Univers de poésie d'un auteur

Poème:Posture

A Propos du Poeme

Loi d ’ Immigration

Le Poème

Dictée de droite
La loi idéologique
Penser qu ’ à soi
Travailleurs migrants
Avons besoin de Vous.
Seront esclaves sociaux
Belle honte Occidentale
D ’ éhontée Humanité
France est si à droite
Confirme valeurs morales.

Ô Jésus.
Le mauvais Noël
Empire le social
Fermeture Patriote
Précaires emplois.
Délits de séjour
Traquer l ’ humain
Le droit étranger
Devient inexistant.
« AME » a disparu
Drôles de Fêtes.

Pourquoi pas…
Oui je comprends les demandes de beaucoup de gens
Aider sans cesse et parfois trop des gens à peine
Arrivés en France et au détriment des Français
Français qui sont dans le dénuement et de grande
Pauvreté, ils en ont ras le bol de cette ambiguïté.
Mais il faut assumer nos contradictions
Économiques. Beaucoup d ’ entreprises,
Petites et grandes, Multinationales,
Saisonniers etc… sont nécessaires à
L ’ économie française et Occidentale.
Les français ne veulent pas de ces
Emplois, ces ’’ migrants ’’ sont nécessaires
Ils ne pourront plus se soigner, ils
Ne plus vivre en famille « AME’’ disparue.
Nous avons besoin ’’ d ’ esclaves sociaux ’’
Oui le capitalisme du 19 ème et 20 ème
Siècle est de retour très violemment.
Voir ce qui passe en Italie actuellement
Métro de Paris à 6 h du matin,
98 % de la population qui va au
Travail est non blanche. . ,
Sacré cadeau de Noël.

Retour de vilains.
Retour aux colonialismes des Origines
Bafouer les altérités culturelles de richesse
L ’ Humanité est en incapacité fraternelle
Russie contre Russie, Israël contre Palestine.
Excellents exemples

L ’ économie aura besoin de travailleurs étrangers, alerte le patronat

A l e rte
Le président du Medef, Patrick Martin, a estimé, mardi, que » 3, 9 millions de salariés étrangers « seront nécessaires » d’ici à 2050 "
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Bassesse.

Poeme de Svalbard

Poète Svalbard

Svalbard a publié sur le site 3330 écrits. Svalbard est membre du site depuis l'année 2019.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Posturedic=tée=de=droi=te 5
la=loi=i=déo=lo=gique 6
pen=ser=quà=soi 4
tra=vail=leurs=mi=grants 5
avons=be=soin=de=vous 5
se=ront=es=claves=so=ciaux 6
bel=le=honteoc=ci=den=tale 6
dé=hon=tée=hu=ma=ni=té 7
fran=ce=est=si=à=droite 6
confir=me=va=leurs=mo=rales 6

ô=jé=sus 3
le=mau=vais=noël 4
em=pi=re=le=so=cial 6
fer=me=tu=re=pa=triote 6
pré=cai=res=em=plois 5
dé=lits=de=sé=jour 5
tra=quer=l=hu=main 5
le=droit=é=tran=ger 5
de=vient=i=nexis=tant 5
ame=a=dis=pa=ru 6
drô=les=de=fê=tes 5

pour=quoi=pas 3
oui=je=com=prends=les=de=mandes=de=beau=coup=de=gens 12
ai=der=sans=ces=seet=par=fois=trop=des=gens=à=peine 12
ar=ri=vés=en=franceet=au=dé=triment=des=fran=çais 11
fran=çais=qui=sont=dans=le=dé=nue=ment=et=de=grande 12
pauvre=té=ils=en=ont=ras=le=bol=de=cet=team=bi=guï=té 14
mais=il=faut=as=su=mer=nos=con=tra=dic=tions 11
é=co=no=miques=beau=coup=dentre=prises 8
pe=tites=et=grandes=mul=ti=na=tio=nales 9
sai=son=niers=èt=cé=té=ra=sont=néces=saires=à 11
lé=co=no=mie=fran=çaiseet=oc=ciden=tale 9
les=fran=çais=ne=veulent=pas=de=ces 8
em=plois=ces=mi=grants=sont=néces=saires 8
ils=ne=pour=ront=plus=se=soi=gner=ils 9
ne=plus=vivreen=fa=mille=ame=dis=pa=rue 9
nous=a=vons=be=soindes=claves=so=ciaux 8
oui=le=ca=pi=ta=lisme=du=dix=neuf=è=meet=vingt=ème 13
siècleest=de=re=tour=très=vio=lem=ment 8
voir=ce=qui=passeen=i=ta=lieac=tuel=le=ment 10
mé=tro=de=pa=ris=à=six=h=du=ma=tin 11
quatre=vingt=dix=hu=it=pour=cent=de=la=po=pu=la=tion=qui=va=au 16
tra=vail=est=non=blan=che 6
sa=cré=ca=deau=de=noël 6

