Poème-France.com

Poeme : L’Âne Et Le Cheval (Fable)L’Âne Et Le Cheval (Fable)

L’âne et le cheval

Il fut un jour qu’un âne et un cheval
Se rencontrèrent au derrière d’une ferme amicale
L’âne animal railleur dit d’un ton complimenteur
A Maitre cheval : bonne journée mon ami
Qu’avez-vous de si fines et grandes jambes abouties
Je vous envie qu’elles puissent supporter votre lourdeur

Maitre cheval n’étant pas idiot posa question à ce dit
De la part de cet animal que me vaut tout ceci
Il n’a que faire de mes jambes si ce n’est me narguer
Il doit y avoir mensonge en cet aplomb si certain
Car trop de politesse affiche parfois le dédain
Je ne puis accepter que compliment puisse me mépriser

Aussi de ne se fâcher maitre cheval attendit son heure
Et Il se fit jour quand l’orage secoua nos deux enjôleurs
Le ciel renversa sur le sol son crachat trop insolent
Ils prirent alors peur et l’âne s’en fût suivant cheval
Ils eurent guet à passer, notre cheval le traversa sans mal
Et notre âne aux pattes trop courtes là s’enlisa indolent

De l’autre côté du guet maitre cheval attendait
Il entendit un braillement, trop petit notre âne fut inquiet
Sauve-moi, sauve-moi je ne voulais dit-il, te mentir
Il fut alors que maitre cheval eut à lui opposer narquois
Vois-tu il ne faut se moquer d’autrui quand on se croit
Te voilà prisonnier de ta propre bêtise aussi es-tu à subir

L’eau continua à monter, monter et notre âne de brailler
Je ne voulais, je ne voulais, je ne pouvais penser
Qu’un jour j’aurai à regretter de n’avoir jambes si grandes
Car malgré mes épaisses pattes qui pouvaient tout lever
Comme fardeau si lourd là en l’instant je ne puis plus avancer
Et j’ai grande peur car certain en ce jour je vais me noyer
Si tu ne veux me sauver de l’erreur dont je me fais réprimande

Bonne gens méfiez vous un jour d’être sot en plaisantant
Car gouaillerie peut en somme se retourner contre vous
Et sans vous y attendre vous exposer à terrible châtiment
ÐC₣
Modepoete

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lanə e lə ʃəval

il fy œ̃ ʒuʁ kœ̃n- anə e œ̃ ʃəval
sə ʁɑ̃kɔ̃tʁεʁe o dəʁjεʁə dynə fεʁmə amikalə
lanə animal ʁajœʁ di dœ̃ tɔ̃ kɔ̃plimɑ̃tœʁ
a mεtʁə ʃəval : bɔnə ʒuʁne mɔ̃n- ami
kave vu də si finəz- e ɡʁɑ̃də ʒɑ̃bəz- abuti
ʒə vuz- ɑ̃vi kεllə pɥise sypɔʁte vɔtʁə luʁdœʁ

mεtʁə ʃəval netɑ̃ pa idjo poza kεstjɔ̃ a sə di
də la paʁ də sεt animal kə mə vo tu səsi
il na kə fεʁə də mε ʒɑ̃bə si sə nε mə naʁɡe
il dwa i avwaʁ mɑ̃sɔ̃ʒə ɑ̃ sεt aplɔ̃ si sεʁtɛ̃
kaʁ tʁo də pɔlitεsə afiʃə paʁfwa lə dedɛ̃
ʒə nə pɥiz- aksεpte kə kɔ̃plime pɥisə mə mepʁize

osi də nə sə faʃe mεtʁə ʃəval atɑ̃di sɔ̃n- œʁ
e il sə fi ʒuʁ kɑ̃ lɔʁaʒə səkua no døz- ɑ̃ʒolœʁ
lə sjεl ʁɑ̃vεʁsa syʁ lə sɔl sɔ̃ kʁaʃa tʁo ɛ̃sɔle
il pʁiʁe alɔʁ pœʁ e lanə sɑ̃ fy sɥivɑ̃ ʃəval
ilz- əʁe ɡε a pase, nɔtʁə ʃəval lə tʁavεʁsa sɑ̃ mal
e nɔtʁə anə o patə tʁo kuʁtə- la sɑ̃liza ɛ̃dɔle

də lotʁə kote dy ɡε mεtʁə ʃəval atɑ̃dε
il ɑ̃tɑ̃di œ̃ bʁajmɑ̃, tʁo pəti nɔtʁə anə fy ɛ̃kjε
sovə mwa, sovə mwa ʒə nə vulε di til, tə mɑ̃tiʁ
il fy alɔʁ kə mεtʁə ʃəval y a lɥi ɔpoze naʁkwa
vwa ty il nə fo sə mɔke dotʁɥi kɑ̃t- ɔ̃ sə kʁwa
tə vwala pʁizɔnje də ta pʁɔpʁə bεtizə osi ε ty a sybiʁ

lo kɔ̃tinɥa a mɔ̃te, mɔ̃te e nɔtʁə anə də bʁaje
ʒə nə vulε, ʒə nə vulε, ʒə nə puvε pɑ̃se
kœ̃ ʒuʁ ʒoʁε a ʁəɡʁεte də navwaʁ ʒɑ̃bə si ɡʁɑ̃də
kaʁ malɡʁe mεz- epεsə patə ki puvε tu ləve
kɔmə faʁdo si luʁ la ɑ̃ lɛ̃stɑ̃ ʒə nə pɥi plysz- avɑ̃se
e ʒε ɡʁɑ̃də pœʁ kaʁ sεʁtɛ̃ ɑ̃ sə ʒuʁ ʒə vε mə nwaje
si ty nə vø mə sove də leʁœʁ dɔ̃ ʒə mə fε ʁepʁimɑ̃də

bɔnə ʒɑ̃ mefje vuz- œ̃ ʒuʁ dεtʁə so ɑ̃ plεzɑ̃tɑ̃
kaʁ ɡuajʁi pø ɑ̃ sɔmə sə ʁətuʁne kɔ̃tʁə vu
e sɑ̃ vuz- i atɑ̃dʁə vuz- εkspoze a teʁiblə ʃatime
k