Poeme : Petit Jardin Des Fleirs Ci

Petit Jardin Des Fleirs Ci

Petit jardin des fleurs ci, des fleurs là
O merveilles, roses de mon bonheur
Le velouté d’un rouge d’amour, Ô senteurs
Se tend passion de ma vie ; révélation en ébat

Quand se vient au matin la rosée
Je me vais en rapidité à votre rencontre
Ami de votre délicatesse que je surcontre
Au bout de mes lèvres, serties de petits baisers

Mes doigts se filent sur la préciosité de l’arrête
Du feutré de vos pétales qui vifs se dressent
Pour partager nos plaisirs aux soins de déesse
Quand par tendance mon esprit pense à l’ambrette

Et la rose pompon sur mes yeux se fond
Je la croque d’envie de la prendre à mon réduit
Dans le vase peu assuré de mon quotidien du joli
Quand une amourette à la forme de Vénus me répond

Ton charme se dévoile à ma pensée, oh rose blanche
Quand ma main te tutoie du sérieux de mon respect
Dans l’innocence tu caches ta consœur au retrait
Pour exposer ta pureté qui dans ta fierté s’épanche

Rose des alpes votre beauté, je la désirerai
Je me prends à rêver d’être plus que cette belle
Je ne puis espérer que la nappe de l’azur du ciel
Rayonne sur mon moi autant soit t’il qu’à votre bonté

La petitesse de mes pas soyeux se va vers toi
Ton éclat féconde ma passion, tension des excités
Je ne puis que t’aimer d’adoration ma belle rose thé
Nous serons à jamais ces fidèles jouxtant nos émois

Vos parfums se couchent dans la tendresse de ce matin
Sur ma pensée en goguette, dans sa richesse se délice
Emporte en son sein la fraîcheur de la beauté d’Alice
Dernière naissance au paradis de mon floral destin.
☼ƑƇ

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Petit Jardin Des Fleirs Ci

  pe=tit=jar=din=des=fleurs=ci=des=fleurs=là 10
  o=mer=vei=lles=ro=ses=de=mon=bon=heur 10
  le=ve=lou=té=dun=rou=ge=da=mour=ô=sen=teurs 12
  se=tend=pas=sion=de=ma=vie=ré=vé=la=tion=en=é=bat 14

  quand=se=vient=au=ma=tin=la=ro=sée 9
  je=me=vais=en=ra=pi=di=té=à=vo=tre=ren=con=tre 14
  a=mi=de=vo=tre=dé=li=ca=tes=se=que=je=sur=contre 14
  au=bout=de=mes=lè=vres=ser=ties=de=pe=tits=bai=sers 13

  mes=doigts=se=fi=lent=sur=la=pré=cio=si=té=de=lar=rête 14
  du=feu=tré=de=vos=pé=ta=les=qui=vifs=se=dressent 12
  pour=par=ta=ger=nos=plai=sirs=aux=soins=de=déesse 11
  quand=par=ten=dan=ce=mon=es=prit=pen=se=à=lam=bret=te 14

  et=la=ro=se=pom=pon=sur=mes=y=eux=se=fond 12
  je=la=cro=que=den=vie=de=la=pren=dre=à=mon=ré=duit 14
  dans=le=vase=peu=as=su=ré=de=mon=quo=ti=dien=du=jo=li 15
  quand=unea=mou=ret=te=à=la=for=me=de=vé=nus=me=ré=pond 15

  ton=char=me=se=dé=voile=à=ma=pen=sée=oh=ro=se=blanche 14
  quand=ma=main=te=tu=toie=du=sé=rieux=de=mon=res=pect 13
  dans=lin=no=cen=ce=tu=ca=ches=ta=con=sœur=au=re=trait 14
  pour=ex=po=ser=ta=pure=té=qui=dans=ta=fier=té=sé=panche 14

  rose=des=al=pes=vo=tre=beau=té=je=la=dé=si=re=rai 14
  je=me=prends=à=rê=ver=dê=tre=plus=que=cet=te=belle 13
  je=ne=puis=es=pé=rer=que=la=nap=pe=de=la=zur=du=ciel 15
  rayon=ne=sur=mon=moi=au=tant=soit=til=quà=vo=tre=bon=té 14

  la=pe=ti=tes=se=de=mes=pas=soy=eux=se=va=vers=toi 14
  ton=é=clat=fé=conde=ma=pas=sion=ten=sion=des=ex=ci=tés 14
  je=ne=puis=que=tai=mer=da=do=ra=tion=ma=bel=le=rose=thé 15
  nous=se=rons=à=ja=mais=ces=fi=dèles=joux=tant=nos=é=mois 14

