Poeme : Mon Fardeaux

Mon Fardeaux

Encore un putin de matin où je me lève en manque
Encore une putin de journée, une putin de bataille qui commence
Et merde je’me suis encore endormi dehors, je me rappel pas de la veille
Juste quelque flash et l’horreur
Je tremble, j’ai froid
Putin il me faut ma dose, j’ai rien sur moi, faut que je rendre à l’hôtel prendre le matos
J’ai des crampes et du mal à marcher
Les gens me regarde bizarre et n’ose même pas me toucher
Mais je les emmerde moi
Je l’ai déteste autant qu’ils me hais, ouai je les emmerde moi
Comme ce putin de monde, cette putin de vie ou j’ai perdu le goût
Où y a que ma cam au fond qui vaut le coup

Affalé sur le lit, direct est la monté
Le produit circule en moi et je rentre dans mon univers
Dans ce monde si dur ou l’évasion oblige la réalité trop brisante
Alors j’ai choisi… de me tuer à p’tit feu
De toute facon je ne doit rien à personne nan et c’est ce que j’ai trouver de mieux
J’avoue enfin je croyais… être trop rêveuse
La vie m’a fais devenir cette jeune que les gens craigne
Mon mal être m’entraîne vers le fond chaque jour c’est la même rengaine
Ouai j’ai renoncé à me battre
Mon vice si obscur entre rouage et paysage si obscur
Nan j’ai l’impression de touché la mort mais elle veut pas me laisser rentrer
Elle me laisse toujours dehors

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Fardeaux

  en=coreun=pu=tin=de=ma=tin=où=je=me=lè=ve=en=manque 14
  en=coreu=ne=pu=tin=de=jour=née=u=ne=pu=tin=de=ba=taille=qui=com=mence 18
  et=merde=je=me=suis=en=co=reen=dor=mi=dehors=je=me=rap=pel=pas=de=la=veille 19
  jus=te=quel=que=fla=sh=et=l=hor=reur 10
  je=trem=ble=jai=froid 5
  pu=tin=il=me=faut=ma=dose=jai=rien=sur=moi=faut=que=je=ren=dreà=lhô=tel=pren=dre=le=ma=tos 23
  jai=des=cram=pes=et=du=mal=à=mar=cher 10
  les=gens=me=re=gar=de=bi=zar=reet=nose=mê=me=pas=me=tou=cher 16
  mais=je=les=em=mer=de=moi 7
  je=lai=détes=teau=tant=quils=me=hais=ou=ai=je=les=em=mer=de=moi 16
  comme=ce=pu=tin=de=mon=de=cet=te=pu=tin=de=vieou=jai=per=du=le=goût 18
  où=y=a=que=ma=cam=au=fond=qui=vaut=le=coup 12

  af=fa=lé=sur=le=lit=di=rect=est=la=mon=té 12
  le=pro=duit=cir=culeen=moi=et=je=ren=tre=dans=mon=u=ni=vers 15
  dans=ce=monde=si=dur=ou=lé=va=sion=o=bli=ge=la=ré=a=li=té=trop=bri=sante 20
  a=lors=jai=choi=si=de=me=tuer=à=p=tit=feu 12
  de=toute=fa=con=je=ne=doit=rien=à=per=son=ne=nan=et=cest=ce=que=jai=trou=ver=de=mieux 22
  ja=voue=en=fin=je=cro=yais=ê=tre=trop=rê=veuse 12
  la=vie=ma=fais=de=ve=nir=cette=jeu=ne=que=les=gens=craigne 14
  mon=mal=être=men=traî=ne=vers=le=fond=cha=que=jour=cest=la=mê=me=ren=gaine 18
  ou=ai=jai=re=non=cé=à=me=ba=ttre 10
  mon=vice=si=obs=cur=en=tre=rou=a=ge=et=pa=y=sa=ge=si=obs=cur 18
  nan=jai=limpres=sion=de=tou=ché=la=mort=mais=elle=veut=pas=me=lais=ser=ren=trer 18
  el=le=me=lai=sse=tou=jours=de=hors 9
 • Phonétique : Mon Fardeaux

  ɑ̃kɔʁə œ̃ pytɛ̃ də matɛ̃ u ʒə mə lεvə ɑ̃ mɑ̃kə
  ɑ̃kɔʁə ynə pytɛ̃ də ʒuʁne, ynə pytɛ̃ də batajə ki kɔmɑ̃sə
  e mεʁdə ʒəmə sɥiz- ɑ̃kɔʁə ɑ̃dɔʁmi dəɔʁ, ʒə mə ʁapεl pa də la vεjə
  ʒystə kεlkə flaʃ e lɔʁœʁ
  ʒə tʁɑ̃blə, ʒε fʁwa
  pytɛ̃ il mə fo ma dozə, ʒε ʁjɛ̃ syʁ mwa, fo kə ʒə ʁɑ̃dʁə a lotεl pʁɑ̃dʁə lə mato
  ʒε dε kʁɑ̃pəz- e dy mal a maʁʃe
  lε ʒɑ̃ mə ʁəɡaʁdə bizaʁə e nozə mεmə pa mə tuʃe
  mε ʒə lεz- amεʁdə mwa
  ʒə lε detεstə otɑ̃ kil mə-ε, uε ʒə lεz- amεʁdə mwa
  kɔmə sə pytɛ̃ də mɔ̃də, sεtə pytɛ̃ də vi u ʒε pεʁdy lə ɡu
  u i a kə ma kam o fɔ̃ ki vo lə ku

