Poeme : Pourquoi

Pourquoi

Pourquoi ?
Pourquoi as tu brisée ma vie ?
Sans un mot, sans un bruit
Tu es partie
En me déchirant le cœur
En enlevant ce bonheur
Qui faisait que nous deux on était Heureuse
Oui Heureuse et surtout Amoureuse
T’imaginer dans ses bras. .
Ca me met hors de moi. .
L’imaginer frôler tes lèvres
Je préfèrerais encore qu’on me crève
Retrouverais je ton amour ?
Ton amour de toujours
Cet amour qui ensoleil ma vie
Même dans la nuit
Sans lui qu’st ce que je fais ?
Qu’est ce que je deviendrais ?
Est ce que je dois t’attendre ?
Ou encore descendre. .
Est ce que j’ai encore le droit de t’aimer ?
T’aimer encore plus que tu ne peux l’imaginer
Ou est ce que je dois te laisser partir ?
Et moi me laisser mourir
Tant de questions sans réponses
Qui peu à peu me ronge
Verrais je à nouveau ce soleil ?
Ce soleil qui m’émerveille
Je te donnerais ma vie
Si seulement celle ci avait un prix
Mais quel prix ?
Celui de te voir à tout jamais quitter ma vie
Non je ne le supporterais pas
Non je ne me batterais pas
Je préfère encore mourir
Plutôt que de te laisser partir et ne jamais te voir revenir
Pardonne moi
Pardonne moi si un jour je n’arrive plus à rester là. .
Pardonne moi
D’avoir envie de mourir pour Toi. .
Pardonne moi de ne plus avoir l’espoir
L’espoir d’un jour te revoir. .
Tout ce poème
Simplement pour te dire que Je t’aime. .

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pourquoi

  pour=quoi 2
  pour=quoi=as=tu=bri=sée=ma=vie 8
  sans=un=mot=sans=un=bruit 6
  tu=es=par=tie 4
  en=me=dé=chi=rant=le=cœur 7
  en=en=le=vant=ce=bon=heur 7
  qui=fai=sait=que=nous=deux=on=é=tait=heu=reuse 11
  oui=heu=reuseet=sur=tout=a=mou=reuse 8
  ti=ma=gi=ner=dans=ses=bras 7
  ca=me=met=hors=de=moi 6
  li=ma=gi=ner=frô=ler=tes=lèvres 8
  je=pré=fère=rais=en=co=re=quon=me=crève 10
  re=trou=ve=rais=je=ton=a=mour 8
  ton=a=mour=de=tou=jours 6
  cet=a=mour=qui=en=so=leil=ma=vie 9
  mê=me=dans=la=nuit 5
  sans=lui=qus=t=ce=que=je=fais 8
  quest=ce=que=je=de=vien=drais 7
  est=ce=que=je=dois=tat=ten=dre 8
  ou=en=co=re=des=cen=dre 7
  est=ce=que=jai=en=core=le=droit=de=tai=mer 11
  tai=mer=en=core=plus=que=tu=ne=peux=li=ma=gi=ner 13
  ou=est=ce=que=je=dois=te=lais=ser=par=tir 11
  et=moi=me=lais=ser=mou=rir 7
  tant=de=ques=tions=sans=ré=pon=ses 8
  qui=peu=à=peu=me=ron=ge 7
  ver=rais=jeà=nou=veau=ce=so=leil 8
  ce=so=leil=qui=mé=mer=vei=lle 8
  je=te=don=ne=rais=ma=vie 7
  si=seule=ment=cel=le=ci=a=vait=un=prix 10
  mais=quel=prix 3
  ce=lui=de=te=voir=à=tout=ja=mais=quit=ter=ma=vie 13
  non=je=ne=le=sup=porte=rais=pas 8
  non=je=ne=me=bat=te=rais=pas 8
  je=pré=fère=en=co=re=mou=rir 8
  plu=tôt=que=de=te=lais=ser=par=tir=et=ne=ja=mais=te=voir=re=ve=nir 18
  par=don=ne=moi 4
  par=donne=moi=si=un=jour=je=nar=ri=ve=plus=à=res=ter=là 15
  par=don=ne=moi 4
  da=voir=en=vie=de=mou=rir=pour=toi 9
  par=donne=moi=de=ne=plus=a=voir=les=poir 10
  les=poir=dun=jour=te=re=voir 7
  tout=ce=po=è=me 5
  simple=ment=pour=te=di=re=que=je=taime 9
 • Phonétique : Pourquoi

