Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Un Droit

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/11/2005 16:09

L'écrit contient 235 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Spook

Un Droit

Le droit de t’aimer.

Le droit de t’aimer
Je ne l’aurais jamais
Pourtant c’est de tes mots que j’ai besoin
De ton amour, de tes « toujours »
Je veux encore te croire
Même si c’est illusoire
Je ne veux pas perdre l’espoir
Laisse moi encore te revoir
Même si je n’ai pas le pouvoir
De nous faire revivre notre histoire

C’est pourtant dans tes bras que je rêve de me jeter
Dans ta chaleur que j’aimerais me blottir
C’est tes cheveux que j’aimerais faire glisser le long de mes doigts
C’est ta peau d’ange que j’aimerais sentir contre moi
On m’a enlevé ton doux sourire
On m’a arraché de ton corps

Je ne peux plus me plonger dans tes yeux
Car tu es loin de moi
Je ne peux plus toucher l’homme que j’aimais
Car ils l’ont forcé à s’en aller

Combien de temps pourrais je vivre en silence
La souffrance de ton absence
Un jour tu retrouveras ma main
Un jour nos chemins ne feront plus qu’un

Je ne t’oublie pas
Je ne te laisse pas
Ne t’inquiète pas
Je resterais là

Aujourd’hui tu ne vis que dans mes plus beaux rêves
Loin de toute cette haine
Nous pouvons enfin nous retrouver
J’ai enfin le droit de t’aimer.
 • Pieds Hyphénique: Un Droit

  le=droit=de=tai=mer 5

  le=droit=de=tai=mer 5
  je=ne=lau=rais=ja=mais 6
  pour=tant=cest=de=tes=mots=que=jai=be=soin 10
  de=ton=a=mour=de=tes=tou=jours 8
  je=veux=en=co=re=te=croi=re 8
  mê=me=si=cest=il=lu=soi=re 8
  je=ne=veux=pas=per=dre=les=poir 8
  laisse=moi=en=co=re=te=re=voir 8
  même=si=je=nai=pas=le=pou=voir 8
  de=nous=faire=re=vivre=no=tre=his=toire 9

  cest=pour=tant=dans=tes=bras=que=je=rêve=de=me=je=ter 13
  dans=ta=cha=leur=que=jaime=rais=me=blot=tir 10
  cest=tes=che=veux=que=jaime=rais=fai=re=glis=ser=le=long=de=mes=doigts 16
  cest=ta=peau=dange=que=jai=me=rais=sen=tir=con=tre=moi 13
  on=ma=enle=vé=ton=doux=sou=rire 8
  on=ma=ar=ra=ché=de=ton=corps 8

  je=ne=peux=plus=me=plon=ger=dans=tes=yeux 10
  car=tu=es=loin=de=moi 6
  je=ne=peux=plus=tou=cher=lhomme=que=jai=mais 10
  car=ils=lont=for=cé=à=sen=al=ler 9

  com=bien=de=temps=pour=rais=je=vivreen=si=lence 10
  la=souf=fran=ce=de=ton=ab=sence 8
  un=jour=tu=re=trouve=ras=ma=main 8
  un=jour=nos=che=mins=ne=fe=ront=plus=quun 10

  je=ne=tou=blie=pas 5
  je=ne=te=lais=se=pas 6
  ne=tin=qui=è=te=pas 6
  je=res=te=rais=là 5

  au=jourdhui=tu=ne=vis=que=dans=mes=plus=beaux=rêves 11
  loin=de=tou=te=cet=te=hai=ne 8
  nous=pou=vons=en=fin=nous=re=trou=ver 9
  jai=en=fin=le=droit=de=tai=mer 8
 • Phonétique : Un Droit

  lə dʁwa də tεme.

  lə dʁwa də tεme
  ʒə nə loʁε ʒamε
  puʁtɑ̃ sε də tε mo kə ʒε bəzwɛ̃
  də tɔ̃n- amuʁ, də təs « tuʒuʁs »
  ʒə vøz- ɑ̃kɔʁə tə kʁwaʁə
  mεmə si sεt- ilyzwaʁə
  ʒə nə vø pa pεʁdʁə lεspwaʁ
  lεsə mwa ɑ̃kɔʁə tə ʁəvwaʁ
  mεmə si ʒə nε pa lə puvwaʁ
  də nu fεʁə ʁəvivʁə nɔtʁə istwaʁə

  sε puʁtɑ̃ dɑ̃ tε bʁa kə ʒə ʁεvə də mə ʒəte
  dɑ̃ ta ʃalœʁ kə ʒεməʁε mə blɔtiʁ
  sε tε ʃəvø kə ʒεməʁε fεʁə ɡlise lə lɔ̃ də mε dwa
  sε ta po dɑ̃ʒə kə ʒεməʁε sɑ̃tiʁ kɔ̃tʁə mwa
  ɔ̃ ma ɑ̃ləve tɔ̃ du suʁiʁə
  ɔ̃ ma aʁaʃe də tɔ̃ kɔʁ

