Poeme-France : Lecture Écrit Confiance

Poeme : Le G"ron Et Le Chevalier

Poème Confiance
Publié le 06/12/2018 17:13

L'écrit contient 349 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

Le G"ron Et Le Chevalier

Le héron et le chevalier
Au bord humide d’un marais large et grassouillet
Deux amis ailés de retour périlleux de la migration
Heureux conversèrent de leurs belles satisfactions
Et l’on se donna rendez-vous pour un riche dîner
¤
Le chevalier combattant reçu dans sa haute haie
Le beau héron pourpré, oiseau au fort grand bec
Un repas festif attendait, préparé le bon hôte gallec
De pavés au menu, mammifères invertébrés grillés
¤
Notre pauvre héron glouton de la chair à poissons
Fut désabusé quand, quiet il vit le sieur chevalier
S’empiffrer le repas, sans souci pour ce cher allier
Qui ne dit mot, patienta, et quitta l’ami à sa raison
¤
Les mois passèrent avant que chacun ne reparte
Dans de nouvelles contrées au nid du bel amour
Le héron dit au chevalier : - L’ami qu’en penses-tu !
Je t’invite demain avant notre départ qui se tarde
¤
Le chevalier combattant s’en vint avide au marais
Le héron l’attendait, le festin prêt à se faire déguster
On se mit à table devant deux cruches bien effilées
Le héron enfoui son long bec au plus profond aisé
¤
Il avala sage un poisson et fit un signe au chevalier
- Ne te gêne pas cette cruche là, est toute à toi
Le chevalier interloqué s’inquiéta : - Pardon ! Ma foi !
Comment ferai-je ! De mon petit bec je ne saurai !
¤
- Comment se fasse ! Que vous me traitassiez ainsi !
- Voilà bien forfaiture à mon endroit ; Que nenni !
C’est alors que le héron, assuré de son geste sourit
- Souvenez vous mon cher, il se fut un repas étourdi
¤
- Que pouvez-vous dire qui ne soit pour vous délit
Respecté j’eus aimé, entendre votre cri de contrition
Pour que vous sachiez que me nuire n’était solution
Aussi je me dois de vous punir de cet acte interdit
¤
Ne tentez malsain de nuire un jour à quiconque
Vous pourriez à votre tour, subir ce mauvais sort
Cela ne pourra être que juste ; C’est là une loi d’or
Que celle du talion, qui n’est parade quelconque.
ƑC
 • Pieds Hyphénique: Le G"ron Et Le Chevalier

