Univers de poésie d'un auteur

Poème:État De Siège

A Propos du Poeme

Vie La mort ! ? …

Le Poème

Israël bombarde en continu
Enfants endorment les trottoirs
Au deuil des gravats usés
Des gens aux larmes sèches.
Enceint de conscience négative
Des ruines de douleur prient
De ne plus respirer dignement
Un climat fantastique de zombies.

Violent Orient.
Le journaliste et fixeur Roshdi Sarraj tué à Gaza.
Le journaliste et fixeur palestinien Roshdi Sarraj,
31 ans, a été tué dimanche dans un bombardement israélien sur Gaza City.
Il travaillait avec les correspondants et envoyés spéciaux de plusieurs médias français.
Sa femme et sa fille de 1 an ont été blessées dans la frappe.

Fatalité de « gangsters ».
Oui Israël doit exister
Oui Gaza doit exister
Israël actuel est impropre !
Géopolitique internationale
Doit reconstruire Proche - Orient.
Le danger pour les nouvelles
Générations sera de nier
La vraie Histoire Juive
Israël suprémaciste inadmissible.
Se tendre la main : Deux Pays.

Macron en 49. 3.
Macron ne doit pas aller en Israël
C ’ est un déni au Peuple Palestinien
Il va assister aux premières loges
Des massacres des civils de Gaza.
Des zones de guerre
Des quartiers à néant
Décupler belles morts
Bombes des impuissants.

S ’ abreuver.
Le déluge Israélien
D intensité mortifère
Expansion des fois
Gonfle les cimetières.
Oliviers se réfugient
Êtres de dévastation
Mensonges de guerre
« Martyrs » communient.

Mon ami.
Écho des mots
Cœur se serre
Cherche la ligne
Choc des ondes.
L ’ espoir injuste
Interroge dignité
Viscérale alliance
De mutuel Amour.

Cherchez.
L ’ invisible amour
Perroquet des sens
Félicité se construit
Manifeste discrétion.
Brume des frontières
Effacent compréhension
Coucher de noirceur
Lever des blancheurs.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Pleurons.

Poeme de Svalbard

Poète Svalbard

Svalbard a publié sur le site 3272 écrits. Svalbard est membre du site depuis l'année 2019.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: État De Siègeis=raël=bom=bar=deen=con=ti=nu 8
en=fants=en=dorment=les=trot=toirs 7
au=deuil=des=gra=vats=u=sés 7
des=gens=aux=lar=mes=sèches 6
en=ceint=de=cons=cience=né=ga=tive 8
des=ruines=de=dou=leur=prient 6
de=ne=plus=res=pi=rer=digne=ment 8
un=cli=mat=fan=tas=ti=que=de=zom=bies 10

vi=o=lent=o=rient 5
le=jour=na=listeet=fixeur=ro=sh=di=sar=raj=tué=à=ga=za 14
le=jour=na=listeet=fixeur=pales=ti=nien=ro=sh=di=sar=ra=j 14
trenteet=un=ans=a=é=té=tué=di=manche=dans=un=bom=bar=de=ment=is=raé=lien=sur=ga=za=ci=ty 23
il=tra=vaillait=a=vec=les=corres=pon=dants=et=en=voyés=s=pé=ciaux=de=plu=sieurs=mé=dias=fran=çais 22
sa=fem=meet=sa=fille=deun=an=ont=é=té=bles=sées=dans=la=frappe 15

fa=ta=li=té=de=gang=sters 7
oui=is=raël=doit=exis=ter 6
oui=ga=za=doit=exis=ter 6
is=raël=ac=tuel=est=im=propre 7
géo=po=li=ti=quein=ter=na=tio=nale 9
doit=re=cons=truire=pro=cheo=rient 7
le=dan=ger=pour=les=nou=velles 7
gé=né=ra=tions=se=ra=de=nier 8
la=vraie=his=toi=re=juive 6
is=raël=su=pré=ma=ciste=i=nad=mis=sible 10
se=tendre=la=main=deux=pa=ys 7

ma=cron=en=qua=rante=neuf=point=trois 8
ma=cron=ne=doit=pas=al=ler=en=is=raël 10
cest=un=dé=ni=au=peuple=pales=ti=nien 9
il=va=as=sis=ter=aux=pre=mières=loges 9
des=mas=sacres=des=ci=vils=de=ga=za 9
des=zo=nes=de=gue=rre 6
des=quar=tiers=à=né=ant 6
dé=cu=pler=bel=les=morts 6
bom=bes=des=im=puis=sants 6

sa=breu=ver 3
le=dé=luge=is=raé=lien 6
d=inten=si=té=mor=ti=fère 7
ex=pan=si=on=des=fois 6
gon=fle=les=ci=me=tières 6
oli=viers=se=ré=fu=gient 6
êtres=de=dé=vas=ta=tion 6
men=son=ges=de=gue=rre 6
mar=tyrs=com=mu=nient 6

