Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Salut Gégé

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/07/2004 00:00

L'écrit contient 223 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Taibare

Salut Gégé

Gégé

Quelle idée t’as donc pris de nous quitter ! !
Tu as eu, celle géniale idée, de nous rassembler autour de ton projet
(Faire naître une association moto avec toute une bande de motards sympas à tes côtés) et qui te tenait tellement à cœur.
Tu peux en être fier, comme nous sommes tous fier d’avoir partagés un bout de chemin avec toi.
Mais rassure toi, nous ne serons jamais bien loin ; tu as fait parti de notre vie et tu seras à jamais dans notre souvenir.
Rien, pas même le temps, n’effacera notre amitié et les bons moments passés ensemble.
Comment oublié ta gentillesse, ta joie de vivre, ton humour, ta bonne humeur, toujours prêt à rendre service.
Tu avais ce petit plus qui fait les êtres exceptionnels, alors chapeau bas gérard.
Nos pensées vont également à ta famille, à Marie-Françoise, femme d’une gentillesse sans égale, à Alexandra, à Nathalie et que nous soutiendrons du plus profond de notre cœur, alors ne t’inquiète pas gégé, nous serons tous présents à leur côté.
Tu nous manques déjà et nous te promettons tous de continuer ton rêve, pour toi, pour ta famille et pour que tu sois fier de nous tous.
Un grand merci pour tout ce que tu nous a apporté.
On ne t’oubliera jamais.

SALUT GÉGÉ
 • Pieds Hyphénique: Salut Gégé

  gé=gé 2

  quel=le=i=dée=tas=donc=pris=de=nous=quit=ter 11
  tu=as=eu=cel=le=gé=niale=i=dée=de=nous=ras=sem=bler=au=tour=de=ton=projet 19
  faire=naî=treu=ne=as=so=cia=tion=mo=to=a=vec=tou=te=u=ne=ban=de=de=mo=tards=sym=pas=à=tes=cô=tés=et=qui=te=te=nait=tel=le=ment=à=cœur 38
  tu=peux=en=être=fier=com=me=nous=som=mes=tous=fier=da=voir=par=ta=gés=un=bout=de=che=min=a=vec=toi 25
  mais=ras=sure=toi=nous=ne=se=rons=ja=mais=bien=loin=tu=as=fait=par=ti=de=no=tre=vieet=tu=se=ras=à=ja=mais=dans=no=tre=sou=ve=nir 33
  rien=pas=même=le=temps=nef=fa=ce=ra=no=tre=a=mi=ti=é=et=les=bons=mo=ments=pas=sés=en=semble 24
  comment=ou=blié=ta=gen=tilles=se=ta=joie=de=vi=vre=ton=hu=mour=ta=bon=ne=hu=meur=tou=jours=prêt=à=ren=dre=ser=vice 28
  tu=a=vais=ce=pe=tit=plus=qui=fait=les=ê=tres=ex=cep=ti=on=nels=a=lors=cha=peau=bas=gé=rard 24
  nos=pen=sées=vont=é=gale=ment=à=ta=fa=mille=à=ma=rie=fran=çoi=se=fem=me=du=ne=gen=tilles=se=sans=é=ga=le=à=a=lexan=dra=à=na=tha=lieet=que=nous=sou=tien=drons=du=plus=pro=fond=de=no=tre=cœur=a=lors=ne=tin=quiè=te=pas=gé=gé=nous=se=rons=tous=pré=sents=à=leur=cô=té 68
  tu=nous=man=ques=dé=jà=et=nous=te=promet=tons=tous=de=con=ti=nuer=ton=rê=ve=pour=toi=pour=ta=fa=milleet=pour=que=tu=sois=fier=de=nous=tous 33
  un=grand=mer=ci=pour=tout=ce=que=tu=nous=a=ap=por=té 14
  on=ne=tou=blie=ra=ja=mais 7

  sa=lut=gé=gé 4
 • Phonétique : Salut Gégé

  ʒeʒe

  kεllə ide ta dɔ̃k pʁi də nu kite ! !
  ty a y, sεllə ʒenjalə ide, də nu ʁasɑ̃ble otuʁ də tɔ̃ pʁɔʒε
  (fεʁə nεtʁə ynə asɔsjasjɔ̃ mɔto avεk tutə ynə bɑ̃də də mɔtaʁd sɛ̃paz- a tε kotes) εt ki tə tənε tεllmɑ̃ a kœʁ.
  ty pøz- ɑ̃n- εtʁə fje, kɔmə nu sɔmə tus fje davwaʁ paʁtaʒez- œ̃ bu də ʃəmɛ̃ avεk twa.
  mε ʁasyʁə twa, nu nə səʁɔ̃ ʒamε bjɛ̃ lwɛ̃, ty a fε paʁti də nɔtʁə vi e ty səʁaz- a ʒamε dɑ̃ nɔtʁə suvəniʁ.
  ʁjɛ̃, pa mεmə lə tɑ̃, nefasəʁa nɔtʁə amitje e lε bɔ̃ mɔmɑ̃ pasez- ɑ̃sɑ̃blə.
  kɔmɑ̃ ublje ta ʒɑ̃tijεsə, ta ʒwa də vivʁə, tɔ̃n- ymuʁ, ta bɔnə ymœʁ, tuʒuʁ pʁε a ʁɑ̃dʁə sεʁvisə.
  ty avε sə pəti plys ki fε lεz- εtʁəz- εksεpsjɔnεl, alɔʁ ʃapo ba ʒeʁaʁ.
  no pɑ̃se vɔ̃ eɡaləmɑ̃ a ta famijə, a maʁi fʁɑ̃swazə, famə dynə ʒɑ̃tijεsə sɑ̃z- eɡalə, a alεksɑ̃dʁa, a natali e kə nu sutjɛ̃dʁɔ̃ dy plys pʁɔfɔ̃ də nɔtʁə kœʁ, alɔʁ nə tɛ̃kjεtə pa ʒeʒe, nu səʁɔ̃ tus pʁezɑ̃z- a lœʁ kote.
  ty nu mɑ̃k deʒa e nu tə pʁɔmεtɔ̃ tus də kɔ̃tinɥe tɔ̃ ʁεvə, puʁ twa, puʁ ta famijə e puʁ kə ty swa fje də nu tus.
  œ̃ ɡʁɑ̃ mεʁsi puʁ tu sə kə ty nuz- a apɔʁte.
  ɔ̃ nə tubljəʁa ʒamε.

