Poeme : Étrange…

Étrange…

Je marchais dans la rue un soir, et depuis quelques instants, je ressentais une présence dans mon dos, malgré de furtifs regards jetés en arrière je ne parvenais pas à discerner quoi que ce soit. A un moment m’arrêtant devant une vitrine, je fis semblant de la regarder. Les bruits de pas se rapprochaient de moi, et toujours rien de visible. Je les sentais tout proches, j’entendais les semelles résonner sur l’asphalte, mais je ne voyais rien. De par le son, je pouvais imaginer la personne à ma hauteur, puis à mes côtés, le bruit des pas cessèrent. Je restais interloqué et décontenancé pendant quelques instants et enfin au moment où je me décidais à me remettre en marche, les pas à mon côté reprirent de plus belle et semblaient s’adapter aux miens. Je m’arrêtais, les pas s’arrêtaient. Je reprenais, eux aussi ! Je ne paniquais pas encore, mais j’avoue que je me demandais alors si je rêvais ! J’accélérais ma démarche, les pas aussi, je ralentissais, ils se calquaient sur mon rythme. C’était à devenir fou. J’aperçus un bar ouvert, et je me précipitais à l’intérieur. Je n’osais pas évidemment dire quoi que ce soit au barman, il se serait foutu de moi, à juste titre.
Je bus un café, en prenant tout mon temps. Enfin au bout d’une vingtaine de minutes, je ressortis un peu inquiet, et tandis que je m’aventurais dans la rue, les pas reprirent à mon côté ! Je me demandais si je devais rentrer directement chez moi, au risque d’amener l’intrus jusqu’à mon domicile, ou bien ruser un petit peu et le promener un peu partout jusqu’à ce qu’il se lasse. Je pris la décision de revenir au centre ville et de me mêler à la foule, peut-être que mon suiveur prendrait pour cible une autre personne et m’abandonnerait enfin. Quand j’y parvins, alors que des groupes sortaient d’un cinéma, je me hâtais de les rejoindre et de suivre l’un des plus importants. Les pas étaient toujours là, je me demandais si les personnes les plus proches du groupe, les entendaient. Et vous… les entendez-vous ?St Just (Joël Gauthier)