mon=a=mi 3
é=cho=des=mots 4
cœur=se=ser=re 4
cher=che=la=li=gne 5
choc=des=on=des 4
les=poir=in=ju=ste 5
in=ter=roge=di=gni=té 6
vis=cé=ra=le=al=liance 6
de=mu=tuel=a=mour 5

cher=chez 2
lin=vi=si=ble=a=mour 6
per=ro=quet=des=sens 5
fé=li=ci=té=se=cons=truit 7
ma=nifes=te=dis=cré=tion 6
bru=me=des=fron=tiè=res 6
ef=facent=com=pré=hen=sion 6
cou=cher=de=noir=ceur 5
le=ver=des=blan=cheurs 5
Phonétique : État De Siègeisʁaεl bɔ̃baʁdə ɑ̃ kɔ̃tiny
ɑ̃fɑ̃z- ɑ̃dɔʁme lε tʁɔtwaʁ
o dəj dε ɡʁavaz- yze
dε ʒɑ̃z- o laʁmə- sεʃə.
ɑ̃sɛ̃ də kɔ̃sjɑ̃sə neɡativə
dε ʁɥinə də dulœʁ pʁje
də nə plys ʁεspiʁe diɲəmɑ̃
œ̃ klima fɑ̃tastikə də zɔ̃bi.

vjɔle ɔʁje.
lə ʒuʁnalistə e fiksœʁ ʁɔʃdi saʁaʒ tye a ɡaza.
lə ʒuʁnalistə e fiksœʁ palεstinjɛ̃ ʁɔʃdi saʁaʒ,
tʁɑ̃tə e œ̃n- ɑ̃, a ete tye dimɑ̃ʃə dɑ̃z- œ̃ bɔ̃baʁdəmɑ̃ isʁaeljɛ̃ syʁ ɡaza siti.
il tʁavajε avεk lε kɔʁεspɔ̃dɑ̃z- e ɑ̃vwaje spesjo də plyzjœʁ medja fʁɑ̃sε.
sa famə e sa fijə də œ̃n- ɑ̃ ɔ̃ ete blese dɑ̃ la fʁapə.

fatalite də « ɡɑ̃ɡstεʁs ».
ui isʁaεl dwa εɡziste
ui ɡaza dwa εɡziste
isʁaεl aktɥεl εt- ɛ̃pʁɔpʁə !
ʒeɔpɔlitikə ɛ̃tεʁnasjɔnalə
dwa ʁəkɔ̃stʁɥiʁə pʁoʃə ɔʁje.
lə dɑ̃ʒe puʁ lε nuvεllə
ʒeneʁasjɔ̃ səʁa də nje
la vʁε istwaʁə ʒɥivə
isʁaεl sypʁemasistə inadmisiblə.
sə tɑ̃dʁə la mɛ̃ : dø pεi.

makʁɔ̃ ɑ̃ kaʁɑ̃tə nəf pwɛ̃ tʁwa.
makʁɔ̃ nə dwa pa ale ɑ̃n- isʁaεl
sεt- œ̃ deni o pəplə palεstinjɛ̃
il va asiste o pʁəmjεʁə lɔʒə
dε masakʁə- dε sivil də ɡaza.
dε zonə də ɡeʁə
dε kaʁtjez- a neɑ̃
dekyple bεllə mɔʁ
bɔ̃bə dεz- ɛ̃pɥisɑ̃.

sabʁəve.
lə delyʒə isʁaeljɛ̃
de ɛ̃tɑ̃site mɔʁtifεʁə
εkspɑ̃zjɔ̃ dε fwa
ɡɔ̃flə lε simətjεʁə.
ɔlivje sə ʁefyʒje
εtʁə- də devastasjɔ̃
mɑ̃sɔ̃ʒə də ɡeʁə
« maʁtiʁs » kɔmynje.

mɔ̃n- ami.
eʃo dε mo
kœʁ sə seʁə
ʃεʁʃə la liɲə
ʃɔk dεz- ɔ̃də.
lεspwaʁ ɛ̃ʒystə
ɛ̃teʁɔʒə diɲite
viseʁalə aljɑ̃sə
də mytɥεl amuʁ.

ʃεʁʃe.
lɛ̃viziblə amuʁ
peʁɔkε dε sɑ̃s
felisite sə kɔ̃stʁɥi
manifεstə diskʁesjɔ̃.
bʁymə dε fʁɔ̃tjεʁə
efase kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃
kuʃe də nwaʁsœʁ
ləve dε blɑ̃ʃœʁ.
Syllabes Phonétique : État De Siègei=sʁa=εl=bɔ̃=baʁdəɑ̃=kɔ̃=ti=ny 8
ɑ̃=fɑ̃=zɑ̃=dɔʁ=me=lε=tʁɔ=twaʁ 8
o=dəj=dε=ɡʁa=va=zy=ze 7
dε=ʒɑ̃=zo=laʁ=mə=sε=ʃə 7
ɑ̃=sɛ̃də=kɔ̃=sjɑ̃=sə=ne=ɡa=tivə 8
dε=ʁɥi=nə=də=du=lœʁ=pʁj=e 8
də=nə=plys=ʁεs=pi=ʁe=diɲə=mɑ̃ 8
œ̃=kli=ma=fɑ̃=tas=tikə=də=zɔ̃=bi 9

