Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Maman…

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/02/2005 23:43

L'écrit contient 184 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ticoeur740

Maman…

Maman
Je voudrait tellement kon saime comme tt le monde toi et moi
Mais tout sa est impossible
Je suis desole davoir trahi ta confiance !
Tu voulais d’une fille parfaite mé je ne suis ke moi
Beaucoup tro de mensonge c vrai
Mais c’etai pour m’evité la souffrance d’encor une foi te decevoir
Je sais que tu m’aimes mais cette amour beaucouptro caché
Brise toute notre complicité
Pardon encor et encor !
Si tu savais toute la haine que j’ai en moi
De voir que tu me surveille
Que tu ne me crois plus
Nos seules paroles enchangés ne sont que pour des disputes
Pardonne moi mes erreurs mé penses aussi aux tiennes
Tes insultes et tes mots m’ont blessé et cet douleur ne s’effacera pas
G voulu mourir oui, je me sens tellement rejeté et sans mére
Je vais partir car,
Je vois que je ne suis pas ta fille idéale
Et tous sa me fais vraiment trop mal
Mais sache qu’une mere sera tjs o fon du cœur de sa fille
JE T’AIME ! !
 • Pieds Hyphénique: Maman…

  ma=man 2
  je=vou=drait=tel=le=ment=kon=sai=me=com=me=t=t=le=mon=de=toi=et=moi 19
  mais=tout=sa=est=im=pos=si=ble 8
  je=suis=de=so=le=da=voir=tra=hi=ta=con=fiance 12
  tu=vou=lais=dune=fille=par=fai=te=mé=je=ne=suis=ke=moi 14
  beau=coup=tro=de=men=son=ge=c=vrai 9
  mais=ce=tai=pour=me=vi=té=la=souf=france=den=cor=u=ne=foi=te=de=ce=voir 19
  je=sais=que=tu=maimes=mais=cet=tea=mour=beau=coup=tro=ca=ché 14
  bri=se=tou=te=no=tre=com=pli=ci=té 10
  par=don=en=cor=et=en=cor 7
  si=tu=sa=vais=toute=la=hai=ne=que=jai=en=moi 12
  de=voir=que=tu=me=sur=vei=lle 8
  que=tu=ne=me=crois=plus 6
  nos=seules=pa=ro=les=en=chan=gés=ne=sont=que=pour=des=dis=putes 15
  par=donne=moi=mes=er=reurs=mé=pen=ses=aus=si=aux=tiennes 13
  tes=in=sul=tes=et=tes=mots=mont=bles=sé=et=cet=dou=leur=ne=sef=face=ra=pas 19
  g=vou=lu=mou=rir=oui=je=me=sens=tel=le=ment=re=je=té=et=sans=mére 18
  je=vais=par=tir=car 5
  je=vois=que=je=ne=suis=pas=ta=fille=i=dé=ale 12
  et=tous=sa=me=fais=vrai=ment=trop=mal 9
  mais=sache=quu=ne=me=re=se=ra=t=j=s=o=fon=du=cœur=de=sa=fille 18
  je=tai=me 3
 • Phonétique : Maman…

