Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Une Autre Vie

Poème Vie
Publié le 07/05/2019 17:02

L'écrit contient 272 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

Une Autre Vie

Une autre vie
Un jour furtif, maman inquiète m’a dit
Mon sage enfant tu n’es pas bien ici
Je t’en prie va là bas au loin faire ta vie
Hébété j’ai mandé : Pour quelle vie ma survie ?

Sur mon cocon ouaté familial se peut-il
Qu’une autre vie soit pour moi plus utile
Que celle sincère que je vivais futile
Allongé en farniente sur le rêve des Iles

O vie singulière, chemin d’habitudes
Bourrasques vives d’inquiétudes
Je voudrai transformer ces incertitudes
En belle passion que l’autre a entretenue

Je les vois tous qui mènent une vie belle
Pourrai-je m’en faire une juste nouvelle
Traversant les bizarreries d’une passerelle
Qui donne le ton à tous ces gestes éternels

Pourrai-je entrevoir une route colorée
Où les joies, les bonheurs défilent
Sur les abords de ma pensée qui se file
D’originalités défiant les marottes serviles

Dites-moi humains aux grandes passions
Quels mouvements votre vie à satisfaction
Pour ne pas ruiner votre volonté d’obsession
Qui me guiderait vers l’incontestable démission

Je voudrai de ma vie des feux d’artifice
Une politique gérée simple sans sacrifice
Qui me procure une grande vie en bénéfice
Que mon esprit encouragerait en bon altruiste

Bonne gens voilà ma vie n’a pas de saveur
Sur la carrossable laie clinquante j’ai si peur
De devoir pleurer cette fausse odeur du bonheur
Quand se fuit l’argent pauvre des durs labeurs

Comment pourrai-je alors avoir une autre vie
Quand les passions dissipent en viles impies
La bonne croyance docile d’un pauvre esprit
©ƑC
 • Pieds Hyphénique: Une Autre Vie

  u=ne=au=tre=vie 5
  un=jour=fur=tif=ma=man=in=qui=è=te=ma=dit 12
  mon=sa=ge=en=fant=tu=nes=pas=bien=i=ci 11
  je=ten=prie=va=là=bas=au=loin=fai=re=ta=vie 12
  hé=bé=té=jai=man=dé=pour=quel=le=vie=ma=sur=vie 13
  1
  sur=mon=co=con=ou=a=té=fa=mi=lial=se=peut=til 13
  quu=ne=au=tre=vie=soit=pour=moi=plus=u=ti=le 12
  que=cel=le=sin=cè=re=que=je=vi=vais=fu=tile 12
  al=lon=gé=en=far=niente=sur=le=rê=ve=des=iles 12
  1
  o=vie=sin=gu=liè=re=che=min=d=ha=bi=tudes 12
  bour=ras=ques=vi=ves=din=qui=é=tu=des 10
  je=vou=drai=trans=for=mer=ces=in=cer=ti=tu=des 12
  en=bel=le=pas=sion=que=lautre=a=en=tre=te=nue 12
  1
  je=les=vois=tous=qui=mè=nent=u=ne=vie=belle 11
  pour=rai=je=men=fai=re=u=ne=jus=te=nou=velle 12
  tra=ver=sant=les=bi=zar=re=ries=dune=pas=se=relle 12
  qui=donne=le=ton=à=tous=ces=ges=tes=é=ter=nels 12
  1
  pour=rai=je=entre=voir=u=ne=rou=te=co=lo=rée 12
  où=les=joies=les=bon=heurs=dé=filent 8
  sur=les=a=bords=de=ma=pen=sée=qui=se=fi=le 12
  do=ri=gi=na=li=tés=dé=fiant=les=ma=rot=tes=ser=viles 14
  1
  di=tes=moi=hu=mains=aux=gran=des=pas=si=ons 11
  quels=mou=ve=ments=vo=tre=vie=à=sa=tis=fac=tion 12
  pour=ne=pas=rui=ner=votre=vo=lon=té=dob=ses=sion 12
  qui=me=guide=rait=vers=lin=contes=ta=ble=dé=mis=sion 12
  1
  je=vou=drai=de=ma=vie=des=feux=dar=ti=fi=ce 12
  une=po=li=ti=que=gé=rée=simple=sans=sa=cri=fice 12
  qui=me=pro=cureu=ne=gran=de=vie=en=bé=né=fice 12
  que=mon=es=prit=en=cou=rage=rait=en=bon=al=truiste 12
  1
  bon=ne=gens=voi=là=ma=vie=na=pas=de=sa=veur 12
  sur=la=car=ros=sable=laie=clin=quan=te=jai=si=peur 12
  de=de=voir=pleu=rer=cette=faus=seo=deur=du=bon=heur 12
  quand=se=fuit=lar=gent=pau=vre=des=durs=la=beurs 11
  1
  comment=pour=rai=jea=lors=a=voir=u=ne=au=tre=vie 12
  quand=les=pas=sions=dis=si=pent=en=vi=les=im=pies 12
  la=bonne=croyan=ce=do=ci=le=dun=pau=vre=es=prit 12
  co=py=right=ƒc 4
 • Phonétique : Une Autre Vie

