Univers de poésie d'un auteur

Poème:Sports De Dérive

A Propos du Poeme

Pas bien.

Le Poème

Les petites équipes écrabouillées
Un score de 77 à 0 correspond
En football résultat de 11 à 0
Est ce convenable cette lamination.
Comment progresser dans la honte
Difficile moralement petits joueurs
Seulement 20 équipes présentes
Dont 11 équipes considérées petites
Par contre sponsoing à outrance
C ’ est retransmis dans 209 Pays.
Rugby

Timing.
De durée de vie
Temporel entraîneur
Neige de l ’ été
Compresse la houle.
Ambition des clubs
Regard de paysage
Des entames colorées
4 à 7 Lyon Marseille.
Football

Féodalité de football.
Il passe en tout cas douloureusement de la modernité économique longtemps incarnée par Jean-Michel Aulas
À la postmodernité des clubs en multipropriété.
John Textor est, en effet, actionnaire majoritaire de Botafogo (Brésil) , minoritaire du RWD Molenbeek (Belgique)
Et de Crystal Palace (Angleterre) , ce qui assure a priori à l’OL d’être la tête de pont de ce groupe.
De crainte
Les meilleurs clubs sont contraints à servir de pépinière à l’hyper-élite européenne,
À compter sur les revenus des transferts.
Servage de football
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Mondiale dérive.

Poeme de Svalbard

Poète Svalbard

Svalbard a publié sur le site 3266 écrits. Svalbard est membre du site depuis l'année 2019.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Sports De Dériveles=pe=ti=tes=é=qui=pes=é=cra=bouillées 10
un=s=core=de=soixante=dix=sept=à=zé=ro=corres=pond 12
en=foot=ball=ré=sul=tat=deonze=à=zé=ro 10
est=ce=conve=nable=cet=te=la=mi=na=tion 10
comment=pro=gres=ser=dans=la=hon=te 8
dif=fi=cile=mo=ra=le=ment=pe=tits=joueurs 10
seu=le=ment=vingt=é=qui=pes=pré=sen=tes 10
dont=onzeé=qui=pes=con=si=dé=rées=pe=tites 10
par=con=tre=s=pon=soing=à=ou=tran=ce 10
cest=re=trans=mis=dans=deux=cent=neuf=pa=ys 10
rug=by 2

ti=ming 2
de=du=rée=de=vie 5
tem=po=rel=en=traî=neur 6
nei=ge=de=lé=té 5
com=pres=se=la=hou=le 6
am=bi=ti=on=des=clubs 6
re=gard=de=pay=sa=ge 6
des=en=ta=mes=co=lo=rées 7
qua=tre=à=sept=ly=on=mar=sei=lle 9
foot=ball 2

fé=o=da=li=té=de=foot=ball 8
il=passeen=tout=cas=dou=lou=reuse=ment=de=la=mo=der=ni=té=é=co=no=mi=que=long=temps=in=car=née=par=jean=mi=chel=au=las 30
à=la=post=mo=der=ni=té=des=clubs=en=mul=ti=pro=prié=té 15
john=tex=tor=est=en=ef=fet=ac=tion=naire=ma=jo=ri=taire=de=bo=ta=fo=go=bré=sil=mi=no=ri=taire=du=r=w=d=mo=len=beek=bel=gi=que 35
et=de=crys=tal=pa=lace=angle=terre=ce=qui=as=su=rea=prio=ri=à=lol=dê=tre=la=tê=te=de=pont=de=ce=groupe 27
de=crai=nte 3
les=meilleurs=clubs=sont=con=traints=à=ser=vir=de=pé=pi=nièreà=lhy=per=é=lite=eu=ro=péenne 20
à=comp=ter=sur=les=re=ve=nus=des=trans=ferts 11
ser=va=ge=de=foot=ball 6
Phonétique : Sports De Dérivelε pətitəz- ekipəz- ekʁabuje
œ̃ skɔʁə də swasɑ̃tə di- sεt a zeʁo kɔʁεspɔ̃
ɑ̃ futbal ʁezylta də ɔ̃zə a zeʁo
ε sə kɔ̃vənablə sεtə laminasjɔ̃.
kɔmɑ̃ pʁɔɡʁese dɑ̃ la ɔ̃tə
difisilə mɔʁaləmɑ̃ pəti ʒuœʁ
sələmɑ̃ vɛ̃t- ekipə pʁezɑ̃tə
dɔ̃ ɔ̃zə ekipə kɔ̃sideʁe pətitə
paʁ kɔ̃tʁə spɔ̃suiŋ a utʁɑ̃sə
sε ʁətʁɑ̃smi dɑ̃ dø sɑ̃ nəf pεi.
ʁyɡbi

timiŋ.
də dyʁe də vi
tɑ̃pɔʁεl ɑ̃tʁεnœʁ
nεʒə də lete
kɔ̃pʁεsə la ulə.
ɑ̃bisjɔ̃ dε klyb
ʁəɡaʁ də pεizaʒə
dεz- ɑ̃tamə kɔlɔʁe
katʁə a sεt liɔ̃ maʁsεjə.
futbal