  vos=par=fums=se=couchent=dans=la=ten=dres=se=de=ce=ma=tin 14
  sur=ma=pen=sée=en=go=guette=dans=sa=ri=ches=se=se=dé=lice 15
  em=porte=en=son=sein=la=fraî=cheur=de=la=beau=té=da=lice 14
  der=nière=nais=san=ceau=pa=ra=dis=de=mon=flo=ral=des=tin 14
  ☼ƒƈ 1
 • Phonétique : Petit Jardin Des Fleirs Ci

  pəti ʒaʁdɛ̃ dε flœʁ si, dε flœʁ la
  o mεʁvεjə, ʁozə də mɔ̃ bɔnœʁ
  lə vəlute dœ̃ ʁuʒə damuʁ, o sɑ̃tœʁ
  sə tɑ̃ pasjɔ̃ də ma vi, ʁevelasjɔ̃ ɑ̃n- eba

  kɑ̃ sə vjɛ̃ o matɛ̃ la ʁoze
  ʒə mə vεz- ɑ̃ ʁapidite a vɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
  ami də vɔtʁə delikatεsə kə ʒə syʁkɔ̃tʁə
  o bu də mε lεvʁə, sεʁti də pəti bεze

  mε dwa sə file syʁ la pʁesjozite də laʁεtə
  dy føtʁe də vo petalə ki vif sə dʁəse
  puʁ paʁtaʒe no plεziʁz- o swɛ̃ də deεsə
  kɑ̃ paʁ tɑ̃dɑ̃sə mɔ̃n- εspʁi pɑ̃sə a lɑ̃bʁεtə

  e la ʁozə pɔ̃pɔ̃ syʁ mεz- iø sə fɔ̃
  ʒə la kʁɔkə dɑ̃vi də la pʁɑ̃dʁə a mɔ̃ ʁedɥi
  dɑ̃ lə vazə pø asyʁe də mɔ̃ kɔtidjɛ̃ dy ʒɔli
  kɑ̃t- ynə amuʁεtə a la fɔʁmə də venys mə ʁepɔ̃

  tɔ̃ ʃaʁmə sə devwalə a ma pɑ̃se, ɔ ʁozə blɑ̃ʃə
  kɑ̃ ma mɛ̃ tə tytwa dy seʁjø də mɔ̃ ʁεspε
  dɑ̃ linɔsɑ̃sə ty kaʃə ta kɔ̃sœʁ o ʁətʁε
  puʁ εkspoze ta pyʁəte ki dɑ̃ ta fjεʁte sepɑ̃ʃə

  ʁozə dεz- alpə vɔtʁə bote, ʒə la deziʁəʁε
  ʒə mə pʁɑ̃z- a ʁεve dεtʁə plys kə sεtə bεllə
  ʒə nə pɥiz- εspeʁe kə la napə də lazyʁ dy sjεl
  ʁεjɔnə syʁ mɔ̃ mwa otɑ̃ swa til ka vɔtʁə bɔ̃te

  la pətitεsə də mε pa swajø sə va vεʁ twa
  tɔ̃n- ekla fekɔ̃də ma pasjɔ̃, tɑ̃sjɔ̃ dεz- εksite
  ʒə nə pɥi kə tεme dadɔʁasjɔ̃ ma bεllə ʁozə te
  nu səʁɔ̃z- a ʒamε sε fidεlə ʒukstɑ̃ noz- emwa

  vo paʁfœ̃ sə kuʃe dɑ̃ la tɑ̃dʁεsə də sə matɛ̃
  syʁ ma pɑ̃se ɑ̃ ɡɔɡεtə, dɑ̃ sa ʁiʃεsə sə delisə
  ɑ̃pɔʁtə ɑ̃ sɔ̃ sɛ̃ la fʁεʃœʁ də la bote dalisə
  dεʁnjεʁə nεsɑ̃sə o paʁadi də mɔ̃ flɔʁal dεstɛ̃.
 • Syllabes Phonétique : Petit Jardin Des Fleirs Ci