  ʒə nə pø plys mə plɔ̃ʒe dɑ̃ tεz- iø
  kaʁ ty ε lwɛ̃ də mwa
  ʒə nə pø plys tuʃe lɔmə kə ʒεmε
  kaʁ il lɔ̃ fɔʁse a sɑ̃n- ale

  kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃ puʁʁε ʒə vivʁə ɑ̃ silɑ̃sə
  la sufʁɑ̃sə də tɔ̃n- absɑ̃sə
  œ̃ ʒuʁ ty ʁətʁuvəʁa ma mɛ̃
  œ̃ ʒuʁ no ʃəmɛ̃ nə fəʁɔ̃ plys kœ̃

  ʒə nə tubli pa
  ʒə nə tə lεsə pa
  nə tɛ̃kjεtə pa
  ʒə ʁεstəʁε la

  oʒuʁdɥi ty nə vis kə dɑ̃ mε plys bo ʁεvə
  lwɛ̃ də tutə sεtə-εnə
  nu puvɔ̃z- ɑ̃fɛ̃ nu ʁətʁuve
  ʒε ɑ̃fɛ̃ lə dʁwa də tεme.
 • Pieds Phonétique : Un Droit

  lə=dʁwa=də=tε=me 5

  lə=dʁwa=də=tε=me 5
  ʒə=nə=lo=ʁε=ʒa=mε 6
  puʁ=tɑ̃=sεdə=tε=mo=kə=ʒε=bə=zwɛ̃ 9
  də=tɔ̃=na=muʁ=də=təs=tu=ʒuʁs 8
  ʒə=vø=zɑ̃=kɔ=ʁə=tə=kʁwa=ʁə 8
  mε=mə=si=sε=ti=ly=zwa=ʁə 8
  ʒə=nə=vø=pa=pεʁ=dʁə=lεs=pwaʁ 8
  lεsə=mwa=ɑ̃=kɔ=ʁə=tə=ʁə=vwaʁ 8
  mεmə=si=ʒə=nε=pa=lə=pu=vwaʁ 8
  də=nu=fεʁə=ʁə=vi=vʁə=nɔ=tʁə=is=twaʁə 10

  sε=puʁ=tɑ̃=dɑ̃=tε=bʁakə=ʒə=ʁε=və=də=mə=ʒə=te 13
  dɑ̃=ta=ʃa=lœʁ=kə=ʒεmə=ʁεmə=blɔ=tiʁ 9
  sε=tεʃə=vø=kə=ʒε=mə=ʁε=fε=ʁə=ɡli=se=lə=lɔ̃=də=mε=dwa 16
  sε=ta=po=dɑ̃ʒə=kə=ʒε=mə=ʁε=sɑ̃=tiʁ=kɔ̃=tʁə=mwa 13
  ɔ̃=ma=ɑ̃lə=ve=tɔ̃=du=su=ʁiʁə 8
  ɔ̃=ma=a=ʁa=ʃe=də=tɔ̃=kɔʁ 8

  ʒə=nə=pø=plys=mə=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=tε=ziø 10
  kaʁ=ty=ε=lwɛ̃=də=mwa 6
  ʒə=nə=pø=plys=tu=ʃe=lɔmə=kə=ʒε=mε 10
  kaʁ=il=lɔ̃=fɔʁse=a=sɑ̃=na=le 8

  kɔ̃=bjɛ̃də=tɑ̃=puʁ=ʁε=ʒə=vi=vʁəɑ̃=silɑ̃sə 9
  la=su=fʁɑ̃=sə=də=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 8
  œ̃=ʒuʁ=tyʁə=tʁu=və=ʁa=ma=mɛ̃ 8
  œ̃=ʒuʁ=noʃə=mɛ̃=nə=fə=ʁɔ̃=plys=kœ̃ 9

  ʒə=nə=tu=bli=pa 5
  ʒə=nə=tə=lε=sə=pa 6
  nə=tɛ̃=kj=ε=tə=pa 6
  ʒə=ʁεs=tə=ʁε=la 5

  o=ʒuʁ=dɥi=tynə=vis=kə=dɑ̃=mε=plys=boʁεvə 10
  lwɛ̃=də=tu=tə=sε=tə-ε=nə 8
  nu=pu=vɔ̃=zɑ̃=fɛ̃=nuʁə=tʁu=ve 8
  ʒε=ɑ̃=fɛ̃=lə=dʁwa=də=tε=me 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.