  saly ʒeʒe
 • Pieds Phonétique : Salut Gégé

  ʒe=ʒe 2

  kεllə=i=de=ta=dɔ̃k=pʁidə=nu=ki=te 9
  ty=a=y=sεl=lə=ʒe=njalə=i=de=də=nu=ʁa=sɑ̃=ble=o=tuʁ=də=tɔ̃=pʁɔ=ʒε 20
  fεʁə=nε=tʁəy=nə=a=sɔ=sja=sjɔ̃=mɔ=to=a=vεk=tu=tə=y=nə=bɑ̃=də=də=mɔ=taʁd=sɛ̃=pa=za=tε=ko=tes=εt=ki=tə=tə=nε=tεl=lmɑ̃=a=kœʁ 37
  ty=pø=zɑ̃=nεtʁə=fje=kɔ=mə=nu=sɔ=mə=tus=fje=da=vwaʁ=paʁ=ta=ʒe=zœ̃=bu=də=ʃə=mɛ̃=a=vεk=twa 25
  mε=ʁa=syʁə=twa=nu=nə=sə=ʁɔ̃=ʒa=mε=bjɛ̃=lwɛ̃=ty=a=fε=paʁ=ti=də=nɔ=tʁə=vi=e=ty=sə=ʁa=za=ʒa=mε=dɑ̃=nɔ=tʁə=su=və=niʁ 34
  ʁjɛ̃=pa=mεmə=lə=tɑ̃=ne=fa=sə=ʁa=nɔ=tʁəa=mi=tje=e=lε=bɔ̃=mɔ=mɑ̃=pa=se=zɑ̃=sɑ̃blə 22
  kɔ=mɑ̃=u=blje=ta=ʒɑ̃=ti=jεsə=ta=ʒwa=də=vi=vʁə=tɔ̃=ny=muʁ=ta=bɔ=nəy=mœʁ=tu=ʒuʁ=pʁε=a=ʁɑ̃=dʁə=sεʁ=visə 28
  ty=a=vεsə=pə=ti=plys=ki=fε=lε=zε=tʁə=zεk=sεp=sjɔ=nεl=a=lɔʁ=ʃa=po=ba=ʒe=ʁaʁ 22
  no=pɑ̃se=vɔ̃=e=ɡa=lə=mɑ̃=a=ta=fa=mi=jə=a=ma=ʁi=fʁɑ̃=swa=zə=fa=mə=dy=nə=ʒɑ̃=ti=jε=sə=sɑ̃=ze=ɡa=lə=a=a=lεk=sɑ̃=dʁa=a=na=ta=li=e=kə=nu=su=tjɛ̃=dʁɔ̃=dy=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=nɔ=tʁə=kœʁ=a=lɔʁ=nə=tɛ̃=kjε=tə=pa=ʒe=ʒe=nu=sə=ʁɔ̃=tus=pʁe=zɑ̃=za=lœʁ=ko=te 72
  ty=nu=mɑ̃k=de=ʒa=e=nutə=pʁɔ=mε=tɔ̃=tus=də=kɔ̃=tin=ɥe=tɔ̃=ʁε=və=puʁ=twa=puʁ=ta=fa=mi=jə=e=puʁ=kə=ty=swa=fje=də=nu=tus 34
  œ̃=ɡʁɑ̃=mεʁ=si=puʁ=tu=sə=kə=ty=nu=za=a=pɔʁ=te 14
  ɔ̃=nə=tu=blj=ə=ʁa=ʒa=mε 8

  sa=ly=ʒe=ʒe 4

PostScriptum

Un hommage au Président Fondateur de l’association A Vaux Motos en seine et Marne qui nous à quitté après une longue maladie.

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/11/2005 13:43Till Lindemann

slt
je ne veux pas casser ton reve mais c’est pas vraiment un poeme tu ferais mieu de faire un blog
lol j’abuse un peu mais bon sa c’est plutot le club discute on va dire
sinon bonne continuation et essaye de faire plus du genre d’un poeme et non d’un texte 😉