Poeme-France : Lecture Écrit Avenir

Poeme : La Petite Fille…

Poème Avenir
Publié le 24/08/2005 21:43

L'écrit contient 122 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Ta Poucine

La Petite Fille…

Avant de te rencontrer j etai :
Cette petite fille innocente et fragile
Cette petite fille seule dans son exil
Cette petite fille qui ne savai pa se que cetai lamour
Celui de tout les jour
Puis je t es rencontre et ma vi a changer :
Je suis cette petite file qui pleur kan tu me parle mal
Je suis cette petite fille qui rigole kan tu fai des blague
Je suis cette petite fille qui est coupable
Mais coupable d aimer un ange
Cet ange sapelle cedric
Alor ecoute bien petit ange noir :
La petit fille t aime et veu battir
Son avenir entre tes mains
Et bercer un enfant a venir

Je t aimais
Je t aime
Et je t aimerais
 • Pieds Hyphénique: La Petite Fille…

  avant=de=te=ren=con=trer=j=e=tai 9
  cette=pe=ti=te=fille=in=no=cen=te=et=fra=gile 12
  cet=te=pe=tite=fille=seu=le=dans=son=exil 10
  cette=pe=ti=te=fille=qui=ne=sa=vai=pa=se=que=ce=tai=la=mour 16
  ce=lui=de=tout=les=jour 6
  puis=je=t=es=ren=contre=et=ma=vi=a=chan=ger 12
  je=suis=cette=pe=ti=te=fi=le=qui=pleur=kan=tu=me=par=le=mal 16
  je=suis=cette=pe=ti=te=fille=qui=ri=go=le=kan=tu=fai=des=blague 16
  je=suis=cet=te=pe=ti=te=fille=qui=est=cou=pable 12
  mais=cou=pa=ble=d=ai=mer=un=an=ge 10
  cet=an=ge=sa=pel=le=ce=dric 8
  alor=e=cou=te=bien=pe=tit=an=ge=noir 10
  la=pe=tit=fille=t=aime=et=veu=bat=tir 10
  son=a=ve=nir=en=tre=tes=mains 8
  et=ber=cer=un=en=fant=a=ve=nir 9

  je=t=ai=mais 4
  je=t=ai=me 4
  et=je=t=ai=me=rais 6
 • Phonétique : La Petite Fille…

  avɑ̃ də tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe ʒi ətε :
  sεtə pətitə fijə inɔsɑ̃tə e fʁaʒilə
  sεtə pətitə fijə sələ dɑ̃ sɔ̃n- εɡzil
  sεtə pətitə fijə ki nə savε pa sə kə sətε lamuʁ
  səlɥi də tu lε ʒuʁ
  pɥi ʒə te ε ʁɑ̃kɔ̃tʁə e ma vi a ʃɑ̃ʒe :
  ʒə sɥi sεtə pətitə filə ki plœʁ kɑ̃ ty mə paʁlə mal
  ʒə sɥi sεtə pətitə fijə ki ʁiɡɔlə kɑ̃ ty fε dε blaɡ
  ʒə sɥi sεtə pətitə fijə ki ε kupablə
  mε kupablə de εme œ̃n- ɑ̃ʒə
  sεt ɑ̃ʒə sapεllə sεdʁik
  alɔʁ əkutə bjɛ̃ pəti ɑ̃ʒə nwaʁ :
  la pəti fijə te εmə e vø batiʁ
  sɔ̃n- avəniʁ ɑ̃tʁə tε mɛ̃
  e bεʁse œ̃n- ɑ̃fɑ̃ a vəniʁ

  ʒə te εmε
  ʒə te εmə
  e ʒə te εməʁε
 • Pieds Phonétique : La Petite Fille…

  a=vɑ̃=də=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ʒi=ə=tε 10
  sε=tə=pə=ti=tə=fi=jə=i=nɔ=sɑ̃=tə=e=fʁa=ʒilə 14
  sε=tə=pə=ti=tə=fij=ə=sə=lə=dɑ̃=sɔ̃=nεɡ=zil 13
  sεtə=pə=ti=tə=fi=jə=ki=nə=sa=vε=pa=sə=kə=sə=tε=la=muʁ 17
  səl=ɥi=də=tu=lε=ʒuʁ 6
  pɥi=ʒə=te=ε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=e=ma=vi=a=ʃɑ̃=ʒe 13
  ʒə=sɥi=sεtə=pə=ti=tə=fi=lə=ki=plœʁ=kɑ̃=ty=mə=paʁ=lə=mal 16
  ʒə=sɥi=sεtə=pə=ti=tə=fi=jə=ki=ʁi=ɡɔ=lə=kɑ̃=ty=fε=dε=blaɡ 17
  ʒə=sɥi=sε=tə=pə=titə=fi=jə=ki=ε=ku=pablə 12
  mε=ku=pa=blə=de=ε=me=œ̃=nɑ̃=ʒə 10
  sεt=ɑ̃=ʒə=sa=pεl=lə=sε=dʁik 8
  a=lɔʁ=ə=kutə=bjɛ̃=pə=ti=ɑ̃=ʒə=nwaʁ 10
  lapə=ti=fi=jə=te=ε=məe=vø=ba=tiʁ 10
  sɔ̃=na=və=niʁ=ɑ̃=tʁə=tε=mɛ̃ 8
  e=bεʁ=se=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=a=və=niʁ 9

  ʒə=te=ε=mε 4
  ʒə=te=ε=mə 4
  e=ʒə=te=ε=mə=ʁε 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
15/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.