Poeme-France : Lecture Écrit Rigolo

Poeme : Isabelle

Poème Rigolo
Publié le 12/04/2016 21:08

L'écrit contient 329 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : St Just

IsabelleJe venais d’arriver à la Villa Bontemps,
Je m’y rends chaque jour, puisque là, est ma mère,
J’avais l’esprit ailleurs, est-ce dû au printemps ? …
Derrière son comptoir, Mathilde fût amère.
Et elle n’a pas pu supporter davantage,
Quelques propos galants, qu’à mots bas j’ai tenus.
J’ai eu droit aux gros yeux, et j’ai vu son visage,
Se rembrunir soudain, du discours malvenu.
Mais dans le hall d’entrée, se tenait Isabelle,
Qui fait vibrer mon cœur depuis bien de longs mois,
Je n’osais lui parler : aujourd’hui l’étincelle,
Je me suis enhardi, en cachant mon émoi.
Je lui ai dit combien je la trouvais plaisante,
Et combien j’aimais me trouver à ses côtés.
Je la croise le soir, chaque fois souriante,
Et fus plus d’une fois, par elle asticoté.
Son rire réjouit, vous met de bonne humeur.
J’imagine parfois, qu’elle est une amazone,
Toute de cuir vêtue, de son regard charmeur,
Elle sait vous dompter, et votre corps frissonne.
Cheveux courts, de beaux traits, on devine la femme,
Qui saurait vous aimer si vous étiez l’élu,
De son cœur, de sa vie, je ressens cette flamme,
En elle constamment, son besoin d’absolu.
Elle ferait de moi, d’un simple mot, l’esclave,
Obéissant en tout, à ses désirs soumis.
Je voudrais dans ses rets, qu’un jour elle m’enclave,
Et me tienne à portée de sa main… son promis ! …
C’est là un simple voeu, un songe, une chimère,
Qu’il est bon quelquefois, d’extrapoler un peu,
Et de vagabonder dans un rêve éphémère,
Que l’on ne peut toujours pas partager à deux ! …
Mon Dieu, mais qu’ai-je écrit, que vont dire Mathilde ? …
La jolie Mélodie et Véronique aussi ? …
S’il vient à leurs idées de former une Guilde,
Je crois que d’ici peu, j’vais sentir le roussi ! …St Just (Joël Gauthier) 12. 4. 2016
 • Pieds Hyphénique: Isabelle

  1

  je=ve=nais=dar=ri=ver=à=la=vil=la=bon=temps 12
  je=my=rends=cha=que=jour=puis=que=là=est=ma=mère 12
  ja=vais=les=prit=ail=leurs=est=ce=dû=au=prin=temps 12
  der=riè=re=son=comp=toir=ma=thil=de=fût=a=mère 12
  et=el=le=na=pas=pu=sup=por=ter=da=van=tage 12
  quel=ques=pro=pos=ga=lants=quà=mots=bas=jai=te=nus 12
  jai=eu=droit=aux=gros=yeux=et=jai=vu=son=vi=sage 12
  se=rem=bru=nir=sou=dain=du=dis=cours=mal=ve=nu 12
  mais=dans=le=hall=den=trée=se=te=nait=i=sa=bel=le 13
  qui=fait=vi=brer=mon=cœur=de=puis=bien=de=longs=mois 12
  je=no=sais=lui=par=ler=au=jourdhui=lé=tin=cel=le 12
  je=me=suis=en=har=di=en=ca=chant=mon=é=moi 12
  je=lui=ai=dit=com=bien=je=la=trou=vais=plai=sante 12
  et=com=bien=jai=mais=me=trou=ver=à=ses=cô=tés 12
  je=la=croi=se=le=soir=cha=que=fois=sou=rian=te 12
  et=fus=plus=dune=fois=par=el=le=as=ti=co=té 12
  son=ri=re=ré=jouit=vous=met=de=bon=ne=hu=meur 12
  ji=ma=gine=par=fois=quel=leest=u=ne=a=ma=zone 12
  tou=te=de=cuir=vê=tue=de=son=re=gard=char=meur 12
  el=le=sait=vous=domp=ter=et=vo=tre=corps=fris=sonne 12
  che=veux=courts=de=beaux=traits=on=de=vine=la=fem=me 12
  qui=sau=rait=vous=ai=mer=si=vous=é=tiez=lé=lu 12
  de=son=cœur=de=sa=vie=je=res=sens=cet=te=flamme 12
  en=el=le=cons=tam=ment=son=be=soin=dab=so=lu 12
  el=le=fe=rait=de=moi=dun=sim=ple=mot=les=clave 12
  obéis=sant=en=tout=à=ses=dé=sirs=sou=mis 10
  je=vou=drais=dans=ses=rets=quun=jour=el=le=men=clave 12
  et=me=tienne=à=por=tée=de=sa=main=son=pro=mis 12
  cest=là=un=simple=voeu=un=son=ge=u=ne=chi=mère 12
  quil=est=bon=quel=que=fois=dex=tra=po=ler=un=peu 12
  et=de=va=ga=bon=der=dans=un=rêve=é=phé=mère 12
  que=lon=ne=peut=tou=jours=pas=par=ta=ger=à=deux 12
  mon=dieu=mais=quai=jeé=crit=que=vont=dire=ma=thil=de 12
  la=jo=lie=mé=lo=dieet=vé=ro=ni=que=aus=si 12
  sil=vient=à=leurs=i=dées=de=for=mer=une=guil=de 12
  je=crois=que=di=ci=peu=j=vais=sen=tir=le=rous=si 13