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Étrange…

  je=mar=chais=dans=la=rue=un=soir=et=de=puis=quel=ques=ins=tants=je=res=sen=tais=une=pré=sen=ce=dans=mon=dos=mal=gré=de=fur=tifs=re=gards=je=tés=en=ar=riè=re=je=ne=par=ve=nais=pas=à=dis=cer=ner=quoi=que=ce=soit=a=un=mo=ment=mar=rê=tant=de=vant=u=ne=vi=tri=ne=je=fis=sem=blant=de=la=re=gar=der=les=bruits=de=pas=se=rap=pro=chaient=de=moi=et=tou=jours=rien=de=vi=sible=je=les=sen=tais=tout=pro=ches=jen=ten=dais=les=se=mel=les=ré=son=ner=sur=las=phal=te=mais=je=ne=vo=yais=rien=de=par=le=son=je=pou=vais=i=ma=gi=ner=la=per=son=ne=à=ma=hau=teur=puis=à=mes=cô=tés=le=bruit=des=pas=ces=sèrent=je=res=tais=in=ter=lo=qué=et=dé=con=te=nan=cé=pen=dant=quel=ques=ins=tants=et=en=fin=au=mo=ment=où=je=me=dé=ci=dais=à=me=re=met=tre=en=mar=che=les=pas=à=mon=cô=té=re=pri=rent=de=plus=bel=le=et=sem=blaient=sa=dap=ter=aux=miens=je=mar=rê=tais=les=pas=sar=rê=taient=je=re=pre=nais=eux=aus=si=je=ne=pa=ni=quais=pas=en=co=re=mais=ja=voue=que=je=me=de=man=dais=a=lors=si=je=rê=vais=jac=cé=lé=rais=ma=dé=mar=che=les=pas=aus=si=je=ra=len=tis=sais=ils=se=cal=quaient=sur=mon=rythme=cé=tait=à=de=ve=nir=fou=ja=per=çus=un=bar=ou=vert=et=je=me=pré=ci=pi=tais=à=lin=té=rieur=je=no=sais=pas=é=vi=dem=ment=di=re=quoi=que=ce=soit=au=bar=man=il=se=se=rait=fou=tu=de=moi=à=jus=te=titre 328
  je=bus=un=ca=fé=en=pre=nant=tout=mon=temps=en=fin=au=bout=du=ne=ving=tai=ne=de=mi=nu=tes=je=res=sor=tis=un=peu=in=quiet=et=tan=dis=que=je=ma=ven=tu=rais=dans=la=rue=les=pas=re=pri=rent=à=mon=cô=té=je=me=de=man=dais=si=je=de=vais=ren=trer=di=rec=te=ment=chez=moi=au=ris=que=da=me=ner=lin=trus=jus=quà=mon=do=mi=ci=le=ou=bien=ru=ser=un=pe=tit=peu=et=le=pro=me=ner=un=peu=par=tout=jus=quà=ce=quil=se=las=se=je=pris=la=dé=ci=si=on=de=re=ve=nir=au=cen=tre=vil=le=et=de=me=mê=ler=à=la=fou=le=peut=tê=tre=que=mon=sui=veur=pren=drait=pour=ci=ble=u=ne=au=tre=per=son=ne=et=ma=ban=don=ne=rait=en=fin=quand=jy=par=vins=a=lors=que=des=grou=pes=sor=taient=dun=ci=né=ma=je=me=hâ=tais=de=les=re=join=dre=et=de=sui=vre=lun=des=plus=im=por=tants=les=pas=é=taient=tou=jours=là=je=me=de=man=dais=si=les=per=son=nes=les=plus=pro=ches=du=grou=pe=les=en=ten=daient=et=vous=les=en=ten=dez=vous 231

