Poeme : Tour Alpes

A Propos du Poeme

Lacets.

Tour Alpes

Tournure des Alpes
Géants se profilent
Chaleur d ’ invitation
Performance mercure.
Muscles des bosses
Usent les organismes.

Morzine Les Portes du Soleil
Mégère 148 kms
Vainqueur Magnus cort Nielsen
Une course sociale
Maille des attentes

Trempe
Faculté de récupération
Gros efforts répétés
Des raids d ’ échappée
Enthousiasme du vélo.
Solitude des chemins
L ’ île de Bornholm
Spectacle est garanti
Blagueur des courses.
Magnus Cort Nielsen

Albertville Col du Granon 149 kms
Vainqueur Jonas Vinjegaard

Renversant
L ’ autre dimension
Rêve du jour
Allumer la mèche
L ’ irréel Pogacar.
Harcèlé et attaqué
L ’ équipe décimée
Histoire du Tour
Canicule du jour.

Briançon Alpe d ’ huez 166 kms
Vainqueur Tom Pidcock
Les 21 virages.
L ’ étape mythique
La montée alpestre
Sauvage et bruyante
Passion de déraison.
Une mer de gens
Aux lacets de cycles
Les fans du vélo
Une joviale escalade.

Beauté.
Au ballet d ’ attaques
Flotte belle éternité
Vapeurs de chaleur
Bataille d ’ espérance.
Au profil démentiel
Le sorcier du Granon
Modèle du cyclisme
Le beau conte danois.

Nouveau Boss
Une chaleur étouffante
Déplume long peloton
La garde rapprochée
Cherche victoire totale.
Attente de perception
Gérer stress - pression
En orbite d ’ équipe
Énergie de force collective.

Bourg - D ’ Oisans Saint - Étienne 193 kms
Vainqueur Mads Pedersen
Autre jour.
Lâcher les roues
Une pente avérée
Être en chasse-patate
Se laisser rattraper.
Le peloton s ’ étire
Distance de choix
Situation se décante
Fleurs de journée.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tour Alpes

  tour=nu=re=des=a=lpes 6
  gé=ants=se=pro=filent 5
  cha=leur=din=vi=ta=tion 6
  per=for=man=ce=mer=cure 6
  mus=cles=des=bo=sses 5
  usent=les=or=ga=nis=mes 6

  mor=zine=les=portes=du=so=leil 7
  mé=gère=cent=qua=rante=hu=it=k=m=s 10
  vain=queur=ma=gnus=cort=niel=sen 7
  u=ne=cour=se=so=ciale 6
  mail=le=des=at=ten=tes 6

  trempe 1
  fa=cul=té=de=ré=cu=pé=ra=tion 9
  gros=ef=forts=ré=pé=tés 6
  des=raids=dé=chap=pée 5
  en=thou=siasme=du=vé=lo 6
  so=li=tude=des=che=mins 6
  lî=le=de=born=holm 5
  spec=tacle=est=ga=ran=ti 6
  bla=gueur=des=cour=ses 5
  ma=gnus=cort=niel=sen 5

  al=bert=ville=col=du=gra=non=cent=qua=rante=neuf=k=m=s 14
  vain=queur=jo=nas=vinje=gaard 6

  ren=ver=sant 3
  lau=tre=di=men=si=on 6
  rê=ve=du=jour 4
  al=lu=mer=la=mè=che 6
  lir=réel=po=ga=car 5
  har=cè=lé=et=at=ta=qué 7
  lé=qui=pe=dé=ci=mée 6
  his=toi=re=du=tour 5
  ca=ni=cu=le=du=jour 6

  brian=çon=al=pe=dhuez=cent=soixante=six=k=m=s 11
  vain=queur=tom=pid=cock 5
  les=vingt=et=un=vi=rages 6
  lé=ta=pe=my=thique 5
  la=mon=tée=al=pestre 5
  sau=va=ge=et=bruy=ante 6
  pas=sion=de=dé=rai=son 6
  u=ne=mer=de=gens 5
  aux=la=cets=de=cycles 5
  les=fans=du=vé=lo 5
  une=jo=via=lees=ca=lade 6

  beau=té 2
  au=bal=let=dat=taques 5
  flot=te=bel=leé=ter=ni=té 7
  va=peurs=de=cha=leur 5
  ba=tail=le=des=pé=rance 6
  au=pro=fil=dé=men=tiel 6
  le=sor=cier=du=gra=non 6
  mo=dè=le=du=cy=clisme 6
  le=beau=con=te=da=nois 6

  nou=veau=boss 3
  une=cha=leur=é=touf=fante 6
  dé=plume=long=pe=lo=ton 6
  la=gar=de=rap=pro=chée 6
  cherche=vic=toi=re=to=tale 6
  at=tente=de=per=cep=tion 6
  gé=rer=stress=pres=si=on 6
  en=or=bi=te=dé=quipe 6
  éner=gie=de=force=col=lec=tive 7