  puʁkwa ?
  puʁkwa a ty bʁize ma vi ?
  sɑ̃z- œ̃ mo, sɑ̃z- œ̃ bʁɥi
  ty ε paʁti
  ɑ̃ mə deʃiʁɑ̃ lə kœʁ
  ɑ̃n- ɑ̃ləvɑ̃ sə bɔnœʁ
  ki fəzε kə nu døz- ɔ̃n- etε œʁøzə
  ui œʁøzə e syʁtu amuʁøzə
  timaʒine dɑ̃ sε bʁa.
  ka mə mεt ɔʁ də mwa.
  limaʒine fʁole tε lεvʁə
  ʒə pʁefεʁəʁεz- ɑ̃kɔʁə kɔ̃ mə kʁεvə
  ʁətʁuvəʁε ʒə tɔ̃n- amuʁ ?
  tɔ̃n- amuʁ də tuʒuʁ
  sεt amuʁ ki ɑ̃sɔlεj ma vi
  mεmə dɑ̃ la nɥi
  sɑ̃ lɥi kεs te sə kə ʒə fε ?
  kε sə kə ʒə dəvjɛ̃dʁε ?
  ε sə kə ʒə dwa tatɑ̃dʁə ?
  u ɑ̃kɔʁə desɑ̃dʁə.
  ε sə kə ʒε ɑ̃kɔʁə lə dʁwa də tεme ?
  tεme ɑ̃kɔʁə plys kə ty nə pø limaʒine
  u ε sə kə ʒə dwa tə lεse paʁtiʁ ?
  e mwa mə lεse muʁiʁ
  tɑ̃ də kεstjɔ̃ sɑ̃ ʁepɔ̃sə
  ki pø a pø mə ʁɔ̃ʒə
  veʁε ʒə a nuvo sə sɔlεj ?
  sə sɔlεj ki memεʁvεjə
  ʒə tə dɔnəʁε ma vi
  si sələmɑ̃ sεllə si avε œ̃ pʁi
  mε kεl pʁi ?
  səlɥi də tə vwaʁ a tu ʒamε kite ma vi
  nɔ̃ ʒə nə lə sypɔʁtəʁε pa
  nɔ̃ ʒə nə mə batəʁε pa
  ʒə pʁefεʁə ɑ̃kɔʁə muʁiʁ
  plyto kə də tə lεse paʁtiʁ e nə ʒamε tə vwaʁ ʁəvəniʁ
  paʁdɔnə mwa
  paʁdɔnə mwa si œ̃ ʒuʁ ʒə naʁivə plysz- a ʁεste la.
  paʁdɔnə mwa
  davwaʁ ɑ̃vi də muʁiʁ puʁ twa.
  paʁdɔnə mwa də nə plysz- avwaʁ lεspwaʁ
  lεspwaʁ dœ̃ ʒuʁ tə ʁəvwaʁ.
  tu sə pɔεmə
  sɛ̃pləmɑ̃ puʁ tə diʁə kə ʒə tεmə.
 • Syllabes Phonétique : Pourquoi

  puʁ=kwa 2
  puʁ=kwa=a=ty=bʁi=ze=ma=vi 8
  sɑ̃=zœ̃=mo=sɑ̃=zœ̃=bʁɥi 6
  ty=ε=paʁ=ti 4
  ɑ̃=mə=de=ʃi=ʁɑ̃=lə=kœ=ʁə 8
  ɑ̃=nɑ̃=lə=vɑ̃=sə=bɔ=nœ=ʁə 8
  kifə=zε=kə=nu=dø=zɔ̃=ne=tε=œ=ʁøzə 10
  ui=œ=ʁøzəe=syʁ=tu=a=mu=ʁøzə 8
  ti=ma=ʒi=ne=dɑ̃=sε=bʁa 7
  ka=mə=mεt=ɔʁ=də=mwa 6
  li=ma=ʒi=ne=fʁo=le=tε=lεvʁə 8
  ʒə=pʁe=fεʁə=ʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=kɔ̃=mə=kʁεvə 10
  ʁə=tʁu=və=ʁε=ʒə=tɔ̃=na=muʁ 8
  tɔ̃=na=muʁ=də=tu=ʒuʁ 6
  sεt=a=muʁ=ki=ɑ̃=sɔ=lεj=ma=vi 9
  mε=mə=dɑ̃=la=nɥi 5
  sɑ̃=lɥi=kεsə=te=sə=kə=ʒə=fε 8
  kε=sə=kə=ʒə=də=vj=ɛ̃=dʁε 8
  ε=sə=kə=ʒə=dwa=ta=tɑ̃=dʁə 8
  u=ɑ̃=kɔ=ʁə=de=sɑ̃=dʁə 7
  εsə=kə=ʒε=ɑ̃=kɔ=ʁə=lə=dʁwa=də=tε=me 11
  tε=me=ɑ̃=kɔʁə=plys=kə=ty=nə=pø=li=ma=ʒi=ne 13
  u=εsə=kə=ʒə=dwatə=lε=se=paʁ=tiʁ 9
  e=mwa=mə=lε=se=mu=ʁiʁ 7
  tɑ̃=də=kεs=tjɔ̃=sɑ̃=ʁe=pɔ̃=sə 8
  ki=pø=a=pø=mə=ʁɔ̃=ʒə 7
  ve=ʁεʒə=a=nu=vo=sə=sɔ=lεj 8
  sə=sɔ=lεj=ki=me=mεʁ=vε=jə 8
  ʒə=tə=dɔ=nə=ʁε=ma=vi 7
  sisə=lə=mɑ̃=sεllə=si=a=vε=œ̃=pʁi 9
  mε=kεl=pʁi 3
  səl=ɥidə=tə=vwaʁ=a=tu=ʒa=mε=ki=te=ma=vi 12
  nɔ̃ʒə=nə=lə=sy=pɔʁ=tə=ʁε=pa 8
  nɔ̃=ʒə=nə=mə=ba=tə=ʁε=pa 8
  ʒə=pʁe=fεʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=mu=ʁiʁ 8
  ply=tokə=də=tə=lε=se=paʁ=tiʁ=e=nə=ʒa=mε=tə=vwaʁ=ʁə=və=niʁ 17
  paʁ=dɔ=nə=mwa 4
  paʁ=dɔnə=mwa=si=œ̃=ʒuʁ=ʒə=na=ʁi=və=plys=za=ʁεs=te=la 15
  paʁ=dɔ=nə=mwa 4
  da=vwaʁ=ɑ̃=vidə=mu=ʁiʁ=puʁ=twa 8
  paʁ=dɔnə=mwadə=nə=plys=za=vwaʁ=lεs=pwaʁ 9
  lεs=pwaʁ=dœ̃=ʒuʁ=tə=ʁə=vwaʁ 7
  tu=sə=pɔ=ε=mə 5
  sɛ̃plə=mɑ̃=puʁ=tə=di=ʁə=kə=ʒə=tεmə 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.