Poeme-France : Lecture Écrit Musique

Poeme : Ma Guitare

Poème Musique
Publié le 21/03/2012 00:28

L'écrit contient 271 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Modepoete

Ma Guitare

Près de la cheminée tu me regardes
D’un clin de corde tu me dis ton souhait
Mes doigts tu voudras i pour te bien biser
Et me conter tes accords de hussarde

Sache mon amie, ma douce maîtresse
Mon plus grand désir, te prendre dans mes bras
T’offrir les baisers de mes doigts que tu adoreras
Quand tu m’interpréteras ta mélodie de l’ivresse

J’aime le brillant de ton pur corps palissandre
Je le câline comme femme au galbe avantageux
Qui Paré de ses trésors laisse déborder rigoureux
De sa tête les clefs de nos accords si tendres

Mes doigts se couchent intrépides sur tes cordes
Et tu me fredonnes amoureuse ton bonheur frugal
Et ma rêverie valse sur les planches de ton festival
Où mon esprit s’accouple aux sons que tu m’accordes

Sans doute voudrais tu que je te gratte, que je te pince
Je sais tu prends cela pour caresses de mille délicatesses
Alors oui je ferai ; tes notes s’envoleront pures de sagesse
Quand je ne pourrai retenir mes doigts sur tes frettes minces

Nos deux corps s’enlacent dans s un slow débonnaire
Je te sens, tu me sens, l’un à l’autre toujours sommes
A la nuit entière on se caressera à la lumière des hommes
Tu seras le reflet de ma passion accordée à tes beaux airs

O oui toi ma guitare je ne veux plus jamais te quitter
D’éternité tu as gagné le cœur d’un homme amoureux
Il est ton timbre à la personnalité du doux mélodieux
Alors vient ! Enfantons cette dernière partition tant désirée
 • Pieds Hyphénique: Ma Guitare

  près=de=la=che=mi=née=tu=me=re=ga=rdes 11
  dun=clin=de=corde=tu=me=dis=ton=sou=hait 10
  mes=doigts=tu=vou=dras=i=pour=te=bien=bi=ser 11
  et=me=con=ter=tes=ac=cords=de=hus=sarde 10

  sa=che=mon=a=mie=ma=dou=ce=maî=tresse 10
  mon=plus=grand=dé=sir=te=prendre=dans=mes=bras 10
  tof=frir=les=bai=sers=de=mes=doigts=que=tu=a=dore=ras 13
  quand=tu=min=ter=préte=ras=ta=mé=lo=die=de=li=vresse 13

  jaime=le=brillant=de=ton=pur=corps=pa=lis=sandre 10
  je=le=câ=line=com=me=fem=meau=gal=be=a=van=ta=geux 14
  qui=pa=ré=de=ses=tré=sors=laisse=dé=bor=der=ri=gou=reux 14
  de=sa=tête=les=clefs=de=nos=ac=cords=si=tendres 11

  mes=doigts=se=couchent=in=tré=pi=des=sur=tes=cordes 11
  et=tu=me=fre=donnes=a=mou=reu=se=ton=bon=heur=fru=gal 14
  et=ma=rêve=rie=val=se=sur=les=plan=ches=de=ton=fes=ti=val 15
  où=mon=es=prit=sac=coupleaux=sons=que=tu=mac=cordes 11

  sans=doute=vou=drais=tu=que=je=te=grat=te=que=je=te=pince 14
  je=sais=tu=prends=ce=la=pour=cares=ses=de=mille=dé=li=ca=tesses 15
  a=lors=oui=je=fe=rai=tes=notes=sen=vo=le=ront=pu=res=de=sa=gesse 17
  quand=je=ne=pour=rai=re=te=nir=mes=doigts=sur=tes=frettes=minces 14

  nos=deux=corps=sen=lacent=dans=s=un=s=low=dé=bon=naire 13
  je=te=sens=tu=me=sens=lun=à=lautre=tou=jours=sommes 12
  a=la=nuit=en=tièreon=se=ca=res=se=ra=à=la=lu=miè=re=des=hommes 17
  tu=se=ras=le=re=flet=de=ma=pas=sion=ac=cor=dée=à=tes=beaux=airs 17