  mamɑ̃
  ʒə vudʁε tεllmɑ̃ kɔ̃ sεmə kɔmə te te lə mɔ̃də twa e mwa
  mε tu sa εt- ɛ̃pɔsiblə
  ʒə sɥi dəzɔlə davwaʁ tʁai ta kɔ̃fjɑ̃sə !
  ty vulε dynə fijə paʁfεtə me ʒə nə sɥi kə mwa
  boku tʁo də mɑ̃sɔ̃ʒə se vʁε
  mε sətε puʁ məvite la sufʁɑ̃sə dɑ̃kɔʁ ynə fwa tə dəsəvwaʁ
  ʒə sε kə ty mεmə mε sεtə amuʁ bokuptʁo kaʃe
  bʁizə tutə nɔtʁə kɔ̃plisite
  paʁdɔ̃ ɑ̃kɔʁ e ɑ̃kɔʁ !
  si ty savε tutə la-εnə kə ʒε ɑ̃ mwa
  də vwaʁ kə ty mə syʁvεjə
  kə ty nə mə kʁwa plys
  no sələ paʁɔləz- ɑ̃ʃɑ̃ʒe nə sɔ̃ kə puʁ dε dispytə
  paʁdɔnə mwa mεz- eʁœʁ me pɑ̃səz- osi o tjεnə
  tεz- ɛ̃syltəz- e tε mo mɔ̃ blese e sεt dulœʁ nə sefasəʁa pa
  ʒe vuly muʁiʁ ui, ʒə mə sɑ̃s tεllmɑ̃ ʁəʒəte e sɑ̃ meʁə
  ʒə vε paʁtiʁ kaʁ,
  ʒə vwa kə ʒə nə sɥi pa ta fijə idealə
  e tus sa mə fε vʁεmɑ̃ tʁo mal
  mε saʃə kynə məʁə səʁa te ʒi εs o fɔ̃ dy kœʁ də sa fijə
  ʒə tεmə ! !
 • Pieds Phonétique : Maman…

  ma=mɑ̃ 2
  ʒə=vu=dʁε=tεl=lmɑ̃=kɔ̃=sεmə=kɔ=mə=te=te=lə=mɔ̃=də=twa=e=mwa 17
  mε=tu=sa=ε=tɛ̃=pɔ=si=blə 8
  ʒə=sɥidə=zɔ=lə=da=vwaʁ=tʁa=i=ta=kɔ̃=fjɑ̃sə 11
  ty=vu=lε=dynə=fi=jə=paʁ=fε=tə=me=ʒə=nə=sɥi=kə=mwa 15
  bo=ku=tʁodə=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=se=vʁε 8
  mεsə=tε=puʁ=mə=vi=te=la=su=fʁɑ̃=sə=dɑ̃=kɔʁ=y=nə=fwa=tə=də=sə=vwaʁ 19
  ʒə=sεkə=ty=mε=mə=mε=sε=təa=muʁ=bo=kup=tʁo=ka=ʃe 14
  bʁizə=tu=tə=nɔ=tʁə=kɔ̃=pli=si=te 9
  paʁ=dɔ̃=ɑ̃=kɔʁ=e=ɑ̃=kɔʁ 7
  si=ty=sa=vε=tutə=la-ε=nə=kə=ʒε=ɑ̃=mwa 12
  də=vwaʁ=kə=ty=mə=syʁ=vε=jə 8
  kə=ty=nə=mə=kʁwa=plys 6
  nosə=lə=pa=ʁɔ=lə=zɑ̃=ʃɑ̃=ʒe=nə=sɔ̃=kə=puʁ=dε=dis=pytə 15
  paʁ=dɔ=nə=mwa=mε=ze=ʁœʁ=me=pɑ̃=sə=zo=si=o=tjεnə 14
  tε=zɛ̃=syl=tə=ze=tε=mo=mɔ̃=ble=se=e=sεt=du=lœʁ=nə=se=fasə=ʁa=pa 19
  ʒe=vu=ly=mu=ʁiʁ=ui=ʒə=mə=sɑ̃s=tεl=lmɑ̃ʁə=ʒə=te=e=sɑ̃=me=ʁə 17
  ʒə=vε=paʁ=tiʁ=kaʁ 5
  ʒə=vwa=kə=ʒə=nə=sɥi=pa=ta=fi=jə=i=de=a=lə 14
  e=tus=sa=mə=fε=vʁε=mɑ̃=tʁo=mal 9
  mε=saʃə=ky=nə=mə=ʁə=sə=ʁa=te=ʒi=ε=səo=fɔ̃=dy=kœʁ=də=sa=fi=jə 19
  ʒə=tε=mə 3

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.