Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Violette

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/04/2005 20:34


L'écrit contient 227 mots qui sont répartis dans 8 strophes.
Poème - Sans Thème -

Poete : Sydtama

Violette

Violette

Quel mystère Violette
Quel ange malhonnête
Te hante avec son arbalète
Te menace de ses flèches
Qui te brûlent et que tu lèches
Imprégnées dans ta sève
Et marquées dans tes rêves
Qui s’écoulent aveuglement
A contre courant

Arrête de porter dans tes larmes
Le poids des maux et des drames
Petite dame… de l’échiquier
Cesse de provoquer
En toi le tonnerre
Dans tes yeux naissent les éclairs

Le ciel est si gros et si grand
L’air que tu respires lentement
Brûle tes poumons si petits
Il nuit tes pétales de vie
Et l’avenir que tu dévales
Sur une pente aride et incongrue
Au milieu du dédale
Ou tu t’es perdue

Quel mystère te hante
Quel ange te violence
Quel mystère
Lumineuse fleurette

Implore le ciel, qu’il te laisse
En paix, en silence, qu’il cesse
De te gronder dans tes yeux
Dans tes yeux si clairs
Ou naissent les éclairs
Ou pleurent les dieux
Même les dieux, les plus grands
Dans tes yeux, leur néant

L’ange et son arbalète
Vise dans tes yeux
La clarté des cieux
Un parfum de pureté
A l’accent printanier
Rêveuse violette

L’ultime flèche apaise ton âme
Elle te prête
Un peu de sursis pour que tu saches
Avant que tombe ton blâme
Que tu te caches
Pour fuir le tonnerre
Violette
Sydtama

 • Pieds Hyphénique: Violette

  vio=lette 2

  quel=mys=tè=re=vio=lette 6
  quel=an=ge=mal=hon=nête 6
  te=han=tea=vec=son=ar=ba=lète 8
  te=me=na=ce=de=ses=flèches 7
  qui=te=brû=lent=et=que=tu=lèches 8
  im=pré=gnées=dans=ta=sève 6
  et=mar=quées=dans=tes=rêves 6
  qui=sé=cou=lent=a=veu=gle=ment 8
  a=con=tre=cou=rant 5

  ar=rê=te=de=por=ter=dans=tes=larmes 9
  le=poids=des=maux=et=des=drames 7
  pe=ti=te=dame=de=lé=chi=quier 8
  ces=se=de=pro=vo=quer 6
  en=toi=le=ton=nerre 5
  dans=tes=y=eux=nais=sent=les=é=clairs 9

  le=ciel=est=si=gros=et=si=grand 8
  lair=que=tu=res=pi=res=len=te=ment 9
  brû=le=tes=pou=mons=si=pe=tits 8
  il=nuit=tes=pé=ta=les=de=vie 8
  et=la=ve=nir=que=tu=dé=vales 8
  sur=u=ne=pen=tea=ri=deet=in=con=grue 10
  au=mi=lieu=du=dé=dale 6
  ou=tu=tes=per=due 5

  quel=mys=tè=re=te=hante 6
  quel=an=ge=te=vio=lence 6
  quel=mys=tère 3
  lu=mi=neu=se=fleu=rette 6

  im=plo=re=le=ciel=quil=te=laisse 8
  en=paix=en=si=lence=quil=cesse 7
  de=te=gron=der=dans=tes=y=eux 8
  dans=tes=y=eux=si=clairs 6
  ou=nais=sent=les=é=clairs 6
  ou=pleu=rent=les=dieux 5
  mê=me=les=dieux=les=plus=grand 7
  dans=tes=y=eux=leur=né=ant 7

  lan=geet=son=ar=ba=lète 6
  vi=se=dans=tes=y=eux 6
  la=clar=té=des=cieux 5
  un=par=fum=de=pu=re=té 7
  a=lac=cent=prin=ta=nier 6
  rê=veu=se=vio=lette 5

  lul=ti=me=flè=chea=pai=se=ton=âme 9
  el=le=te=prête 4
  un=peu=de=sur=sis=pour=que=tu=saches 9
  avant=que=tom=be=ton=blâme 6
  que=tu=te=caches 4
  pour=fuir=le=ton=nerre 5
  vio=lette 2
 • Phonétique : Violette

  vjɔlεtə

  kεl mistεʁə vjɔlεtə
  kεl ɑ̃ʒə malɔnεtə
  tə-ɑ̃tə avεk sɔ̃n- aʁbalεtə
  tə mənasə də sε flεʃə
  ki tə bʁyle e kə ty lεʃə
  ɛ̃pʁeɲe dɑ̃ ta sεvə
  e maʁke dɑ̃ tε ʁεvə
  ki sekule avøɡləmɑ̃
  a kɔ̃tʁə kuʁɑ̃

  aʁεtə də pɔʁte dɑ̃ tε laʁmə
  lə pwa dε moz- e dε dʁamə
  pətitə damə… də leʃikje
  sεsə də pʁɔvɔke
  ɑ̃ twa lə tɔneʁə
  dɑ̃ tεz- iø nεse lεz- eklεʁ

  lə sjεl ε si ɡʁoz- e si ɡʁɑ̃
  lεʁ kə ty ʁεspiʁə lɑ̃təmɑ̃
  bʁylə tε pumɔ̃ si pəti
  il nɥi tε petalə də vi
  e lavəniʁ kə ty devalə
  syʁ ynə pɑ̃tə aʁidə e ɛ̃kɔ̃ɡʁy
  o miljø dy dedalə
  u ty tε pεʁdɥ