re=tour=de=vi=lains 5
re=tour=aux=co=lo=nia=lismes=des=o=ri=gines 11
ba=fouer=les=al=té=ri=tés=cul=tu=rel=les=de=ri=chesse 14
lhu=ma=ni=té=est=en=in=ca=pa=ci=té=fra=ter=nelle 14
rus=sie=contre=rus=sie=is=raël=contre=pales=tine 10
ex=cel=lents=exemples 4

lé=co=no=mieau=ra=be=soin=de=tra=vailleurs=é=tran=gers=a=lerte=le=pa=tro=nat 19

a=l=e=r=t=e 6
le=pré=sident=du=me=def=pa=tri=ck=mar=tin=a=es=ti=mé=mar=di=que=trois=vir=gule=neuf=millions=de=sa=la=riés=é=tran=gers=se=ront=néces=sai=res=di=ci=à=deux=mille=cin=quante 42
Phonétique : Posturedikte də dʁwatə
la lwa ideɔlɔʒikə
pɑ̃se ka swa
tʁavajœʁ miɡʁɑ̃
avɔ̃ bəzwɛ̃ də vu.
səʁɔ̃ εsklavə sɔsjo
bεllə ɔ̃tə ɔksidɑ̃talə
deɔ̃te ymanite
fʁɑ̃sə ε si a dʁwatə
kɔ̃fiʁmə valœʁ mɔʁalə.

o ʒezys.
lə movε nɔεl
ɑ̃piʁə lə sɔsjal
fεʁmətyʁə patʁjɔtə
pʁekεʁəz- ɑ̃plwa.
deli də seʒuʁ
tʁake lymɛ̃
lə dʁwa etʁɑ̃ʒe
dəvjɛ̃ inεksistɑ̃.
« amə » a dispaʁy
dʁolə də fεtə.

puʁkwa pa…
ui ʒə kɔ̃pʁɑ̃ lε dəmɑ̃də də boku də ʒɑ̃
εde sɑ̃ sεsə e paʁfwa tʁo dε ʒɑ̃z- a pεnə
aʁivez- ɑ̃ fʁɑ̃sə e o detʁime dε fʁɑ̃sε
fʁɑ̃sε ki sɔ̃ dɑ̃ lə denɥəmɑ̃ e də ɡʁɑ̃də
povʁəte, ilz- ɑ̃n- ɔ̃ ʁa lə bɔl də sεtə ɑ̃biɡyite.
mεz- il fo asyme no kɔ̃tʁadiksjɔ̃
ekɔnɔmik. boku dɑ̃tʁəpʁizə,
pətitəz- e ɡʁɑ̃də, myltinasjɔnalə,
sεzɔnjez- εtseteʁa… sɔ̃ nesesεʁəz- a
lekɔnɔmi fʁɑ̃sεzə e ɔksidɑ̃talə.
lε fʁɑ̃sε nə vəle pa də sε
ɑ̃plwa, səsmiɡʁɑ̃tssɔ̃ nesesεʁə
il nə puʁʁɔ̃ plys sə swaɲe, il
nə plys vivʁə ɑ̃ famijə « amədispaʁy.
nuz- avɔ̃ bəzwandεsklavə sɔsjoks
ui lə kapitalismə dy diz- nəf εmə e vɛ̃t- εmə
sjεklə ε də ʁətuʁ tʁε vjɔlamɑ̃.
vwaʁ sə ki pasə ɑ̃n- itali aktɥεllmɑ̃
metʁo də paʁiz- a siz- aʃ dy matɛ̃,
katʁə vɛ̃- diz- ɥi puʁ sɑ̃ də la pɔpylasjɔ̃ ki va o
tʁavaj ε nɔ̃ blɑ̃ʃə. ,
sakʁe kado də nɔεl.

ʁətuʁ də vilɛ̃.
ʁətuʁ o kɔlɔnjalismə dεz- ɔʁiʒinə
bafue lεz- alteʁite kyltyʁεllə də ʁiʃεsə
lymanite εt- ɑ̃n- ɛ̃kapasite fʁatεʁnεllə
ʁysi kɔ̃tʁə ʁysi, isʁaεl kɔ̃tʁə palεstinə.
εksεllɑ̃z- εɡzɑ̃plə

lekɔnɔmi oʁa bəzwɛ̃ də tʁavajœʁz- etʁɑ̃ʒe, alεʁtə lə patʁɔna

a εl ə εʁ te ə
lə pʁezidɑ̃ dy mədεf, patʁik maʁtɛ̃, a εstime, maʁdi, kə » tʁwa viʁɡylə nəf miljɔ̃ də salaʁjez- etʁɑ̃ʒεʁs « səʁɔ̃ nesesεʁəs » disi a dø milə sɛ̃kɑ̃tə"
Syllabes Phonétique : Posturedik=te=də=dʁwa=tə 5
la=lwa=i=de=ɔ=lɔʒikə 6
pɑ̃=se=ka=swa 4
tʁa=va=jœ=ʁə=mi=ɡʁɑ̃ 6
a=vɔ̃=bə=zwɛ̃=də=vu 6
sə=ʁɔ̃=εs=klavə=sɔ=sjo 6
bεl=lə=ɔ̃tə=ɔk=si=dɑ̃talə 6
de=ɔ̃=te=y=ma=ni=te 7
fʁɑ̃=sə=ε=si=a=dʁwatə 6
kɔ̃=fiʁ=mə=va=lœʁ=mɔʁalə 6

