Poeme : Duo : Yassine-Simo

Duo : Yassine-Simo

Le plus beau sentiment dans cette vie
C’est que tu aimes quelqu’un à la folie
Sans mensonges ni inconstance
Rien que de l’amour pur et de la clémence
C’est ça le secret du bonheur
C’est ça mon désiré heure

Tous ce que je veux c’est une fille pure
Sans moins et sure
Arrête de me parlé de romance
Il n’y a pas une seule fille en qui j’ai confiance
J’ai traversé trois continents
J’ai perdue mes sentiments
Le temps est passé
Et l’amour a disparu
Je cours derrière lui
Ça me cause des ennuies
Et à la fin elle me fuit

Je n’approuve pas ton point de vue
Mais peut être que t’a raison
Peut être que ceux que tu as connus
T’ont fait preuve de trahison
Mais souviens toi que rien ne se passe sans cause
Essaye de voir le bon coté des choses
Le temps d’apprendre a vivre il est déjà trop tard
Sache que tes complaintes ne font qu’intensifié le brouillard
Je n’estime pas avoir les clés de la sagesse
Mes ce n’est que mon point de vue que je t’adresse
C’est a toi seul qui reste le choix
Toi seul peux déterminé ta voie

Sache yassine que devant tes mots j’ai fondue de larmes
Ta façon de parler m’a enlevé mes armes
Ce n’est pas que mon cœur est inaccessible
Mais c’est que changé quelqu’un est une chose impossible
Ce qui a été battit par des siècles
Ne peut s’effacé par les jours
Mais soit sure que j’accepte
Tes belles paroles avec amour

Je crois que j’ai essayé et c’est ça l’important
Et sois sure ce n’est qu’une question de temps
J’ai déjà reçu la mème réponse d’autres parts
Et pardon si je t’ai blessé sans le savoir

Pardon accordé même si pour rien
Je sais que tous ce que tu me dis est pour mon bien
Et permet moi de mettre avec tristesse le point final
Discuté avec toi été un sacré régal

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Duo : Yassine-Simo

  le=plus=beau=sen=timent=dans=cet=te=vie 9
  cest=que=tu=aimes=quel=quun=à=la=fo=lie 10
  sans=men=son=ges=ni=in=cons=tan=ce 9
  rien=que=de=la=mour=pur=et=de=la=clé=mence 11
  cest=ça=le=se=cret=du=bon=heur 8
  cest=ça=mon=dé=si=ré=heu=re 8
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 22
  tous=ce=que=je=veux=cest=u=ne=fille=pure 10
  sans=moins=et=su=re 5
  ar=rê=te=de=me=par=lé=de=ro=mance 10
  il=ny=a=pas=une=seu=le=filleen=qui=jai=con=fiance 12
  jai=tra=ver=sé=trois=con=ti=nents 8
  jai=per=due=mes=sen=ti=ments 7
  le=temps=est=pas=sé 5
  et=la=mour=a=dis=pa=ru 7
  je=cours=der=ri=è=re=lui 7
  ça=me=cau=se=des=en=nuies 7
  et=à=la=fin=el=le=me=fuit 8
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 22
  je=nap=prou=ve=pas=ton=point=de=vue 9
  mais=peut=ê=tre=que=ta=rai=son 8
  peut=ê=tre=que=ceux=que=tu=as=con=nus 10
  tont=fait=preu=ve=de=tra=hi=son 8
  mais=sou=viens=toi=que=rien=ne=se=passe=sans=cause 11
  es=saye=de=voir=le=bon=co=té=des=choses 10
  le=temps=dap=prendrea=vi=vre=il=est=dé=jà=trop=tard 12
  sache=que=tes=com=plain=tes=ne=font=quin=ten=si=fié=le=brouil=lard 15
  je=nes=time=pas=a=voir=les=clés=de=la=sa=gesse 12
  mes=ce=nest=que=mon=point=de=vue=que=je=ta=dresse 12
  cest=a=toi=seul=qui=res=te=le=choix 9
  toi=seul=peux=dé=ter=mi=né=ta=voie 9
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 22
  sache=yas=si=ne=que=de=vant=tes=mots=jai=fon=due=de=larmes 14
  ta=fa=çon=de=par=ler=ma=enle=vé=mes=armes 11
  ce=nest=pas=que=mon=cœur=est=i=nac=ces=sible 11
  mais=cest=que=chan=gé=quel=quun=est=une=cho=seim=pos=sible 13
  ce=qui=a=é=té=bat=tit=par=des=siècles 10
  ne=peut=sef=fa=cé=par=les=jours 8
  mais=soit=su=re=que=jac=cepte 7
  tes=bel=les=pa=ro=les=a=vec=a=mour 10
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 22
  je=crois=que=jai=es=sayé=et=cest=ça=lim=por=tant 12
  et=sois=sure=ce=nest=quu=ne=ques=tion=de=temps 11
  jai=dé=jà=re=çu=la=mème=ré=pon=se=dau=tres=parts 13
  et=par=don=si=je=tai=bles=sé=sans=le=sa=voir 12
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 22
  par=don=ac=cor=dé=mê=me=si=pour=rien 10
  je=sais=que=tous=ce=que=tu=me=dis=est=pour=mon=bien 13
  et=permet=moi=de=met=trea=vec=tris=tes=se=le=point=fi=nal 14
  dis=cu=té=a=vec=toi=é=té=un=sa=cré=ré=gal 13
 • Phonétique : Duo : Yassine-Simo

