ne=crois=pas=que=jat=tends=de=ton=corps=le=plai=sir 12
  même=si=je=ten=te=dy=croi=re=si=jai=lair=de=le=dire 14
  je=vou=drais=voir=en=toi=sen=flam=mer=le=dé=sir 12
  mais=plus=for=te=que=lui=se=dres=ser=ta=rai=son 12
  même=si=tu=hé=si=tes=lais=se=là=me=di=re=non 13
  même=si=je=te=sup=plie=lais=se=là=me=di=re=non 13
  laisse=là=te=di=re=non=et=tin=ter=di=re=mon=corps 13
  laisse=moi=croi=reen=core=quun=corps=nest=pas=le=plus=fort 12
  laisse=moi=croi=re=que=ton=sexe=ne=doit=pas=ê=tre=roi 13
  je=sais=que=cest=mé=chant=dat=ten=dre=tant=de=toi 12
  tu=sais=faut=me=compren=dre=je=suis=jus=teu=ne=en=fant 13
  qui=a=cru=ne=plus=lêtre=en=per=dant=lin=no=cence 12
  à=lâ=geou=lon=croit=toutes=en=co=re=au=prin=ce=char=mant 14
  mes=es=poirs=sé=touf=faient=se=no=yaient=dans=le=sang 12
  qui=fu=y=ait=suf=fo=cant=un=corps=lais=sé=bé=ant 13
  par=lap=pé=tit=gé=ant=le=dé=sir=ter=ri=fiant 12
  de=ven=geance=ou=de=sexe=de=mal=ou=de=plai=sir 12
  dun=gar=çon=pa=tau=geant=dans=le=fa=tras=bou=eux 12
  des=dou=leurs=de=sa=mère=de=lab=sen=ce=de=bar=rières 13
  ni=mons=tre=ni=bour=reau=et=mê=me=pas=mé=chant 12
  un=simple=nau=fra=gé=dans=u=ne=mer=de=souf=frances 12
  qué=tait=dé=jà=trop=lourd=en=sa=grip=pant=à=moi 12
  et=qui=ma=fait=cou=ler=qui=nous=a=fait=tom=ber 12
  dans=un=gouf=fre=gla=cé=de=cul=pa=bi=li=té 12
  tu=se=ras=ma=vic=time=sauf=si=tu=as=en=toi 12
  la=for=ce=dun=seul=mot=qui=ma=tant=fait=dé=faut 12
  trois=lettres=de=re=fus=cons=cien=ce=et=vo=lon=té 12
  viens 1
  nou=blie=pas 3
  je=ne=veux=pas=ce=que=jai=lair=de=dé=si=rer 12
  al=lez=viens 3
  nou=blie=pas=dêtrea=dul=te=ai=de=moi=à=dé=li=vrer 13
  la=naï=ve=pe=tite=fille=que=je=nai=pas=é=té 12
  a=lors=en=fin=un=jour=jap=pren=drais=à=gran=dir 12
  po=sant=mes=pieds=nou=veaux=sur=mes=traces=trop=an=ciennes 12
  po=sant=mes=pieds=gran=dis=sur=mes=traces=trop=pe=tites 12
