Univers de poésie d'un auteur

Poème:Manque

Le Poème

Manque

La mort rouge
Plus besoin de parler
Plus rien ne bouge
Le souffle court effacé

La bougie s’éteints
L’odeur se propage
Encore un acte divin
Pour de nouvelles images

Rose, moi je m’appelle rose
La discussion est close

La mort tiède
Des larmes sur tes mots
Un appel à l’aide
Un double effet de trop

Dans ton sourire, ton regard
Tant de tristesse abonde
Une misère propagée au hasard
Dans ton âme vagabonde

La mort crainte
Un mal être en diffusion
Une perfusion d’absinthe
Premiers secours, attention

Y a t il quelqu’un
S’il vous plaît vite
Par ici, ce matin
Journée en fuite

Encore un peu d’adrénaline,
J’ai besoin de vitamines
6 heures, le chant du coq
C’est l’heure de notre apéro
Quelle drôle d’époque
Trinquons à ce manque accro

La mort frissonne
Je démissionne
Je me soucis de tes ennuis
Doit on t’attacher Madone ?
Rose, moi je m’appelle Rose
Et la discussion est close

Non, je dois méditer
Ton départ approche
Pour, Londres, loin de tes proches
Alors Doit on t’attacher ?

Mais tu es partie
Et tu n’es jamais revenue
Notre avenir, c’est du passé
On savait qu’on se reverrait plus
Tu ne reviendras jamais
Et ton pouls non plus

Mort rouge, j’ai plus besoin de vous
Mort tiède, je dois me détendre
Mort crainte, visions floues
La mort frissonne en mes membres

Assieds toi, prends un verre
Bienvenue à l’usine anti-stress
Non, faut partir Rose
Faut prendre l’air
Faut qu’on se presse
Non, la discussion est close

La mort rouge
Vastes souvenirs parfumés
Ton odeur sur du papier
Plus rien ne bouge
Sauf toi, des souvenirs
Peu de joie, peu de rire
Juste de l’apaisement
En mon âme et pour longtemps

Pardonne moi Rose
Tu n’y es pour rien
Personne ne t’a dit de souffrir
A présent tu te reposes
Tu dois être bien
Paisible, prête à m’accueillir
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Sydtama

Poète Sydtama

Sydtama a publié sur le site 91 écrits. Sydtama est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Manquemanque 1

la=mort=rou=ge 4
plus=be=soin=de=par=ler 6
plus=rien=ne=bou=ge 5
le=souf=fle=court=ef=fa=cé 7

la=bou=gie=sé=teints 5
lo=deur=se=pro=pa=ge 6
en=co=re=un=ac=te=di=vin 8
pour=de=nou=vel=les=i=ma=ges 8

ro=se=moi=je=map=pel=le=rose 8
la=dis=cus=si=on=est=clo=see 8

la=mort=ti=è=de 5
des=lar=mes=sur=tes=mots 6
un=ap=pel=à=lai=de 6
un=dou=ble=ef=fet=de=trop 7

dans=ton=sou=ri=re=ton=re=gard 8
tant=de=tris=tes=se=a=bon=de 8
une=mi=sère=pro=pa=gée=au=ha=sard 9
dans=ton=â=me=va=ga=bon=de 8

la=mort=crai=nte 4
un=mal=ê=tre=en=dif=fu=sion 8
u=ne=per=fu=sion=dab=sin=the 8
pre=miers=se=cours=at=ten=ti=on 8

y=a=t=il=quel=quun 6
sil=vous=plaît=vi=te 5
par=i=ci=ce=ma=tin 6
jour=née=en=fui=te 5

en=core=un=peu=da=dré=na=line 8
jai=be=soin=de=vi=ta=mi=nes 8
six=heu=res=le=chant=du=co=q 8
cest=lheure=de=no=tre=a=pé=ro 8
quel=le=drô=le=dé=poque 6
trin=quons=à=ce=man=que=ac=cro 8

