Univers de poésie d'un auteur

Poème:Barde D’actualité

A Propos du Poeme

Décembre.

Le Poème

Projet de loi sur l’immigration :
« L’asile ne doit plus être l’instrument d’une importation continue de travailleurs dociles »
La philosophe et écrivaine Ayyam Sureau estime qu’il serait plus pertinent de rétablir pour ceux
Qui désirent travailler en France le droit d’y séjourner pour ce motif au lieu de les humilier en les
Réduisant à des fraudeurs du droit d’asile, et ce alors que les députés entament l’examen du texte.

Argentine
Sur le plan des idées aussi, le frère et la sœur se rejoignent.
Karina Milei nourrit une colère noire envers les péronistes
(De gauche et de centre gauche, au pouvoir pendant seize de ces vingt dernières années en Argentine) ,
Et s’oppose au mouvement féministe.
Elle est en faveur, comme son frère, du retrait du droit à l’avortement (promulgué en 2020)
Et de la suppression du ministère des femmes. Alors qu’elle était omniprésente pendant la campagne,
Sa fonction à partir du 10 décembre reste à définir.

Conflit futur
Sur les cartes du monde, la région occidentale du Guyana porte le nom d’Essequibo,
D’Esequibo ou de Guayana Esequiba. Dans les manuels scolaires vénézuéliens,
Elle est hachée de rouge et marquée de l’indication « zone en réclamation ».
Vieux de deux siècles, le litige frontalier entre le Venezuela et son voisin oriental était presque oublié
Avant que le président, Nicolas Maduro, ne promette à ses concitoyens de « reconquérir » l’Essequibo.
Le ton monte depuis des mois entre Caracas et Georgetown. Dimanche 3 décembre, les électeurs vénézuéliens
Seront appelés à se prononcer par référendum sur l’avenir de la région disputée.

Vestige
Tête de mots
Brasse inaction
Noyau de sens
Enchante saison.

Estrade
Songe de plaisir
Prouve l ’ illusion
Blues de passion
Vœux célébrés.

Être
Rien de plus
C ’ est tout
Silence aisé
Bonheur absolu.

Espérances sportives.
Ballon à l ’ amer
Footballeurs d ’ exil
Jeter à l ’ eau
Licences des âmes.
Espoirs s ’ enfuient
Frontières des buts
Au cœur des passes
Poussée du temps.
Flottantes migrations
Allô au grand stade
Rêves des tribunes
Les ballons circulent.
Nuit des fantasmes
Économie s ’ endort
Des Martyrs joyeux
Des ballons errants.
Au résultat incertain
Écriture des feintes
La danse du football
Balance jeunes corps.
Espérance de Tunis
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

S ’ agir.

Poeme de Svalbard

Poète Svalbard

Svalbard a publié sur le site 3262 écrits. Svalbard est membre du site depuis l'année 2019.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Barde D’actualitéprojet=de=loi=sur=lim=mi=gra=tion 8
la=sile=ne=doit=plus=être=lins=trument=du=neim=por=ta=tion=con=ti=nue=de=tra=vailleurs=do=ciles 22
la=phi=lo=sopheet=é=cri=vaineayyam=su=reau=es=time=quil=se=rait=plus=per=ti=nent=de=ré=ta=blir=pour=ceux 24
qui=dé=sirent=tra=vailler=en=france=le=droit=dy=sé=jour=ner=pour=ce=mo=tif=au=lieu=de=les=hu=mi=lier=en=les 26
ré=dui=sant=à=des=frau=deurs=du=droit=da=sile=et=cea=lors=que=les=dé=pu=tés=en=tament=lexamen=du=texte 24

ar=gen=ti=ne 4
sur=le=plan=des=i=dées=aus=si=le=frèreet=la=sœur=se=re=joignent 15
ka=ri=na=mi=lei=nour=rit=une=co=lère=noi=reen=vers=les=pé=ro=nistes 17
de=gaucheet=de=centre=gauche=au=pou=voir=pen=dant=sei=ze=de=ces=vingt=der=niè=res=an=nées=en=ar=gen=ti=ne 26
et=sop=poseau=mouve=ment=fé=mi=niste 8
elleest=en=fa=veur=comme=son=frère=du=re=trait=du=droit=à=la=vorte=ment=pro=mul=gué=en=deux=mille=vingt 23
et=de=la=sup=pres=sion=du=mi=nis=tère=des=femmes=alors=quel=leé=tait=om=ni=présente=pen=dant=la=cam=pagne 24
sa=fonc=tion=à=par=tir=du=dix=dé=cem=bre=res=teà=dé=fi=nir 16

