Poeme : Eclaircie Sur Fond Rouge

Eclaircie Sur Fond Rouge

Une lumière blafarde erre dans la salle.
Deux ombres se faufilent prise d’un élan commun.
Tout se bouscule plus qu’une seule chose un désir.
Rouge comme le velours des vieux sièges.
Ils se cherchent un peu et leurs mains guidées par un appétit expert,
Ne tardent pas à trouver ce qu’elles étaient venues prendre.
Mes doigts glissaient sur sa peau veloutée avec une joie farouche de sensualité retrouvée.
Les habits effleuraient les corps quand on les tirait à la « vas vite ».
Pour essayer d’apercevoir le corps de l’autre,
Que les images habillaient ou déshabillaient de leur lumière.
Une onde puissante me traversait faisant table rase des repères autour de nous.
Une seule obsession : partager le moment le plus intime avec elle,
En ayant du plaisir ensemble.
Nous improvisions une danse sexuelle hachée par la disposition de l’endroit.
Seule la silhouette enfoncée dans son fauteuil,
Nous ancrait par moments à la réalité comme une alerte.
Mais bien vite nous recommencions de plus belle,
Nos corps réclamant à se mélanger.
Jusqu’à cette jouissance silencieuse,
Comme une délivrance que l’on arrivait toujours à s’offrir l’un à l’autre.
La tiédeur de cette nuit parisienne me cueillit,
Avec la volonté de passer plus de temps auprès d’elle.
Skal le 08/09/2012

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Eclaircie Sur Fond Rouge

  u=ne=lu=miè=re=bla=far=de=er=re=dans=la=sa=lle 14
  deux=om=bres=se=fau=fi=lent=pri=se=dun=é=lan=com=mun 14
  tout=se=bous=cule=plus=quu=ne=seu=le=cho=se=un=dé=sir 14
  rou=ge=com=me=le=ve=lours=des=vieux=si=è=ges 12
  ils=se=cherchent=un=peu=et=leurs=mains=gui=dées=par=un=ap=pé=tit=ex=pert 17
  ne=tar=dent=pas=à=trou=ver=ce=quel=les=é=taient=ve=nues=prendre 15
  mes=doigts=glis=saient=sur=sa=peau=ve=lou=tée=a=vec=une=joie=fa=rou=che=de=sen=sua=li=té=re=trou=vée 25
  les=ha=bits=ef=fleu=raient=les=corps=quand=on=les=ti=rait=à=la=vas=vite 17
  pour=es=say=er=da=per=ce=voir=le=corps=de=lau=tre 13
  que=les=i=mages=ha=billaient=ou=dé=sha=billaient=de=leur=lu=mière 14
  uneon=de=puis=san=te=me=tra=ver=sait=fai=sant=ta=ble=ra=se=des=re=pè=res=au=tour=de=nous 23
  une=seu=leob=ses=sion=par=ta=ger=le=mo=ment=le=plus=in=ti=me=a=vec=elle 19
  en=ay=ant=du=plai=sir=en=semble 8
  nous=im=pro=vi=sions=une=dan=se=sexuel=le=ha=chée=par=la=dis=po=si=tion=de=len=droit 21
  seu=le=la=sil=houet=te=en=fon=cée=dans=son=fau=teuil 13
  nous=an=crait=par=moments=à=la=ré=a=li=té=com=meu=ne=a=lerte 16
  mais=bien=vi=te=nous=re=com=men=ci=ons=de=plus=bel=le 14
  nos=corps=ré=cla=mant=à=se=mé=lan=ger 10
  jus=quà=cet=te=jouis=san=ce=si=len=cieu=se 11
  commeu=ne=dé=li=vran=ce=que=lon=ar=ri=vait=tou=jours=à=sof=frir=lun=à=lautre 19
  la=ti=é=deur=de=cet=te=nuit=pa=ri=sien=ne=me=cueillit 14
  a=vec=la=vo=lon=té=de=pas=ser=plus=de=temps=au=près=delle 15
  skal=le=zé=ro=hu=it=s=la=sh=zé=ro=neuf=s=la=sh=deux=mille=douze 18
 • Phonétique : Eclaircie Sur Fond Rouge

