Poeme : Social Qatar

A Propos du Poeme

Droits sociaux

Social Qatar

Pour eux Européens sont rcistes
Européens ont colonisé le monde
Ballon rond propriété occidentale
Qatar fut un protectorat britannique.
Bonnes nouvelles
La kafala est tombée
Ouvriers sont plus libres.
Du colonialisme au tourisme
Les hooligans des stades
Les arguments sont pourris
Le sport permet d ’ avancer.

Giroud.
Festoyer les zones
Flinguer des buts
Fortune de Giroud
Traverse l ’ histoire.
Égaler le record
Menu du terrain
Maillage de passes
Modèle d ’ altruisme.

Faste français.
Dans les années 2 000
Business fin de carrière
Desailly Dugarry Leboeuf
Vague bleue monnaye.
Pas de 12 ème homme
Public n ’ existe pas
Métamorphose du Pays
Entre 1 998 et 2 000.

Culturel Qatar.
Voiles des 32 drapeaux
Chaud soleil de novembre
Aux portes du desert
La coiffe blanche keffieh.
Point d ’ orgue le mondial
En bulle de célébration
Base militaire américaine
Contrat de défense Turquie.

Bouclier
Europe de Paradis
Violences humaines
D ’ Inégalités sociales
Morts des chantiers.
Hypocrisie médiatique
Calomnie d ’éducation
Influence du Qatar
Grandit monde arabe.

Hors - jeu numérique.
Un capteur dans le ballon
Et cette fois, l’idée est de repousser les limites de l’œil humain. Pour ce faire, douze caméras installées sous le toit des stades quadrillent en permanence le terrain, et contrôlent la position de chaque joueur (disséqué en 29 points corporels différents) cinquante fois par seconde. Corollaire de cette installation, le ballon officiel de la compétition est équipé d’un capteur ultrasensible – une caresse le déclenche – envoyant 500 fois par seconde des données à l’ordinateur. Car un hors-jeu dépend du moment précis où la balle est jouée, et cet outil peut le déterminer sans marge d’erreur.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Social Qatar

  pour=eux=eu=ro=péens=sont=r=cistes 8
  eu=ro=péens=ont=co=lo=ni=sé=le=monde 10
  bal=lon=rond=pro=prié=té=oc=ciden=tale 9
  qa=tar=fut=un=pro=tec=to=rat=bri=tan=nique 11
  bon=nes=nou=velles 4
  la=ka=fa=la=est=tom=bée 7
  ou=vriers=sont=plus=li=bres 6
  du=co=lo=nia=lismeau=tou=risme 7
  les=hoo=li=gans=des=stades 6
  les=ar=guments=sont=pour=ris 6
  le=sport=permet=da=van=cer 6

  gi=roud 2
  fes=toy=er=les=zo=nes 6
  flin=guer=des=buts 4
  for=tu=ne=de=gi=roud 6
  tra=ver=se=l=his=toire 6
  éga=ler=le=re=cord 5
  me=nu=du=ter=rain 5
  mailla=ge=de=pas=ses 5
  mo=dè=le=dal=truis=me 6

  fas=te=fran=çais 4
  dans=les=an=nées=deux=mille 6
  bu=si=ness=fin=de=car=rière 7
  de=sailly=du=gar=ry=le=boeuf 7
  va=gue=bleue=mon=naye 5
  pas=de=douze=è=me=homme 6
  pu=blic=nexis=te=pas 5
  mé=ta=mor=phose=du=pa=ys 7
  entre=mille=neuf=cent=quatre=vingt=dix=hu=it=et=deux=mille 12

  cultu=rel=qa=tar 4
  voiles=des=trente=deux=dra=peaux 6
  chaud=so=leil=de=no=vembre 6
  aux=por=tes=du=de=sert 6
  la=coif=fe=blanche=kef=fieh 6
  point=dor=gue=le=mon=dial 6
  en=bul=le=de=cé=lé=bra=tion 8
  base=mi=li=tai=rea=mé=ri=caine 8
  contrat=de=défen=se=tur=quie 6

  bou=cli=er 3
  eu=rope=de=pa=ra=dis 6
  vio=len=ces=hu=mai=nes 6
  di=né=ga=li=tés=so=ciales 7
  morts=des=chan=ti=ers 5
  hy=po=cri=sie=mé=dia=tique 7
  ca=lom=nie=dé=du=ca=tion 7
  in=fluen=ce=du=qa=tar 6
  gran=dit=mon=de=a=rabe 6

