Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Come On…

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/04/2010 11:46

L'écrit contient 195 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Sit|Up'

Come On…

Voyage au dessus des nuages
Une sorte de plane, à la limite du mirage…
Désormais comme enfermé dans une cage,
Aucune importance nous n’avons pas d’age…

En attente de la clef,
Ce passage vers la liberté.
Encore un doux rêve égaré,
Encore des yeux dans lesquels se plonger…

Un enchainement de notes,
Une fulgurante mélodie sans aucunes fautes,
Un manque à combler loin des potes,
Un point culminant à des milliers au dessus des autres…

Alors le temps s’arrête de chanter et la pluie de tomber,
Et le brouillard se lève sur une ombre de vérité !

Nous ne serons jamais enfants de tristesse
Si nous devenons parents du savoir.
Tu marcheras fière et dos au passé,
Si tenté sois tu de nous laissez guidés…

Mère Franchise et Père vérité se sont ligués dans les larmes de la tromperie et le sang de la distance,
Ils plongerons leurs mains au fin fond du précipice de ta douleur,
Ils t’expliqueront s’il le faut pendant des heures,
Mais attentive tu devras être…
Si le moindre nous se veux paraître…

« Come on, come on…
Put your hands into the fire…
Come on, come on… »
 • Pieds Hyphénique: Come On…

  voy=a=ge=au=des=sus=des=nua=ges 9
  une=sor=te=de=pla=ne=à=la=li=mi=te=du=mi=rage 14
  dé=sor=mais=commeen=fer=mé=dans=u=ne=cage 10
  au=cuneim=por=tan=ce=nous=na=vons=pas=dage 10

  en=at=ten=te=de=la=clef 7
  ce=pas=sa=ge=vers=la=li=ber=té 9
  en=co=re=un=doux=rê=ve=é=ga=ré 10
  en=core=des=yeux=dans=les=quels=se=plon=ger 10

  un=en=chai=ne=ment=de=no=tes 8
  une=ful=gu=ran=te=mé=lo=die=sans=au=cu=nes=fautes 13
  un=man=que=à=com=bler=loin=des=po=tes 10
  un=point=cul=mi=nant=à=des=milliers=au=des=sus=des=autres 13

  a=lors=le=temps=sar=rête=de=chan=ter=et=la=pluie=de=tom=ber 15
  et=le=brouil=lard=se=lève=sur=u=neom=bre=de=vé=ri=té 14

  nous=ne=se=rons=ja=mais=en=fants=de=tris=tesse 11
  si=nous=de=ve=nons=pa=rents=du=sa=voir 10
  tu=mar=che=ras=fière=et=dos=au=pas=sé 10
  si=ten=té=sois=tu=de=nous=lais=sez=gui=dés 11

  mère=fran=chi=seet=pè=re=vé=ri=té=se=sont=li=gués=dans=les=lar=mes=de=la=trom=pe=rie=et=le=sang=de=la=dis=tance 29
  ils=plonge=rons=leurs=mains=au=fin=fond=du=pré=ci=pi=ce=de=ta=dou=leur 17
  ils=tex=pli=que=ront=sil=le=faut=pen=dant=des=heures 12
  mais=at=ten=ti=ve=tu=de=vras=ê=tre 10
  si=le=moin=dre=nous=se=veux=pa=raî=tre 10

  co=me=on=co=me=on 7
  put=your=hands=in=to=the=fi=re 8
  co=me=on=co=me=on 6
 • Phonétique : Come On…

  vwajaʒə o dəsy dε nɥaʒə
  ynə sɔʁtə də planə, a la limitə dy miʁaʒə…
  dezɔʁmε kɔmə ɑ̃fεʁme dɑ̃z- ynə kaʒə,
  okynə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə nu navɔ̃ pa daʒə…

  ɑ̃n- atɑ̃tə də la kle,
  sə pasaʒə vεʁ la libεʁte.
  ɑ̃kɔʁə œ̃ du ʁεvə eɡaʁe,
  ɑ̃kɔʁə dεz- iø dɑ̃ lekεl sə plɔ̃ʒe…

  œ̃n- ɑ̃ʃεnəmɑ̃ də nɔtə,
  ynə fylɡyʁɑ̃tə melɔdi sɑ̃z- okynə fotə,
  œ̃ mɑ̃kə a kɔ̃ble lwɛ̃ dε pɔtə,
  œ̃ pwɛ̃ kylminɑ̃ a dε miljez- o dəsy dεz- otʁə…

  alɔʁ lə tɑ̃ saʁεtə də ʃɑ̃te e la plɥi də tɔ̃be,
  e lə bʁujaʁ sə lεvə syʁ ynə ɔ̃bʁə də veʁite !