conflit=fu=tur 3
sur=les=car=tes=du=monde=la=ré=gion=oc=ciden=tale=du=guya=na=por=te=le=nom=des=se=qui=bo 23
de=se=qui=bo=ou=de=guaya=na=e=se=qui=ba=dans=les=ma=nuels=s=co=laires=vé=né=zué=liens 23
elleest=ha=chée=de=rougeet=mar=quée=de=lin=di=ca=tion=zoneen=ré=cla=ma=tion 17
vieux=de=deux=siècles=le=li=tige=fron=ta=lier=entre=le=ve=ne=zue=la=et=son=voi=sin=o=rien=tal=é=tait=pres=queou=blié 28
avant=que=le=pré=sident=ni=co=las=ma=du=ro=ne=promet=teà=ses=con=ci=toyens=de=re=con=qué=rir=les=se=qui=bo 27
le=ton=monte=de=puis=des=mois=entre=ca=ra=cas=et=george=town=di=man=che=trois=dé=cem=bre=les=é=lec=teurs=vé=né=zué=liens 29
se=ront=ap=pe=lés=à=se=pro=non=cer=par=ré=féren=dum=sur=lave=nir=de=la=ré=gion=dis=pu=tée 24

ves=ti=ge 3
tê=te=de=mots 4
brasse=i=nac=tion 4
noyau=de=sens 3
en=chante=sai=son 4

es=tra=de 3
songe=de=plai=sir 4
prouve=lil=lu=sion 4
blues=de=pas=sion 4
vœux=cé=lé=brés 4

ê=tre 2
rien=de=plus 3
cest=tout 2
silen=ce=ai=sé 4
bon=heur=ab=so=lu 5

es=pé=rances=spor=tives 5
bal=lon=à=la=mer 5
foot=bal=leurs=dexil 4
je=ter=à=leau 4
licen=ces=des=âmes 4
es=poirs=sen=fuient 4
fron=tières=des=buts 4
au=cœur=des=passes 4
pous=sée=du=temps 4
flot=tantes=mi=gra=tions 5
al=lô=au=grand=stade 5
rêves=des=tri=bunes 4
les=bal=lons=cir=culent 5
nuit=des=fan=tasmes 4
é=co=no=mie=sen=dort 6
des=mar=tyrs=joy=eux 5
des=bal=lons=er=rants 5
au=ré=sul=tat=in=cer=tain 7
é=cri=ture=des=feintes 5
la=danse=du=foot=ball 5
ba=lance=jeunes=corps 4
es=pé=rance=de=tu=nis 6
Phonétique : Barde D’actualitépʁɔʒε də lwa syʁ limiɡʁasjɔ̃ :
« lazilə nə dwa plysz- εtʁə lɛ̃stʁymɑ̃ dynə ɛ̃pɔʁtasjɔ̃ kɔ̃tinɥ də tʁavajœʁ dɔsiləs »
la filozɔfə e ekʁivεnə εjiam syʁo εstimə kil səʁε plys pεʁtine də ʁetabliʁ puʁ sø
ki deziʁe tʁavaje ɑ̃ fʁɑ̃sə lə dʁwa di seʒuʁne puʁ sə mɔtif o ljø də lεz- ymilje ɑ̃ lε
ʁedɥizɑ̃ a dε fʁodœʁ dy dʁwa dazilə, e sə alɔʁ kə lε depytez- ɑ̃tame lεɡzamɛ̃ dy tεkstə.

aʁʒɑ̃tinə
syʁ lə plɑ̃ dεz- idez- osi, lə fʁεʁə e la sœʁ sə ʁəʒwaɲe.
kaʁina milε nuʁʁi ynə kɔlεʁə nwaʁə ɑ̃vεʁ lε peʁɔnistə
(də ɡoʃə e də sɑ̃tʁə ɡoʃə, o puvwaʁ pɑ̃dɑ̃ sεzə də sε vɛ̃ dεʁnjεʁəz- anez- ɑ̃n- aʁʒɑ̃tinə) ,
e sɔpozə o muvəmɑ̃ feministə.
εllə εt- ɑ̃ favœʁ, kɔmə sɔ̃ fʁεʁə, dy ʁətʁε dy dʁwa a lavɔʁtəmεnt (pʁɔmylɡe ɑ̃ dø milə vɛ̃t)
e də la sypʁesjɔ̃ dy ministεʁə dε famə. alɔʁ kεllə etε ɔmnipʁezɑ̃tə pɑ̃dɑ̃ la kɑ̃paɲə,
sa fɔ̃ksjɔ̃ a paʁtiʁ dy di- desɑ̃bʁə ʁεstə a definiʁ.

