Poeme : Dawn, Lie, And Destiny.

Dawn, Lie, And Destiny.

Il a été dévasté.
Le paysage est sombre, morose… Sans vie.
Tout ne fût qu’illusion, pendant la longueurs de ses premiers siècles.
La violence est arrivé petit à petit. . Grandissante à chaque fois.
Aujourd’hui il n’y à plus de peur, car l’espoir en lui même s’est éteins. Dans chacun de ses foyer…
Le sommeil était lourd ce soir… Et j’errais calmement dans ses lymbes.
Puis je ne su pourquoi, mais sans prévenir le trouble s’installat.
J’ouvre les yeux.

Un nuage se lève et la terre tremble violemment un cours instant.
Dans les profondes torpeurs de la nuit, une saccade viens me dérouter le cœur.
Les lueurs aux pales flambeaux se sont dissipées le temps d’une secondes. .
Me laissant entr’apercevoir au loin, l’aurore d’un Armageddon s’approchant au grand galop, pour semer la fin…
Le sang de la terre n’a pas de couleur, aussi bien nous devrons tous y finir.
Je l’attends.

Sans peur au ventre je regagne ma couche. Il me reste de bonnes heures devant moi pour prendre des forces. .
Et demain, s’il est là, alors je l’affronterais.
Qu’elle douceur après tant de souffrance,
Qu’est l’idée,
Peut-être,
De mener enfin le dernier combat…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dawn, Lie, And Destiny.

  il=a=é=té=dé=vas=té 7
  le=pa=y=sa=ge=est=sombre=mo=ro=se=sans=vie 12
  tout=ne=fût=quillu=sion=pen=dant=la=lon=gueurs=de=ses=pre=miers=siècles 15
  la=violen=ce=est=ar=ri=vé=pe=tit=à=pe=tit=gran=dis=san=te=à=cha=que=fois 20
  au=jourdhui=il=ny=à=plus=de=peur=car=les=poir=en=lui=même=sest=é=teins=dans=cha=cun=de=ses=foyer 23
  le=som=meil=é=tait=lourd=ce=soir=et=jer=rais=cal=me=ment=dans=ses=lymbes 17
  puis=je=ne=su=pour=quoi=mais=sans=pré=ve=nir=le=trou=ble=sins=tal=lat 17
  jou=vre=les=y=eux 5

  un=nu=a=ge=se=lè=ve=et=la=ter=re=trem=ble=vio=lem=ment=un=cours=ins=tant 20
  dans=les=pro=fondes=tor=peurs=de=la=nuit=u=ne=sac=ca=de=viens=me=dé=rou=ter=le=cœur 21
  les=lueurs=aux=pa=les=flam=beaux=se=sont=dis=si=pées=le=temps=du=ne=se=con=des 19
  me=lais=sant=en=tra=perce=voir=au=loin=lau=ro=re=dun=ar=ma=ged=don=sap=pro=chant=au=grand=ga=lop=pour=se=mer=la=fin 29
  le=sang=de=la=terre=na=pas=de=cou=leur=aus=si=bien=nous=de=vrons=tous=y=fi=nir 20
  je=lat=tends 3

  sans=peur=au=ventre=je=re=ga=gne=ma=couche=il=me=res=te=de=bon=nes=heu=res=de=vant=moi=pour=pren=dre=des=forces 27
  et=de=main=sil=est=là=a=lors=je=laf=fron=te=rais 13
  quel=le=dou=ceur=a=près=tant=de=souf=fran=ce 11
  quest=li=dée 3
  peut=tê=tre 3
  de=me=ner=en=fin=le=der=ni=er=com=bat 11
 • Phonétique : Dawn, Lie, And Destiny.

  il a ete devaste.
  lə pεizaʒə ε sɔ̃bʁə, mɔʁozə… sɑ̃ vi.
  tu nə fy kilyzjɔ̃, pɑ̃dɑ̃ la lɔ̃ɡœʁ də sε pʁəmje sjεklə.
  la vjɔlɑ̃sə εt- aʁive pəti a pəti. ɡʁɑ̃disɑ̃tə a ʃakə fwa.
  oʒuʁdɥi il ni a plys də pœʁ, kaʁ lεspwaʁ ɑ̃ lɥi mεmə sεt- etɛ̃. dɑ̃ ʃakœ̃ də sε fwaje…
  lə sɔmεj etε luʁ sə swaʁ… e ʒeʁε kalməmɑ̃ dɑ̃ sε lɛ̃bə.
  pɥi ʒə nə sy puʁkwa, mε sɑ̃ pʁevəniʁ lə tʁublə sɛ̃stala.
  ʒuvʁə lεz- iø.