  hors=jeu=nu=mé=rique 5
  un=cap=teur=dans=le=bal=lon 7
  et=cette=fois=li=dée=est=de=re=pous=ser=les=li=mites=de=lœil=hu=main=pour=ce=faire=dou=ze=ca=mé=ras=ins=tal=lées=sous=le=toit=des=sta=des=qua=drillent=en=per=ma=nen=ce=le=ter=rain=et=con=trô=lent=la=po=si=tion=de=cha=que=joueur=dis=sé=qué=en=vingt=neuf=points=cor=po=rels=dif=fé=rents=cin=quan=te=fois=par=se=conde=co=rol=lai=re=de=cet=teins=tal=la=tion=le=bal=lon=of=fi=ciel=de=la=com=pé=ti=tion=est=é=qui=pé=dun=cap=teur=ul=tra=sen=si=ble=–=u=ne=ca=res=se=le=dé=clen=che=–=en=voyant=cinq=cents=fois=par=se=con=de=des=don=nées=à=lor=di=na=teur=car=un=hors=jeu=dé=pend=du=mo=ment=pré=cis=où=la=bal=leest=jouée=et=cet=ou=til=peut=le=dé=ter=mi=ner=sans=mar=ge=der=reur 169
 • Phonétique : Social Qatar

  puʁ øz- əʁɔpeɛ̃ sɔ̃ ʁsistə
  əʁɔpeɛ̃z- ɔ̃ kɔlɔnize lə mɔ̃də
  balɔ̃ ʁɔ̃ pʁɔpʁjete ɔksidɑ̃talə
  kataʁ fy œ̃ pʁɔtεktɔʁa bʁitanikə.
  bɔnə nuvεllə
  la kafala ε tɔ̃be
  uvʁje sɔ̃ plys libʁə.
  dy kɔlɔnjalismə o tuʁismə
  lεz- uliɡɑ̃ dε stadə
  lεz- aʁɡymɑ̃ sɔ̃ puʁʁi
  lə spɔʁ pεʁmε davɑ̃se.

  ʒiʁud.
  fεstwaje lε zonə
  flɛ̃ɡe dε byt
  fɔʁtynə də ʒiʁud
  tʁavεʁsə listwaʁə.
  eɡale lə ʁəkɔʁ
  məny dy teʁɛ̃
  majaʒə də pasə
  mɔdεlə daltʁɥismə.

  fastə fʁɑ̃sε.
  dɑ̃ lεz- ane dø milə
  byzinεs fɛ̃ də kaʁjεʁə
  dəzaji dyɡaʁi ləbœf
  vaɡ blø mɔnεj.
  pa də duzə εmə ɔmə
  pyblik nεɡzistə pa
  metamɔʁfozə dy pεi
  ɑ̃tʁə milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- diz- ɥit e dø milə.

  kyltyʁεl kataʁ.
  vwalə dε tʁɑ̃tə dø dʁapo
  ʃo sɔlεj də nɔvɑ̃bʁə
  o pɔʁtə- dy dəzεʁ
  la kwafə blɑ̃ʃə kefjε.
  pwɛ̃ dɔʁɡ lə mɔ̃djal
  ɑ̃ bylə də selebʁasjɔ̃
  bazə militεʁə ameʁikεnə
  kɔ̃tʁa də defɑ̃sə tyʁki.

  buklje
  əʁɔpə də paʁadi
  vjɔlɑ̃səz- ymεnə
  dineɡalite sɔsjalə
  mɔʁ dε ʃɑ̃tje.
  ipɔkʁizi medjatikə
  kalɔmni dedykasjɔ̃
  ɛ̃flɥɑ̃sə dy kataʁ
  ɡʁɑ̃di mɔ̃də aʁabə.

  ɔʁ ʒø nymeʁikə.
  œ̃ kaptœʁ dɑ̃ lə balɔ̃
  e sεtə fwa, lide ε də ʁəpuse lε limitə də lœj ymɛ̃. puʁ sə fεʁə, duzə kameʁaz- ɛ̃stale su lə twa dε stadə kadʁije ɑ̃ pεʁmanɑ̃sə lə teʁɛ̃, e kɔ̃tʁole la pozisjɔ̃ də ʃakə ʒuəʁ (diseke ɑ̃ vɛ̃t- nəf pwɛ̃ kɔʁpɔʁεl difeʁɑ̃ts) sɛ̃kɑ̃tə fwa paʁ səɡɔ̃də. kɔʁɔlεʁə də sεtə ɛ̃stalasjɔ̃, lə balɔ̃ ɔfisjεl də la kɔ̃petisjɔ̃ εt- ekipe dœ̃ kaptœʁ yltʁazɑ̃siblə ynə kaʁεsə lə deklɑ̃ʃə ɑ̃vwajɑ̃ sɛ̃- sɑ̃ fwa paʁ səɡɔ̃də dε dɔnez- a lɔʁdinatœʁ. kaʁ œ̃n- ɔʁ ʒø depɑ̃ dy mɔmɑ̃ pʁesiz- u la balə ε ʒue, e sεt uti pø lə detεʁmine sɑ̃ maʁʒə deʁœʁ.
 • Syllabes Phonétique : Social Qatar

  puʁ=øzə=ʁɔ=pe=ɛ̃=sɔ̃ʁsistə 6
  ə=ʁɔ=pe=ɛ̃=zɔ̃=kɔ=lɔ=ni=ze=lə=mɔ̃də 11
  ba=lɔ̃=ʁɔ̃=pʁɔ=pʁje=te=ɔk=sidɑ̃talə 8
  ka=taʁ=fy=œ̃=pʁɔ=tεk=tɔʁabʁitanikə 7
  bɔ=nə=nu=vεl=lə 5
  la=ka=fa=la=ε=tɔ̃=be 7
  u=vʁje=sɔ̃=plys=li=bʁə 6
  dy=kɔ=lɔ=nja=lisməo=tuʁismə 6
  lε=zu=li=ɡɑ̃=dε=stadə 6
  lε=zaʁ=ɡy=mɑ̃=sɔ̃=puʁ=ʁi 7
  lə=spɔʁ=pεʁ=mε=da=vɑ̃se 6

