Poème-France.com

Poeme : Les Chansons DisentLes Chansons Disent

La chanson disait « fuir le bonheur de peur qu’il n’se sauve »
Vous les hommes, fuyez-vous toujours celui qu’on vous propose ?
La vie vous a –t-elle tant déçus que vous n’y croyez plus ?
Refusez-vous d’être aimés par peur de perdre ce que vous avez eu ?

Ou bien est-ce moi qui n’attire que ces hommes-là ?
Ceux qui ne veulent pas d’un amour sans foi ni loi
Celui que je leur offre est sans bornes, à perpétuité
Il n’y a pas de crainte à avoir qu’il puisse s’envoler

La chanson disait « Quand j’aime une fois, j’aime pour toujours »
Si vous ne me laissiez pas, je vous ferais encore la cour
Même si ce rôle revient en théorie aux hommes
Je ferais tout pour garder dans les miennes vos paumes

J’ai tant à vous donner, tout ce que vous refusez
Malgré les sentiments que pour moi vous sentez
Est-ce si compliqué de vous laisser aller ?
Est-ce si difficile de vous sentir aimés ?

La chanson disait « Ensemble, tout est plus joli »
Ne me dîtes pas que la solitude vous réussit
Rien n’est plus beau que deux êtres réunis
Oubliant les badauds, au creux de leur nid

Mon cœur est trop grand, est-ce cela la raison ?
Ne vous sentez-vous pas capables de tant de passion ?
Vais-je à ma perte à trop vouloir m’investir
Dans des histoires que je ne veux pas voir finir ?

La chanson disait « J’en rêve encore »
Je ne suis pas au bout de mes efforts
L’espoir me fait vivre, il est bien le seul
Sans lui je serais déjà dans mon linceul

La chanson disait « Je n’attendais que vous »
C’est là mon seul but et qu’il faille se mettre à genoux
Je le ferais s’il le faut, juste pour quelques mots
Ceux que j’aimerais vous entendre dire tout haut

Des centaines de chansons disent « je t’aime »
Ces trois tout petits mots qui en valent la peine
J’aimerai les entendre, peu importe qu’ils viennent
Demain ou dans dix ans, mais de celui que j’aime…
Sophie Chazel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la ʃɑ̃sɔ̃ dizεt « fɥiʁ lə bɔnœʁ də pœʁ kil nsə sovə »
vu lεz- ɔmə, fyie vu tuʒuʁ səlɥi kɔ̃ vu pʁɔpozə ?
la vi vuz- a te εllə tɑ̃ desys kə vu ni kʁwaje plys ?
ʁəfyze vu dεtʁə εme paʁ pœʁ də pεʁdʁə sə kə vuz- avez- y ?

u bjɛ̃ ε sə mwa ki natiʁə kə sεz- ɔmə la ?
sø ki nə vəle pa dœ̃n- amuʁ sɑ̃ fwa ni lwa
səlɥi kə ʒə lœʁ ɔfʁə ε sɑ̃ bɔʁnə, a pεʁpetɥite
il ni a pa də kʁɛ̃tə a avwaʁ kil pɥisə sɑ̃vɔle

la ʃɑ̃sɔ̃ dizεt « kɑ̃ ʒεmə ynə fwa, ʒεmə puʁ tuʒuʁs »
si vu nə mə lεsje pa, ʒə vu fəʁεz- ɑ̃kɔʁə la kuʁ
mεmə si sə ʁolə ʁəvjɛ̃ ɑ̃ teɔʁi o ɔmə
ʒə fəʁε tu puʁ ɡaʁde dɑ̃ lε mjεnə vo pomə

ʒε tɑ̃ a vu dɔne, tu sə kə vu ʁəfyze
malɡʁe lε sɑ̃timɑ̃ kə puʁ mwa vu sɑ̃te
ε sə si kɔ̃plike də vu lεse ale ?
ε sə si difisilə də vu sɑ̃tiʁ εme ?

la ʃɑ̃sɔ̃ dizεt « ɑ̃sɑ̃blə, tut- ε plys ʒɔli »
nə mə ditə pa kə la sɔlitydə vu ʁeysi
ʁjɛ̃ nε plys bo kə døz- εtʁə- ʁeyni
ubljɑ̃ lε bado, o kʁø də lœʁ nid

mɔ̃ kœʁ ε tʁo ɡʁɑ̃, ε sə səla la ʁεzɔ̃ ?
nə vu sɑ̃te vu pa kapablə də tɑ̃ də pasjɔ̃ ?
vε ʒə a ma pεʁtə a tʁo vulwaʁ mɛ̃vεstiʁ
dɑ̃ dεz- istwaʁə kə ʒə nə vø pa vwaʁ finiʁ ?

la ʃɑ̃sɔ̃ dizεt « ʒɑ̃ ʁεvə ɑ̃kɔʁə »
ʒə nə sɥi pa o bu də mεz- efɔʁ
lεspwaʁ mə fε vivʁə, il ε bjɛ̃ lə səl
sɑ̃ lɥi ʒə səʁε deʒa dɑ̃ mɔ̃ lɛ̃səl

la ʃɑ̃sɔ̃ dizεt « ʒə natɑ̃dε kə vus »
sε la mɔ̃ səl byt e kil fajə sə mεtʁə a ʒənu
ʒə lə fəʁε sil lə fo, ʒystə puʁ kεlk mo
sø kə ʒεməʁε vuz- ɑ̃tɑ̃dʁə diʁə tu-o

dε sɑ̃tεnə də ʃɑ̃sɔ̃ dizεnt « ʒə tεmə »
sε tʁwa tu pəti mo ki ɑ̃ valɑ̃ la pεnə
ʒεməʁε lεz- ɑ̃tɑ̃dʁə, pø ɛ̃pɔʁtə kil vjεne
dəmɛ̃ u dɑ̃ diz- ɑ̃, mε də səlɥi kə ʒεmə…