Poeme : Source De Vie

Source De Vie

Courtisane des mers, des lacs
Des fleuves, des canaux
Source de vie comme une laque
Tu sertis notre terre d’un riche manteau

Toi la pure tu dévale les sources
Pour rejoindre dans nos plaines
Nos rivières ces belles ressources
Qui alimentent tes nappes pleines

On te dit pure, bénite et de vie
Sans toi nos corps s’altèrent
Et au mourant ta dernière goutte de vie
Que tu embrasses d’une caresse de misère

Tu pleures de peur que l’on te floue
Cet humain insouciant est un insensé
Connaît-il la valeur de ce garde-fou
Demain disette fera t’elle de lui un loup dévoyé
☼₣€

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Source De Vie

  cour=ti=sane=des=mers=des=lacs 7
  des=fleu=ves=des=ca=naux 6
  source=de=vie=com=meu=ne=laque 7
  tu=ser=tis=notre=ter=re=dun=ri=che=man=teau 11

  toi=la=pure=tu=dé=va=le=les=sources 9
  pour=re=joindre=dans=nos=plaines 6
  nos=ri=vières=ces=bel=les=res=sources 8
  qui=a=limen=tent=tes=nap=pes=pleines 8

  on=te=dit=pure=bé=niteet=de=vie 8
  sans=toi=nos=corps=sal=tèrent 6
  et=au=mou=rant=ta=der=nière=gout=te=de=vie 11
  que=tu=em=brasses=dune=ca=res=se=de=mi=sère 11

  tu=pleures=de=peur=que=lon=te=floue 8
  cet=hu=main=in=sou=ciant=est=un=insen=sé 10
  connaît=til=la=va=leur=de=ce=gar=de=fou 10
  de=main=diset=te=fe=ra=tel=le=de=lui=un=loup=dé=voyé 14
  ☼₣€ 1
 • Phonétique : Source De Vie

  kuʁtizanə dε mεʁ, dε lak
  dε fləvə, dε kano
  suʁsə də vi kɔmə ynə lakə
  ty sεʁti nɔtʁə teʁə dœ̃ ʁiʃə mɑ̃to

  twa la pyʁə ty devalə lε suʁsə
  puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə dɑ̃ no plεnə
  no ʁivjεʁə sε bεllə ʁəsuʁsə
  ki alimɑ̃te tε napə plεnə

  ɔ̃ tə di pyʁə, benitə e də vi
  sɑ̃ twa no kɔʁ saltεʁe
  e o muʁɑ̃ ta dεʁnjεʁə ɡutə də vi
  kə ty ɑ̃bʁasə dynə kaʁεsə də mizεʁə

  ty plœʁə də pœʁ kə lɔ̃ tə flu
  sεt ymɛ̃ ɛ̃susjɑ̃ εt- œ̃n- ɛ̃sɑ̃se
  kɔnε til la valœʁ də sə ɡaʁdə fu
  dəmɛ̃ dizεtə fəʁa tεllə də lɥi œ̃ lu devwaje
 • Syllabes Phonétique : Source De Vie

  kuʁ=ti=za=nə=dε=mεʁ=dε=lak 8
  dε=flə=və=dε=ka=no 6
  suʁ=sə=də=vi=kɔ=mə=y=nə=la=kə 10
  ty=sεʁ=ti=nɔtʁə=teʁə=dœ̃=ʁi=ʃə=mɑ̃=to 10

  twa=la=py=ʁə=ty=de=va=lə=lε=suʁsə 10
  puʁ=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=dɑ̃=no=plε=nə 8
  no=ʁi=vjε=ʁə=sε=bεl=lə=ʁə=suʁ=sə 10
  ki=a=li=mɑ̃=te=tε=na=pə=plε=nə 10

  ɔ̃=tə=di=pyʁə=be=ni=tə=e=də=vi 10
  sɑ̃=twa=no=kɔʁ=sal=tε=ʁe 7
  e=o=mu=ʁɑ̃=ta=dεʁ=njεʁə=ɡu=tə=də=vi 11
  kə=ty=ɑ̃=bʁasə=dynə=ka=ʁε=sə=də=mizεʁə 10

  ty=plœ=ʁə=də=pœ=ʁə=kə=lɔ̃=tə=flu 10
  sεt=y=mɛ̃=ɛ̃=su=sjɑ̃=ε=tœ̃=nɛ̃=sɑ̃se 10
  kɔ=nε=til=la=va=lœʁ=də=sə=ɡaʁdə=fu 10
  də=mɛ̃=di=zεtə=fə=ʁa=tεllə=də=lɥi=œ̃=lu=de=vwa=je 14

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/10/2012 09:14Eden33

bien, personne !!
j’ai adoré cet écrit beau comme de l’eau de roche !
merci et coup de coeur

Auteur de Poésie
19/10/2012 09:36Roseblanche

b’eau...et pur message, merci