  œ̃ nɥaʒə sə lεvə e la teʁə tʁɑ̃blə vjɔlamɑ̃ œ̃ kuʁz- ɛ̃stɑ̃.
  dɑ̃ lε pʁɔfɔ̃də tɔʁpœʁ də la nɥi, ynə sakadə vjɛ̃ mə deʁute lə kœʁ.
  lε lɥœʁz- o palə flɑ̃bo sə sɔ̃ disipe lə tɑ̃ dynə səɡɔ̃də.
  mə lεsɑ̃ ɑ̃tʁapεʁsəvwaʁ o lwɛ̃, loʁɔʁə dœ̃n- aʁmaʒεdɔ̃ sapʁoʃɑ̃ o ɡʁɑ̃ ɡalo, puʁ səme la fɛ̃…
  lə sɑ̃ də la teʁə na pa də kulœʁ, osi bjɛ̃ nu dəvʁɔ̃ tusz- i finiʁ.
  ʒə latɑ̃.

  sɑ̃ pœʁ o vɑ̃tʁə ʒə ʁəɡaɲə ma kuʃə. il mə ʁεstə də bɔnəz- œʁ dəvɑ̃ mwa puʁ pʁɑ̃dʁə dε fɔʁsə.
  e dəmɛ̃, sil ε la, alɔʁ ʒə lafʁɔ̃təʁε.
  kεllə dusœʁ apʁε tɑ̃ də sufʁɑ̃sə,
  kε lide,
  pø tεtʁə,
  də məne ɑ̃fɛ̃ lə dεʁnje kɔ̃ba…
 • Syllabes Phonétique : Dawn, Lie, And Destiny.

  il=a=e=te=de=vas=te 7
  lə=pε=i=za=ʒə=ε=sɔ̃bʁə=mɔ=ʁo=zə=sɑ̃=vi 12
  tunə=fy=ki=ly=zjɔ̃=pɑ̃=dɑ̃=la=lɔ̃=ɡœʁ=də=sε=pʁə=mje=sjεklə 15
  la=vjɔ=lɑ̃sə=ε=ta=ʁi=ve=pə=ti=a=pə=ti=ɡʁɑ̃=di=sɑ̃=tə=a=ʃa=kə=fwa 20
  o=ʒuʁ=dɥi=il=ni=a=plys=də=pœʁ=kaʁ=lεs=pwaʁ=ɑ̃=lɥi=mεmə=sε=te=tɛ̃=dɑ̃=ʃa=kœ̃=də=sε=fwa=je 25
  lə=sɔ=mεj=e=tε=luʁ=sə=swaʁ=e=ʒe=ʁε=kal=mə=mɑ̃=dɑ̃=sε=lɛ̃=bə 18
  pɥi=ʒə=nə=sy=puʁ=kwa=mε=sɑ̃=pʁe=və=niʁ=lə=tʁu=blə=sɛ̃s=ta=la 17
  ʒu=vʁə=lε=zi=ø 5

  œ̃=nɥ=a=ʒə=sə=lε=və=e=la=te=ʁə=tʁɑ̃=blə=vjɔ=la=mɑ̃=œ̃=kuʁ=zɛ̃s=tɑ̃ 20
  dɑ̃=lε=pʁɔ=fɔ̃də=tɔʁ=pœʁ=də=la=nɥi=y=nə=sa=ka=də=vjɛ̃=mə=de=ʁu=te=lə=kœʁ 21
  lε=lɥœ=ʁə=zo=pa=lə=flɑ̃=bo=sə=sɔ̃=di=si=pe=lə=tɑ̃=dy=nə=sə=ɡɔ̃=də 20
  mə=lε=sɑ̃=ɑ̃=tʁa=pεʁsə=vwaʁ=o=lwɛ̃=lo=ʁɔ=ʁə=dœ̃=naʁ=ma=ʒε=dɔ̃=sa=pʁo=ʃɑ̃=o=ɡʁɑ̃=ɡa=lo=puʁ=sə=me=la=fɛ̃ 29
  lə=sɑ̃də=la=te=ʁə=na=pa=də=ku=lœʁ=o=si=bjɛ̃=nu=də=vʁɔ̃=tus=zi=fi=niʁ 20
  ʒə=la=tɑ̃ 3

  sɑ̃=pœʁ=o=vɑ̃tʁə=ʒə=ʁə=ɡa=ɲə=ma=ku=ʃə=il=mə=ʁεs=tə=də=bɔ=nə=zœʁ=də=vɑ̃=mwa=puʁ=pʁɑ̃=dʁə=dε=fɔʁsə 27
  e=də=mɛ̃=sil=ε=la=a=lɔʁ=ʒə=la=fʁɔ̃=tə=ʁε 13
  kεl=lə=du=sœ=ʁə=a=pʁε=tɑ̃=də=su=fʁɑ̃=sə 12
  kε=li=de 3
  pø=tε=tʁə 3
  də=mə=ne=ɑ̃=fɛ̃=lə=dεʁ=nj=e=kɔ̃=ba 11

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 23/05/2011 02:42

L'écrit contient 214 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Sit|Up'

Récompense

0
0
0