  1

  s=t=just=joël=gau=thi=er 7
 • Phonétique : Étrange…

  ʒə maʁʃε dɑ̃ la ʁy œ̃ swaʁ, e dəpɥi kεlkz- ɛ̃stɑ̃, ʒə ʁəsɑ̃tεz- ynə pʁezɑ̃sə dɑ̃ mɔ̃ do, malɡʁe də fyʁtif ʁəɡaʁd ʒətez- ɑ̃n- aʁjεʁə ʒə nə paʁvənε pa a disεʁne kwa kə sə swa. a œ̃ mɔmɑ̃ maʁεtɑ̃ dəvɑ̃ ynə vitʁinə, ʒə fi sɑ̃blɑ̃ də la ʁəɡaʁde. lε bʁɥi də pa sə ʁapʁoʃε də mwa, e tuʒuʁ ʁjɛ̃ də viziblə. ʒə lε sɑ̃tε tu pʁoʃə, ʒɑ̃tɑ̃dε lε səmεllə ʁezɔne syʁ lasfaltə, mε ʒə nə vwajε ʁjɛ̃. də paʁ lə sɔ̃, ʒə puvεz- imaʒine la pεʁsɔnə a ma-otœʁ, pɥiz- a mε kote, lə bʁɥi dε pa sesεʁe. ʒə ʁεstεz- ɛ̃tεʁlɔke e dekɔ̃tənɑ̃se pɑ̃dɑ̃ kεlkz- ɛ̃stɑ̃z- e ɑ̃fɛ̃ o mɔmɑ̃ u ʒə mə desidεz- a mə ʁəmεtʁə ɑ̃ maʁʃə, lε pa a mɔ̃ kote ʁəpʁiʁe də plys bεllə e sɑ̃blε sadapte o mjɛ̃. ʒə maʁεtε, lε pa saʁεtε. ʒə ʁəpʁənε, øz- osi ! ʒə nə panikε pa ɑ̃kɔʁə, mε ʒavu kə ʒə mə dəmɑ̃dεz- alɔʁ si ʒə ʁεvε ! ʒakseleʁε ma demaʁʃə, lε pa osi, ʒə ʁalɑ̃tisε, il sə kalkε syʁ mɔ̃ ʁitmə. setε a dəvəniʁ fu. ʒapεʁsysz- œ̃ baʁ uvεʁ, e ʒə mə pʁesipitεz- a lɛ̃teʁjœʁ. ʒə nozε pa evidamɑ̃ diʁə kwa kə sə swa o baʁmɑ̃, il sə səʁε futy də mwa, a ʒystə titʁə.
  ʒə bys œ̃ kafe, ɑ̃ pʁənɑ̃ tu mɔ̃ tɑ̃. ɑ̃fɛ̃ o bu dynə vɛ̃tεnə də minytə, ʒə ʁəsɔʁtiz- œ̃ pø ɛ̃kjε, e tɑ̃di kə ʒə mavɑ̃tyʁε dɑ̃ la ʁy, lε pa ʁəpʁiʁe a mɔ̃ kote ! ʒə mə dəmɑ̃dε si ʒə dəvε ʁɑ̃tʁe diʁεktəmɑ̃ ʃe mwa, o ʁiskə daməne lɛ̃tʁy ʒyska mɔ̃ dɔmisilə, u bjɛ̃ ʁyze œ̃ pəti pø e lə pʁɔməne œ̃ pø paʁtu ʒyska sə kil sə lasə. ʒə pʁi la desizjɔ̃ də ʁəvəniʁ o sɑ̃tʁə vilə e də mə mεle a la fulə, pø tεtʁə kə mɔ̃ sɥivœʁ pʁɑ̃dʁε puʁ siblə ynə otʁə pεʁsɔnə e mabɑ̃dɔnəʁε ɑ̃fɛ̃. kɑ̃ ʒi paʁvɛ̃, alɔʁ kə dε ɡʁupə sɔʁtε dœ̃ sinema, ʒə mə atε də lε ʁəʒwɛ̃dʁə e də sɥivʁə lœ̃ dε plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃. lε pa etε tuʒuʁ la, ʒə mə dəmɑ̃dε si lε pεʁsɔnə lε plys pʁoʃə dy ɡʁupə, lεz- ɑ̃tɑ̃dε. e vu… lεz- ɑ̃tɑ̃de vu ?  εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ)
 • Syllabes Phonétique : Étrange…

