Poeme : Serai-Je Ton Super Privilege

Serai-Je Ton Super Privilege

Privilège de tes amis, famille, études
Serai-je le super privilège de ton amour !
Dans le doute je m’abstiens de ce détour
Je veille le secret d’une raison qui lutte

Elle me joue la saga des sentiments
Qui me mènent dans l’antre de la folie
Et ferme mes yeux perçants, repentis
Du désir de lui plaire plus intensément

Je rebondis chaque fois à l’émerveillement
D’instants à l’empreinte de sourires ravageurs
Ils aiguisent le parfait de ma belle humeur
Pour l’enflammer de mes purs sentiments

Sont-ils les messagers d’une réalité ! Je ne sais !
Et mon angoisse d’amour rejette tout irréel
D’une méfiance à ronger mon esprit en tutelle
De mon corps qui se défend contre cet abcès

O super Privilège ! Enferme-moi au sein de ma rêverie !
N’abandonne jamais ma sagace pensée au fanal
Quand ta vive lumière, voyage comme le chacal
Et dévore sans répugnance lac ; de mon paradis de vie.
☼ƑƇ

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Serai-Je Ton Super Privilege

  pri=vi=lè=ge=de=tes=a=mis=fa=mil=le=é=tu=des 14
  se=rai=je=le=su=per=pri=vi=lè=ge=de=ton=a=mour 14
  dans=le=dou=te=je=mabs=tiens=de=ce=dé=tour 11
  je=vei=lle=le=se=cret=du=ne=rai=son=qui=lu=tte 13

  el=le=me=joue=la=sa=ga=des=sen=ti=ments 11
  qui=me=mè=nent=dans=lan=tre=de=la=fo=lie 11
  et=fer=me=mes=y=eux=per=çants=re=pen=tis 11
  du=dé=sir=de=lui=plai=re=plus=in=ten=sé=ment 12

  je=re=bon=dis=cha=que=fois=à=lé=mer=vei=lle=ment 13
  dins=tants=à=lem=prein=te=de=sou=ri=res=ra=va=geurs 13
  ils=ai=gui=sent=le=par=fait=de=ma=bel=le=hu=meur 13
  pour=len=flam=mer=de=mes=purs=sen=ti=ments 10

  sont=tils=les=mes=sa=gers=dune=ré=a=li=té=je=ne=sais 14
  et=mon=an=gois=se=da=mour=re=jet=te=tout=ir=réel 13
  du=ne=mé=fian=ce=à=ron=ger=mon=es=prit=en=tu=telle 14
  de=mon=corps=qui=se=dé=fend=con=tre=cet=ab=cès 12

  o=su=per=pri=vi=lège=en=fer=me=moi=au=sein=de=ma=rê=ve=rie 17
  na=ban=donne=ja=mais=ma=sa=ga=ce=pen=sée=au=fa=nal 14
  quand=ta=vi=ve=lu=miè=re=voya=ge=com=me=le=cha=cal 14
  et=dé=vore=sans=ré=pu=gnan=ce=lac=de=mon=pa=ra=dis=de=vie 16
  ☼ƒƈ 1
 • Phonétique : Serai-Je Ton Super Privilege

  pʁivilεʒə də tεz- ami, famijə, etydə
  səʁε ʒə lə sype pʁivilεʒə də tɔ̃n- amuʁ !
  dɑ̃ lə dutə ʒə mabstjɛ̃ də sə detuʁ
  ʒə vεjə lə sεkʁε dynə ʁεzɔ̃ ki lytə

  εllə mə ʒu la saɡa dε sɑ̃timɑ̃
  ki mə mεne dɑ̃ lɑ̃tʁə də la fɔli
  e fεʁmə mεz- iø pεʁsɑ̃, ʁəpɑ̃ti
  dy deziʁ də lɥi plεʁə plysz- ɛ̃tɑ̃semɑ̃