  ynə otʁə vi
  œ̃ ʒuʁ fyʁtif, mamɑ̃ ɛ̃kjεtə ma di
  mɔ̃ saʒə ɑ̃fɑ̃ ty nε pa bjɛ̃ isi
  ʒə tɑ̃ pʁi va la ba o lwɛ̃ fεʁə ta vi
  ebete ʒε mɑ̃de : puʁ kεllə vi ma syʁvi ?

  syʁ mɔ̃ kɔkɔ̃ uate familjal sə pø til
  kynə otʁə vi swa puʁ mwa plysz- ytilə
  kə sεllə sɛ̃sεʁə kə ʒə vivε fytilə
  alɔ̃ʒe ɑ̃ faʁnjɛ̃tə syʁ lə ʁεvə dεz- ilə

  o vi sɛ̃ɡyljεʁə, ʃəmɛ̃ dabitydə
  buʁʁask vivə dɛ̃kjetydə
  ʒə vudʁε tʁɑ̃sfɔʁme sεz- ɛ̃sεʁtitydə
  ɑ̃ bεllə pasjɔ̃ kə lotʁə a ɑ̃tʁətənɥ

  ʒə lε vwa tus ki mεne ynə vi bεllə
  puʁʁε ʒə mɑ̃ fεʁə ynə ʒystə nuvεllə
  tʁavεʁsɑ̃ lε bizaʁəʁi dynə pasəʁεllə
  ki dɔnə lə tɔ̃n- a tus sε ʒεstəz- etεʁnεl

  puʁʁε ʒə ɑ̃tʁəvwaʁ ynə ʁutə kɔlɔʁe
  u lε ʒwa, lε bɔnœʁ defile
  syʁ lεz- abɔʁd də ma pɑ̃se ki sə filə
  dɔʁiʒinalite defjɑ̃ lε maʁɔtə sεʁvilə

  ditə mwa ymɛ̃z- o ɡʁɑ̃də pasjɔ̃
  kεl muvəmɑ̃ vɔtʁə vi a satisfaksjɔ̃
  puʁ nə pa ʁɥine vɔtʁə vɔlɔ̃te dɔpsesjɔ̃
  ki mə ɡidəʁε vεʁ lɛ̃kɔ̃tεstablə demisjɔ̃

  ʒə vudʁε də ma vi dε fø daʁtifisə
  ynə pɔlitikə ʒeʁe sɛ̃plə sɑ̃ sakʁifisə
  ki mə pʁɔkyʁə ynə ɡʁɑ̃də vi ɑ̃ benefisə
  kə mɔ̃n- εspʁi ɑ̃kuʁaʒəʁε ɑ̃ bɔ̃ altʁɥistə

  bɔnə ʒɑ̃ vwala ma vi na pa də savœʁ
  syʁ la kaʁɔsablə lε klɛ̃kɑ̃tə ʒε si pœʁ
  də dəvwaʁ pləʁe sεtə fosə ɔdœʁ dy bɔnœʁ
  kɑ̃ sə fɥi laʁʒe povʁə dε dyʁ labœʁ

  kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə alɔʁz- avwaʁ ynə otʁə vi
  kɑ̃ lε pasjɔ̃ disipe ɑ̃ viləz- ɛ̃pi
  la bɔnə kʁwajɑ̃sə dɔsilə dœ̃ povʁə εspʁi
  kɔpiʁajt k
 • Pieds Phonétique : Une Autre Vie

