Univers de poésie d'un auteur

Poème:Boost

A Propos du Poeme

Climat.

Le Poème

Volonté de climat
Avance le calendrier
Atmosphère piégée
Êtres des blocages.
Influences boostées
Inédites émergences
Chance d ’ affectation
Chaleur se meurt.

Se baigner dans la Seine.
Tour à tour lieu de baignade, de toilette ou de sport, le grand fleuve a souvent (et longtemps) servi de grande piscine à ciel ouvert à destination des parisiens subissant la chaleur. Jusqu’à ce que les diverses interdictions mettent fin à ce petit bout de dangereux paradis.
En 1900, la majorité des épreuves de natation, de Jeux olympiques émiettés durant l’Exposition universelle (La Nation, 25 juillet 1900) , se déroulent entre Courbevoie et Asnières sur Seine. Paris n’est en effet pas encore doté de piscine. En 1924, si une compétition annuelle traverse toujours Paris à la nage (L’Action, 6 août 1924) , c’est dans le tout nouveau bassin des Tourelles (piscine Georges Vallerey aujourd’hui) , siège de la Fédération française de natation, qu’elles sont prévues (Paris-Soir, 2 mars 1924) .
En 2024, si la majorité des épreuves auront lieu en piscine, le triathlon reviendra au cœur de Paris en pleine eau de la Seine.

Dure chaleur.
Anomalies accrochent
Visions des conflits
Bascule des montées
Baromètre de transfuge.
Hémisphères effrontés
Êtres d ’ insouciance
Le soleil des sables
Imprime la non pluie.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Châle de vie.

Poeme de Svalbard

Poète Svalbard

Svalbard a publié sur le site 3262 écrits. Svalbard est membre du site depuis l'année 2019.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Boostvo=lon=té=de=cli=mat 6
avan=ce=le=ca=len=drier 6
at=mo=sphère=pi=é=gée 6
ê=tres=des=blo=ca=ges 6
in=fluen=ces=boos=tées 5
in=édi=tes=é=mer=gences 6
chance=daf=fec=ta=ti=on 6
cha=leur=se=meurt 4

se=bai=gner=dans=la=seine 6
tour=à=tour=lieu=de=bai=gnade=de=toilet=teou=de=sport=le=grand=fleu=vea=souvent=et=long=temps=ser=vi=de=gran=de=pis=ci=neà=ciel=ou=vert=à=des=ti=na=tion=des=pa=ri=siens=su=bis=sant=la=cha=leur=jus=quà=ce=que=les=di=ver=ses=in=ter=dic=tions=met=tent=fin=à=ce=pe=tit=bout=de=dan=ge=reux=pa=ra=dis 73
en=mille=neuf=cents=la=ma=jo=ri=té=des=é=preuves=de=na=ta=tion=de=jeux=o=lym=pi=ques=é=miet=tés=du=rant=lex=po=si=tion=u=ni=ver=sel=le=la=na=tion=vir=gule=vingt=cinq=juillet=mille=neuf=cents=se=dé=rou=lent=en=tre=cour=be=voieet=as=niè=res=sur=seine=pa=ris=nest=en=ef=fet=pas=en=co=re=do=té=de=pis=cine=en=mille=neuf=cent=vingt=qua=tre=si=u=ne=com=pé=ti=tion=an=nuel=le=tra=ver=se=tou=jours=pa=ris=à=la=na=ge=lac=ti=on=vir=gu=le=six=a=oût=mil=le=neuf=cent=vingt=qua=tre=cest=dans=le=tout=nou=veau=bas=sin=des=tou=rel=les=pis=ci=ne=geor=ges=val=le=rey=au=jourdhui=siè=ge=de=la=fé=dé=ra=ti=on=fran=çai=se=de=na=ta=tion=quel=les=sont=pré=vues=pa=ris=soir=vir=gu=le=deux=mars=mil=le=neuf=cent=vingt=qua=tre 178
en=deux=mille=vingt=quatre=si=la=ma=jo=ri=té=des=é=preuves=au=ront=lieu=en=pis=cine=le=triath=lon=re=vien=dra=au=cœur=de=pa=ris=en=plei=ne=eau=de=la=seine 38