  lə plys bo sɑ̃timɑ̃ dɑ̃ sεtə vi
  sε kə ty εmə kεlkœ̃ a la fɔli
  sɑ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə ni ɛ̃kɔ̃stɑ̃sə
  ʁjɛ̃ kə də lamuʁ pyʁ e də la klemɑ̃sə
  sε sa lə sεkʁε dy bɔnœʁ
  sε sa mɔ̃ deziʁe œʁ
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  tus sə kə ʒə vø sεt- ynə fijə pyʁə
  sɑ̃ mwɛ̃z- e syʁə
  aʁεtə də mə paʁle də ʁɔmɑ̃sə
  il ni a pa ynə sələ fijə ɑ̃ ki ʒε kɔ̃fjɑ̃sə
  ʒε tʁavεʁse tʁwa kɔ̃tinɑ̃
  ʒε pεʁdɥ mε sɑ̃timɑ̃
  lə tɑ̃z- ε pase
  e lamuʁ a dispaʁy
  ʒə kuʁ dəʁjεʁə lɥi
  sa mə kozə dεz- ɑ̃nɥi
  e a la fɛ̃ εllə mə fɥi
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  ʒə napʁuvə pa tɔ̃ pwɛ̃ də vɥ
  mε pø εtʁə kə ta ʁεzɔ̃
  pø εtʁə kə sø kə ty a kɔnys
  tɔ̃ fε pʁəvə də tʁaizɔ̃
  mε suvjɛ̃ twa kə ʁjɛ̃ nə sə pasə sɑ̃ kozə
  esεj də vwaʁ lə bɔ̃ kɔte dε ʃozə
  lə tɑ̃ dapʁɑ̃dʁə a vivʁə il ε deʒa tʁo taʁ
  saʃə kə tε kɔ̃plɛ̃tə nə fɔ̃ kɛ̃tɑ̃sifje lə bʁujaʁ
  ʒə nεstimə pa avwaʁ lε kle də la saʒεsə
  mε sə nε kə mɔ̃ pwɛ̃ də vɥ kə ʒə tadʁεsə
  sεt- a twa səl ki ʁεstə lə ʃwa
  twa səl pø detεʁmine ta vwa
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  saʃə iasinə kə dəvɑ̃ tε mo ʒε fɔ̃dɥ də laʁmə
  ta fasɔ̃ də paʁle ma ɑ̃ləve mεz- aʁmə
  sə nε pa kə mɔ̃ kœʁ εt- inaksesiblə
  mε sε kə ʃɑ̃ʒe kεlkœ̃ εt- ynə ʃozə ɛ̃pɔsiblə
  sə ki a ete bati paʁ dε sjεklə
  nə pø sefase paʁ lε ʒuʁ
  mε swa syʁə kə ʒaksεptə
  tε bεllə paʁɔləz- avεk amuʁ
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  ʒə kʁwa kə ʒε esεje e sε sa lɛ̃pɔʁtɑ̃
  e swa syʁə sə nε kynə kεstjɔ̃ də tɑ̃
  ʒε deʒa ʁəsy la mεmə ʁepɔ̃sə dotʁə- paʁ
  e paʁdɔ̃ si ʒə tε blese sɑ̃ lə savwaʁ
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  paʁdɔ̃ akɔʁde mεmə si puʁ ʁjɛ̃
  ʒə sε kə tus sə kə ty mə di ε puʁ mɔ̃ bjɛ̃
  e pεʁmε mwa də mεtʁə avεk tʁistεsə lə pwɛ̃ final
  diskyte avεk twa ete œ̃ sakʁe ʁeɡal
 • Syllabes Phonétique : Duo : Yassine-Simo