o=ʒe=zys 3
lə=mo=vε=nɔ=εl 5
ɑ̃=pi=ʁə=lə=sɔ=sjal 6
fεʁ=mə=ty=ʁə=pa=tʁjɔtə 6
pʁe=kε=ʁə=zɑ̃=plwa 5
de=li=də=se=ʒuʁ 5
tʁa=ke=ly=mɛ̃ 4
lə=dʁwa=e=tʁɑ̃=ʒe 5
də=vjɛ̃=i=nεk=sis=tɑ̃ 6
amə=a=dis=pa=ʁy 6
dʁo=lə=də=fε=tə 5

puʁ=kwa=pa 3
uiʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=lεdə=mɑ̃=də=də=bo=ku=də=ʒɑ̃ 11
ε=de=sɑ̃=sεsəe=paʁ=fwa=tʁo=dε=ʒɑ̃zapεnə 9
a=ʁi=ve=zɑ̃=fʁɑ̃səe=o=de=tʁi=me=dε=fʁɑ̃=sε 12
fʁɑ̃=sε=kisɔ̃dɑ̃lə=den=ɥə=mɑ̃=e=də=ɡʁɑ̃də 9
povʁə=te=il=zɑ̃=nɔ̃ʁalə=bɔl=də=sε=təɑ̃=bi=ɡy=i=te 13
mε=zil=fo=a=sy=me=no=kɔ̃=tʁa=dik=s=jɔ̃ 12
e=kɔ=nɔ=mik=bokudɑ̃tʁə=pʁizə 6
pə=titə=ze=ɡʁɑ̃də=myl=ti=na=sjɔnalə 8
sε=zɔ=nje=zεt=se=te=ʁa=sɔ̃=ne=se=sεʁə=za 12
le=kɔ=nɔ=mi=fʁɑ̃=sεzəe=ɔk=sidɑ̃talə 8
lεfʁɑ̃sεnə=və=le=pa=də=sε 6
ɑ̃=plwa=səs=mi=ɡʁɑ̃t=ssɔ̃=ne=se=sεʁə 9
il=nə=puʁ=ʁɔ̃=plys=sə=swa=ɲe=il 9
nə=plys=vivʁəɑ̃=fa=mi=jə=amə=dis=pa=ʁy 10
nuzavɔ̃bə=zwan=dεs=kla=və=sɔ=sjoks 7
uilə=ka=pi=ta=lismə=dy=diz=nəf=ε=məe=vɛ̃tεmə 11
sjεkləεdəʁə=tuʁ=tʁε=vjɔ=la=mɑ̃ 6
vwaʁsə=ki=pa=səɑ̃=ni=ta=li=ak=tɥεl=lmɑ̃ 10
me=tʁodə=pa=ʁi=za=si=zaʃ=dy=ma=tɛ̃ 10
katʁə=vɛ̃=diz=ɥi=puʁsɑ̃də=la=pɔ=py=la=sjɔ̃=ki=va=o 13
tʁa=vaj=ε=nɔ̃=blɑ̃=ʃə 6
sa=kʁe=ka=dodə=nɔ=εl 6

ʁə=tuʁ=də=vi=lɛ̃ 5
ʁə=tuʁ=o=kɔ=lɔ=njalismə=dεzɔʁiʒinə 7
ba=fu=e=lε=zal=te=ʁi=te=kyl=tyʁεllə=də=ʁiʃεsə 12
ly=ma=ni=te=ε=tɑ̃=nɛ̃=ka=pa=si=te=fʁatεʁnεllə 12
ʁysikɔ̃tʁə=ʁy=si=i=sʁa=εl=kɔ̃=tʁə=palεstinə 9
εk=sεl=lɑ̃=zεɡ=zɑ̃=plə 6

le=kɔ=nɔ=mioʁabə=zwɛ̃=də=tʁa=va=jœʁ=ze=tʁɑ̃=ʒe=a=lεʁ=tə=lə=pa=tʁɔ=na 19

a=εl=ə=εʁ=te=ə 6
lə=pʁe=zidɑ̃dymə=dεf=pa=tʁik=maʁ=tɛ̃=a=εs=ti=me=maʁ=di=kə=tʁwa=viʁ=ɡy=lə=nəf=mi=ljɔ̃=də=sa=la=ʁje=ze=tʁɑ̃=ʒεʁs=sə=ʁɔ̃=ne=se=sε=ʁəs=di=si=a=dø=mi=lə=sɛ̃kɑ̃tə 42

Historique des Modifications

21/12/2023 08:36
20/12/2023 12:51
20/12/2023 12:48
20/12/2023 09:00
20/12/2023 08:41
20/12/2023 08:26
20/12/2023 07:43

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
20/12/2023 17:49Guy

percutant, j’adore

Poème Art
Du 20/12/2023 07:40

L'écrit contient 275 mots qui sont répartis dans 6 strophes.