  o=oui=toi=ma=gui=tare=je=ne=veux=plus=ja=mais=te=quit=ter 15
  dé=ter=ni=té=tu=as=ga=gné=le=cœur=dun=hommea=mou=reux 14
  il=est=ton=timbreà=la=per=son=na=li=té=du=doux=mé=lo=dieux 15
  a=lors=vient=en=fan=tons=cette=der=niè=re=par=ti=tion=tant=dé=si=rée 17
 • Phonétique : Ma Guitare

  pʁε də la ʃəmine ty mə ʁəɡaʁdə
  dœ̃ klɛ̃ də kɔʁdə ty mə di tɔ̃ suε
  mε dwa ty vudʁaz- i puʁ tə bjɛ̃ bize
  e mə kɔ̃te tεz- akɔʁd də ysaʁdə

  saʃə mɔ̃n- ami, ma dusə mεtʁεsə
  mɔ̃ plys ɡʁɑ̃ deziʁ, tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa
  tɔfʁiʁ lε bεze də mε dwa kə ty adɔʁəʁa
  kɑ̃ ty mɛ̃tεʁpʁetəʁa ta melɔdi də livʁεsə

  ʒεmə lə bʁijɑ̃ də tɔ̃ pyʁ kɔʁ palisɑ̃dʁə
  ʒə lə kalinə kɔmə famə o ɡalbə avɑ̃taʒø
  ki paʁe də sε tʁezɔʁ lεsə debɔʁde ʁiɡuʁø
  də sa tεtə lε kle də noz- akɔʁd si tɑ̃dʁə

  mε dwa sə kuʃe ɛ̃tʁepidə syʁ tε kɔʁdə
  e ty mə fʁədɔnəz- amuʁøzə tɔ̃ bɔnœʁ fʁyɡal
  e ma ʁεvəʁi valsə syʁ lε plɑ̃ʃə də tɔ̃ fεstival
  u mɔ̃n- εspʁi sakuplə o sɔ̃ kə ty makɔʁdə

  sɑ̃ dutə vudʁε ty kə ʒə tə ɡʁatə, kə ʒə tə pɛ̃sə
  ʒə sε ty pʁɑ̃ səla puʁ kaʁesə də milə delikatesə
  alɔʁz- ui ʒə fəʁε, tε nɔtə sɑ̃vɔləʁɔ̃ pyʁə də saʒεsə
  kɑ̃ ʒə nə puʁʁε ʁətəniʁ mε dwa syʁ tε fʁεtə mɛ̃sə

  no dø kɔʁ sɑ̃lase dɑ̃ εs œ̃ slɔw debɔnεʁə
  ʒə tə sɑ̃s, ty mə sɑ̃s, lœ̃n- a lotʁə tuʒuʁ sɔmə
  a la nɥi ɑ̃tjεʁə ɔ̃ sə kaʁesəʁa a la lymjεʁə dεz- ɔmə
  ty səʁa lə ʁəflε də ma pasjɔ̃ akɔʁde a tε boz- εʁ

  o ui twa ma ɡitaʁə ʒə nə vø plys ʒamε tə kite
  detεʁnite ty a ɡaɲe lə kœʁ dœ̃n- ɔmə amuʁø
  il ε tɔ̃ tɛ̃bʁə a la pεʁsɔnalite dy du melɔdjø
  alɔʁ vjɛ̃ ! ɑ̃fɑ̃tɔ̃ sεtə dεʁnjεʁə paʁtisjɔ̃ tɑ̃ deziʁe
 • Pieds Phonétique : Ma Guitare