  lə=plys=bo=sɑ̃=ti=mɑ̃=dɑ̃=sεtə=vi 9
  sεkə=ty=εmə=kεl=kœ̃=a=la=fɔ=li 9
  sɑ̃=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=ni=ɛ̃=kɔ̃s=tɑ̃sə 8
  ʁjɛ̃kə=də=la=muʁ=pyʁ=e=də=la=kle=mɑ̃sə 10
  sε=sa=lə=sε=kʁε=dy=bɔ=nœʁ 8
  sε=sa=mɔ̃=de=zi=ʁe=œ=ʁə 8
  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 21
  tus=sə=kə=ʒə=vø=sε=tynə=fi=jə=pyʁə 10
  sɑ̃=mwɛ̃=ze=sy=ʁə 5
  a=ʁεtə=də=mə=paʁ=le=də=ʁɔmɑ̃sə 8
  il=ni=a=pa=ynə=sə=lə=fi=jəɑ̃=ki=ʒε=kɔ̃=fjɑ̃sə 13
  ʒε=tʁa=vεʁ=se=tʁwa=kɔ̃=ti=nɑ̃ 8
  ʒε=pεʁdɥ=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 6
  lə=tɑ̃=zε=pa=se 5
  e=la=muʁ=a=dis=pa=ʁy 7
  ʒə=kuʁ=də=ʁj=ε=ʁə=lɥi 7
  sa=mə=ko=zə=dε=zɑ̃n=ɥi 7
  e=a=la=fɛ̃=εl=lə=mə=fɥi 8
  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 21
  ʒə=na=pʁuvə=pa=tɔ̃=pwɛ̃=də=vɥ 8
  mε=pø=ε=tʁə=kə=ta=ʁε=zɔ̃ 8
  pø=εtʁə=kə=sø=kə=ty=a=kɔ=nys 9
  tɔ̃=fε=pʁə=və=də=tʁa=i=zɔ̃ 8
  mε=su=vjɛ̃=twakə=ʁjɛ̃=nə=sə=pa=sə=sɑ̃kozə 10
  e=sεj=də=vwaʁlə=bɔ̃=kɔ=te=dεʃozə 8
  lə=tɑ̃=da=pʁɑ̃dʁəa=vi=vʁə=il=ε=de=ʒa=tʁo=taʁ 12
  saʃə=kə=tε=kɔ̃=plɛ̃=tə=nə=fɔ̃=kɛ̃=tɑ̃=si=fje=lə=bʁu=jaʁ 15
  ʒə=nεs=timə=pa=a=vwaʁ=lε=kle=də=la=sa=ʒεsə 12
  mεsə=nε=kə=mɔ̃=pwɛ̃=də=vɥ=kə=ʒə=tadʁεsə 10
  sε=ta=twa=səl=ki=ʁεstə=lə=ʃwa 8
  twa=səl=pø=de=tεʁ=mi=ne=ta=vwa 9
  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 21
  saʃə=i=a=si=nə=kə=də=vɑ̃=tε=mo=ʒε=fɔ̃dɥ=də=laʁmə 14
  ta=fa=sɔ̃də=paʁ=le=ma=ɑ̃=lə=ve=mεzaʁmə 10
  sə=nε=pakə=mɔ̃=kœʁ=ε=ti=nak=se=siblə 10
  mε=sεkə=ʃɑ̃=ʒe=kεl=kœ̃=ε=ty=nə=ʃo=zəɛ̃=pɔ=siblə 13
  sə=ki=a=e=te=ba=ti=paʁ=dε=sjεklə 10
  nə=pø=se=fa=se=paʁ=lε=ʒuʁ 8
  mε=swa=sy=ʁə=kə=ʒak=sεp=tə 8
  tε=bεllə=pa=ʁɔlə=za=vεk=a=muʁ 8
  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 21
  ʒə=kʁwakə=ʒε=e=sε=je=e=sε=sa=lɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 12
  e=swa=syʁə=sə=nε=ky=nə=kεs=tjɔ̃=də=tɑ̃ 11
  ʒε=de=ʒaʁə=sy=la=mε=mə=ʁe=pɔ̃=sə=do=tʁə=paʁ 13
  e=paʁ=dɔ̃=siʒə=tε=ble=se=sɑ̃=lə=sa=vwaʁ 11
  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 21
  paʁ=dɔ̃=a=kɔʁ=de=mεmə=si=puʁ=ʁjɛ̃ 9
  ʒə=sεkə=tus=sə=kə=ty=mə=di=ε=puʁ=mɔ̃=bjɛ̃ 12
  e=pεʁ=mε=mwadə=mε=tʁəa=vεk=tʁis=tε=sə=lə=pwɛ̃=fi=nal 14
  dis=ky=te=a=vεk=twa=e=te=œ̃=sa=kʁe=ʁe=ɡal 13

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 02/10/2005 19:39

L'écrit contient 363 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Spook

Récompense

0
0
0