  afale syʁ lə li, diʁεkt ε la mɔ̃te
  lə pʁɔdɥi siʁkylə ɑ̃ mwa e ʒə ʁɑ̃tʁə dɑ̃ mɔ̃n- ynive
  dɑ̃ sə mɔ̃də si dyʁ u levazjɔ̃ ɔbliʒə la ʁealite tʁo bʁizɑ̃tə
  alɔʁ ʒε ʃwazi… də mə tɥe a ptit fø
  də tutə fakɔ̃ ʒə nə dwa ʁjɛ̃ a pεʁsɔnə nɑ̃ e sε sə kə ʒε tʁuve də mjø
  ʒavu ɑ̃fɛ̃ ʒə kʁwajε… εtʁə tʁo ʁεvøzə
  la vi ma fε dəvəniʁ sεtə ʒənə kə lε ʒɑ̃ kʁεɲə
  mɔ̃ mal εtʁə mɑ̃tʁεnə vεʁ lə fɔ̃ ʃakə ʒuʁ sε la mεmə ʁɑ̃ɡεnə
  uε ʒε ʁənɔ̃se a mə batʁə
  mɔ̃ visə si ɔpskyʁ ɑ̃tʁə ʁuaʒə e pεizaʒə si ɔpskyʁ
  nɑ̃ ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də tuʃe la mɔʁ mεz- εllə vø pa mə lεse ʁɑ̃tʁe
  εllə mə lεsə tuʒuʁ dəɔʁ
 • Syllabes Phonétique : Mon Fardeaux

  ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=py=tɛ̃=də=ma=tɛ̃=u=ʒə=mə=lε=və=ɑ̃=mɑ̃=kə 17
  ɑ̃=kɔʁə=y=nə=py=tɛ̃=də=ʒuʁ=ne=y=nə=py=tɛ̃=də=ba=ta=jə=ki=kɔ=mɑ̃sə 20
  e=mεʁdə=ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁəɑ̃=dɔʁ=mi=də=ɔʁ=ʒə=mə=ʁa=pεl=pa=də=la=vεjə 20
  ʒys=tə=kεl=kə=flaʃ=e=lɔ=ʁœ=ʁə 9
  ʒə=tʁɑ̃=blə=ʒε=fʁwa 5
  py=tɛ̃=il=mə=fo=ma=dozə=ʒε=ʁjɛ̃=syʁ=mwa=fo=kə=ʒə=ʁɑ̃=dʁəa=lo=tεl=pʁɑ̃=dʁə=lə=ma=to 23
  ʒε=dε=kʁɑ̃=pə=ze=dy=mal=a=maʁ=ʃe 10
  lε=ʒɑ̃=mə=ʁə=ɡaʁ=də=bi=za=ʁə=e=no=zə=mε=mə=pa=mə=tu=ʃe 18
  mε=ʒə=lε=za=mεʁ=də=mwa 7
  ʒə=lε=de=tεs=tə=o=tɑ̃=kil=mə-ε=u=ε=ʒə=lε=za=mεʁ=də=mwa 18
  kɔ=mə=sə=py=tɛ̃=də=mɔ̃=də=sε=tə=py=tɛ̃=də=vi=u=ʒε=pεʁ=dy=lə=ɡu 20
  u=i=a=kə=ma=kam=o=fɔ̃=ki=vo=lə=ku 12

  a=fa=le=syʁ=lə=li=di=ʁεkt=ε=la=mɔ̃=te 12
  lə=pʁɔd=ɥi=siʁ=ky=lə=ɑ̃=mwa=e=ʒə=ʁɑ̃=tʁə=dɑ̃=mɔ̃=ny=ni=ve 17
  dɑ̃sə=mɔ̃=də=si=dyʁ=u=le=va=zjɔ̃=ɔ=bli=ʒə=la=ʁe=a=li=te=tʁo=bʁi=zɑ̃tə 20
  a=lɔʁ=ʒε=ʃwa=zi=də=mə=tɥe=a=ptit=fø 11
  də=tutə=fa=kɔ̃=ʒə=nə=dwa=ʁjɛ̃=a=pεʁ=sɔ=nə=nɑ̃=e=sε=sə=kə=ʒε=tʁu=ve=də=mjø 22
  ʒa=vu=ɑ̃=fɛ̃=ʒə=kʁwa=j=ε=ε=tʁə=tʁo=ʁε=vø=zə 14
  la=vi=ma=fε=də=və=niʁ=sε=tə=ʒə=nə=kə=lε=ʒɑ̃=kʁε=ɲə 16
  mɔ̃=mal=ε=tʁə=mɑ̃=tʁε=nə=vεʁ=lə=fɔ̃=ʃa=kə=ʒuʁ=sε=la=mε=mə=ʁɑ̃=ɡε=nə 20
  u=ε=ʒε=ʁə=nɔ̃=se=a=mə=ba=tʁə 10
  mɔ̃=vi=sə=si=ɔp=skyʁ=ɑ̃=tʁə=ʁu=a=ʒə=e=pε=i=za=ʒə=si=ɔp=skyʁ 19
  nɑ̃=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=tu=ʃe=la=mɔʁ=mε=zεl=lə=vø=pa=mə=lε=se=ʁɑ̃=tʁe 20
  εl=lə=mə=lεs=ə=tu=ʒuʁ=də=ɔʁ 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/09/2012 15:05

L'écrit contient 272 mots qui sont répartis dans 2 strophes. Toutes les strophes sont composés de 12 vers.

Poete : Némésis