  pʁε=də=la=ʃə=mi=ne=ty=mə=ʁə=ɡa=ʁdə 11
  dœ̃=klɛ̃=də=kɔʁ=də=ty=mə=di=tɔ̃=su=ε 11
  mε=dwa=ty=vu=dʁa=zi=puʁ=tə=bj=ɛ̃=bi=ze 12
  e=mə=kɔ̃=te=tε=za=kɔʁd=də=y=sa=ʁdə 11

  sa=ʃə=mɔ̃=na=mi=ma=du=sə=mε=tʁεs=ə 11
  mɔ̃=plys=ɡʁɑ̃=de=ziʁ=tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa 11
  tɔ=fʁiʁ=lε=bε=ze=də=mε=dwa=kə=ty=a=dɔ=ʁə=ʁa 14
  kɑ̃=ty=mɛ̃=tεʁ=pʁe=tə=ʁa=ta=me=lɔ=di=də=li=vʁεsə 14

  ʒε=mə=lə=bʁi=j=ɑ̃=də=tɔ̃=pyʁ=kɔʁ=pa=li=sɑ̃=dʁə 14
  ʒə=lə=ka=linə=kɔ=mə=fa=məo=ɡal=bə=a=vɑ̃=ta=ʒø 14
  ki=pa=ʁe=də=sε=tʁe=zɔʁ=lεsə=de=bɔʁ=de=ʁi=ɡu=ʁø 14
  də=sa=tε=tə=lε=kle=də=no=za=kɔʁd=si=tɑ̃=dʁə 13

  mε=dwa=sə=ku=ʃe=ɛ̃=tʁe=pi=də=syʁ=tε=kɔʁ=də 13
  e=tymə=fʁə=dɔ=nə=za=mu=ʁø=zə=tɔ̃=bɔ=nœʁ=fʁy=ɡal 14
  e=ma=ʁεvə=ʁi=val=sə=syʁ=lε=plɑ̃=ʃə=də=tɔ̃=fεs=ti=val 15
  u=mɔ̃=nεs=pʁi=sa=ku=plə=o=sɔ̃=kə=ty=ma=kɔʁ=də 14

  sɑ̃=dutə=vu=dʁε=ty=kə=ʒə=tə=ɡʁa=tə=kə=ʒə=tə=pɛ̃sə 14
  ʒə=sε=ty=pʁɑ̃sə=la=puʁ=ka=ʁe=sə=də=mi=lə=de=li=ka=te=sə 17
  a=lɔʁ=zu=iʒə=fə=ʁε=tε=nɔ=tə=sɑ̃=vɔ=lə=ʁɔ̃=py=ʁə=də=sa=ʒεsə 18
  kɑ̃ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʁə=tə=niʁ=mε=dwa=syʁ=tε=fʁε=tə=mɛ̃sə 14

  no=dø=kɔʁ=sɑ̃=la=se=dɑ̃=ε=sə=œ̃=slɔw=de=bɔ=nεʁə 14
  ʒə=tə=sɑ̃s=ty=mə=sɑ̃s=lœ̃=na=lo=tʁə=tu=ʒuʁ=sɔ=mə 14
  a=la=nɥi=ɑ̃=tjεʁəɔ̃=sə=ka=ʁe=sə=ʁa=a=la=ly=mjε=ʁə=dε=zɔmə 17
  tysə=ʁa=lə=ʁə=flε=də=ma=pa=sjɔ̃=a=kɔʁ=de=a=tε=bo=zεʁ 16

  o=ui=twa=ma=ɡi=taʁə=ʒə=nə=vø=plys=ʒa=mε=tə=ki=te 15
  de=tεʁ=ni=te=ty=a=ɡa=ɲe=lə=kœʁ=dœ̃=nɔməa=mu=ʁø 14
  il=ε=tɔ̃=tɛ̃bʁəa=la=pεʁ=sɔ=na=li=te=dy=du=me=lɔ=djø 15
  a=lɔʁ=vjɛ̃=ɑ̃=fɑ̃=tɔ̃=sεtə=dεʁ=njε=ʁə=paʁ=ti=sjɔ̃=tɑ̃=de=zi=ʁe 17

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.