  bourg=doi=sans=saint=é=tienne=cent=quatre=vingt=treize=k=m=s 13
  vain=queur=mads=pe=der=sen 6
  au=tre=jour 3
  lâ=cher=les=roues 4
  une=pen=te=a=vé=rée 6
  être=en=chas=se=pa=tate 6
  se=lais=ser=rat=tra=per 6
  le=pe=lo=ton=sé=tire 6
  dis=tan=ce=de=choix 5
  si=tua=tion=se=dé=cante 6
  fleurs=de=jour=née 4
 • Phonétique : Tour Alpes

  tuʁnyʁə dεz- alpə
  ʒeɑ̃ sə pʁɔfile
  ʃalœʁ dɛ̃vitasjɔ̃
  pεʁfɔʁmɑ̃sə mεʁkyʁə.
  mysklə dε bɔsə
  yze lεz- ɔʁɡanismə.

  mɔʁzinə lε pɔʁtə- dy sɔlεj
  meʒεʁə sɑ̃ kaʁɑ̃tə ɥi ka εm εs
  vɛ̃kœʁ maɲys kɔʁ njεlsɛ̃
  ynə kuʁsə sɔsjalə
  majə dεz- atɑ̃tə

  tʁɑ̃pə
  fakylte də ʁekypeʁasjɔ̃
  ɡʁoz- efɔʁ ʁepete
  dε ʁε deʃape
  ɑ̃tuzjasmə dy velo.
  sɔlitydə dε ʃəmɛ̃
  lilə də bɔʁnɔlm
  spεktaklə ε ɡaʁɑ̃ti
  blaɡœʁ dε kuʁsə.
  maɲys kɔʁ njεlsɛ̃

  albεʁtvilə kɔl dy ɡʁanɔ̃ sɑ̃ kaʁɑ̃tə nəf ka εm εs
  vɛ̃kœʁ ʒɔna vɛ̃ʒəɡaaʁ

  ʁɑ̃vεʁsɑ̃
  lotʁə dimɑ̃sjɔ̃
  ʁεvə dy ʒuʁ
  alyme la mεʃə
  liʁeεl pɔɡakaʁ.
  aʁsεle e atake
  lekipə desime
  istwaʁə dy tuʁ
  kanikylə dy ʒuʁ.

  bʁjɑ̃sɔ̃ alpə dɥe sɑ̃ swasɑ̃tə si- ka εm εs
  vɛ̃kœʁ tɔm pidkɔk
  lε vɛ̃t- e œ̃ viʁaʒə.
  letapə mitikə
  la mɔ̃te alpεstʁə
  sovaʒə e bʁyiɑ̃tə
  pasjɔ̃ də deʁεzɔ̃.
  ynə mεʁ də ʒɑ̃
  o lasε də siklə
  lε fɑ̃ dy velo
  ynə ʒɔvjalə εskaladə.

  bote.
  o balε datak
  flɔtə bεllə etεʁnite
  vapœʁ də ʃalœʁ
  batajə dεspeʁɑ̃sə.
  o pʁɔfil demɑ̃sjεl
  lə sɔʁsje dy ɡʁanɔ̃
  mɔdεlə dy siklismə
  lə bo kɔ̃tə danwa.

  nuvo bɔs
  ynə ʃalœʁ etufɑ̃tə
  deplymə lɔ̃ pəlɔtɔ̃
  la ɡaʁdə ʁapʁoʃe
  ʃεʁʃə viktwaʁə tɔtalə.
  atɑ̃tə də pεʁsεpsjɔ̃
  ʒeʁe stʁεs pʁesjɔ̃
  ɑ̃n- ɔʁbitə dekipə
  enεʁʒi də fɔʁsə kɔlεktivə.

  buʁɡ dwazɑ̃ sɛ̃ etjεnə sɑ̃ katʁə vɛ̃- tʁεzə ka εm εs
  vɛ̃kœʁ mad pədεʁsɛ̃
  otʁə ʒuʁ.
  laʃe lε ʁu
  ynə pɑ̃tə aveʁe
  εtʁə ɑ̃ ʃasə patatə
  sə lεse ʁatʁape.
  lə pəlɔtɔ̃ setiʁə
  distɑ̃sə də ʃwa
  sitɥasjɔ̃ sə dekɑ̃tə
  flœʁ də ʒuʁne.
 • Syllabes Phonétique : Tour Alpes

  tuʁ=ny=ʁə=dε=zal=pə 6
  ʒe=ɑ̃=sə=pʁɔ=fi=le 6
  ʃa=lœʁ=dɛ̃=vi=ta=sjɔ̃ 6
  pεʁ=fɔʁ=mɑ̃=sə=mεʁ=kyʁə 6
  mys=klə=dε=bɔ=sə 5
  y=ze=lε=zɔʁ=ɡa=nismə 6

  mɔʁzinə=lε=pɔʁtə=dy=sɔ=lεj 6
  me=ʒεʁə=sɑ̃=kaʁɑ̃tə=ɥi=ka=εm=εsə 8
  vɛ̃=kœʁ=ma=ɲys=kɔʁ=njεl=sɛ̃ 7
  y=nə=kuʁ=sə=sɔ=sjalə 6
  ma=jə=dε=za=tɑ̃=tə 6