  le=hé=ron=et=le=che=va=li=er 9
  au=bord=hu=mi=de=dun=ma=rais=lar=ge=et=gras=souil=let 14
  deux=a=mis=ai=lés=de=re=tour=pé=rilleux=de=la=mi=gra=tion 15
  heu=reux=con=ver=sè=rent=de=leurs=bel=les=sa=tis=fac=tions 14
  et=lon=se=don=na=ren=dez=vous=pour=un=ri=che=dî=ner 14
  ¤ 1
  le=che=va=lier=com=bat=tant=re=çu=dans=sa=hau=te=haie 14
  le=beau=hé=ron=pour=pré=oi=seau=au=fort=grand=bec 12
  un=re=pas=fes=tif=at=ten=dait=pré=pa=ré=le=bon=hôte=gal=lec 16
  de=pa=vés=au=me=nu=mam=mi=fères=in=ver=té=brés=grillés 14
  ¤ 1
  no=tre=pau=vre=hé=ron=glou=ton=de=la=chair=à=pois=sons 14
  fut=dé=sa=bu=sé=quand=quiet=il=vit=le=sieur=che=va=lier 14
  sem=pif=frer=le=re=pas=sans=sou=ci=pour=ce=cher=al=lier 14
  qui=ne=dit=mot=pa=tien=ta=et=quit=ta=la=mi=à=sa=rai=son 16
  ¤ 1
  les=mois=pas=sè=rent=a=vant=que=cha=cun=ne=re=pa=rte 14
  dans=de=nou=vel=les=con=trées=au=nid=du=bel=a=mour 13
  le=hé=ron=dit=au=che=va=lier=la=mi=quen=pen=ses=tu 14
  je=tin=vite=de=main=a=vant=no=tre=dé=part=qui=se=tarde 14
  ¤ 1
  le=che=va=lier=com=bat=tant=sen=vint=a=vide=au=ma=rais 14
  le=hé=ron=lat=ten=dait=le=fes=tin=prêt=à=se=faire=dé=gus=ter 16
  on=se=mit=à=table=de=vant=deux=cru=ches=bien=ef=fi=lées 14
  le=hé=ron=en=foui=son=long=bec=au=plus=pro=fond=ai=sé 14
  ¤ 1
  il=a=va=la=sageun=pois=son=et=fit=un=signeau=che=va=lier 14
  ne=te=gêne=pas=cet=te=cru=che=là=est=tou=te=à=toi 14
  le=che=va=lier=in=ter=lo=qué=sin=quié=ta=par=don=ma=foi 15
  com=ment=fe=rai=je=de=mon=pe=tit=bec=je=ne=sau=rai 14
  ¤ 1
  com=ment=se=fas=se=que=vous=me=trai=tas=siez=ain=si 13
  voi=là=bien=for=fai=tu=re=à=mon=en=droit=que=nen=ni 14
  cest=a=lors=que=le=hé=ron=as=su=ré=de=son=ges=te=sou=rit 16
  souve=nez=vous=mon=cher=il=se=fut=un=re=pas=é=tour=di 14
  ¤ 1
  que=pou=vez=vous=di=re=qui=ne=soit=pour=vous=dé=lit 13
  res=pec=té=jeus=ai=mé=entendre=vo=tre=cri=de=con=tri=tion 14
  pour=que=vous=sa=chiez=que=me=nui=re=né=tait=so=lu=tion 14
  aus=si=je=me=dois=de=vous=pu=nir=de=cet=ac=tein=ter=dit 15
  ¤ 1
  ne=ten=tez=mal=sain=de=nui=re=un=jour=à=qui=conque 13
  vous=pour=riez=à=vo=tre=tour=su=bir=ce=mau=vais=sort 13
  ce=la=ne=pour=ra=être=que=jus=te=cest=là=une=loi=dor 14
  que=cel=le=du=ta=li=on=qui=nest=pa=ra=de=quel=conque 14
  ƒc 1
 • Phonétique : Le G"ron Et Le Chevalier

  lə eʁɔ̃ e lə ʃəvalje
  o bɔʁ ymidə dœ̃ maʁε laʁʒə e ɡʁasujε
  døz- amiz- εle də ʁətuʁ peʁijø də la miɡʁasjɔ̃
  œʁø kɔ̃vεʁsεʁe də lœʁ bεllə satisfaksjɔ̃
  e lɔ̃ sə dɔna ʁɑ̃de vu puʁ œ̃ ʁiʃə dine

  lə ʃəvalje kɔ̃batɑ̃ ʁəsy dɑ̃ sa-otə-ε
  lə bo eʁɔ̃ puʁpʁe, wazo o fɔʁ ɡʁɑ̃ bεk
  œ̃ ʁəpa fεstif atɑ̃dε, pʁepaʁe lə bɔ̃ otə ɡalεk
  də pavez- o məny, mamifεʁəz- ɛ̃vεʁtebʁe ɡʁije

  nɔtʁə povʁə eʁɔ̃ ɡlutɔ̃ də la ʃεʁ a pwasɔ̃
  fy dezabyze kɑ̃, kjε il vit lə sjœʁ ʃəvalje
  sɑ̃pifʁe lə ʁəpa, sɑ̃ susi puʁ sə ʃεʁ alje
  ki nə di mo, pasjɑ̃ta, e kita lami a sa ʁεzɔ̃

  lε mwa pasεʁe avɑ̃ kə ʃakœ̃ nə ʁəpaʁtə
  dɑ̃ də nuvεllə kɔ̃tʁez- o nid dy bεl amuʁ
  lə eʁɔ̃ di o ʃəvalje : lami kɑ̃ pɑ̃sə ty !
  ʒə tɛ̃vitə dəmɛ̃ avɑ̃ nɔtʁə depaʁ ki sə taʁdə

