Univers de poésie d'un auteur

Poème:Les Fleurs Du Mal

A Propos du Poeme

Procès d ’ époque.

Le Poème

Procès en 1 857.
Chef d’œuvre universel,
Les Fleurs du Mal et leur auteur, ont à leur parution pourtant fait l’objet en 1857
D’une campagne de presse venimeuse menée par le Figaro avant d’être incriminés
Pour outrage aux bonnes mœurs et d’être soumis à la censure.
Un épisode judiciaire qui aujourd’hui paraît bien incongru.

Quand il publie Les Fleurs du Mal, Baudelaire a alors 36 ans
Et jusqu’ici il n’a publié que quelques ouvrages :
Deux volumes de critique d’art sur les salons de 1845 et ceux de 1846
Sous le pseudonyme de Baudelaire Dufaÿs,
Ainsi que la traduction des Histoires extraordinaires et des Nouvelles Histoires extraordinaires d’Edgar Poe
Six mois auparavant, Gustave Flaubert a été poursuivi pour Madame Bovary.
Après avoir échoué contre Flaubert, le ministère public songe sans doute à prendre une revanche.

Jeune envol.
Italie de visite
La veuve aimée
Une vague infime
Vers d ’ illuminations.
Avancées rythmiques
Fantômes délicieux
Frissons du temps
Invasions des mots.
« Rimbaud » 1 875
Pays s ’ étire
Moments rudes
Monarchie finit
République Hit.

Tournant.
Fugue des mots
Toupie des joies
La lettre élancée
Lubrifiée de sens.
Le vagabond trace
Détaille vrai luxe
L ’ environ liquide
L ’ unanime silence.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Autre pensée.

Poeme de Svalbard

Poète Svalbard

Svalbard a publié sur le site 3262 écrits. Svalbard est membre du site depuis l'année 2019.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Les Fleurs Du Malpro=cès=en=mille=hu=it=cent=cin=quante=sept 10
chef=dœuvre=u=ni=ver=sel 6
les=fleurs=du=mal=et=leur=au=teur=ont=à=leur=pa=ru=tion=pour=tant=fait=lob=jet=en=mille=hu=it=cent=cin=quante=sept 27
dune=cam=pagne=de=pres=se=ve=ni=meuse=me=née=par=le=fi=ga=ro=a=vant=dê=trein=cri=mi=nés 23
pour=ou=trageaux=bonnes=mœurs=et=dêtre=sou=mis=à=la=cen=sure 13
un=é=pi=sode=ju=di=ciaire=qui=au=jourdhui=pa=raît=bien=in=con=gru 16

quand=il=pu=blie=les=fleurs=du=mal=baude=lai=rea=a=lors=trente=six=ans 16
et=jus=qui=ci=il=na=pu=blié=que=quel=ques=ou=vrages 13
deux=vo=lumes=de=cri=ti=que=dart=sur=les=sa=lons=de=mille=hu=it=cent=qua=rante=cinq=et=ceux=de=mille=hu=it=cent=qua=rante=six 30
sous=le=p=seu=do=ny=me=de=baude=laire=du=faÿs 12
ain=si=que=la=tra=duc=tion=des=his=toires=ex=tra=or=di=naires=et=des=nou=vel=les=his=toires=ex=tra=or=di=nai=res=ded=gar=poe 31
six=mois=au=pa=ra=vant=gus=tave=flau=bert=a=é=té=pour=sui=vi=pour=ma=dame=bo=va=ry 22
après=a=voir=é=choué=contre=flau=bert=le=mi=nis=tère=pu=blic=songe=sans=dou=teà=pren=dreu=ne=re=vanche 23

jeu=ne=en=vol 4
ita=lie=de=vi=si=te 6
la=veu=ve=ai=mée 5
u=ne=va=gue=in=fime 6
vers=dillu=mi=na=ti=ons 6
avan=cées=ryth=miques 4
fan=tô=mes=dé=li=cieux 6
fris=sons=du=temps 4
in=va=si=ons=des=mots 6
rim=baud=mille=hu=it=cent=soixante=quinze 9
pa=ys=sé=ti=re 5
mo=ments=ru=des 4
mo=nar=chie=fi=nit 5
ré=pu=bli=que=hit 5