  jau=rais=trou=vé=la=force=de=ne=plus=me=fu=ir 12
 • Phonétique : Emergences

  mwa ʒə vjɛ̃dʁεz- a twa e pɥi ʒə mɔfʁiʁε
  ui ʒə vjɛ̃dʁεz- a twa mε ty ɑ̃ sufʁiʁa
  nə kʁwa pa kə ʒatɑ̃ də tɔ̃ kɔʁ lə plεziʁ
  mεmə si ʒə tɑ̃tə di kʁwaʁə si ʒε lεʁ də lə diʁə
  ʒə vudʁε vwaʁ ɑ̃ twa sɑ̃flame lə deziʁ
  mε plys fɔʁtə kə lɥi sə dʁese ta ʁεzɔ̃
  mεmə si ty ezitə lεsə la mə diʁə nɔ̃
  mεmə si ʒə tə sypli lεsə la mə diʁə nɔ̃
  lεsə la tə diʁə nɔ̃ e tɛ̃tεʁdiʁə mɔ̃ kɔʁ
  lεsə mwa kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə kœ̃ kɔʁ nε pa lə plys fɔʁ
  lεsə mwa kʁwaʁə kə tɔ̃ sεksə nə dwa pa εtʁə ʁwa
  ʒə sε kə sε meʃɑ̃ datɑ̃dʁə tɑ̃ də twa
  ty sε fo mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə ʒə sɥi ʒystə ynə ɑ̃fɑ̃
  ki a kʁy nə plys lεtʁə ɑ̃ pεʁdɑ̃ linɔsɑ̃sə
  a laʒə u lɔ̃ kʁwa tutəz- ɑ̃kɔʁə o pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
  mεz- εspwaʁ setufε sə nwajε dɑ̃ lə sɑ̃
  ki fyiε syfɔkɑ̃ œ̃ kɔʁ lεse beɑ̃
  paʁ lapeti ʒeɑ̃ lə deziʁ teʁifjɑ̃
  də vɑ̃ʒɑ̃sə u də sεksə də mal u də plεziʁ
  dœ̃ ɡaʁsɔ̃ patoʒɑ̃ dɑ̃ lə fatʁa buø
  dε dulœʁ də sa mεʁə də labsɑ̃sə də baʁjεʁə
  ni mɔ̃stʁə ni buʁʁo e mεmə pa meʃɑ̃
  œ̃ sɛ̃plə nofʁaʒe dɑ̃z- ynə mεʁ də sufʁɑ̃sə
  ketε deʒa tʁo luʁ ɑ̃ saɡʁipɑ̃ a mwa
  e ki ma fε kule ki nuz- a fε tɔ̃be
  dɑ̃z- œ̃ ɡufʁə ɡlase də kylpabilite
  ty səʁa ma viktimə sof si ty a ɑ̃ twa
  la fɔʁsə dœ̃ səl mo ki ma tɑ̃ fε defo
  tʁwa lεtʁə- də ʁəfy kɔ̃sjɑ̃sə e vɔlɔ̃te
  vjɛ̃…
  nubli pa
  ʒə nə vø pa sə kə ʒε lεʁ də deziʁe
  ale vjɛ̃…
  nubli pa dεtʁə adyltə εdə mwa a delivʁe
  la najvə pətitə fijə kə ʒə nε pa ete
  alɔʁz- ɑ̃fɛ̃ œ̃ ʒuʁ ʒapʁɑ̃dʁεz- a ɡʁɑ̃diʁ
  pozɑ̃ mε pje nuvo syʁ mε tʁasə tʁo ɑ̃sjεnə
  pozɑ̃ mε pje ɡʁɑ̃di syʁ mε tʁasə tʁo pətitə
  ʒoʁε tʁuve la fɔʁsə də nə plys mə fɥiʁ
 • Pieds Phonétique : Emergences

  mwa=ʒə=vjɛ̃=dʁε=za=twa=e=pɥi=ʒə=mɔ=fʁi=ʁε 12