la=mort=fris=son=ne 5
je=dé=mis=si=on=ne 6
je=me=sou=cis=de=tes=en=nuis 8
doit=on=tat=ta=cher=ma=do=ne 8
ro=se=moi=je=map=pel=le=rose 8
et=la=dis=cus=sion=est=clo=see 8

non=je=dois=mé=di=ter 6
ton=dé=part=ap=pro=che 6
pour=lon=dres=loin=de=tes=pro=ches 8
a=lors=doit=on=tat=ta=cher 7

mais=tu=es=par=tie 5
et=tu=nes=ja=mais=re=ve=nue 8
notre=a=ve=nir=cest=du=pas=sé 8
on=sa=vait=quon=se=re=ver=rait=plus 9
tu=ne=re=vien=dras=ja=mais 7
et=ton=pouls=non=plus 5

mort=rouge=jai=plus=be=soin=de=vous 8
mort=tiè=de=je=dois=me=dé=tendre 8
mort=crain=te=vi=si=ons=floues 7
la=mort=fris=son=ne=en=mes=membres 8

as=sieds=toi=prends=un=ver=re 7
bienve=nueà=lu=si=ne=an=ti=stress 8
non=faut=par=tir=ro=se 6
faut=pren=dre=lair 4
faut=quon=se=presse 4
non=la=dis=cus=sion=est=clo=see 8

la=mort=rou=ge 4
vas=tes=sou=ve=nirs=par=fu=més 8
ton=o=deur=sur=du=pa=pi=er 8
plus=rien=ne=bou=ge 5
sauf=toi=des=sou=ve=nirs 6
peu=de=joie=peu=de=ri=re 7
jus=te=de=la=pai=se=ment 7
en=mon=â=me=et=pour=long=temps 8

par=don=ne=moi=ro=se 6
tu=ny=es=pour=rien 5
per=sonne=ne=ta=dit=de=souf=frir 8
a=pré=sent=tu=te=re=po=ses 8
tu=dois=ê=tre=bien 5
pai=si=ble=prê=te=à=mac=cueillir 8
Phonétique : Manquemɑ̃kə

la mɔʁ ʁuʒə
plys bəzwɛ̃ də paʁle
plys ʁjɛ̃ nə buʒə
lə suflə kuʁ efase

la buʒi setɛ̃
lɔdœʁ sə pʁɔpaʒə
ɑ̃kɔʁə œ̃n- aktə divɛ̃
puʁ də nuvεlləz- imaʒə

ʁozə, mwa ʒə mapεllə ʁozə
la diskysjɔ̃ ε klozə

la mɔʁ tjεdə
dε laʁmə- syʁ tε mo
œ̃n- apεl a lεdə
œ̃ dublə efε də tʁo

dɑ̃ tɔ̃ suʁiʁə, tɔ̃ ʁəɡaʁ
tɑ̃ də tʁistεsə abɔ̃də
ynə mizεʁə pʁɔpaʒe o-azaʁ
dɑ̃ tɔ̃n- amə vaɡabɔ̃də

la mɔʁ kʁɛ̃tə
œ̃ mal εtʁə ɑ̃ difyzjɔ̃
ynə pεʁfyzjɔ̃ dabsɛ̃tə
pʁəmje səkuʁ, atɑ̃sjɔ̃

i a te il kεlkœ̃
sil vu plε vitə
paʁ isi, sə matɛ̃
ʒuʁne ɑ̃ fɥitə

ɑ̃kɔʁə œ̃ pø dadʁenalinə,
ʒε bəzwɛ̃ də vitaminə
siz- œʁ, lə ʃɑ̃ dy kɔk
sε lœʁ də nɔtʁə apeʁo
kεllə dʁolə depɔkə
tʁɛ̃kɔ̃z- a sə mɑ̃kə akʁo

la mɔʁ fʁisɔnə
ʒə demisjɔnə
ʒə mə susi də tεz- ɑ̃nɥi
dwa ɔ̃ tataʃe madɔnə ?
ʁozə, mwa ʒə mapεllə ʁozə
e la diskysjɔ̃ ε klozə

nɔ̃, ʒə dwa medite
tɔ̃ depaʁ apʁoʃə
puʁ, lɔ̃dʁə, lwɛ̃ də tε pʁoʃə
alɔʁ dwa ɔ̃ tataʃe ?