vj=ɔ=le=ɔ=ʁj=e 6
lə=ʒuʁ=na=listəe=fik=sœʁ=ʁɔʃ=di=sa=ʁaʒ=ty=e=a=ɡa=za 15
lə=ʒuʁ=na=listəe=fik=sœʁ=pa=lεs=ti=njɛ̃=ʁɔʃ=di=sa=ʁaʒ 14
tʁɑ̃təe=œ̃=nɑ̃=a=e=te=ty=e=dimɑ̃ʃə=dɑ̃=zœ̃=bɔ̃=baʁ=də=mɑ̃=i=sʁa=e=ljɛ̃=syʁ=ɡa=za=si=ti 24
il=tʁa=va=jε=a=vεk=lε=kɔ=ʁεs=pɔ̃=dɑ̃=ze=ɑ̃=vwa=je=spe=sjodə=ply=zjœʁ=me=dja=fʁɑ̃=sε 23
sa=faməe=sa=fi=jə=dəœ̃=nɑ̃=ɔ̃=e=te=ble=se=dɑ̃lafʁapə 13

fa=ta=li=te=də=ɡɑ̃ɡ=stεʁs 7
ui=i=sʁa=εl=dwa=εɡ=zis=te 8
u=i=ɡa=za=dwa=εɡ=zis=te 8
i=sʁa=εl=ak=tɥεl=ε=tɛ̃=pʁɔpʁə 8
ʒe=ɔ=pɔ=litikə=ɛ̃=tεʁ=na=sjɔnalə 8
dwaʁə=kɔ̃s=tʁɥ=ʁə=pʁo=ʃə=ɔ=ʁje 8
lə=dɑ̃=ʒe=puʁ=lε=nu=vεl=lə 8
ʒe=ne=ʁa=sjɔ̃=sə=ʁa=də=nje 8
la=vʁε=is=twa=ʁə=ʒɥi=və 7
i=sʁa=εl=sy=pʁe=masistə=i=nad=misiblə 9
sə=tɑ̃=dʁə=la=mɛ̃=dø=pε=i 8

ma=kʁɔ̃=ɑ̃=ka=ʁɑ̃tə=nəf=pwɛ̃=tʁwa 8
makʁɔ̃nə=dwa=pa=a=le=ɑ̃=ni=sʁa=εl 9
sε=tœ̃=de=niopə=plə=pa=lεs=ti=njɛ̃ 9
il=va=a=sis=te=opʁə=mjεʁə=lɔʒə 8
dε=masakʁə=dε=si=vil=də=ɡa=za 8
dε=zo=nə=də=ɡe=ʁə 6
dε=kaʁ=tj=e=za=ne=ɑ̃ 7
de=ky=ple=bεl=lə=mɔʁ 6
bɔ̃=bə=dε=zɛ̃p=ɥi=sɑ̃ 6

sa=bʁə=ve 3
lə=de=ly=ʒə=i=sʁa=e=ljɛ̃ 8
de=ɛ̃=tɑ̃=si=te=mɔʁ=ti=fεʁə 8
εk=spɑ̃=zj=ɔ̃=dε=fwa 6
ɡɔ̃=flə=lε=si=mə=tj=ε=ʁə 8
ɔ=li=vje=sə=ʁe=fy=ʒj=e 8
ε=tʁə=də=de=vas=ta=s=jɔ̃ 8
mɑ̃=sɔ̃=ʒə=də=ɡe=ʁə 6
maʁ=tiʁs=kɔ=my=nj=e 7

mɔ̃=na=mi 3
e=ʃo=dε=mo 4
kœ=ʁə=sə=se=ʁə 5
ʃεʁ=ʃə=la=li=ɲə 5
ʃɔk=dε=zɔ̃=də 4
lεs=pwaʁ=ɛ̃=ʒys=tə 5
ɛ̃=te=ʁɔ=ʒə=di=ɲi=te 7
vi=se=ʁa=lə=a=lj=ɑ̃=sə 8
də=myt=ɥεl=a=muʁ 5

ʃεʁ=ʃe 2
lɛ̃=vi=zi=blə=a=muʁ 6
pe=ʁɔ=kε=dε=sɑ̃s 5
fe=li=si=te=sə=kɔ̃s=tʁɥ 7
ma=ni=fεs=tə=dis=kʁe=s=jɔ̃ 8
bʁy=mə=dε=fʁɔ̃=tj=ε=ʁə 7
e=fa=se=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=s=jɔ̃ 8
ku=ʃe=də=nwaʁ=sœ=ʁə 6
lə=ve=dε=blɑ̃=ʃœ=ʁə 6

Historique des Modifications

23/10/2023 17:57
23/10/2023 17:33
23/10/2023 15:32
23/10/2023 12:23
23/10/2023 08:20
23/10/2023 08:15
23/10/2023 08:13
23/10/2023 08:02

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
24/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Art
Du 23/10/2023 07:59

L'écrit contient 253 mots qui sont répartis dans 7 strophes.