  u=iʒə=vjɛ̃=dʁε=za=twa=mε=ty=ɑ̃=su=fʁi=ʁa 12
  nə=kʁwa=pa=kə=ʒa=tɑ̃=də=tɔ̃=kɔʁ=lə=plε=ziʁ 12
  mεmə=si=ʒə=tɑ̃=tə=di=kʁwa=ʁə=si=ʒε=lεʁ=də=lə=diʁə 14
  ʒə=vu=dʁε=vwaʁ=ɑ̃=twa=sɑ̃=fla=me=lə=de=ziʁ 12
  mε=plys=fɔʁ=tə=kə=lɥi=sə=dʁe=se=ta=ʁε=zɔ̃ 12
  mεmə=si=ty=e=zi=tə=lε=sə=la=mə=di=ʁə=nɔ̃ 13
  mεmə=si=ʒə=tə=sy=pli=lε=sə=la=mə=di=ʁə=nɔ̃ 13
  lεsə=la=tə=di=ʁə=nɔ̃=e=tɛ̃=tεʁ=di=ʁə=mɔ̃=kɔʁ 13
  lεsə=mwa=kʁwa=ʁəɑ̃=kɔʁə=kœ̃=kɔʁ=nε=pa=lə=plys=fɔʁ 12
  lεsə=mwa=kʁwa=ʁə=kə=tɔ̃=sεk=sə=nə=dwa=pa=ε=tʁə=ʁwa 14
  ʒə=sε=kə=sε=me=ʃɑ̃=da=tɑ̃=dʁə=tɑ̃=də=twa 12
  ty=sε=fomə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=ʒə=sɥi=ʒys=təy=nə=ɑ̃=fɑ̃ 13
  ki=a=kʁy=nə=plys=lεtʁə=ɑ̃=pεʁ=dɑ̃=li=nɔ=sɑ̃sə 12
  a=laʒəu=lɔ̃=kʁwa=tu=tə=zɑ̃=kɔ=ʁə=o=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 14
  mε=zεs=pwaʁ=se=tu=fε=sə=nwa=jε=dɑ̃=lə=sɑ̃ 12
  ki=fy=i=ε=sy=fɔ=kɑ̃=œ̃=kɔʁ=lεse=be=ɑ̃ 12
  paʁ=la=pe=ti=ʒe=ɑ̃=lə=de=ziʁ=te=ʁi=fjɑ̃ 12
  də=vɑ̃=ʒɑ̃səu=də=sεk=sə=də=mal=u=də=plε=ziʁ 12
  dœ̃=ɡaʁ=sɔ̃=pa=to=ʒɑ̃=dɑ̃=lə=fa=tʁa=bu=ø 12
  dε=du=lœʁ=də=sa=mεʁə=də=lab=sɑ̃=sə=də=ba=ʁjεʁə 13
  ni=mɔ̃s=tʁə=ni=buʁ=ʁo=e=mε=mə=pa=me=ʃɑ̃ 12
  œ̃=sɛ̃plə=no=fʁa=ʒe=dɑ̃=zy=nə=mεʁ=də=su=fʁɑ̃sə 12
  ke=tε=de=ʒa=tʁo=luʁ=ɑ̃=sa=ɡʁi=pɑ̃=a=mwa 12
  e=ki=ma=fε=ku=le=ki=nu=za=fε=tɔ̃=be 12
  dɑ̃=zœ̃=ɡu=fʁə=ɡla=se=də=kyl=pa=bi=li=te 12
  ty=sə=ʁa=ma=vik=timə=sof=si=ty=a=ɑ̃=twa 12
  la=fɔʁ=sə=dœ̃=səl=mo=ki=ma=tɑ̃=fε=de=fo 12
  tʁwa=lεtʁə=də=ʁə=fy=kɔ̃=sjɑ̃=sə=e=vɔ=lɔ̃=te 12
  vj=ɛ̃ 2
  nu=bli=pa 3
  ʒə=nə=vø=pa=sə=kə=ʒε=lεʁ=də=de=zi=ʁe 12
  a=le=vj=ɛ̃ 4
  nu=bli=pa=dεtʁəa=dyl=tə=ε=də=mwa=a=de=li=vʁe 13
  la=naj=və=pə=titə=fi=jə=kə=ʒə=nε=pa=e=te 13
  a=lɔʁ=zɑ̃=fɛ̃=œ̃=ʒuʁ=ʒa=pʁɑ̃=dʁε=za=ɡʁɑ̃=diʁ 12
  po=zɑ̃=mε=pje=nu=vo=syʁ=mε=tʁasə=tʁo=ɑ̃=sjεnə 12
  po=zɑ̃=mε=pje=ɡʁɑ̃=di=syʁ=mε=tʁasə=tʁo=pə=titə 12
  ʒo=ʁε=tʁu=ve=la=fɔʁsə=də=nə=plys=mə=fɥ=iʁ 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.