du=re=cha=leur 4
ano=ma=lies=ac=crochent 5
vi=si=ons=des=con=flits 6
bas=cu=le=des=mon=tées 6
ba=ro=mètre=de=trans=fuge 6
hé=mi=sphères=ef=fron=tés 6
ê=tres=din=sou=cian=ce 6
le=so=leil=des=sa=bles 6
im=pri=me=la=non=pluie 6
Phonétique : Boostvɔlɔ̃te də klima
avɑ̃sə lə kalɑ̃dʁje
atmɔsfεʁə pjeʒe
εtʁə- dε blɔkaʒə.
ɛ̃flɥɑ̃sə buste
ineditəz- emεʁʒɑ̃sə
ʃɑ̃sə dafεktasjɔ̃
ʃalœʁ sə məʁ.

sə bεɲe dɑ̃ la sεnə.
tuʁ a tuʁ ljø də bεɲadə, də twalεtə u də spɔʁ, lə ɡʁɑ̃ fləvə a suvεnt (εt lɔ̃tɑ̃ps) sεʁvi də ɡʁɑ̃də pisinə a sjεl uvεʁ a dεstinasjɔ̃ dε paʁizjɛ̃ sybisɑ̃ la ʃalœʁ. ʒyska sə kə lε divεʁsəz- ɛ̃tεʁdiksjɔ̃ mεte fɛ̃ a sə pəti bu də dɑ̃ʒəʁø paʁadi.
ɑ̃ milə nəf sɑ̃, la maʒɔʁite dεz- epʁəvə də natasjɔ̃, də ʒøz- ɔlɛ̃pikz- emjεte dyʁɑ̃ lεkspozisjɔ̃ ynivεʁsεllə (la nasjɔ̃ viʁɡylə vɛ̃t- sɛ̃k ʒɥjε milə nəf sɑ̃ts) , sə deʁule ɑ̃tʁə kuʁbəvwa e asnjεʁə syʁ sεnə. paʁi nεt- ɑ̃n- efε pa ɑ̃kɔʁə dɔte də pisinə. ɑ̃ milə nəf sɑ̃ vɛ̃t- katʁə, si ynə kɔ̃petisjɔ̃ anɥεllə tʁavεʁsə tuʒuʁ paʁiz- a la naʒə (laksjɔ̃ viʁɡylə siz- aut milə nəf sɑ̃ vɛ̃t- katʁə) , sε dɑ̃ lə tu nuvo basɛ̃ dε tuʁεlls (pisinə ʒɔʁʒə- valʁe oʒuʁdɥi) , sjεʒə də la fedeʁasjɔ̃ fʁɑ̃sεzə də natasjɔ̃, kεllə sɔ̃ pʁevɥəs (paʁi swaʁ viʁɡylə dø maʁs milə nəf sɑ̃ vɛ̃t- katʁə) .
ɑ̃ dø milə vɛ̃t- katʁə, si la maʒɔʁite dεz- epʁəvəz- oʁɔ̃ ljø ɑ̃ pisinə, lə tʁjatlɔ̃ ʁəvjɛ̃dʁa o kœʁ də paʁiz- ɑ̃ plεnə o də la sεnə.

dyʁə ʃalœʁ.
anɔmaliz- akʁoʃe
vizjɔ̃ dε kɔ̃fli
baskylə dε mɔ̃te
baʁɔmεtʁə də tʁɑ̃sfyʒə.
emisfεʁəz- efʁɔ̃te
εtʁə- dɛ̃susjɑ̃sə
lə sɔlεj dε sablə
ɛ̃pʁimə la nɔ̃ plɥi.
Syllabes Phonétique : Boostvɔ=lɔ̃=te=də=kli=ma 6
a=vɑ̃sə=lə=ka=lɑ̃=dʁje 6
at=mɔs=fε=ʁə=pje=ʒe 6
ε=tʁə=dε=blɔ=ka=ʒə 6
ɛ̃f=lɥɑ̃=sə=bus=te 5
i=ne=ditə=ze=mεʁ=ʒɑ̃sə 6
ʃɑ̃=sə=da=fεk=ta=sjɔ̃ 6
ʃa=lœ=ʁə=sə=məʁ 5