feɔdalite də futbal.
il pasə ɑ̃ tu ka duluʁøzəmɑ̃ də la mɔdεʁnite ekɔnɔmikə lɔ̃tɑ̃z- ɛ̃kaʁne paʁ ʒɑ̃ miʃεl ola
a la pɔstmɔdεʁnite dε klybz- ɑ̃ myltipʁɔpʁjete.
ʒɔn tεkstɔʁ ε, ɑ̃n- efε, aksjɔnεʁə maʒɔʁitεʁə də bɔtafɔɡɔ (bʁezil) , minɔʁitεʁə dy εʁ dubləve de mɔlɑ̃bik (bεlʒikə)
e də kʁistal palasə (ɑ̃ɡləteʁə) , sə ki asyʁə a pʁjɔʁi a lɔl dεtʁə la tεtə də pɔ̃ də sə ɡʁupə.
də kʁɛ̃tə
lε mεjœʁ klyb sɔ̃ kɔ̃tʁɛ̃z- a sεʁviʁ də pepinjεʁə a lipe elitə əʁɔpeεnə,
a kɔ̃te syʁ lε ʁəvənys dε tʁɑ̃sfεʁ.
sεʁvaʒə də futbal
Syllabes Phonétique : Sports De Dérivelε=pə=ti=tə=ze=kipə=ze=kʁa=bu=je 10
œ̃=skɔʁə=də=swasɑ̃tə=di=sεt=a=ze=ʁo=kɔ=ʁεs=pɔ̃ 12
ɑ̃=fut=bal=ʁe=zyl=tadəɔ̃=zə=a=ze=ʁo 10
εsə=kɔ̃və=na=blə=sε=tə=la=mi=na=sjɔ̃ 10
kɔ=mɑ̃=pʁɔ=ɡʁe=se=dɑ̃=la=ɔ̃=tə 9
di=fisilə=mɔ=ʁa=lə=mɑ̃=pə=ti=ʒu=œʁ 10
sə=lə=mɑ̃=vɛ̃=te=ki=pə=pʁe=zɑ̃=tə 10
dɔ̃=ɔ̃zəe=ki=pə=kɔ̃=si=de=ʁe=pə=titə 10
paʁ=kɔ̃=tʁə=spɔ̃=su=iŋ=a=u=tʁɑ̃=sə 10
sε=ʁə=tʁɑ̃s=mi=dɑ̃=dø=sɑ̃=nəf=pε=i 10
ʁyɡ=bi 2

ti=miŋ 2
də=dy=ʁe=də=vi 5
tɑ̃=pɔ=ʁεl=ɑ̃=tʁε=nœ=ʁə 7
nε=ʒə=də=le=te 5
kɔ̃=pʁε=sə=la=u=lə 6
ɑ̃=bi=sj=ɔ̃=dε=klyb 6
ʁə=ɡaʁ=də=pε=i=za=ʒə 7
dε=zɑ̃=ta=mə=kɔ=lɔ=ʁe 7
ka=tʁə=a=sεt=li=ɔ̃=maʁ=sε=jə 9
fut=bal 2

fe=ɔ=da=li=te=də=fut=bal 8
il=pasəɑ̃=tu=ka=du=luʁøzə=mɑ̃=də=la=mɔ=dεʁ=ni=te=e=kɔ=nɔ=mi=kə=lɔ̃=tɑ̃=zɛ̃=kaʁ=ne=paʁ=ʒɑ̃=mi=ʃεl=o=la 29
a=la=pɔs=tmɔ=dεʁ=ni=te=dε=klyb=zɑ̃=myl=ti=pʁɔ=pʁje=te 15
ʒɔnə=tεk=stɔʁ=ε=ɑ̃=ne=fε=ak=sjɔnεʁə=ma=ʒɔ=ʁi=tε=ʁə=də=bɔ=ta=fɔ=ɡɔ=bʁe=zil=mi=nɔ=ʁi=tε=ʁə=dy=εʁ=du=blə=ve=de=mɔ=lɑ̃=bik=bεl=ʒikə 37
e=də=kʁis=tal=palasə=ɑ̃ɡlə=te=ʁə=sə=ki=a=sy=ʁəa=pʁjɔ=ʁi=a=lɔl=dε=tʁə=la=tε=tə=də=pɔ̃=də=sə=ɡʁupə 27
də=kʁɛ̃=tə 3
lε=mε=jœʁ=klyb=sɔ̃=kɔ̃=tʁɛ̃=za=sεʁ=viʁ=də=pe=pi=njεʁəa=li=pe=e=litə=ə=ʁɔ=pe=εnə 22
a=kɔ̃=te=syʁ=lεʁə=və=nys=dε=tʁɑ̃s=fεʁ 10
sεʁ=va=ʒə=də=fut=bal 6

Historique des Modifications

20/09/2023 16:15
20/09/2023 16:12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
21/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Art
Du 20/09/2023 16:09

L'écrit contient 171 mots qui sont répartis dans 3 strophes.