kɔ̃fli fytyʁ
syʁ lε kaʁtə- dy mɔ̃də, la ʁeʒjɔ̃ ɔksidɑ̃talə dy ɡiana pɔʁtə lə nɔ̃ desəkibo,
dəzəkibo u də ɡεjana əzəkiba. dɑ̃ lε manɥεl skɔlεʁə venezyeljɛ̃,
εllə ε-aʃe də ʁuʒə e maʁke də lɛ̃dikasjɔn « zonə ɑ̃ ʁeklamasjɔn ».
vjø də dø sjεklə, lə litiʒə fʁɔ̃talje ɑ̃tʁə lə vənəzɥəla e sɔ̃ vwazɛ̃ ɔʁjɛ̃tal etε pʁεskə ublje
avɑ̃ kə lə pʁezidɑ̃, nikɔla madyʁo, nə pʁɔmεtə a sε kɔ̃sitwajɛ̃ də « ʁəkɔ̃keʁiʁ » lesəkibo.
lə tɔ̃ mɔ̃tə dəpɥi dε mwaz- ɑ̃tʁə kaʁakaz- e ʒɔʁʒətɔwn. dimɑ̃ʃə tʁwa desɑ̃bʁə, lεz- elεktœʁ venezyeljɛ̃
səʁɔ̃ apəlez- a sə pʁonɔ̃se paʁ ʁefeʁɑ̃dɔm syʁ lavəniʁ də la ʁeʒjɔ̃ dispyte.

vεstiʒə
tεtə də mo
bʁasə inaksjɔ̃
nwajo də sɑ̃s
ɑ̃ʃɑ̃tə sεzɔ̃.

εstʁadə
sɔ̃ʒə də plεziʁ
pʁuvə lilyzjɔ̃
blɥ də pasjɔ̃
veyks selebʁe.

εtʁə
ʁjɛ̃ də plys
sε tu
silɑ̃sə εze
bɔnœʁ absɔly.

εspeʁɑ̃sə spɔʁtivə.
balɔ̃ a lame
futbalœʁ dεɡzil
ʒəte a lo
lisɑ̃sə dεz- amə.
εspwaʁ sɑ̃fɥje
fʁɔ̃tjεʁə dε byt
o kœʁ dε pasə
puse dy tɑ̃.
flɔtɑ̃tə miɡʁasjɔ̃
alo o ɡʁɑ̃ stadə
ʁεvə dε tʁibynə
lε balɔ̃ siʁkyle.
nɥi dε fɑ̃tasmə
ekɔnɔmi sɑ̃dɔʁ
dε maʁtiʁ ʒwajø
dε balɔ̃z- eʁɑ̃.
o ʁezylta ɛ̃sεʁtɛ̃
ekʁityʁə dε fɛ̃tə
la dɑ̃sə dy futbal
balɑ̃sə ʒənə kɔʁ.
εspeʁɑ̃sə də tyni
Syllabes Phonétique : Barde D’actualitépʁɔʒεdə=lwa=syʁ=li=mi=ɡʁa=sjɔ̃ 7
lazilə=nə=dwa=plys=zεtʁə=lɛ̃s=tʁy=mɑ̃=dy=nəɛ̃=pɔʁ=ta=sjɔ̃=kɔ̃=tinɥ=də=tʁa=va=jœʁ=dɔ=si=ləs 23
la=fi=lo=zɔfəe=e=kʁi=vεnəε=ji=am=sy=ʁo=εs=timə=kil=sə=ʁε=plys=pεʁ=ti=ne=də=ʁe=ta=bliʁ=puʁ=sø 26
ki=de=zi=ʁe=tʁa=va=je=ɑ̃fʁɑ̃sə=lə=dʁwa=dise=ʒuʁ=ne=puʁ=sə=mɔ=tif=o=ljø=də=lε=zy=mi=lje=ɑ̃=lε 26
ʁed=ɥi=zɑ̃=a=dε=fʁo=dœʁ=dy=dʁwadazilə=e=səa=lɔʁ=kə=lε=de=py=te=zɑ̃=ta=me=lεɡ=za=mɛ̃=dy=tεk=stə 26

aʁ=ʒɑ̃=ti=nə 4
syʁ=lə=plɑ̃=dε=zi=de=zo=si=lə=fʁεʁəe=la=sœʁ=sə=ʁə=ʒwa=ɲe 16
ka=ʁi=na=mi=lε=nuʁʁiynə=kɔ=lε=ʁə=nwa=ʁəɑ̃=vεʁ=lε=pe=ʁɔnistə 15
də=ɡoʃəe=də=sɑ̃tʁə=ɡoʃə=o=pu=vwaʁ=pɑ̃=dɑ̃=sε=zə=də=sε=vɛ̃=dεʁ=njε=ʁə=za=ne=zɑ̃=naʁ=ʒɑ̃=ti=nə 26
e=sɔ=pozəomuvə=mɑ̃=fe=ministə 6
εlləε=tɑ̃=fa=vœʁ=kɔmə=sɔ̃fʁεʁə=dy=ʁə=tʁε=dy=dʁwa=a=la=vɔʁ=tə=mεnt=pʁɔ=myl=ɡe=ɑ̃=dø=mi=lə=vɛ̃t 24
e=də=la=sy=pʁe=sjɔ̃=dy=ministεʁə=dε=fa=mə=a=lɔʁ=kεlləe=tε=ɔm=ni=pʁe=zɑ̃=tə=pɑ̃=dɑ̃=lakɑ̃paɲə 23
sa=fɔ̃k=sjɔ̃=a=paʁ=tiʁ=dy=di=de=sɑ̃bʁə=ʁεs=təa=de=fi=niʁ 15