  lə ʃəvalje kɔ̃batɑ̃ sɑ̃ vɛ̃ avidə o maʁε
  lə eʁɔ̃ latɑ̃dε, lə fεstɛ̃ pʁε a sə fεʁə deɡyste
  ɔ̃ sə mit a tablə dəvɑ̃ dø kʁyʃə bjɛ̃ efile
  lə eʁɔ̃ ɑ̃fui sɔ̃ lɔ̃ bεk o plys pʁɔfɔ̃t- εze

  il avala saʒə œ̃ pwasɔ̃ e fi œ̃ siɲə o ʃəvalje
  nə tə ʒεnə pa sεtə kʁyʃə la, ε tutə a twa
  lə ʃəvalje ɛ̃tεʁlɔke sɛ̃kjeta : paʁdɔ̃ ! ma fwa !
  kɔmɑ̃ fəʁε ʒə ! də mɔ̃ pəti bεk ʒə nə soʁε !

  kɔmɑ̃ sə fasə ! kə vu mə tʁεtasjez- ɛ̃si !
  vwala bjɛ̃ fɔʁfεtyʁə a mɔ̃n- ɑ̃dʁwa, kə nεni !
  sεt- alɔʁ kə lə eʁɔ̃, asyʁe də sɔ̃ ʒεstə suʁi
  suvəne vu mɔ̃ ʃεʁ, il sə fy œ̃ ʁəpaz- etuʁdi

  kə puve vu diʁə ki nə swa puʁ vu deli
  ʁεspεkte ʒy εme, ɑ̃tɑ̃dʁə vɔtʁə kʁi də kɔ̃tʁisjɔ̃
  puʁ kə vu saʃje kə mə nɥiʁə netε sɔlysjɔ̃
  osi ʒə mə dwa də vu pyniʁ də sεt aktə ɛ̃tεʁdi

  nə tɑ̃te malsɛ̃ də nɥiʁə œ̃ ʒuʁ a kikɔ̃kə
  vu puʁʁjez- a vɔtʁə tuʁ, sybiʁ sə movε sɔʁ
  səla nə puʁʁa εtʁə kə ʒystə, sε la ynə lwa dɔʁ
  kə sεllə dy taljɔ̃, ki nε paʁadə kεlkɔ̃kə.
  k
 • Pieds Phonétique : Le G"ron Et Le Chevalier

  lə=e=ʁɔ̃=e=lə=ʃə=va=lj=e 9
  o=bɔʁ=y=mi=də=dœ̃=ma=ʁε=laʁ=ʒə=e=ɡʁa=su=jε 14
  dø=za=mi=zε=le=dəʁə=tuʁ=pe=ʁi=jødə=la=mi=ɡʁa=sjɔ̃ 14
  œ=ʁø=kɔ̃=vεʁ=sε=ʁe=də=lœʁ=bεl=lə=sa=tis=fak=sjɔ̃ 14
  e=lɔ̃=sə=dɔ=na=ʁɑ̃=de=vu=puʁ=œ̃=ʁi=ʃə=di=ne 14

  lə=ʃə=va=lje=kɔ̃=ba=tɑ̃=ʁə=sy=dɑ̃=sa-o=tə-ε 14
  lə=bo=e=ʁɔ̃=puʁ=pʁe=wa=zo=o=fɔʁ=ɡʁɑ̃=bεk 12
  œ̃=ʁə=pa=fεs=tif=a=tɑ̃=dε=pʁe=pa=ʁe=lə=bɔ̃otə=ɡa=lεk 15
  də=pa=ve=zomə=ny=ma=mi=fεʁə=zɛ̃=vεʁ=te=bʁe=ɡʁi=je 14

