Poème-France.com

Poeme : PourquoiPourquoi

Pourquoi ?
Pourquoi as tu brisée ma vie ?
Sans un mot, sans un bruit
Tu es partie
En me déchirant le cœur
En enlevant ce bonheur
Qui faisait que nous deux on était Heureuse
Oui Heureuse et surtout Amoureuse
T’imaginer dans ses bras. .
Ca me met hors de moi. .
L’imaginer frôler tes lèvres
Je préfèrerais encore qu’on me crève
Retrouverais je ton amour ?
Ton amour de toujours
Cet amour qui ensoleil ma vie
Même dans la nuit
Sans lui qu’st ce que je fais ?
Qu’est ce que je deviendrais ?
Est ce que je dois t’attendre ?
Ou encore descendre. .
Est ce que j’ai encore le droit de t’aimer ?
T’aimer encore plus que tu ne peux l’imaginer
Ou est ce que je dois te laisser partir ?
Et moi me laisser mourir
Tant de questions sans réponses
Qui peu à peu me ronge
Verrais je à nouveau ce soleil ?
Ce soleil qui m’émerveille
Je te donnerais ma vie
Si seulement celle ci avait un prix
Mais quel prix ?
Celui de te voir à tout jamais quitter ma vie
Non je ne le supporterais pas
Non je ne me batterais pas
Je préfère encore mourir
Plutôt que de te laisser partir et ne jamais te voir revenir
Pardonne moi
Pardonne moi si un jour je n’arrive plus à rester là. .
Pardonne moi
D’avoir envie de mourir pour Toi. .
Pardonne moi de ne plus avoir l’espoir
L’espoir d’un jour te revoir. .
Tout ce poème
Simplement pour te dire que Je t’aime. .
Titeange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ?
puʁkwa a ty bʁize ma vi ?
sɑ̃z- œ̃ mo, sɑ̃z- œ̃ bʁɥi
ty ε paʁti
ɑ̃ mə deʃiʁɑ̃ lə kœʁ
ɑ̃n- ɑ̃ləvɑ̃ sə bɔnœʁ
ki fəzε kə nu døz- ɔ̃n- etε œʁøzə
ui œʁøzə e syʁtu amuʁøzə
timaʒine dɑ̃ sε bʁa.
ka mə mεt ɔʁ də mwa.
limaʒine fʁole tε lεvʁə
ʒə pʁefεʁəʁεz- ɑ̃kɔʁə kɔ̃ mə kʁεvə
ʁətʁuvəʁε ʒə tɔ̃n- amuʁ ?
tɔ̃n- amuʁ də tuʒuʁ
sεt amuʁ ki ɑ̃sɔlεj ma vi
mεmə dɑ̃ la nɥi
sɑ̃ lɥi kεs te sə kə ʒə fε ?
kε sə kə ʒə dəvjɛ̃dʁε ?
ε sə kə ʒə dwa tatɑ̃dʁə ?
u ɑ̃kɔʁə desɑ̃dʁə.
ε sə kə ʒε ɑ̃kɔʁə lə dʁwa də tεme ?
tεme ɑ̃kɔʁə plys kə ty nə pø limaʒine
u ε sə kə ʒə dwa tə lεse paʁtiʁ ?
e mwa mə lεse muʁiʁ
tɑ̃ də kεstjɔ̃ sɑ̃ ʁepɔ̃sə
ki pø a pø mə ʁɔ̃ʒə
veʁε ʒə a nuvo sə sɔlεj ?
sə sɔlεj ki memεʁvεjə
ʒə tə dɔnəʁε ma vi
si sələmɑ̃ sεllə si avε œ̃ pʁi
mε kεl pʁi ?
səlɥi də tə vwaʁ a tu ʒamε kite ma vi
nɔ̃ ʒə nə lə sypɔʁtəʁε pa
nɔ̃ ʒə nə mə batəʁε pa
ʒə pʁefεʁə ɑ̃kɔʁə muʁiʁ
plyto kə də tə lεse paʁtiʁ e nə ʒamε tə vwaʁ ʁəvəniʁ
paʁdɔnə mwa
paʁdɔnə mwa si œ̃ ʒuʁ ʒə naʁivə plysz- a ʁεste la.
paʁdɔnə mwa
davwaʁ ɑ̃vi də muʁiʁ puʁ twa.
paʁdɔnə mwa də nə plysz- avwaʁ lεspwaʁ
lεspwaʁ dœ̃ ʒuʁ tə ʁəvwaʁ.
tu sə pɔεmə
sɛ̃pləmɑ̃ puʁ tə diʁə kə ʒə tεmə.