  ynə lymjεʁə blafaʁdə eʁə dɑ̃ la salə.
  døz- ɔ̃bʁə- sə fofile pʁizə dœ̃n- elɑ̃ kɔmœ̃.
  tu sə buskylə plys kynə sələ ʃozə œ̃ deziʁ.
  ʁuʒə kɔmə lə vəluʁ dε vjø sjεʒə.
  il sə ʃεʁʃe œ̃ pø e lœʁ mɛ̃ ɡide paʁ œ̃n- apeti εkspεʁ,
  nə taʁde pa a tʁuve sə kεlləz- etε vənɥ pʁɑ̃dʁə.
  mε dwa ɡlisε syʁ sa po vəlute avεk ynə ʒwa faʁuʃə də sɑ̃sɥalite ʁətʁuve.
  lεz- abiz- efləʁε lε kɔʁ kɑ̃t- ɔ̃ lε tiʁε a la « vas vitə ».
  puʁ esεje dapεʁsəvwaʁ lə kɔʁ də lotʁə,
  kə lεz- imaʒə-abijε u dezabijε də lœʁ lymjεʁə.
  ynə ɔ̃də pɥisɑ̃tə mə tʁavεʁsε fəzɑ̃ tablə ʁazə dε ʁəpεʁəz- otuʁ də nu.
  ynə sələ ɔpsesjɔ̃ : paʁtaʒe lə mɔmɑ̃ lə plysz- ɛ̃timə avεk εllə,
  ɑ̃n- εjɑ̃ dy plεziʁ ɑ̃sɑ̃blə.
  nuz- ɛ̃pʁɔvizjɔ̃z- ynə dɑ̃sə sεksɥεllə-aʃe paʁ la dispozisjɔ̃ də lɑ̃dʁwa.
  sələ la siluεtə ɑ̃fɔ̃se dɑ̃ sɔ̃ fotəj,
  nuz- ɑ̃kʁε paʁ mɔmɑ̃z- a la ʁealite kɔmə ynə alεʁtə.
  mε bjɛ̃ vitə nu ʁəkɔmɑ̃sjɔ̃ də plys bεllə,
  no kɔʁ ʁeklamɑ̃ a sə melɑ̃ʒe.
  ʒyska sεtə ʒuisɑ̃sə silɑ̃sjøzə,
  kɔmə ynə delivʁɑ̃sə kə lɔ̃n- aʁivε tuʒuʁz- a sɔfʁiʁ lœ̃n- a lotʁə.
  la tjedœʁ də sεtə nɥi paʁizjεnə mə kœji,
  avεk la vɔlɔ̃te də pase plys də tɑ̃z- opʁε dεllə.
  skal lə zeʁo ɥi slaʃ zeʁo nəf slaʃ dø milə duzə
 • Syllabes Phonétique : Eclaircie Sur Fond Rouge

  y=nə=ly=mjε=ʁə=bla=faʁ=də=e=ʁə=dɑ̃=la=sa=lə 14
  dø=zɔ̃=bʁə=sə=fo=fi=le=pʁi=zə=dœ̃=ne=lɑ̃=kɔ=mœ̃ 14
  tu=sə=bus=ky=lə=plys=kynə=sə=lə=ʃo=zə=œ̃=de=ziʁ 14
  ʁu=ʒə=kɔ=mə=lə=və=luʁ=dε=vj=ø=sj=ε=ʒə 13
  il=sə=ʃεʁ=ʃe=œ̃=pø=e=lœʁ=mɛ̃=ɡi=de=paʁ=œ̃=na=pe=ti=εk=spεʁ 18
  nə=taʁ=de=pa=a=tʁu=ve=sə=kεl=lə=ze=tε=vənɥ=pʁɑ̃dʁə 14
  mε=dwa=ɡli=sε=syʁ=sa=povə=lu=te=a=vεk=y=nə=ʒwa=fa=ʁu=ʃə=də=sɑ̃s=ɥa=li=te=ʁə=tʁu=ve 25
  lε=za=bi=ze=flə=ʁε=lε=kɔʁ=kɑ̃=tɔ̃=lε=ti=ʁε=a=la=vas=vitə 17
  puʁ=e=sε=j=e=da=pεʁ=sə=vwaʁ=lə=kɔʁ=də=lo=tʁə 14
  kə=lε=zi=ma=ʒə-a=bi=jε=u=de=za=bi=jεdə=lœʁ=ly=mjεʁə 16
  ynəɔ̃=də=pɥi=sɑ̃=tə=mə=tʁa=vεʁ=sε=fə=zɑ̃=ta=blə=ʁa=zə=dε=ʁə=pε=ʁə=zo=tuʁ=də=nu 23
  ynə=sə=ləɔp=se=sjɔ̃=paʁ=ta=ʒe=lə=mɔ=mɑ̃=lə=plys=zɛ̃=ti=mə=a=vεk=εllə 19
  ɑ̃=nε=j=ɑ̃=dy=plε=ziʁ=ɑ̃=sɑ̃=blə 10
  nu=zɛ̃=pʁɔ=vi=zjɔ̃=zynə=dɑ̃=sə=sεk=sɥεl=lə-a=ʃe=paʁ=la=dis=po=zi=sjɔ̃=də=lɑ̃=dʁwa 22
  sə=lə=la=si=lu=ε=tə=ɑ̃=fɔ̃=se=dɑ̃=sɔ̃=fo=təj 14
  nu=zɑ̃=kʁε=paʁ=mɔ=mɑ̃=za=la=ʁe=a=li=te=kɔməy=nə=a=lεʁtə 16
  mε=bj=ɛ̃=vi=tə=nu=ʁə=kɔ=mɑ̃=sjɔ̃=də=plys=bεl=lə 14
  no=kɔʁ=ʁe=kla=mɑ̃=a=sə=me=lɑ̃=ʒe 10
  ʒys=ka=sε=tə=ʒu=i=sɑ̃=sə=si=lɑ̃=sj=ø=zə 13
  kɔməy=nə=de=li=vʁɑ̃=sə=kə=lɔ̃=na=ʁi=vε=tu=ʒuʁ=za=sɔ=fʁiʁ=lœ̃=na=lotʁə 19
  la=tje=dœʁ=də=sε=tə=nɥi=pa=ʁi=zjε=nə=mə=kœj=i 14
  a=vεk=la=vɔ=lɔ̃=te=də=pase=plys=də=tɑ̃=zo=pʁε=dεllə 14
  skal=lə=ze=ʁo=ɥi=slaʃ=ze=ʁo=nəf=slaʃ=dø=mi=lə=duzə 14

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Sensualité
Publié le 08/09/2012 19:59

L'écrit contient 219 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Skal

Il n'a aucune proposition de lecture pour le moment.