Poeme : Le Gracieux Petit Pont

Le Gracieux Petit Pont

IJ promène la flamme de mon âme
Dans le vague d’une riche natureje
Je ne reconnaitsle gracieux petit pont
Qui s’est vêtu de sa pleine verdure
Par les ans qui voudraient le protéger

Sous sa carapace il laisse passer
Le vent frais qui le laisse tressaille
Le fluet ruisseau qui le laisse chanter
Et leurs ondes sifflent avec mon esprit
Des saveurs que jamais tjene puis oublier

En Ma présence il respire le calme
Me laisse me coucher sur son courage
Quand sa solitude le laisse à l’abandon
Passagère sa seule pluie lui offre baisers
II l’aime et s’en laisse pleurer généreux

Ma pensée de lumières et d’ombres
Vient entourer son doux désir entrevu
Et jel’entourer jusqu’au coucher de la nuit
Quand le ciel ne sait plus lui parler
Laissant aux étoiles entendre ses vœux

Je garderai dans mon cœur ces instants
Où mon âme bienveillante l ’accompagne sage
Dans une noble méditation sur nos avenirs
Quand sera jour où nos os rouillés
Ne se pourront plus supporter
Le temps, l’instant qui nous anéantira
☼ŦC

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Gracieux Petit Pont

  ij=pro=mè=ne=la=flam=me=de=mon=âme 10
  dans=le=va=gue=dune=ri=che=na=tu=reje 10
  je=ne=re=con=naits=le=gra=cieux=pe=tit=pont 11
  qui=sest=vê=tu=de=sa=plei=ne=ver=dure 10
  par=les=ans=qui=vou=draient=le=pro=té=ger 10

  sous=sa=ca=ra=pace=il=lais=se=pas=ser 10
  le=vent=frais=qui=le=lais=se=tres=sail=le 10
  le=fluet=ruis=seau=qui=le=lais=se=chan=ter 10
  et=leurs=ondes=sif=flent=a=vec=mon=es=prit 10
  des=sa=veurs=que=ja=mais=t=je=ne=puis=ou=blier 12

  en=ma=pré=sence=il=res=pi=re=le=calme 10
  me=lais=se=me=cou=cher=sur=son=cou=rage 10
  quand=sa=so=li=tude=le=lais=seà=la=ban=don 11
  pas=sa=gère=sa=seule=pluie=lui=of=fre=bai=sers 11
  ii=laimeet=sen=lais=se=pleu=rer=gé=né=reux 10

  ma=pen=sée=de=lu=miè=res=et=dom=bres 10
  vient=en=tou=rer=son=doux=dé=sir=entre=vu 10
  et=je=len=tou=rer=jus=quau=cou=cher=de=la=nuit 12
  quand=le=ciel=ne=sait=plus=lui=par=ler 9
  lais=sant=aux=é=toiles=en=ten=dre=ses=vœux 10

  je=gar=de=rai=dans=mon=cœur=ces=ins=tants 10
  où=mon=â=me=bien=veillante=lac=com=pa=gne=sage 11
  dans=une=no=ble=mé=di=ta=tion=sur=nos=a=ve=nirs 13
  quand=se=ra=jour=où=nos=os=rouil=lés 9
  ne=se=pour=ront=plus=sup=por=ter 8
  le=temps=lins=tant=qui=nous=a=né=an=ti=ra 11
  ☼ŧc 1
 • Phonétique : Le Gracieux Petit Pont

  iʒ pʁɔmεnə la flamə də mɔ̃n- amə
  dɑ̃ lə vaɡ dynə ʁiʃə natyʁəʒə
  ʒə nə ʁəkɔnεtslə ɡʁasjø pəti pɔ̃
  ki sε vεty də sa plεnə vεʁdyʁə
  paʁ lεz- ɑ̃ ki vudʁε lə pʁɔteʒe

  su sa kaʁapasə il lεsə pase
  lə vɑ̃ fʁε ki lə lεsə tʁesajə
  lə flɥε ʁɥiso ki lə lεsə ʃɑ̃te
  e lœʁz- ɔ̃də sifle avεk mɔ̃n- εspʁi
  dε savœʁ kə ʒamε tʒənə pɥiz- ublje

