Poème-France.com

Poeme : L’Humanité Est L’Avantage Du TempsL’Humanité Est L’Avantage Du Temps

L’humanité est l’avantage du temps

Dans le vu de mon dernier vu
Je n’ai rien vu qui ne soit vu
Et pourtant j’ai regardé le tant
Du tant de tout mon temps
Je n’en eu vu en aucun cas bévue
Mais ce fus toujours un éternel refus

Je ne fis fin non ! De ce qu’il me fit
J’y suis de permanence quand ici je gis
Le voir passer d’habitude sans le revoir
C’est aussi l’avoir sans l’apercevoir
Comme un défi obligé que je me refis
Au soir là dans mon lit où je le relis
Espiègle temps qui s’envole comme un aigle

Rien je ne comprends de ce vaurien
Ce n’est bien et pour ce rapace combien
Une gale comme au pays de Galles
Quand le monstre animal ronge votre mal
Le mien ne peut être celui du permien
Trop ancien pour n’être magicien
Quand l’intelligence était une déficience

Je jour ne dit pas que son bonjour
Coure là comme un nouvel encours
L’instant part, vous ne comprenez son départ
Car l’encart n’attend pas l’autocar
Concours de circonstance sans recours
D’un discours perdu sur son parcours
Vous l’avez raté ce n’est plus l’heure de l’ave

Le réveil est nul quand on ne s’éveille
La veille est déjà sortie hors de votre éveil
Le temps ne résiste plus à cet instant
Tu n’entends plus et pourtant c’est tentant
Une vieille journée la revoir comme merveilles
Alors tu veilles et tu tends curieux l’oreille

Chut le temps est parti il fait sa chute
Toi dans ta hutte, voilà que tu butes
Ton courage essuie malaisé sa rage
Quand barrage offre au temps son ancrage
Tiens ! Tu le crois serai-ce ta croix
De surcroit il ne s’arrêtera pour toi il croit
Car de trois que t’en reste t-il que tu crois
Oui crois ta vie ! Le temps lui dit, je décrois

Il attend sage que vienne le message
D’un âge où il n’aura plus l’âge
Fin de l’éternité de sa paternité
Qui à donné à l’humanité sa réalité
Ravage ce ne sera mais gage
Que notre image eut été à son avantage
Car qui d’autre eut pu le compter bon apôtre
ÐCF
Modepoete

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lymanite ε lavɑ̃taʒə dy tɑ̃

dɑ̃ lə vy də mɔ̃ dεʁnje vy
ʒə nε ʁjɛ̃ vy ki nə swa vy
e puʁtɑ̃ ʒε ʁəɡaʁde lə tɑ̃
dy tɑ̃ də tu mɔ̃ tɑ̃
ʒə nɑ̃n- y vy ɑ̃n- okœ̃ ka bevɥ
mε sə fy tuʒuʁz- œ̃n- etεʁnεl ʁəfy

ʒə nə fi fɛ̃ nɔ̃ ! də sə kil mə fi
ʒi sɥi də pεʁmanɑ̃sə kɑ̃t- isi ʒə ʒis
lə vwaʁ pase dabitydə sɑ̃ lə ʁəvwaʁ
sεt- osi lavwaʁ sɑ̃ lapεʁsəvwaʁ
kɔmə œ̃ defi ɔbliʒe kə ʒə mə ʁəfi
o swaʁ la dɑ̃ mɔ̃ li u ʒə lə ʁəli
εspjεɡlə tɑ̃ ki sɑ̃vɔlə kɔmə œ̃n- εɡlə

ʁjɛ̃ ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ də sə voʁjɛ̃
sə nε bjɛ̃ e puʁ sə ʁapasə kɔ̃bjɛ̃
ynə ɡalə kɔmə o pεi də ɡalə
kɑ̃ lə mɔ̃stʁə animal ʁɔ̃ʒə vɔtʁə mal
lə mjɛ̃ nə pø εtʁə səlɥi dy pεʁmjɛ̃
tʁo ɑ̃sjɛ̃ puʁ nεtʁə maʒisjɛ̃
kɑ̃ lɛ̃tεlliʒɑ̃sə etε ynə defisjɑ̃sə

ʒə ʒuʁ nə di pa kə sɔ̃ bɔ̃ʒuʁ
kuʁə la kɔmə œ̃ nuvεl ɑ̃kuʁ
lɛ̃stɑ̃ paʁ, vu nə kɔ̃pʁəne sɔ̃ depaʁ
kaʁ lɑ̃kaʁ natɑ̃ pa lotɔkaʁ
kɔ̃kuʁ də siʁkɔ̃stɑ̃sə sɑ̃ ʁəkuʁ
dœ̃ diskuʁ pεʁdy syʁ sɔ̃ paʁkuʁ
vu lave ʁate sə nε plys lœʁ də lavə

lə ʁevεj ε nyl kɑ̃t- ɔ̃ nə sevεjə
la vεjə ε deʒa sɔʁti ɔʁ də vɔtʁə evεj
lə tɑ̃ nə ʁezistə plysz- a sεt ɛ̃stɑ̃
ty nɑ̃tɑ̃ plysz- e puʁtɑ̃ sε tɑ̃tɑ̃
ynə vjεjə ʒuʁne la ʁəvwaʁ kɔmə mεʁvεjə
alɔʁ ty vεjəz- e ty tɑ̃ kyʁjø lɔʁεjə

ʃy lə tɑ̃z- ε paʁti il fε sa ʃytə
twa dɑ̃ ta ytə, vwala kə ty bytə
tɔ̃ kuʁaʒə esɥi malεze sa ʁaʒə
kɑ̃ baʁaʒə ɔfʁə o tɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃kʁaʒə
tjɛ̃ ! ty lə kʁwa səʁε sə ta kʁwa
də syʁkʁwa il nə saʁεtəʁa puʁ twa il kʁwa
kaʁ də tʁwa kə tɑ̃ ʁεstə te il kə ty kʁwa
ui kʁwa ta vi ! lə tɑ̃ lɥi di, ʒə dekʁwa

il atɑ̃ saʒə kə vjεnə lə mesaʒə
dœ̃n- aʒə u il noʁa plys laʒə
fɛ̃ də letεʁnite də sa patεʁnite
ki a dɔne a lymanite sa ʁealite
ʁavaʒə sə nə səʁa mε ɡaʒə
kə nɔtʁə imaʒə y ete a sɔ̃n- avɑ̃taʒə
kaʁ ki dotʁə y py lə kɔ̃te bɔ̃ apotʁə
kf