sə=bε=ɲe=dɑ̃=la=sεnə 6
tuʁ=a=tuʁ=ljødə=bεɲadə=də=twa=lε=təu=də=spɔʁ=lə=ɡʁɑ̃=flə=vəa=su=vεnt=εt=lɔ̃=tɑ̃ps=sεʁ=vi=də=ɡʁɑ̃=də=pi=si=nəa=sjεl=u=vεʁ=a=dεs=ti=na=sjɔ̃=dε=pa=ʁi=zjɛ̃=sy=bi=sɑ̃=la=ʃa=lœʁ=ʒys=ka=sə=kə=lε=di=vεʁ=sə=zɛ̃=tεʁ=dik=sjɔ̃=mε=te=fɛ̃=a=sə=pə=ti=bu=də=dɑ̃=ʒə=ʁø=pa=ʁa=di 73
ɑ̃milə=nəf=sɑ̃=la=ma=ʒɔ=ʁi=te=dε=ze=pʁə=və=də=na=ta=sjɔ̃=də=ʒø=zɔ=lɛ̃=pik=ze=mjε=te=dy=ʁɑ̃=lεk=spo=zi=sjɔ̃=y=ni=vεʁsεllə=la=na=sjɔ̃=viʁ=ɡy=lə=vɛ̃t=sɛ̃k=ʒɥjε=mi=lə=nəf=sɑ̃ts=sə=de=ʁu=le=ɑ̃=tʁə=kuʁ=bə=vwa=e=as=njε=ʁə=syʁ=sε=nə=pa=ʁi=nε=tɑ̃=ne=fε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=dɔ=te=də=pi=si=nə=ɑ̃=mi=lə=nəf=sɑ̃=vɛ̃t=ka=tʁə=si=y=nə=kɔ̃=pe=ti=sjɔ̃=an=ɥεllə=tʁa=vεʁ=sə=tu=ʒuʁ=pa=ʁi=za=la=na=ʒə=lak=sjɔ̃=viʁ=ɡy=lə=si=za=ut=mi=lə=nəf=sɑ̃=vɛ̃t=ka=tʁə=sε=dɑ̃=lə=tu=nu=vo=ba=sɛ̃=dε=tu=ʁεlls=pi=si=nə=ʒɔʁ=ʒə=val=ʁe=o=ʒuʁ=dɥi=sjε=ʒə=də=la=fe=de=ʁa=sjɔ̃=fʁɑ̃=sε=zə=də=na=ta=sjɔ̃=kεl=lə=sɔ̃=pʁev=ɥəs=pa=ʁi=swaʁ=viʁ=ɡy=lə=dø=maʁs=mi=lə=nəf=sɑ̃=vɛ̃t=ka=tʁə 177
ɑ̃dømilə=vɛ̃t=ka=tʁə=si=la=ma=ʒɔ=ʁi=te=dε=ze=pʁə=və=zo=ʁɔ̃=ljø=ɑ̃=pi=si=nə=lə=tʁja=tlɔ̃=ʁə=vjɛ̃=dʁa=o=kœʁ=də=pa=ʁi=zɑ̃=plε=nəo=də=lasεnə 37

dy=ʁə=ʃa=lœ=ʁə 5
a=nɔ=ma=li=za=kʁo=ʃe 7
vi=zj=ɔ̃=dε=kɔ̃=fli 6
bas=ky=lə=dε=mɔ̃=te 6
ba=ʁɔ=mεtʁə=də=tʁɑ̃s=fyʒə 6
e=mi=sfεʁə=ze=fʁɔ̃=te 6
ε=tʁə=dɛ̃=su=sjɑ̃=sə 6
lə=sɔ=lεj=dε=sa=blə 6
ɛ̃=pʁi=mə=la=nɔ̃=plɥi 6

Historique des Modifications

07/09/2023 17:43
07/09/2023 17:40

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
18/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Art
Du 07/09/2023 17:14

L'écrit contient 210 mots qui sont répartis dans 3 strophes.