Poeme : Impro 4

Impro 4

Religion politique
Religion d’ opportuniste
Tu te sers de tes fidèles

Tu te sers des symboles
Tu te sers de la peur
Tu te sers de la terreur
Tu te sers de tes serres
Pour détruire l’amour

Tu détiens la vérité ?
Tu nous force a l’avaler ?
Tu es un groupe armé !
Et tu justifies tes horreurs
Par le biais du créateur !

Tu relies rien ! tu dissous les gens
Tu te sers au passage
Et tu jubiles devant tes crimes
Tu revêts ta panoplie
Comme une poupée « barbie »
Barbare et rien d’autre

Meurs et n’y reviens pas !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Impro 4

  re=li=gion=po=li=tique 6
  re=li=gion=dop=por=tu=niste 7
  tu=te=sers=de=tes=fi=dèles 7

  tu=te=sers=des=sym=boles 6
  tu=te=sers=de=la=peur 6
  tu=te=sers=de=la=ter=reur 7
  tu=te=sers=de=tes=serres 6
  pour=dé=trui=re=la=mour 6

  tu=dé=tiens=la=vé=ri=té 7
  tu=nous=forcea=la=va=ler 6
  tu=es=un=groupe=ar=mé 6
  et=tu=jus=ti=fies=tes=hor=reurs 8
  par=le=biais=du=cré=a=teur 7

  tu=re=lies=rien=tu=dis=sous=les=gens 9
  tu=te=sers=au=pas=sage 6
  et=tu=ju=biles=de=vant=tes=crimes 8
  tu=re=vêts=ta=pa=no=plie 7
  commeu=ne=pou=pée=bar=bie 6
  bar=ba=re=et=rien=dautre 6

  meurs=et=ny=re=viens=pas 6
 • Phonétique : Impro 4

  ʁəliʒjɔ̃ pɔlitikə
  ʁəliʒjɔ̃ dɔpɔʁtynistə
  ty tə sεʁ də tε fidεlə

  ty tə sεʁ dε sɛ̃bɔlə
  ty tə sεʁ də la pœʁ
  ty tə sεʁ də la teʁœʁ
  ty tə sεʁ də tε seʁə
  puʁ detʁɥiʁə lamuʁ

  ty detjɛ̃ la veʁite ?
  ty nu fɔʁsə a lavale ?
  ty ε œ̃ ɡʁupə aʁme !
  e ty ʒystifi tεz- ɔʁœʁ
  paʁ lə bjε dy kʁeatœʁ !

  ty ʁəli ʁjɛ̃ ! ty disus lε ʒɑ̃
  ty tə sεʁz- o pasaʒə
  e ty ʒybilə dəvɑ̃ tε kʁimə
  ty ʁəvε ta panɔpli
  kɔmə ynə pupeə « baʁbjə »
  baʁbaʁə e ʁjɛ̃ dotʁə

  mœʁz- e ni ʁəvjɛ̃ pa !
 • Syllabes Phonétique : Impro 4

  ʁə=li=ʒj=ɔ̃=pɔ=li=ti=kə 8
  ʁə=li=ʒjɔ̃=dɔ=pɔʁ=ty=nis=tə 8
  ty=tə=sεʁ=də=tε=fi=dε=lə 8

  ty=tə=sεʁ=dε=sɛ̃=bɔ=lə 7
  ty=tə=sεʁ=də=la=pœ=ʁə 7
  ty=tə=sεʁ=də=la=te=ʁœ=ʁə 8
  ty=tə=sεʁ=də=tε=se=ʁə 7
  puʁ=det=ʁɥi=ʁə=la=muʁ 6

  ty=de=tj=ɛ̃=la=ve=ʁi=te 8
  ty=nu=fɔʁ=sə=a=la=va=le 8
  ty=ε=œ̃=ɡʁu=pə=aʁ=me 7
  e=ty=ʒys=ti=fi=tε=zɔ=ʁœʁ 8
  paʁ=lə=bj=ε=dy=kʁe=a=tœʁ 8

  tyʁə=li=ʁjɛ̃=ty=di=sus=lε=ʒɑ̃ 8
  ty=tə=sεʁ=zo=pa=sa=ʒə 7
  e=ty=ʒy=bilə=də=vɑ̃=tε=kʁimə 8
  ty=ʁə=vε=ta=pa=nɔ=pli 7
  kɔ=mə=y=nə=pu=pe=ə=baʁbjə 8
  baʁ=ba=ʁə=e=ʁj=ɛ̃=do=tʁə 8

  mœ=ʁə=ze=ni=ʁə=vj=ɛ̃=pa 8

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/07/2015 14:55Tulipe Noire

Très joli, d’ailleurs c’est le pain quotidien de tous les hommes politiques, merci pour ce partage, mes amitiés.