kɔ̃=fli=fy=tyʁ 4
syʁ=lεkaʁtə=dy=mɔ̃də=la=ʁe=ʒjɔ̃=ɔk=si=dɑ̃=ta=lə=dy=ɡi=a=na=pɔʁ=tə=lə=nɔ̃=de=sə=ki=bo 24
də=zə=kiboudə=ɡε=ja=na=ə=zə=ki=ba=dɑ̃=lε=man=ɥεl=skɔ=lε=ʁə=ve=ne=zy=e=ljɛ̃ 22
εlləε-a=ʃe=də=ʁuʒəe=maʁ=ke=də=lɛ̃=di=ka=sjɔnə=zonəɑ̃=ʁe=kla=ma=sjɔ=nə 18
vjødə=dø=sjεklə=lə=li=tiʒə=fʁɔ̃=ta=lje=ɑ̃=tʁə=lə=və=nəz=ɥə=la=e=sɔ̃=vwa=zɛ̃=ɔ=ʁjɛ̃=tal=e=tε=pʁεs=kəu=blje 28
avɑ̃kə=lə=pʁe=zi=dɑ̃=ni=kɔ=la=ma=dy=ʁo=nə=pʁɔ=mε=təa=sε=kɔ̃=si=twa=jɛ̃də=ʁə=kɔ̃=ke=ʁiʁ=le=sə=ki=bo 28
lə=tɔ̃mɔ̃tə=dəp=ɥi=dε=mwa=zɑ̃tʁə=ka=ʁa=ka=ze=ʒɔʁ=ʒə=tɔwn=di=mɑ̃=ʃə=tʁwa=de=sɑ̃=bʁə=lε=ze=lεk=tœʁ=ve=ne=zy=e=ljɛ̃ 30
sə=ʁɔ̃apə=le=zasə=pʁo=nɔ̃=se=paʁ=ʁe=fe=ʁɑ̃=dɔm=syʁ=la=və=niʁ=də=la=ʁe=ʒjɔ̃=dis=py=te 23

vεs=ti=ʒə 3
tε=tə=də=mo 4
bʁasə=i=nak=sjɔ̃ 4
nwa=jo=də=sɑ̃s 4
ɑ̃=ʃɑ̃tə=sε=zɔ̃ 4

εs=tʁa=də 3
sɔ̃ʒə=də=plε=ziʁ 4
pʁuvə=li=ly=zjɔ̃ 4
blɥ=də=pa=sjɔ̃ 4
ve=yks=se=le=bʁe 5

ε=tʁə 2
ʁj=ɛ̃=də=plys 4
sε=tu 2
si=lɑ̃sə=ε=ze 4
bɔ=nœʁ=ab=sɔ=ly 5

εs=pe=ʁɑ̃sə=spɔʁtivə 4
ba=lɔ̃=a=la=me 5
fut=ba=lœʁ=dεɡ=zil 5
ʒə=te=a=lo 4
li=sɑ̃sə=dε=zamə 4
εs=pwaʁ=sɑ̃f=ɥje 4
fʁɔ̃=tjεʁə=dε=byt 4
o=kœʁ=dε=pasə 4
pu=se=dy=tɑ̃ 4
flɔtɑ̃tə=mi=ɡʁa=sjɔ̃ 4
a=lo=o=ɡʁɑ̃stadə 4
ʁεvə=dε=tʁi=bynə 4
lε=ba=lɔ̃=siʁ=ky=le 6
nɥi=dε=fɑ̃=tas=mə 5
e=kɔ=nɔ=mi=sɑ̃=dɔʁ 6
dε=maʁ=tiʁ=ʒwa=jø 5
dε=ba=lɔ̃=ze=ʁɑ̃ 5
o=ʁe=zyl=ta=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 7
e=kʁi=tyʁə=dεfɛ̃tə 4
ladɑ̃sə=dy=fut=bal 4
balɑ̃sə=ʒə=nə=kɔʁ 4
εs=pe=ʁɑ̃sə=də=ty=ni 6

Historique des Modifications

03/12/2023 10:35

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
18/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Art
Du 03/12/2023 08:45

L'écrit contient 371 mots qui sont répartis dans 7 strophes.