  1

  s=t=just=joël=gau=thier=douze=point=qua=tre=point=deux=mille=seize 14
 • Phonétique : Isabelle  ʒə vənε daʁive a la vila bɔ̃tɑ̃,
  ʒə mi ʁɑ̃ ʃakə ʒuʁ, pɥiskə la, ε ma mεʁə,
  ʒavε lεspʁi ajœʁ, ε sə dy o pʁɛ̃tɑ̃ ? …
  dəʁjεʁə sɔ̃ kɔ̃twaʁ, matildə fy amεʁə.
  e εllə na pa py sypɔʁte davɑ̃taʒə,
  kεlk pʁɔpo ɡalɑ̃, ka mo ba ʒε tənys.
  ʒε y dʁwa o ɡʁoz- iø, e ʒε vy sɔ̃ vizaʒə,
  sə ʁɑ̃bʁyniʁ sudɛ̃, dy diskuʁ malvəny.
  mε dɑ̃ lə-al dɑ̃tʁe, sə tənε izabεllə,
  ki fε vibʁe mɔ̃ kœʁ dəpɥi bjɛ̃ də lɔ̃ɡ mwa,
  ʒə nozε lɥi paʁle : oʒuʁdɥi letɛ̃sεllə,
  ʒə mə sɥiz- ɑ̃naʁdi, ɑ̃ kaʃɑ̃ mɔ̃n- emwa.
  ʒə lɥi ε di kɔ̃bjɛ̃ ʒə la tʁuvε plεzɑ̃tə,
  e kɔ̃bjɛ̃ ʒεmε mə tʁuve a sε kote.
  ʒə la kʁwazə lə swaʁ, ʃakə fwa suʁjɑ̃tə,
  e fy plys dynə fwa, paʁ εllə astikɔte.
  sɔ̃ ʁiʁə ʁeʒui, vu mεt də bɔnə ymœʁ.
  ʒimaʒinə paʁfwa, kεllə εt- ynə amazonə,
  tutə də kɥiʁ vεtɥ, də sɔ̃ ʁəɡaʁ ʃaʁmœʁ,
  εllə sε vu dɔ̃pte, e vɔtʁə kɔʁ fʁisɔnə.
  ʃəvø kuʁ, də bo tʁε, ɔ̃ dəvinə la famə,
  ki soʁε vuz- εme si vuz- etje lely,
  də sɔ̃ kœʁ, də sa vi, ʒə ʁəsɛ̃ sεtə flamə,
  ɑ̃n- εllə kɔ̃stamɑ̃, sɔ̃ bəzwɛ̃ dabsɔly.
  εllə fəʁε də mwa, dœ̃ sɛ̃plə mo, lεsklavə,
  ɔbeisɑ̃ ɑ̃ tu, a sε deziʁ sumi.
  ʒə vudʁε dɑ̃ sε ʁεt, kœ̃ ʒuʁ εllə mɑ̃klavə,
  e mə tjεnə a pɔʁte də sa mɛ̃… sɔ̃ pʁɔmi ! …
  sε la œ̃ sɛ̃plə vø, œ̃ sɔ̃ʒə, ynə ʃimεʁə,
  kil ε bɔ̃ kεlkəfwa, dεkstʁapɔle œ̃ pø,
  e də vaɡabɔ̃de dɑ̃z- œ̃ ʁεvə efemεʁə,
  kə lɔ̃ nə pø tuʒuʁ pa paʁtaʒe a dø ! …
  mɔ̃ djø, mε kε ʒə ekʁi, kə vɔ̃ diʁə matildə ? …
  la ʒɔli melɔdi e veʁɔnikə osi ? …
  sil vjɛ̃ a lœʁz- ide də fɔʁme ynə ɡildə,
  ʒə kʁwa kə disi pø, ʒvε sɑ̃tiʁ lə ʁusi ! …  εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ) duzə pwɛ̃ katʁə pwɛ̃ dø milə sεzə
 • Pieds Phonétique : Isabelle