  y=nə=o=tʁə=vi 5
  œ̃=ʒuʁ=fyʁ=tif=ma=mɑ̃=ɛ̃=kj=ε=tə=ma=di 12
  mɔ̃=sa=ʒə=ɑ̃=fɑ̃=ty=nε=pa=bj=ɛ̃=i=si 12
  ʒə=tɑ̃=pʁi=va=la=ba=o=lwɛ̃=fε=ʁə=ta=vi 12
  e=be=te=ʒε=mɑ̃=de=puʁ=kεllə=vi=ma=syʁ=vi 12

  syʁ=mɔ̃=kɔ=kɔ̃=u=a=te=fa=mi=ljal=sə=pø=til 13
  ky=nə=o=tʁə=vi=swa=puʁ=mwa=plys=zy=ti=lə 12
  kə=sεl=lə=sɛ̃=sε=ʁə=kə=ʒə=vi=vε=fy=tilə 12
  a=lɔ̃=ʒe=ɑ̃=faʁ=njɛ̃tə=syʁ=lə=ʁε=və=dε=zilə 12

  o=vi=sɛ̃=ɡy=ljεʁ=ə=ʃə=mɛ̃=da=bi=ty=də 12
  buʁ=ʁask=vi=və=dɛ̃=kj=e=ty=də 9
  ʒə=vu=dʁε=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=sε=zɛ̃=sεʁ=ti=ty=də 12
  ɑ̃=bεl=lə=pa=sjɔ̃=kə=lo=tʁə=a=ɑ̃=tʁə=tənɥ 12

  ʒə=lε=vwa=tus=ki=mε=ne=y=nə=vi=bεl=lə 12
  puʁ=ʁεʒə=mɑ̃=fε=ʁə=y=nə=ʒys=tə=nu=vεl=lə 12
  tʁa=vεʁ=sɑ̃=lε=bi=zaʁə=ʁi=dy=nə=pa=sə=ʁεllə 12
  ki=dɔnə=lə=tɔ̃=na=tus=sε=ʒεs=tə=ze=tεʁ=nεl 12

  puʁ=ʁεʒə=ɑ̃=tʁə=vwaʁ=y=nə=ʁu=tə=kɔ=lɔ=ʁe 12
  u=lε=ʒwa=lε=bɔ=nœ=ʁə=de=fi=le 10
  syʁ=lε=za=bɔʁd=də=ma=pɑ̃=se=ki=sə=fi=lə 12
  dɔ=ʁi=ʒi=na=li=te=de=fjɑ̃=lε=ma=ʁɔtə=sεʁvilə 12

  di=tə=mwa=y=mɛ̃=zo=ɡʁɑ̃=də=pa=sj=ɔ̃ 11
  kεl=mu=və=mɑ̃=vɔ=tʁə=vi=a=sa=tis=fak=sjɔ̃ 12
  puʁ=nə=pa=ʁɥi=ne=vɔtʁə=vɔ=lɔ̃=te=dɔp=se=sjɔ̃ 12
  kimə=ɡidə=ʁε=vεʁ=lɛ̃=kɔ̃=tεs=ta=blə=de=mi=sjɔ̃ 12

  ʒə=vu=dʁε=də=ma=vi=dε=fø=daʁ=ti=fi=sə 12
  ynə=pɔ=li=ti=kə=ʒe=ʁe=sɛ̃=plə=sɑ̃=sa=kʁifisə 12
  kimə=pʁɔ=ky=ʁəy=nə=ɡʁɑ̃=də=vi=ɑ̃=be=ne=fisə 12
  kə=mɔ̃=nεs=pʁi=ɑ̃=kuʁaʒə=ʁε=ɑ̃=bɔ̃=al=tʁɥs=tə 12

  bɔ=nə=ʒɑ̃=vwa=la=ma=vi=na=pa=də=sa=vœʁ 12
  syʁ=la=ka=ʁɔ=sablə=lε=klɛ̃=kɑ̃=tə=ʒε=si=pœʁ 12
  də=də=vwaʁplə=ʁe=sε=tə=fo=səɔ=dœʁ=dy=bɔ=nœʁ 12
  kɑ̃=sə=fɥi=laʁ=ʒe=po=vʁə=dε=dyʁ=la=bœ=ʁə 12

  kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁεʒəa=lɔʁ=za=vwaʁ=y=nə=o=tʁə=vi 12
  kɑ̃=lε=pa=sjɔ̃=di=si=pe=ɑ̃=vi=lə=zɛ̃=pi 12
  la=bɔnə=kʁwa=jɑ̃=sə=dɔ=si=lə=dœ̃=po=vʁəεs=pʁi 12
  kɔ=pi=ʁajt=k 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/07/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.