mε ty ε paʁti
e ty nε ʒamε ʁəvənɥ
nɔtʁə avəniʁ, sε dy pase
ɔ̃ savε kɔ̃ sə ʁəveʁε plys
ty nə ʁəvjɛ̃dʁa ʒamε
e tɔ̃ pul nɔ̃ plys

mɔʁ ʁuʒə, ʒε plys bəzwɛ̃ də vu
mɔʁ tjεdə, ʒə dwa mə detɑ̃dʁə
mɔʁ kʁɛ̃tə, vizjɔ̃ flu
la mɔʁ fʁisɔnə ɑ̃ mε mɑ̃bʁə

asjε twa, pʁɑ̃z- œ̃ veʁə
bjɛ̃vənɥ a lyzinə ɑ̃ti stʁεs
nɔ̃, fo paʁtiʁ ʁozə
fo pʁɑ̃dʁə lεʁ
fo kɔ̃ sə pʁεsə
nɔ̃, la diskysjɔ̃ ε klozə

la mɔʁ ʁuʒə
vastə suvəniʁ paʁfyme
tɔ̃n- ɔdœʁ syʁ dy papje
plys ʁjɛ̃ nə buʒə
sof twa, dε suvəniʁ
pø də ʒwa, pø də ʁiʁə
ʒystə də lapεsəmɑ̃
ɑ̃ mɔ̃n- amə e puʁ lɔ̃tɑ̃

paʁdɔnə mwa ʁozə
ty ni ε puʁ ʁjɛ̃
pεʁsɔnə nə ta di də sufʁiʁ
a pʁezɑ̃ ty tə ʁəpozə
ty dwaz- εtʁə bjɛ̃
pεziblə, pʁεtə a makœjiʁ
Syllabes Phonétique : Manquemɑ̃=kə 2

la=mɔʁ=ʁu=ʒə 4
plys=bə=zwɛ̃=də=paʁ=le 6
plys=ʁj=ɛ̃=nə=bu=ʒə 6
lə=su=flə=kuʁ=e=fa=se 7

la=bu=ʒi=se=tɛ̃ 5
lɔ=dœ=ʁə=sə=pʁɔ=pa=ʒə 7
ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=nak=tə=di=vɛ̃ 8
puʁ=də=nu=vεl=lə=zi=ma=ʒə 8

ʁo=zə=mwa=ʒə=ma=pεl=lə=ʁozə 8
la=dis=ky=sj=ɔ̃=ε=klo=zə 8

la=mɔʁ=tj=ε=də 5
dε=laʁ=mə=syʁ=tε=mo 6
œ̃=na=pεl=a=lε=də 6
œ̃=du=blə=e=fε=də=tʁo 7

dɑ̃=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 8
tɑ̃=də=tʁis=tε=sə=a=bɔ̃=də 8
ynə=mi=zε=ʁə=pʁɔ=pa=ʒe=o-a=zaʁ 10
dɑ̃=tɔ̃=na=mə=va=ɡa=bɔ̃=də 8

la=mɔʁ=kʁɛ̃=tə 4
œ̃=mal=ε=tʁə=ɑ̃=di=fy=zjɔ̃ 8
y=nə=pεʁ=fy=zjɔ̃=dab=sɛ̃=tə 8
pʁə=mje=sə=kuʁ=a=tɑ̃=sj=ɔ̃ 8