  ʒə=maʁ=ʃε=dɑ̃=la=ʁy=œ̃=swaʁ=e=dəp=ɥi=kεl=kzɛ̃s=tɑ̃=ʒə=ʁə=sɑ̃=tε=zy=nə=pʁe=zɑ̃=sə=dɑ̃=mɔ̃=do=mal=ɡʁe=də=fyʁ=tif=ʁə=ɡaʁd=ʒə=te=zɑ̃=na=ʁjε=ʁə=ʒə=nə=paʁ=və=nε=pa=a=di=sεʁ=ne=kwa=kə=sə=swa=a=œ̃=mɔ=mɑ̃=ma=ʁε=tɑ̃=də=vɑ̃=y=nə=vi=tʁi=nə=ʒə=fi=sɑ̃=blɑ̃=də=la=ʁə=ɡaʁ=de=lε=bʁɥi=də=pa=sə=ʁa=pʁo=ʃε=də=mwa=e=tu=ʒuʁ=ʁjɛ̃=də=vi=zi=blə=ʒə=lε=sɑ̃=tε=tu=pʁo=ʃə=ʒɑ̃=tɑ̃=dε=lε=sə=mεl=lə=ʁe=zɔ=ne=syʁ=las=fal=tə=mε=ʒə=nə=vwa=jε=ʁjɛ̃=də=paʁ=lə=sɔ̃=ʒə=pu=vε=zi=ma=ʒi=ne=la=pεʁ=sɔ=nə=a=ma-o=tœʁ=pɥi=za=mε=ko=te=lə=bʁɥi=dε=pa=se=sε=ʁe=ʒə=ʁεs=tε=zɛ̃=tεʁ=lɔ=ke=e=de=kɔ̃=tə=nɑ̃=se=pɑ̃=dɑ̃=kεl=kzɛ̃s=tɑ̃=ze=ɑ̃=fɛ̃=o=mɔ=mɑ̃=u=ʒə=mə=de=si=dε=za=mə=ʁə=mε=tʁə=ɑ̃=maʁ=ʃə=lε=pa=a=mɔ̃=ko=te=ʁə=pʁi=ʁe=də=plys=bεl=lə=e=sɑ̃=blε=sa=dap=te=o=mjɛ̃=ʒə=ma=ʁε=tε=lε=pa=sa=ʁε=tε=ʒə=ʁə=pʁə=nε=ø=zo=si=ʒə=nə=pa=ni=kε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=mε=ʒa=vu=kə=ʒə=mə=də=mɑ̃=dε=za=lɔʁ=si=ʒə=ʁε=vε=ʒak=se=le=ʁε=ma=de=maʁ=ʃə=lε=pa=o=si=ʒə=ʁa=lɑ̃=ti=sε=il=sə=kal=kε=syʁ=mɔ̃=ʁit=mə=se=tε=a=də=və=niʁ=fu=ʒa=pεʁ=sys=zœ̃=baʁ=u=vεʁ=e=ʒə=mə=pʁe=si=pi=tε=za=lɛ̃=te=ʁjœʁ=ʒə=no=zε=pa=e=vi=da=mɑ̃=di=ʁə=kwa=kə=sə=swa=o=baʁ=mɑ̃=il=sə=sə=ʁε=fu=ty=də=mwa=a=ʒys=tə=titʁə 330
  ʒə=bys=œ̃=ka=fe=ɑ̃=pʁə=nɑ̃=tu=mɔ̃=tɑ̃=ɑ̃=fɛ̃=o=bu=dy=nə=vɛ̃=tε=nə=də=mi=ny=tə=ʒə=ʁə=sɔʁ=ti=zœ̃=pø=ɛ̃=kj=ε=e=tɑ̃=di=kə=ʒə=ma=vɑ̃=ty=ʁε=dɑ̃=la=ʁy=lε=pa=ʁə=pʁi=ʁe=a=mɔ̃=ko=te=ʒə=mə=də=mɑ̃=dε=si=ʒə=də=vε=ʁɑ̃=tʁe=di=ʁεk=tə=mɑ̃=ʃe=mwa=o=ʁis=kə=da=mə=ne=lɛ̃=tʁy=ʒys=ka=mɔ̃=dɔ=mi=si=lə=u=bjɛ̃=ʁy=ze=œ̃=pə=ti=pø=e=lə=pʁɔ=mə=ne=œ̃=pø=paʁ=tu=ʒys=ka=sə=kil=sə=la=sə=ʒə=pʁi=la=de=si=zj=ɔ̃=də=ʁə=və=niʁ=o=sɑ̃=tʁə=vi=lə=e=də=mə=mε=le=a=la=fu=lə=pø=tε=tʁə=kə=mɔ̃=sɥi=vœ=ʁə=pʁɑ̃=dʁε=puʁ=si=blə=y=nə=o=tʁə=pεʁ=sɔ=nə=e=ma=bɑ̃=dɔ=nə=ʁε=ɑ̃=fɛ̃=kɑ̃=ʒi=paʁ=vɛ̃=a=lɔʁ=kə=dε=ɡʁu=pə=sɔʁ=tε=dœ̃=si=ne=ma=ʒə=mə=a=tε=də=lε=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=e=də=sɥi=vʁə=lœ̃=dε=plys=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=lε=pa=e=tε=tu=ʒuʁ=la=ʒə=mə=də=mɑ̃=dε=si=lε=pεʁ=sɔ=nə=lε=plys=pʁo=ʃə=dy=ɡʁu=pə=lε=zɑ̃=tɑ̃=dε=e=vu=lε=zɑ̃=tɑ̃=de=vu 233

  1

  ε=sə=te=ʒyst=ʒɔ=εl=ɡo=tjəʁ 8

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 18/05/2011 08:59

L'écrit contient 377 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : St Just

Récompense

0
0
0