Poeme : Oi Fille D’amour

Oi Fille D’amour

L’apparence trompe les altesses
Douteuses sont les virtuelles richesses
Quand on juge avec trop de maladresse
Un esprit caché dans sa forteresse
Dans le ce où sont ses trésors de délicatesse
Quand elle vous parle avec sagesse
Il est son ivresse pour les cajoleries
En tous ces mots là qu’on lui sourit
Comme des joies vives qui ne s’oublient
Sa réplique alors est une gentillesse
Qu’elle vous sert avec grande allégresse
Lèvres gantées de sa riche noblesse
Alors s’illumine sa beauté en liesse
Et vous la rêvez divine bonzesse
Qui de sérénité enveloppe votre hardiesse

Et quand se lève le jour
La nuit se cache toujours
Pour laisser place au bonjour
Et l’on s’émerveille d’amour
O que ne voudrai-je faire folie
Dans les bras de ma passion hardie
Là où la beauté de son doux velours
Emerge chaque matin sans tambour.
O fille d’amour vous voilà à mon détour
O toi fille aimée du poète, ô belle poésie !
☼ƑƇ

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Oi Fille D’amour

  lap=pa=ren=ce=trom=pe=les=al=tesses 9
  dou=teu=ses=sont=les=vir=tuel=les=ri=chesses 10
  quand=on=juge=a=vec=trop=de=ma=la=dresse 10
  un=es=prit=ca=ché=dans=sa=for=te=resse 10
  dans=le=ceoù=sont=ses=tré=sors=de=dé=li=ca=tesse 12
  quand=el=le=vous=par=le=a=vec=sa=gesse 10
  il=est=son=ivres=se=pour=les=ca=jo=le=ries 11
  en=tous=ces=mots=là=quon=lui=sou=rit 9
  com=me=des=joies=vi=ves=qui=ne=sou=blient 10
  sa=ré=pli=que=a=lors=est=une=gen=tillesse 10
  quel=le=vous=sert=a=vec=grande=al=lé=gresse 10
  lè=vres=gan=tées=de=sa=ri=che=no=blesse 10
  a=lors=sillu=mi=ne=sa=beau=té=en=liesse 10
  et=vous=la=rê=vez=di=vi=ne=bon=zesse 10
  qui=de=sé=ré=ni=té=enve=lop=pe=vo=tre=har=diesse 13

  et=quand=se=lè=ve=le=jour 7
  la=nuit=se=ca=che=tou=jours 7
  pour=lais=ser=pla=ce=au=bon=jour 8
  et=lon=sé=mer=vei=lle=da=mour 8
  o=que=ne=vou=drai=je=fai=re=fo=lie 10
  dans=les=bras=de=ma=pas=si=on=har=die 10
  là=où=la=beau=té=de=son=doux=ve=lours 10
  emer=ge=cha=que=ma=tin=sans=tam=bour 9
  o=fille=da=mour=vous=voi=là=à=mon=dé=tour 11
  o=toi=filleai=mée=du=po=ète=ô=bel=le=poé=sie 12
  ☼ƒƈ 1
 • Phonétique : Oi Fille D’amour

  lapaʁɑ̃sə tʁɔ̃pə lεz- altesə
  dutøzə sɔ̃ lε viʁtɥεllə ʁiʃesə
  kɑ̃t- ɔ̃ ʒyʒə avεk tʁo də maladʁεsə
  œ̃n- εspʁi kaʃe dɑ̃ sa fɔʁtəʁεsə
  dɑ̃ lə sə u sɔ̃ sε tʁezɔʁ də delikatεsə
  kɑ̃t- εllə vu paʁlə avεk saʒεsə
  il ε sɔ̃n- ivʁεsə puʁ lε kaʒɔləʁi
  ɑ̃ tus sε mo la kɔ̃ lɥi suʁi
  kɔmə dε ʒwa vivə ki nə sublje
  sa ʁeplikə alɔʁz- εt- ynə ʒɑ̃tijεsə
  kεllə vu sεʁ avεk ɡʁɑ̃də aleɡʁεsə
  lεvʁə- ɡɑ̃te də sa ʁiʃə nɔblεsə
  alɔʁ silyminə sa bote ɑ̃ ljεsə
  e vu la ʁεve divinə bɔ̃zεsə
  ki də seʁenite ɑ̃vəlɔpə vɔtʁə-aʁdjεsə