  kεl mistεʁə tə-ɑ̃tə
  kεl ɑ̃ʒə tə vjɔlɑ̃sə
  kεl mistεʁə
  lyminøzə fləʁεtə

  ɛ̃plɔʁə lə sjεl, kil tə lεsə
  ɑ̃ pε, ɑ̃ silɑ̃sə, kil sεsə
  də tə ɡʁɔ̃de dɑ̃ tεz- iø
  dɑ̃ tεz- iø si klεʁ
  u nεse lεz- eklεʁ
  u pləʁe lε djø
  mεmə lε djø, lε plys ɡʁɑ̃
  dɑ̃ tεz- iø, lœʁ neɑ̃

  lɑ̃ʒə e sɔ̃n- aʁbalεtə
  vizə dɑ̃ tεz- iø
  la klaʁte dε sjø
  œ̃ paʁfœ̃ də pyʁəte
  a laksɑ̃ pʁɛ̃tanje
  ʁεvøzə vjɔlεtə

  lyltimə flεʃə apεzə tɔ̃n- amə
  εllə tə pʁεtə
  œ̃ pø də syʁsi puʁ kə ty saʃə
  avɑ̃ kə tɔ̃bə tɔ̃ blamə
  kə ty tə kaʃə
  puʁ fɥiʁ lə tɔneʁə
  vjɔlεtə
 • Pieds Phonétique : Violette

  vjɔ=lεtə 2

  kεl=mis=tε=ʁə=vjɔ=lεtə 6
  kεl=ɑ̃=ʒə=ma=lɔ=nεtə 6
  tə-ɑ̃=təa=vεk=sɔ̃=naʁ=ba=lεtə 7
  tə=mə=na=sə=də=sε=flεʃə 7
  ki=tə=bʁy=le=e=kə=ty=lεʃə 8
  ɛ̃=pʁe=ɲe=dɑ̃=ta=sεvə 6
  e=maʁ=ke=dɑ̃=tε=ʁεvə 6
  ki=se=ku=le=a=vø=ɡlə=mɑ̃ 8
  a=kɔ̃=tʁə=ku=ʁɑ̃ 5

  a=ʁε=tə=də=pɔʁ=te=dɑ̃=tε=laʁ=mə 10
  lə=pwa=dε=mo=ze=dε=dʁamə 7
  pə=ti=tə=damə=də=le=ʃi=kj=e 9
  sε=sə=də=pʁɔ=vɔ=ke 6
  ɑ̃=twa=lə=tɔ=ne=ʁə 6
  dɑ̃=tε=zi=ø=nε=se=lε=ze=klεʁ 9

  lə=sjεl=ε=si=ɡʁo=ze=si=ɡʁɑ̃ 8
  lεʁ=kə=ty=ʁεs=pi=ʁə=lɑ̃=tə=mɑ̃ 9
  bʁy=lə=tε=pu=mɔ̃=si=pə=ti 8
  il=nɥi=tε=pe=ta=lə=də=vi 8
  e=la=və=niʁ=kə=ty=de=valə 8
  syʁ=y=nə=pɑ̃=təa=ʁi=dəe=ɛ̃=kɔ̃=ɡʁy 10
  o=mi=ljø=dy=de=dalə 6
  u=ty=tε=pεʁdɥ 4

  kεl=mis=tε=ʁə=tə-ɑ̃tə 5
  kεl=ɑ̃=ʒə=tə=vjɔ=lɑ̃sə 6
  kεl=mis=tεʁə 3
  ly=mi=nø=zə=flə=ʁεtə 6

  ɛ̃=plɔ=ʁə=lə=sjεl=kil=tə=lεsə 8
  ɑ̃=pε=ɑ̃=si=lɑ̃sə=kil=sεsə 7
  də=tə=ɡʁɔ̃=de=dɑ̃=tε=zi=ø 8
  dɑ̃=tε=zi=ø=si=klεʁ 6
  u=nε=se=lε=ze=klεʁ 6
  u=plə=ʁe=lε=djø 5
  mε=mə=lε=djø=lε=plys=ɡʁɑ̃ 7
  dɑ̃=tε=zi=ø=lœʁ=ne=ɑ̃ 7

  lɑ̃=ʒəe=sɔ̃=naʁ=ba=lεtə 6
  vi=zə=dɑ̃=tε=zi=ø 6
  la=klaʁ=te=dε=sjø 5
  œ̃=paʁ=fœ̃=də=py=ʁə=te 7
  a=lak=sɑ̃=pʁɛ̃=ta=nj=e 7
  ʁε=vø=zə=vjɔ=lεtə 5

  lyl=ti=mə=flε=ʃəa=pε=zə=tɔ̃=namə 9
  εl=lə=tə=pʁεtə 4
  œ̃=pø=də=syʁ=si=puʁ=kə=ty=saʃə 9
  a=vɑ̃=kə=tɔ̃=bə=tɔ̃=blamə 7
  kə=ty=tə=kaʃə 4
  puʁ=fɥiʁ=lə=tɔ=ne=ʁə 6
  vjɔ=lεtə 2

PostScriptum

ANGE OU DEMON ?
Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/05/2005 21:05Penthesilia

Un très joli poeme qui se lit comme une chanson, j’aime bcp ce qui s’en dégage...
Biz,
Penthesilia