  tʁɑ̃=pə 2
  fa=kyl=te=də=ʁe=ky=pe=ʁa=sjɔ̃ 9
  ɡʁo=ze=fɔʁ=ʁe=pe=te 6
  dε=ʁε=de=ʃa=pe 5
  ɑ̃=tu=zjas=mə=dy=ve=lo 7
  sɔ=li=tydə=dε=ʃə=mɛ̃ 6
  li=lə=də=bɔʁ=nɔlm 5
  spεk=taklə=ε=ɡa=ʁɑ̃=ti 6
  bla=ɡœ=ʁə=dε=kuʁ=sə 6
  ma=ɲys=kɔʁ=njεl=sɛ̃ 5

  al=bεʁtvilə=kɔl=dy=ɡʁa=nɔ̃=sɑ̃=ka=ʁɑ̃tə=nəf=ka=εm=εsə 13
  vɛ̃=kœʁ=ʒɔ=navɛ̃ʒə=ɡa=aʁ 6

  ʁɑ̃=vεʁ=sɑ̃ 3
  lo=tʁə=di=mɑ̃=sj=ɔ̃ 6
  ʁε=və=dy=ʒuʁ 4
  a=ly=me=la=mε=ʃə 6
  li=ʁe=εl=pɔ=ɡa=kaʁ 6
  aʁ=sε=le=e=a=ta=ke 7
  le=ki=pə=de=si=me 6
  is=twa=ʁə=dy=tuʁ 5
  ka=ni=ky=lə=dy=ʒuʁ 6

  bʁjɑ̃=sɔ̃=al=pə=dɥe=sɑ̃=swasɑ̃tə=si=ka=εm=εsə 11
  vɛ̃=kœ=ʁə=tɔm=pid=kɔk 6
  lε=vɛ̃=te=œ̃=vi=ʁaʒə 6
  le=ta=pə=mi=ti=kə 6
  la=mɔ̃=te=al=pεs=tʁə 6
  so=va=ʒə=e=bʁy=iɑ̃tə 6
  pa=sjɔ̃=də=de=ʁε=zɔ̃ 6
  y=nə=mεʁ=də=ʒɑ̃ 5
  o=la=sε=də=si=klə 6
  lε=fɑ̃=dy=ve=lo 5
  ynə=ʒɔ=vja=lə=εs=kaladə 6

  bo=te 2
  o=ba=lε=da=tak 5
  flɔtə=bεllə=e=tεʁ=ni=te 6
  va=pœ=ʁə=də=ʃa=lœʁ 6
  ba=ta=jə=dεs=pe=ʁɑ̃sə 6
  o=pʁɔ=fil=de=mɑ̃=sjεl 6
  lə=sɔʁ=sje=dy=ɡʁa=nɔ̃ 6
  mɔ=dε=lə=dy=si=klismə 6
  lə=bo=kɔ̃=tə=da=nwa 6

  nu=vo=bɔs 3
  ynə=ʃa=lœʁ=e=tu=fɑ̃tə 6
  de=plymə=lɔ̃=pə=lɔ=tɔ̃ 6
  la=ɡaʁ=də=ʁa=pʁo=ʃe 6
  ʃεʁʃə=vik=twa=ʁə=tɔ=talə 6
  atɑ̃tə=də=pεʁ=sεp=s=jɔ̃ 6
  ʒe=ʁe=stʁε=sə=pʁe=sjɔ̃ 6
  ɑ̃=nɔʁ=bi=tə=de=kipə 6
  e=nεʁʒidə=fɔʁsə=kɔ=lεk=tivə 6

  buʁɡ=dwa=zɑ̃=sɛ̃=e=tjεnə=sɑ̃katʁə=vɛ̃=tʁε=zə=ka=εm=εsə 13
  vɛ̃=kœʁ=mad=pə=dεʁ=sɛ̃ 6
  o=tʁə=ʒuʁ 3
  la=ʃe=lε=ʁu 4
  ynə=pɑ̃=tə=a=ve=ʁe 6
  εtʁə=ɑ̃=ʃa=sə=pa=tatə 6
  sə=lε=se=ʁa=tʁa=pe 6
  lə=pə=lɔ=tɔ̃=se=tiʁə 6
  dis=tɑ̃=sə=də=ʃwa 5
  sit=ɥa=sjɔ̃=sə=de=kɑ̃tə 6
  flœ=ʁə=də=ʒuʁ=ne 5

PostScriptum

Grimpe.

Historique des Modifications

21/07/2022 08:10
16/07/2022 17:45
16/07/2022 17:44
16/07/2022 17:43
16/07/2022 17:41
16/07/2022 17:40
16/07/2022 17:38
16/07/2022 13:43
16/07/2022 13:42
16/07/2022 13:40
16/07/2022 08:24
16/07/2022 08:20

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.