tour=nant 2
fu=gue=des=mots 4
tou=pie=des=joies 4
la=let=tre=é=lan=cée 6
lu=bri=fi=ée=de=sens 6
le=va=ga=bond=tra=ce 6
dé=tail=le=vrai=lu=xe 6
len=vi=ron=li=qui=de 6
lu=na=ni=me=si=lence 6
Phonétique : Les Fleurs Du Malpʁɔsεz- ɑ̃ milə ɥi sɑ̃ sɛ̃kɑ̃tə sεt.
ʃεf dœvʁə ynivεʁsεl,
lε flœʁ dy mal e lœʁ otœʁ, ɔ̃ a lœʁ paʁysjɔ̃ puʁtɑ̃ fε lɔbʒε ɑ̃ milə ɥi sɑ̃ sɛ̃kɑ̃tə sεt
dynə kɑ̃paɲə də pʁεsə vənimøzə məne paʁ lə fiɡaʁo avɑ̃ dεtʁə ɛ̃kʁimine
puʁ utʁaʒə o bɔnə mœʁz- e dεtʁə sumiz- a la sɑ̃syʁə.
œ̃n- epizɔdə ʒydisjεʁə ki oʒuʁdɥi paʁε bjɛ̃ ɛ̃kɔ̃ɡʁy.

kɑ̃t- il pybli lε flœʁ dy mal, bodəlεʁə a alɔʁ tʁɑ̃tə siz- ɑ̃
e ʒyskisi il na pyblje kə kεlkz- uvʁaʒə :
dø vɔlymə də kʁitikə daʁ syʁ lε salɔ̃ də milə ɥi sɑ̃ kaʁɑ̃tə sɛ̃k e sø də milə ɥi sɑ̃ kaʁɑ̃tə sis
su lə psødɔnimə də bodəlεʁə dyfas,
ɛ̃si kə la tʁadyksjɔ̃ dεz- istwaʁəz- εkstʁaɔʁdinεʁəz- e dε nuvεlləz- istwaʁəz- εkstʁaɔʁdinεʁə dεdɡaʁ pɔ
si- mwaz- opaʁavɑ̃, ɡystavə flobεʁ a ete puʁsɥivi puʁ madamə bɔvaʁi.
apʁεz- avwaʁ eʃue kɔ̃tʁə flobεʁ, lə ministεʁə pyblik sɔ̃ʒə sɑ̃ dutə a pʁɑ̃dʁə ynə ʁəvɑ̃ʃə.

ʒənə ɑ̃vɔl.
itali də vizitə
la vəvə εme
ynə vaɡ ɛ̃fimə
vεʁ dilyminasjɔ̃.
avɑ̃se ʁitmik
fɑ̃tomə delisjø
fʁisɔ̃ dy tɑ̃
ɛ̃vazjɔ̃ dε mo.
« ʁɛ̃bod » mijə ɥi sɑ̃ swasɑ̃tə kɛ̃zə
pεi setiʁə
mɔmɑ̃ ʁydə
mɔnaʁʃi fini
ʁepyblikə it.