  nu nə səʁɔ̃ ʒamεz- ɑ̃fɑ̃ də tʁistεsə
  si nu dəvənɔ̃ paʁɑ̃ dy savwaʁ.
  ty maʁʃəʁa fjεʁə e doz- o pase,
  si tɑ̃te swa ty də nu lεse ɡide…

  mεʁə fʁɑ̃ʃizə e pεʁə veʁite sə sɔ̃ liɡe dɑ̃ lε laʁmə- də la tʁɔ̃pəʁi e lə sɑ̃ də la distɑ̃sə,
  il plɔ̃ʒəʁɔ̃ lœʁ mɛ̃z- o fɛ̃ fɔ̃ dy pʁesipisə də ta dulœʁ,
  il tεksplikəʁɔ̃ sil lə fo pɑ̃dɑ̃ dεz- œʁ,
  mεz- atɑ̃tivə ty dəvʁaz- εtʁə…
  si lə mwɛ̃dʁə nu sə vø paʁεtʁə…

  « kɔmə ɔ̃, kɔmə ɔ̃…
  pyt iuʁ-ɑ̃z- ɛ̃to tə fiʁə…
  kɔmə ɔ̃, kɔmə ɔ̃… »
 • Pieds Phonétique : Come On…

  vwa=ja=ʒə=o=də=sy=dε=nɥ=a=ʒə 10
  ynə=sɔʁ=tə=də=pla=nə=a=la=li=mi=tə=dy=mi=ʁaʒə 14
  de=zɔʁ=mε=kɔməɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=zy=nə=kaʒə 10
  o=kynə=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=nu=na=vɔ̃=padaʒə 10

  ɑ̃=na=tɑ̃=tə=də=la=kle 7
  sə=pa=sa=ʒə=vεʁ=la=li=bεʁ=te 9
  ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=du=ʁε=və=e=ɡa=ʁe 10
  ɑ̃=kɔʁə=dε=ziø=dɑ̃=le=kεl=sə=plɔ̃=ʒe 10

  œ̃=nɑ̃=ʃε=nə=mɑ̃=də=nɔ=tə 8
  ynə=fyl=ɡy=ʁɑ̃=tə=me=lɔ=di=sɑ̃=zo=ky=nə=fotə 13
  œ̃=mɑ̃=kə=a=kɔ̃=ble=lwɛ̃=dε=pɔ=tə 10
  œ̃=pwɛ̃=kyl=mi=nɑ̃=a=dε=mi=lje=zodə=sy=dεzotʁə 12

  a=lɔʁlə=tɑ̃=sa=ʁε=tə=də=ʃɑ̃=te=e=la=plɥi=də=tɔ̃=be 15
  e=lə=bʁu=jaʁsə=lε=və=syʁ=y=nəɔ̃=bʁə=də=ve=ʁi=te 14

  nunə=sə=ʁɔ̃=ʒa=mε=zɑ̃=fɑ̃=də=tʁis=tεsə 10
  si=nu=də=və=nɔ̃=pa=ʁɑ̃=dy=sa=vwaʁ 10
  ty=maʁ=ʃə=ʁa=fjεʁə=e=do=zo=pa=se 10
  si=tɑ̃=te=swa=tydə=nu=lε=se=ɡi=de 10

  mεʁə=fʁɑ̃=ʃi=zəe=pε=ʁə=ve=ʁi=te=sə=sɔ̃=li=ɡe=dɑ̃=lε=laʁ=mə=də=la=tʁɔ̃=pə=ʁi=e=lə=sɑ̃=də=la=dis=tɑ̃sə 29
  il=plɔ̃ʒə=ʁɔ̃=lœʁ=mɛ̃=zo=fɛ̃=fɔ̃=dy=pʁe=si=pi=sə=də=ta=du=lœʁ 17
  il=tεk=splikə=ʁɔ̃=sil=lə=fo=pɑ̃=dɑ̃=dε=zœʁ 11
  mε=za=tɑ̃=ti=və=ty=də=vʁa=zε=tʁə 10
  si=lə=mwɛ̃=dʁə=nu=sə=vø=pa=ʁε=tʁə 10

  kɔ=mə=ɔ̃=kɔ=mə=ɔ̃ 7
  pyt=i=uʁ-ɑ̃=zɛ̃=to=tə=fi=ʁə 9
  kɔ=mə=ɔ̃=kɔ=mə=ɔ̃ 6

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/04/2010 09:05Marcel42

Belle démonstration de cette liberté d’esprit qui fait de nous des hommes vivants.