  1

  ʒə=və=nε=da=ʁi=ve=a=la=vi=la=bɔ̃=tɑ̃ 12
  ʒə=mi=ʁɑ̃=ʃa=kə=ʒuʁ=pɥis=kə=la=ε=ma=mεʁə 12
  ʒa=vε=lεs=pʁi=a=jœʁ=ε=sə=dy=o=pʁɛ̃=tɑ̃ 12
  də=ʁjε=ʁə=sɔ̃=kɔ̃=twaʁ=ma=til=də=fy=a=mεʁə 12
  e=εl=lə=na=pa=py=sy=pɔʁ=te=da=vɑ̃=taʒə 12
  kεl=kə=pʁɔ=po=ɡa=lɑ̃=ka=mo=ba=ʒε=tə=nys 12
  ʒε=y=dʁwa=o=ɡʁo=zi=ø=e=ʒε=vy=sɔ̃=vizaʒə 12
  sə=ʁɑ̃=bʁy=niʁ=su=dɛ̃=dy=dis=kuʁ=mal=və=ny 12
  mε=dɑ̃=lə-al=dɑ̃=tʁe=sə=tə=nε=i=za=bεllə 12
  ki=fε=vi=bʁe=mɔ̃=kœʁ=dəp=ɥi=bjɛ̃=də=lɔ̃ɡ=mwa 12
  ʒə=no=zε=lɥi=paʁ=le=o=ʒuʁ=dɥi=le=tɛ̃=sεllə 12
  ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=naʁ=di=ɑ̃=ka=ʃɑ̃=mɔ̃=ne=mwa 12
  ʒə=lɥi=ε=di=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=la=tʁu=vε=plε=zɑ̃tə 12
  e=kɔ̃=bjɛ̃=ʒε=mε=mə=tʁu=ve=a=sε=ko=te 12
  ʒə=la=kʁwa=zə=lə=swaʁ=ʃa=kə=fwa=su=ʁjɑ̃=tə 12
  e=fy=plys=dynə=fwa=paʁ=εl=lə=as=ti=kɔ=te 12
  sɔ̃=ʁi=ʁə=ʁe=ʒui=vu=mεt=də=bɔ=nə=y=mœʁ 12
  ʒi=ma=ʒinə=paʁ=fwa=kεl=lə=ε=ty=nə=a=mazonə 12
  tu=tə=də=kɥiʁ=vε=tɥ=də=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ʃaʁ=mœʁ 12
  εl=lə=sε=vu=dɔ̃p=te=e=vɔ=tʁə=kɔʁ=fʁi=sɔnə 12
  ʃə=vø=kuʁ=də=bo=tʁε=ɔ̃=də=vi=nə=la=famə 12
  ki=so=ʁε=vu=zε=me=si=vu=ze=tje=le=ly 12
  də=sɔ̃=kœʁ=də=sa=vi=ʒə=ʁə=sɛ̃=sε=tə=flamə 12
  ɑ̃=nεl=lə=kɔ̃s=ta=mɑ̃=sɔ̃=bə=zwɛ̃=dab=sɔ=ly 12
  εl=lə=fə=ʁε=də=mwa=dœ̃=sɛ̃=plə=mo=lεs=klavə 12
  ɔ=be=i=sɑ̃=ɑ̃=tu=a=sε=de=ziʁ=su=mi 12
  ʒə=vu=dʁε=dɑ̃=sε=ʁεt=kœ̃=ʒuʁ=εl=lə=mɑ̃=klavə 12
  e=mə=tjεnə=a=pɔʁ=te=də=sa=mɛ̃=sɔ̃=pʁɔ=mi 12
  sε=la=œ̃=sɛ̃plə=vø=œ̃=sɔ̃=ʒə=y=nə=ʃi=mεʁə 12
  kil=ε=bɔ̃=kεl=kə=fwa=dεk=stʁa=pɔ=le=œ̃=pø 12
  e=də=va=ɡa=bɔ̃=de=dɑ̃=zœ̃=ʁεvə=e=fe=mεʁə 12
  kə=lɔ̃=nə=pø=tu=ʒuʁ=pa=paʁ=ta=ʒe=a=dø 12
  mɔ̃=djø=mε=kεʒəe=kʁi=kə=vɔ̃=di=ʁə=ma=til=də 12
  la=ʒɔ=li=me=lɔ=di=e=ve=ʁɔ=nikə=o=si 12
  sil=vjɛ̃=a=lœʁ=zi=de=də=fɔʁ=me=ynə=ɡil=də 12
  ʒə=kʁwa=kə=di=si=pø=ʒvε=sɑ̃=tiʁ=lə=ʁu=si 12

  1

  εsə=te=ʒyst=ʒɔ=εl=ɡo=tjəʁ=du=zə=pwɛ̃=ka=tʁə=pwɛ̃=dø=mi=lə=sεzə 17

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/04/2016 00:01Sétarcos L'Hérétique

bravo j’adore ❤️

Auteur de Poésie
13/04/2016 06:13Lisador

❤️ Très beau récit, bravo, c’est bien écrit