tuʁnɑ̃.
fyɡ dε mo
tupi dε ʒwa
la lεtʁə elɑ̃se
lybʁifje də sɑ̃s.
lə vaɡabɔ̃ tʁasə
detajə vʁε lyksə
lɑ̃viʁɔ̃ likidə
lynanimə silɑ̃sə.
Syllabes Phonétique : Les Fleurs Du Malpʁɔsεzɑ̃milə=ɥi=sɑ̃=sɛ̃=kɑ̃=tə=sεt 7
ʃεf=dœ=vʁəy=ni=vεʁ=sεl 6
lε=flœʁ=dy=mal=e=lœʁ=o=tœʁ=ɔ̃=a=lœʁ=pa=ʁy=sjɔ̃=puʁ=tɑ̃=fε=lɔb=ʒεɑ̃milə=ɥi=sɑ̃=sɛ̃=kɑ̃=tə=sεt 25
dynə=kɑ̃paɲə=də=pʁε=sə=və=ni=mø=zə=mə=ne=paʁ=lə=fi=ɡa=ʁo=a=vɑ̃=dε=tʁəɛ̃=kʁi=mi=ne 23
puʁ=u=tʁaʒəobɔnə=mœʁ=ze=dε=tʁə=su=mi=za=lasɑ̃syʁə 11
œ̃=ne=pizɔdə=ʒy=di=sjεʁə=ki=o=ʒuʁ=dɥi=pa=ʁε=bjɛ̃=ɛ̃=kɔ̃=ɡʁy 16

kɑ̃=til=py=bli=lε=flœʁ=dy=mal=bodə=lε=ʁəa=a=lɔʁtʁɑ̃tə=si=zɑ̃ 15
e=ʒys=ki=si=il=na=py=blje=kə=kεl=kzuvʁaʒə 11
døvɔlymə=də=kʁi=ti=kə=daʁ=syʁ=lε=sa=lɔ̃=də=mi=lə=ɥi=sɑ̃=ka=ʁɑ̃=tə=sɛ̃k=e=sø=də=mi=lə=ɥi=sɑ̃=ka=ʁɑ̃=tə=sis 30
sulə=psø=dɔnimə=də=bo=də=lε=ʁə=dy=fas 10
ɛ̃sikə=la=tʁa=dyk=sjɔ̃=dε=zis=twaʁə=zεk=stʁ=ɔʁ=di=nε=ʁə=ze=dε=nu=vεllə=zis=twa=ʁə=zεk=stʁ=ɔʁ=di=nε=ʁə=dεd=ɡaʁ=pɔ 30
si=mwa=zo=pa=ʁa=vɑ̃=ɡys=tavə=flo=bεʁ=a=e=te=puʁ=sɥi=vi=puʁ=madamə=bɔ=va=ʁi 21
a=pʁε=za=vwaʁ=e=ʃu=e=kɔ̃tʁə=flo=bεʁ=lə=mi=nistεʁə=py=blik=sɔ̃=ʒə=sɑ̃=du=təa=pʁɑ̃=dʁəy=nə=ʁə=vɑ̃ʃə 25

ʒə=nə=ɑ̃=vɔl 4
i=ta=li=də=vi=zitə 6
la=və=və=ε=me 5
y=nə=va=ɡə=ɛ̃=fimə 6
vεʁ=di=ly=mi=na=sjɔ̃ 6
a=vɑ̃=se=ʁit=mik 5
fɑ̃=to=mə=de=li=sjø 6
fʁi=sɔ̃=dy=tɑ̃ 4
ɛ̃=va=zj=ɔ̃=dε=mo 6
ʁɛ̃=bod=mi=jə=ɥi=sɑ̃=swasɑ̃tə=kɛ̃zə 9
pε=i=se=ti=ʁə 5
mɔ=mɑ̃=ʁy=də 4
mɔ=naʁ=ʃi=fi=ni 5
ʁe=py=bli=kə=it 5

tuʁ=nɑ̃ 2
fyɡ=dε=mo 3
tu=pi=dε=ʒwa 4
la=lε=tʁə=e=lɑ̃=se 6
ly=bʁi=fj=e=də=sɑ̃s 6
lə=va=ɡa=bɔ̃=tʁa=sə 6
de=ta=jə=vʁε=lyk=sə 6
lɑ̃=vi=ʁɔ̃=li=ki=də 6
ly=na=ni=mə=si=lɑ̃sə 6

Historique des Modifications

01/06/2023 20:26
01/06/2023 20:25

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
18/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Art
Du 01/06/2023 20:23

L'écrit contient 205 mots qui sont répartis dans 4 strophes.