  e kɑ̃ sə lεvə lə ʒuʁ
  la nɥi sə kaʃə tuʒuʁ
  puʁ lεse plasə o bɔ̃ʒuʁ
  e lɔ̃ semεʁvεjə damuʁ
  o kə nə vudʁε ʒə fεʁə fɔli
  dɑ̃ lε bʁa də ma pasjɔ̃-aʁdi
  la u la bote də sɔ̃ du vəluʁ
  əmεʁʒə ʃakə matɛ̃ sɑ̃ tɑ̃buʁ.
  o fijə damuʁ vu vwala a mɔ̃ detuʁ
  o twa fijə εme dy pɔεtə, o bεllə pɔezi !
 • Syllabes Phonétique : Oi Fille D’amour

  la=pa=ʁɑ̃=sə=tʁɔ̃=pə=lε=zal=te=sə 10
  du=tøzə=sɔ̃=lε=viʁ=tɥεl=lə=ʁi=ʃe=sə 10
  kɑ̃=tɔ̃=ʒyʒə=a=vεk=tʁo=də=ma=la=dʁεsə 10
  œ̃=nεs=pʁi=ka=ʃe=dɑ̃=sa=fɔʁ=tə=ʁεsə 10
  dɑ̃lə=səu=sɔ̃=sε=tʁe=zɔʁ=də=de=li=ka=tεsə 11
  kɑ̃=tεl=lə=vu=paʁ=lə=a=vεk=sa=ʒεsə 10
  il=ε=sɔ̃=ni=vʁεsə=puʁ=lε=ka=ʒɔ=lə=ʁi 11
  ɑ̃=tus=sε=mo=la=kɔ̃=lɥi=su=ʁi 9
  kɔ=mə=dε=ʒwa=vi=və=ki=nə=su=blje 10
  sa=ʁe=plikəa=lɔʁ=zε=ty=nə=ʒɑ̃=ti=jεsə 10
  kεl=lə=vu=sεʁ=a=vεk=ɡʁɑ̃də=a=le=ɡʁεsə 10
  lε=vʁə=ɡɑ̃=te=də=sa=ʁi=ʃə=nɔ=blεsə 10
  a=lɔʁ=si=ly=minə=sa=bo=te=ɑ̃=ljεsə 10
  e=vu=la=ʁε=ve=di=vi=nə=bɔ̃=zεsə 10
  kidə=se=ʁe=ni=te=ɑ̃=və=lɔ=pə=vɔ=tʁə-aʁ=djεsə 13

  e=kɑ̃=sə=lε=və=lə=ʒuʁ 7
  la=nɥi=sə=ka=ʃə=tu=ʒuʁ 7
  puʁ=lε=se=pla=sə=o=bɔ̃=ʒuʁ 8
  e=lɔ̃=se=mεʁ=vε=jə=da=muʁ 8
  o=kə=nə=vu=dʁε=ʒə=fε=ʁə=fɔ=li 10
  dɑ̃=lε=bʁa=də=ma=pa=sjɔ̃-aʁ=di 9
  la=u=la=bo=te=də=sɔ̃=du=və=luʁ 10
  ə=mεʁ=ʒə=ʃa=kə=ma=tɛ̃=sɑ̃=tɑ̃=buʁ 10
  o=fi=jə=da=muʁ=vu=vwa=la=a=mɔ̃=de=tuʁ 12
  o=twa=fi=jəε=me=dy=pɔ=εtə=o=bεllə=pɔ=e=zi 13

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/05/2012 18:29Solfege34

quand se lève le jour joli fleur d’amour Tikalo
bravo

Auteur de Poésie
30/05/2012 19:16Nouga

belle poesie

Auteur de Poésie
30/05/2012 19:45Silverfox199

Oï, princesse oubliée
Du fond de ta forteresse
Tu viens nous supplier
De te libérer belle gonzesse

"Par amour, par pitié
Venez me libérer"

Ghjslain