  ʒə ʁəbɔ̃di ʃakə fwaz- a lemεʁvεjmɑ̃
  dɛ̃stɑ̃z- a lɑ̃pʁɛ̃tə də suʁiʁə ʁavaʒœʁ
  ilz- εɡize lə paʁfε də ma bεllə ymœʁ
  puʁ lɑ̃flame də mε pyʁ sɑ̃timɑ̃

  sɔ̃ til lε mesaʒe dynə ʁealite ! ʒə nə sε !
  e mɔ̃n- ɑ̃ɡwasə damuʁ ʁəʒεtə tut- iʁeεl
  dynə mefjɑ̃sə a ʁɔ̃ʒe mɔ̃n- εspʁi ɑ̃ tytεllə
  də mɔ̃ kɔʁ ki sə defɑ̃ kɔ̃tʁə sεt absε

  o sype pʁivilεʒə ! ɑ̃fεʁmə mwa o sɛ̃ də ma ʁεvəʁi !
  nabɑ̃dɔnə ʒamε ma saɡasə pɑ̃se o fanal
  kɑ̃ ta vivə lymjεʁə, vwajaʒə kɔmə lə ʃakal
  e devɔʁə sɑ̃ ʁepyɲɑ̃sə lak, də mɔ̃ paʁadi də vi.
 • Syllabes Phonétique : Serai-Je Ton Super Privilege

  pʁi=vi=lε=ʒə=də=tε=za=mi=fa=mi=jə=e=ty=də 14
  sə=ʁε=ʒə=lə=sy=pe=pʁi=vi=lε=ʒə=də=tɔ̃=na=muʁ 14
  dɑ̃=lə=du=tə=ʒə=mab=stj=ɛ̃=də=sə=de=tuʁ 12
  ʒə=vε=jə=lə=sε=kʁε=dy=nə=ʁε=zɔ̃=ki=lytə 12

  εl=lə=mə=ʒu=la=sa=ɡa=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 11
  ki=mə=mε=ne=dɑ̃=lɑ̃=tʁə=də=la=fɔ=li 11
  e=fεʁ=mə=mε=zi=ø=pεʁ=sɑ̃=ʁə=pɑ̃=ti 11
  dy=de=ziʁ=də=lɥi=plε=ʁə=plys=zɛ̃=tɑ̃=se=mɑ̃ 12

  ʒə=ʁə=bɔ̃=di=ʃa=kə=fwa=za=le=mεʁ=vεj=mɑ̃ 12
  dɛ̃s=tɑ̃=za=lɑ̃=pʁɛ̃tə=də=su=ʁi=ʁə=ʁa=va=ʒœʁ 12
  il=zε=ɡi=ze=lə=paʁ=fεdə=ma=bεl=lə=y=mœʁ 12
  puʁ=lɑ̃=fla=me=də=mε=pyʁ=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10

  sɔ̃=til=lε=me=sa=ʒe=dynə=ʁe=a=li=te=ʒə=nə=sε 14
  e=mɔ̃=nɑ̃=ɡwasə=da=muʁ=ʁə=ʒε=tə=tu=ti=ʁe=εl 13
  dynə=me=fjɑ̃=səa=ʁɔ̃=ʒe=mɔ̃=nεs=pʁi=ɑ̃=ty=tεllə 12
  də=mɔ̃=kɔʁ=ki=sə=de=fɑ̃=kɔ̃=tʁə=sεt=ab=sε 12

  o=sy=pe=pʁi=vi=lεʒə=ɑ̃=fεʁ=mə=mwa=o=sɛ̃=də=ma=ʁε=və=ʁi 17
  na=bɑ̃=dɔnə=ʒa=mε=ma=sa=ɡa=sə=pɑ̃=se=o=fa=nal 14
  kɑ̃=ta=vivə=ly=mjε=ʁə=vwa=ja=ʒə=kɔ=mə=lə=ʃa=kal 14
  e=de=vɔʁə=sɑ̃=ʁe=py=ɲɑ̃=sə=lak=də=mɔ̃=pa=ʁa=di=də=vi 16

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.