Poème-France.com

Poeme : Les Saisons De L’AmourLes Saisons De L’Amour

Au printemps de notre amour
On était jeunes, on était fous
On croyait naïvement aux toujours
Rien ne nous faisait douter de nous.

A l’été de notre amour
On aurait soulevé des montagnes
Rien ne nous paraissait trop lourd
On avait la force et la hargne.

A l’automne de notre amour
Les coups de canifs ont commencé.
Rien n’est acquis pour toujours
Chacun de nous en a fait les frais.

A l’hiver de notre amour
Treize années ont passé
Nous avons perdu le chemin du retour
Et chacun va partir de son côté

Les saisons de l’amour
N’ont pas toutes les mêmes durées
Mais au bout de leurs 365 jours
Ne revient jamais une nouvelle année…
Sophie Chazel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o pʁɛ̃tɑ̃ də nɔtʁə amuʁ
ɔ̃n- etε ʒənə, ɔ̃n- etε fus
ɔ̃ kʁwajε najvəmɑ̃ o tuʒuʁ
ʁjɛ̃ nə nu fəzε dute də nu.

a lete də nɔtʁə amuʁ
ɔ̃n- oʁε suləve dε mɔ̃taɲə
ʁjɛ̃ nə nu paʁεsε tʁo luʁ
ɔ̃n- avε la fɔʁsə e la-aʁɲə.

a lotɔmnə də nɔtʁə amuʁ
lε ku də kanifz- ɔ̃ kɔmɑ̃se.
ʁjɛ̃ nεt- aki puʁ tuʒuʁ
ʃakœ̃ də nuz- ɑ̃n- a fε lε fʁε.

a livεʁ də nɔtʁə amuʁ
tʁεzə anez- ɔ̃ pase
nuz- avɔ̃ pεʁdy lə ʃəmɛ̃ dy ʁətuʁ
e ʃakœ̃ va paʁtiʁ də sɔ̃ kote

lε sεzɔ̃ də lamuʁ
nɔ̃ pa tutə lε mεmə dyʁe
mεz- o bu də lœʁ tʁwa sɑ̃ swasɑ̃tə sɛ̃k ʒuʁ
nə ʁəvjɛ̃ ʒamεz- ynə nuvεllə ane…