  ʒi=ʁud 2
  fεs=twa=je=lε=zo=nə 6
  flɛ̃=ɡe=dε=byt 4
  fɔʁ=ty=nə=də=ʒi=ʁud 6
  tʁa=vεʁ=sə=lis=twa=ʁə 6
  e=ɡa=le=lə=ʁə=kɔʁ 6
  mə=ny=dy=te=ʁɛ̃ 5
  ma=ja=ʒə=də=pa=sə 6
  mɔ=dε=lə=dal=tʁɥs=mə 6

  fas=tə=fʁɑ̃=sε 4
  dɑ̃=lε=za=ne=dø=milə 6
  by=zinεsə=fɛ̃=də=ka=ʁjεʁə 6
  də=za=ji=dy=ɡaʁilə=bœf 6
  va=ɡə=blø=mɔ=nεj 5
  padə=du=zə=ε=mə=ɔmə 6
  py=blik=nεɡ=zis=tə=pa 6
  me=ta=mɔʁfozə=dy=pε=i 6
  ɑ̃tʁə=milə=nəf=sɑ̃katʁə=vɛ̃=diz=ɥ=it=e=dømilə 10

  kyl=ty=ʁεl=ka=taʁ 5
  vwalə=dε=tʁɑ̃tə=dø=dʁa=po 6
  ʃo=sɔ=lεj=də=nɔ=vɑ̃bʁə 6
  o=pɔʁ=tə=dy=də=zεʁ 6
  la=kwafə=blɑ̃=ʃə=ke=fjε 6
  pwɛ̃=dɔʁɡ=lə=mɔ̃=djal 5
  ɑ̃bylə=də=se=le=bʁa=sjɔ̃ 6
  bazə=mi=li=tε=ʁəa=meʁ=ʁikεnə 7
  kɔ̃tʁadə=de=fɑ̃=sə=tyʁ=ki 6

  bu=klj=e 3
  ə=ʁɔpə=də=pa=ʁa=di 6
  vjɔ=lɑ̃=sə=zy=mε=nə 6
  di=ne=ɡa=li=te=sɔ=sjalə 7
  mɔʁ=dε=ʃɑ̃=tj=e 5
  i=pɔ=kʁi=zi=me=djatikə 6
  ka=lɔm=ni=de=dy=ka=s=jɔ̃ 8
  ɛ̃f=lɥɑ̃=sə=dy=ka=taʁ 6
  ɡʁɑ̃=di=mɔ̃=də=a=ʁabə 6

  ɔʁ=ʒø=ny=me=ʁi=kə 6
  œ̃=kap=tœʁ=dɑ̃lə=ba=lɔ̃ 6
  e=sεtə=fwa=li=de=εdə=ʁə=puse=lε=li=mi=tə=də=lœj=y=mɛ̃=puʁ=sə=fε=ʁə=du=zə=ka=me=ʁa=zɛ̃s=ta=le=su=lə=twa=dε=sta=də=ka=dʁi=je=ɑ̃=pεʁ=ma=nɑ̃=sə=lə=te=ʁɛ̃=e=kɔ̃=tʁo=le=la=po=zi=sjɔ̃=də=ʃa=kə=ʒu=əʁ=di=se=ke=ɑ̃=vɛ̃t=nəf=pwɛ̃=kɔʁ=pɔ=ʁεl=di=fe=ʁɑ̃ts=sɛ̃=kɑ̃=tə=fwa=paʁ=sə=ɡɔ̃=də=kɔ=ʁɔ=lε=ʁə=də=sε=təɛ̃s=ta=la=sjɔ̃=lə=ba=lɔ̃=ɔ=fi=sjεl=də=la=kɔ̃=pe=ti=sjɔ̃=ε=te=ki=pe=dœ̃=kap=tœʁ=yl=tʁa=zɑ̃=si=blə=y=nə=ka=ʁε=sə=lə=de=klɑ̃=ʃə=ɑ̃=vwa=jɑ̃=sɛ̃=sɑ̃=fwa=paʁ=sə=ɡɔ̃=də=dε=dɔ=ne=za=lɔʁ=di=na=tœʁ=kaʁ=œ̃=nɔʁ=ʒø=de=pɑ̃=dy=mɔ=mɑ̃=pʁe=si=zu=la=ba=ləε=ʒu=e=e=sεt=u=ti=pø=lə=de=tεʁ=mi=ne=sɑ̃=maʁ=ʒə=de=ʁœʁ 172

PostScriptum

Évolution.

Historique des Modifications

24/11/2022 22:30
24/11/2022 22:29
24/11/2022 22:27
24/11/2022 19:16
24/11/2022 19:14

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.