  ɑ̃ ma pʁezɑ̃sə il ʁεspiʁə lə kalmə
  mə lεsə mə kuʃe syʁ sɔ̃ kuʁaʒə
  kɑ̃ sa sɔlitydə lə lεsə a labɑ̃dɔ̃
  pasaʒεʁə sa sələ plɥi lɥi ɔfʁə bεze
  ji lεmə e sɑ̃ lεsə pləʁe ʒeneʁø

  ma pɑ̃se də lymjεʁəz- e dɔ̃bʁə
  vjɛ̃ ɑ̃tuʁe sɔ̃ du deziʁ ɑ̃tʁəvy
  e ʒəlɑ̃tuʁe ʒysko kuʃe də la nɥi
  kɑ̃ lə sjεl nə sε plys lɥi paʁle
  lεsɑ̃ oz- etwaləz- ɑ̃tɑ̃dʁə sε veyks

  ʒə ɡaʁdəʁε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ sεz- ɛ̃stɑ̃
  u mɔ̃n- amə bjɛ̃vεjɑ̃tə lakɔ̃paɲə saʒə
  dɑ̃z- ynə nɔblə meditasjɔ̃ syʁ noz- avəniʁ
  kɑ̃ səʁa ʒuʁ u noz- os ʁuje
  nə sə puʁʁɔ̃ plys sypɔʁte
  lə tɑ̃, lɛ̃stɑ̃ ki nuz- aneɑ̃tiʁa
  k
 • Syllabes Phonétique : Le Gracieux Petit Pont

  iʒ=pʁɔ=mε=nə=la=fla=mə=də=mɔ̃=namə 10
  dɑ̃lə=va=ɡə=dy=nə=ʁi=ʃə=na=ty=ʁə=ʒə 11
  ʒə=nə=ʁə=kɔ=nεt=slə=ɡʁa=sjøpə=ti=pɔ̃ 10
  ki=sε=vε=ty=də=sa=plε=nə=vεʁ=dyʁə 10
  paʁ=lε=zɑ̃=ki=vu=dʁε=lə=pʁɔ=te=ʒe 10

  su=sa=ka=ʁa=pasə=il=lε=sə=pa=se 10
  lə=vɑ̃=fʁε=ki=lə=lε=sə=tʁe=sa=jə 10
  lə=flɥε=ʁɥi=so=ki=lə=lε=sə=ʃɑ̃=te 10
  e=lœʁ=zɔ̃də=si=fle=a=vεk=mɔ̃=nεs=pʁi 10
  dε=sa=vœʁ=kə=ʒa=mεtʒə=nə=pɥi=zu=blje 10

  ɑ̃=ma=pʁe=zɑ̃sə=il=ʁεs=pi=ʁə=lə=kal=mə 11
  mə=lε=sə=mə=ku=ʃe=syʁ=sɔ̃=ku=ʁaʒə 10
  kɑ̃=sa=sɔ=li=tydə=lə=lε=səa=la=bɑ̃=dɔ̃ 11
  pa=sa=ʒεʁə=sa=sə=lə=plɥi=lɥi=ɔ=fʁə=bε=ze 12
  ji=lεməe=sɑ̃=lε=sə=plə=ʁe=ʒe=ne=ʁø 10

  ma=pɑ̃=se=də=ly=mjε=ʁə=ze=dɔ̃=bʁə 10
  vjɛ̃=ɑ̃=tu=ʁe=sɔ̃=du=de=ziʁ=ɑ̃tʁə=vy 10
  e=ʒə=lɑ̃=tu=ʁe=ʒys=ko=ku=ʃe=də=la=nɥi 12
  kɑ̃=lə=sjεl=nə=sε=plys=lɥi=paʁ=le 9
  lε=sɑ̃=o=ze=twalə=zɑ̃=tɑ̃=dʁə=sε=ve=yks 11

  ʒə=ɡaʁ=də=ʁε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=sε=zɛ̃s=tɑ̃ 10
  u=mɔ̃=namə=bjɛ̃=vε=jɑ̃=tə=la=kɔ̃=pa=ɲə=saʒə 12
  dɑ̃=zynə=nɔ=blə=me=di=ta=sjɔ̃=syʁ=no=za=və=niʁ 13
  kɑ̃=sə=ʁa=ʒuʁ=u=no=zos=ʁu=j=e 10
  nə=sə=puʁ=ʁɔ̃=plys=sy=pɔʁ=te 8
  lə=tɑ̃=lɛ̃s=tɑ̃=ki=nu=za=ne=ɑ̃=ti=ʁa 11
  k 1

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/07/2015 16:23Melly-Mellow

C’est très joli ! Attention par moments il y a des coquilles qui se sont glissés dans les vers 😉
Au plaisir de vous relire.