Poème-France.com

Poeme : Ma VilleMa Ville

Ma ville

Le soleil se lève au matin endormi
Les horizons sont vides de jouissance
Seul l’animal là se va en confiance
Sur mes trottoirs cherchant l’inédit

L’heure s’avance je me recoiffe
Les cheveux de mon monde sombre
Petit à petit de partout se dénombre
Et soudain la musique m’offre sa soif

Ma chair de verdure se découvre
Ici plus de nuit quand ma lumière s’enfuit
Une dernière caresse sur mon béton séduit
Immenses colosses qu’une ombre recouvre

Je me prends aux joies du grand manège
Les bêtes d’acier se vont je ne sais où
Elles crient, crissent, tapagent comme fou
Je ne rêve plus leurs bruits nocifs m’assiègent

On me foule, on se défoule ô belle foule
Quand sur mes flancs bitumés le ruban se déroule
Et les couleurs dansent et s’écoulent
Sur le pavé du sage amour qui là roucoule

Mes statues, mes monuments, mes églises
S’avancent sur les yeux de chacun d’eux
L’œil discret certes mais si chaleureux
Mon monde leur convient et leur âme se dégrise

J’aime être propre pour le sain de leur jachère
Je leur offre le doux parfum de mes poumons
Quand le printemps se vient je me fleuris à façon
Et mes ronds-points sont floral bonheur qui n’indiffère

Je ne suis pas vil, je suis votre belle ville
Je fais mon cinéma quand je joue scène du bonheur
Regardez au Macdo les amants boivent mes saveurs
Ces instants de plaisirs qui ne sont en ville jamais futile
>₣C
Modepoete

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma vilə

lə sɔlεj sə lεvə o matɛ̃ ɑ̃dɔʁmi
lεz- ɔʁizɔ̃ sɔ̃ vidə də ʒuisɑ̃sə
səl lanimal la sə va ɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə
syʁ mε tʁɔtwaʁ ʃεʁʃɑ̃ linedi

lœʁ savɑ̃sə ʒə mə ʁəkwafə
lε ʃəvø də mɔ̃ mɔ̃də sɔ̃bʁə
pəti a pəti də paʁtu sə denɔ̃bʁə
e sudɛ̃ la myzikə mɔfʁə sa swaf

ma ʃεʁ də vεʁdyʁə sə dekuvʁə
isi plys də nɥi kɑ̃ ma lymjεʁə sɑ̃fɥi
ynə dεʁnjεʁə kaʁεsə syʁ mɔ̃ betɔ̃ sedɥi
imɑ̃sə kɔlɔsə kynə ɔ̃bʁə ʁəkuvʁə

ʒə mə pʁɑ̃z- o ʒwa dy ɡʁɑ̃ manεʒə
lε bεtə dasje sə vɔ̃ ʒə nə sεz- u
εllə kʁje, kʁise, tapaʒe kɔmə fu
ʒə nə ʁεvə plys lœʁ bʁɥi nɔsif masjεʒe

ɔ̃ mə fulə, ɔ̃ sə defulə o bεllə fulə
kɑ̃ syʁ mε flɑ̃k bityme lə ʁybɑ̃ sə deʁulə
e lε kulœʁ dɑ̃se e sekule
syʁ lə pave dy saʒə amuʁ ki la ʁukulə

mε statɥ, mε mɔnymɑ̃, mεz- eɡlizə
savɑ̃se syʁ lεz- iø də ʃakœ̃ dø
lœj diskʁε sεʁtə- mε si ʃaləʁø
mɔ̃ mɔ̃də lœʁ kɔ̃vjɛ̃ e lœʁ amə sə deɡʁizə

ʒεmə εtʁə pʁɔpʁə puʁ lə sɛ̃ də lœʁ ʒaʃεʁə
ʒə lœʁ ɔfʁə lə du paʁfœ̃ də mε pumɔ̃
kɑ̃ lə pʁɛ̃tɑ̃ sə vjɛ̃ ʒə mə fləʁiz- a fasɔ̃
e mε ʁɔ̃ pwɛ̃ sɔ̃ flɔʁal bɔnœʁ ki nɛ̃difεʁə

ʒə nə sɥi pa vil, ʒə sɥi vɔtʁə bεllə vilə
ʒə fε mɔ̃ sinema kɑ̃ ʒə ʒu sεnə dy bɔnœʁ
ʁəɡaʁdez- o makdo lεz- amɑ̃ bwave mε savœʁ
sεz- ɛ̃stɑ̃ də plεziʁ ki nə sɔ̃t- ɑ̃ vilə ʒamε fytilə
sypeʁjœʁ k