  pə=ti=ʒaʁ=dɛ̃=dε=flœ=ʁə=si=dε=flœʁ=la 11
  o=mεʁ=vε=jə=ʁo=zə=də=mɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 11
  lə=və=lu=te=dœ̃=ʁu=ʒə=da=muʁ=o=sɑ̃=tœ=ʁə 13
  sə=tɑ̃=pa=sjɔ̃=də=ma=vi=ʁe=ve=la=sjɔ̃=ɑ̃=ne=ba 14

  kɑ̃=sə=vj=ɛ̃=o=ma=tɛ̃=la=ʁo=ze 10
  ʒə=mə=vε=zɑ̃=ʁa=pi=di=te=a=vɔ=tʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə 14
  a=mi=də=vɔ=tʁə=de=li=ka=tε=sə=kə=ʒə=syʁ=kɔ̃tʁə 14
  o=bu=də=mε=lε=vʁə=sεʁ=ti=də=pə=ti=bε=ze 13

  mε=dwa=sə=fi=le=syʁ=la=pʁe=sjo=zi=te=də=la=ʁεtə 14
  dy=fø=tʁe=də=vo=pe=ta=lə=ki=vif=sə=dʁə=se 13
  puʁ=paʁ=ta=ʒe=no=plε=ziʁ=zo=swɛ̃=də=de=εs=ə 13
  kɑ̃=paʁ=tɑ̃=dɑ̃=sə=mɔ̃=nεs=pʁi=pɑ̃=sə=a=lɑ̃=bʁε=tə 14

  e=la=ʁo=zə=pɔ̃=pɔ̃=syʁ=mε=zi=ø=sə=fɔ̃ 12
  ʒə=la=kʁɔ=kə=dɑ̃=vi=də=la=pʁɑ̃=dʁə=a=mɔ̃=ʁed=ɥi 14
  dɑ̃lə=va=zə=pø=a=sy=ʁe=də=mɔ̃=kɔ=ti=djɛ̃=dy=ʒɔ=li 15
  kɑ̃=tynəa=mu=ʁε=tə=a=la=fɔʁ=mə=də=ve=nys=mə=ʁe=pɔ̃ 15

  tɔ̃=ʃaʁmə=sə=de=vwa=lə=a=ma=pɑ̃=se=ɔ=ʁo=zə=blɑ̃ʃə 14
  kɑ̃=ma=mɛ̃=tə=ty=twa=dy=se=ʁj=ø=də=mɔ̃=ʁεs=pε 14
  dɑ̃=li=nɔ=sɑ̃=sə=ty=ka=ʃə=ta=kɔ̃=sœʁ=o=ʁə=tʁε 14
  puʁ=εk=spo=ze=ta=pyʁə=te=ki=dɑ̃=ta=fjεʁ=te=se=pɑ̃ʃə 14

  ʁozə=dε=zal=pə=vɔ=tʁə=bo=te=ʒə=la=de=zi=ʁə=ʁε 14
  ʒə=mə=pʁɑ̃=za=ʁε=ve=dε=tʁə=plys=kə=sε=tə=bεl=lə 14
  ʒə=nə=pɥi=zεs=pe=ʁe=kə=la=napə=də=la=zyʁ=dy=sjεl 14
  ʁε=jɔnə=syʁ=mɔ̃=mwa=o=tɑ̃=swa=til=ka=vɔ=tʁə=bɔ̃=te 14

  la=pə=ti=tε=sə=də=mε=pa=swa=jø=sə=va=vεʁ=twa 14
  tɔ̃=ne=kla=fe=kɔ̃də=ma=pa=sjɔ̃=tɑ̃=sjɔ̃=dε=zεk=si=te 14
  ʒə=nə=pɥikə=tε=me=da=dɔ=ʁa=sjɔ̃=ma=bεllə=ʁo=zə=te 14
  nusə=ʁɔ̃=za=ʒa=mε=sε=fi=dε=lə=ʒuk=stɑ̃=no=ze=mwa 14

  vo=paʁ=fœ̃=sə=ku=ʃe=dɑ̃=la=tɑ̃=dʁεsə=də=sə=ma=tɛ̃ 14
  syʁ=ma=pɑ̃se=ɑ̃=ɡɔ=ɡε=tə=dɑ̃=sa=ʁi=ʃε=sə=sə=de=lisə 15
  ɑ̃=pɔʁtə=ɑ̃=sɔ̃=sɛ̃=la=fʁε=ʃœʁ=də=la=bo=te=da=lisə 14
  dεʁ=njεʁə=nε=sɑ̃=səo=pa=ʁa=di=də=mɔ̃=flɔ=ʁal=dεs=tɛ̃ 14

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.