i=a=te=il=kεl=kœ̃ 6
sil=vu=plε=vi=tə 5
paʁ=i=si=sə=ma=tɛ̃ 6
ʒuʁ=ne=ɑ̃=fɥi=tə 5

ɑ̃=kɔʁə=œ̃=pø=da=dʁe=na=linə 8
ʒε=bə=zwɛ̃=də=vi=ta=mi=nə 8
si=zœ=ʁə=lə=ʃɑ̃=dy=kɔk 7
sε=lœʁ=də=nɔ=tʁə=a=pe=ʁo 8
kεl=lə=dʁo=lə=de=pɔ=kə 7
tʁɛ̃=kɔ̃=za=sə=mɑ̃=kə=a=kʁo 8

la=mɔʁ=fʁi=sɔ=nə 5
ʒə=de=mi=sj=ɔ=nə 6
ʒə=mə=su=si=də=tε=zɑ̃n=ɥi 8
dwa=ɔ̃=ta=ta=ʃe=ma=dɔ=nə 8
ʁo=zə=mwa=ʒə=ma=pεl=lə=ʁozə 8
e=la=dis=ky=sjɔ̃=ε=klo=zə 8

nɔ̃=ʒə=dwa=me=di=te 6
tɔ̃=de=paʁ=a=pʁo=ʃə 6
puʁ=lɔ̃=dʁə=lwɛ̃=də=tε=pʁo=ʃə 8
a=lɔʁ=dwa=ɔ̃=ta=ta=ʃe 7

mε=ty=ε=paʁ=ti 5
e=ty=nε=ʒa=mε=ʁə=vənɥ 7
nɔ=tʁə=a=və=niʁ=sε=dy=pase 8
ɔ̃=sa=vε=kɔ̃sə=ʁə=ve=ʁε=plys 8
ty=nə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa=ʒa=mε 8
e=tɔ̃=pul=nɔ̃=plys 5

mɔʁ=ʁuʒə=ʒε=plys=bə=zwɛ̃=də=vu 8
mɔʁ=tjε=də=ʒə=dwa=mə=de=tɑ̃dʁə 8
mɔʁ=kʁɛ̃=tə=vi=zj=ɔ̃=flu 7
la=mɔʁ=fʁi=sɔ=nə=ɑ̃=mε=mɑ̃bʁə 8

a=sj=ε=twa=pʁɑ̃=zœ̃=ve=ʁə 8
bjɛ̃=vənɥ=a=ly=zinə=ɑ̃=ti=stʁεsə 8
nɔ̃=fo=paʁ=tiʁ=ʁo=zə 6
fo=pʁɑ̃=dʁə=lεʁ 4
fo=kɔ̃=sə=pʁε=sə 5
nɔ̃=la=dis=ky=sjɔ̃=ε=klo=zə 8

la=mɔʁ=ʁu=ʒə 4
vas=tə=su=və=niʁ=paʁ=fy=me 8
tɔ̃=nɔ=dœʁ=syʁ=dy=pa=pj=e 8
plys=ʁj=ɛ̃=nə=bu=ʒə 6
sof=twa=dε=su=və=niʁ 6
pø=də=ʒwa=pø=də=ʁi=ʁə 7
ʒys=tə=də=la=pε=sə=mɑ̃ 7
ɑ̃=mɔ̃=na=mə=e=puʁ=lɔ̃=tɑ̃ 8

paʁ=dɔ=nə=mwa=ʁo=zə 6
ty=ni=ε=puʁ=ʁj=ɛ̃ 6
pεʁ=sɔnə=nə=ta=di=də=su=fʁiʁ 8
a=pʁe=zɑ̃=ty=tə=ʁə=po=zə 8
ty=dwa=zε=tʁə=bj=ɛ̃ 6
pε=zi=blə=pʁε=tə=a=ma=kœjiʁ 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
30/11/2004 00:00Penthesilia

C’est horriblement triste, ton poeme degage tant de choses, c une sensation très étrange. . . c merveilleusement bien écrit, j’espère en lire bcp d autres. .
Biz,
Penthesilia

Auteur de Poésie
01/12/2004 00:00°°Kittie°°

ton poeme est tres beau. . . . bravo !

Poème - Sans Thème -
Du 30/11/2004 01:37

L'écrit contient 338 mots qui sont répartis dans 16 strophes.