  nɔ=tʁə=po=vʁə=e=ʁɔ̃=ɡlu=tɔ̃=də=la=ʃεʁ=a=pwa=sɔ̃ 14
  fy=de=za=by=ze=kɑ̃=kjε=il=vit=lə=sjœʁ=ʃə=va=lje 14
  sɑ̃=pi=fʁe=lə=ʁə=pa=sɑ̃=su=si=puʁ=sə=ʃεʁ=a=lje 14
  kinə=di=mo=pa=sjɑ̃=ta=e=ki=ta=la=mi=a=sa=ʁε=zɔ̃ 15

  lε=mwa=pa=sε=ʁe=a=vɑ̃=kə=ʃa=kœ̃=nə=ʁə=paʁ=tə 14
  dɑ̃=də=nu=vεl=lə=kɔ̃=tʁe=zo=nid=dy=bεl=a=muʁ 13
  lə=e=ʁɔ̃=di=o=ʃə=va=lje=la=mi=kɑ̃=pɑ̃=sə=ty 14
  ʒə=tɛ̃=vitə=də=mɛ̃=a=vɑ̃=nɔ=tʁə=de=paʁ=ki=sə=taʁdə 14

  lə=ʃə=va=lje=kɔ̃=ba=tɑ̃=sɑ̃=vɛ̃=a=vidə=o=ma=ʁε 14
  ləe=ʁɔ̃=la=tɑ̃=dε=lə=fεs=tɛ̃=pʁεasə=fε=ʁə=de=ɡys=te 14
  ɔ̃sə=mit=a=ta=blə=də=vɑ̃=dø=kʁy=ʃə=bjɛ̃=e=fi=le 14
  ləe=ʁɔ̃=ɑ̃=fu=i=sɔ̃=lɔ̃=bεk=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=tε=ze 14

  il=a=va=la=saʒəœ̃=pwa=sɔ̃=e=fi=œ̃=siɲəo=ʃə=va=lje 14
  nə=tə=ʒεnə=pa=sε=tə=kʁy=ʃə=la=ε=tu=tə=a=twa 14
  lə=ʃə=va=lje=ɛ̃=tεʁ=lɔ=ke=sɛ̃=kje=ta=paʁ=dɔ̃=ma=fwa 15
  kɔ=mɑ̃=fə=ʁε=ʒə=də=mɔ̃=pə=ti=bεk=ʒə=nə=so=ʁε 14

  kɔ=mɑ̃=sə=fa=sə=kə=vu=mə=tʁε=ta=sj=e=zɛ̃=si 14
  vwa=la=bjɛ̃=fɔʁ=fε=ty=ʁə=a=mɔ̃=nɑ̃=dʁwa=kə=nε=ni 14
  sε=ta=lɔʁkə=ləe=ʁɔ̃=a=sy=ʁe=də=sɔ̃=ʒεs=tə=su=ʁi 14
  suvə=ne=vu=mɔ̃=ʃεʁ=il=sə=fy=œ̃=ʁə=pa=ze=tuʁ=di 14

  kə=pu=ve=vu=di=ʁə=ki=nə=swa=puʁ=vu=de=li 13
  ʁεs=pεk=te=ʒy=ε=me=ɑ̃tɑ̃dʁə=vɔ=tʁə=kʁi=də=kɔ̃=tʁi=sjɔ̃ 14
  puʁ=kə=vu=sa=ʃje=kə=mə=nɥi=ʁə=ne=tε=sɔ=ly=sjɔ̃ 14
  o=siʒə=mə=dwa=də=vu=py=niʁ=də=sεt=ak=təɛ̃=tεʁ=di 14

  nə=tɑ̃=te=mal=sɛ̃=də=nɥi=ʁə=œ̃=ʒuʁ=a=ki=kɔ̃=kə 14
  vu=puʁ=ʁj=e=za=vɔ=tʁə=tuʁ=sy=biʁ=sə=mo=vε=sɔʁ 14
  sə=lanə=puʁ=ʁa=εtʁə=kə=ʒys=tə=sε=la=y=nə=lwa=dɔʁ 14
  kə=sεl=lə=dy=ta=ljɔ̃=ki=nε=pa=ʁa=də=kεl=kɔ̃=kə 14
  k 1

PostScriptum

Fable

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/12/2018 20:20Nadette

Formidable!