Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : 80811 - Sans Titre

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/10/2005 19:22

L'écrit contient 144 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Titepoete

80811 - Sans Titre

J’ai peur que l’on me laisse
Perdu dans ma profonde detresse
Dans mes veines
Coule de la peine
Qui se transforme en haine
Devant les gens que j’aime

J’an ai marre
Dans les rue je m’egare
Perdu chaque soir
Dans mon desespoir
Je pleur
D’une profonde douleur
Qui a transpercer mon cœur
Depuis cela mon cœur se meurt

Maintenant je vais partir
Dans un internat
Pour ne plus souffrir
Et ne penser qu’a moi
Maintenant je vis sur la peur
De ne plus jamais revivre le bonheur
Connu auparavant
Avec mes parents

A chaque fois que j’y pense
Mes yeux devienne u immense
Ocean de larmes et de pleur
Venu tous droit du fond de mon cœur
Maman-Papa
Ne vous inquiete pas
On se retrouvera
Bientot tous les 3

Votre fille qui vous aime
Laetitia
 • Pieds Hyphénique: 80811 - Sans Titre

  jai=peur=que=lon=me=laisse 6
  per=du=dans=ma=pro=fonde=de=tresse 8
  dans=mes=vei=nes 4
  cou=le=de=la=pei=ne 6
  qui=se=trans=forme=en=haine 6
  de=vant=les=gens=que=jaime 6

  jan=ai=ma=rre 4
  dans=les=rue=je=me=gare 6
  per=du=cha=que=soir 5
  dans=mon=de=ses=poir 5
  je=pleur 2
  dune=pro=fon=de=dou=leur 6
  qui=a=trans=per=cer=mon=cœur 7
  de=puis=ce=la=mon=cœur=se=meurt 8

  mainte=nant=je=vais=par=tir 6
  dans=un=in=ter=nat 5
  pour=ne=plus=souf=frir 5
  et=ne=pen=ser=qua=moi 6
  mainte=nant=je=vis=sur=la=peur 7
  de=ne=plus=ja=mais=re=vivre=le=bon=heur 10
  connu=au=pa=ra=vant 5
  a=vec=mes=pa=rents 5

  a=cha=que=fois=que=jy=pense 7
  mes=yeux=de=vienneu=im=mense 6
  ocean=de=lar=mes=et=de=pleur 7
  ve=nu=tous=droit=du=fond=de=mon=cœur 9
  ma=man=pa=pa 4
  ne=vous=in=quie=te=pas 6
  on=se=re=trou=ve=ra 6
  bien=tot=tous=les=trois 5

  vo=tre=fille=qui=vous=aime 6
  lae=ti=ti=a 4
 • Phonétique : 80811 - Sans Titre

  ʒε pœʁ kə lɔ̃ mə lεsə
  pεʁdy dɑ̃ ma pʁɔfɔ̃də dətʁεsə
  dɑ̃ mε vεnə
  kulə də la pεnə
  ki sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃-εnə
  dəvɑ̃ lε ʒɑ̃ kə ʒεmə

  ʒɑ̃ ε maʁə
  dɑ̃ lε ʁy ʒə məɡaʁə
  pεʁdy ʃakə swaʁ
  dɑ̃ mɔ̃ dəzεspwaʁ
  ʒə plœʁ
  dynə pʁɔfɔ̃də dulœʁ
  ki a tʁɑ̃spεʁse mɔ̃ kœʁ
  dəpɥi səla mɔ̃ kœʁ sə məʁ

  mɛ̃tənɑ̃ ʒə vε paʁtiʁ
  dɑ̃z- œ̃n- ɛ̃tεʁna
  puʁ nə plys sufʁiʁ
  e nə pɑ̃se ka mwa
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə vis syʁ la pœʁ
  də nə plys ʒamε ʁəvivʁə lə bɔnœʁ
  kɔny opaʁavɑ̃
  avεk mε paʁɑ̃

  a ʃakə fwa kə ʒi pɑ̃sə
  mεz- iø dəvjεnə y imɑ̃sə
  ɔsəɑ̃ də laʁməz- e də plœʁ
  vəny tus dʁwa dy fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
  mamɑ̃ papa
  nə vuz- ɛ̃kjətə pa
  ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa
  bjɛ̃to tus lε tʁwa

  vɔtʁə fijə ki vuz- εmə
  laetisja
 • Pieds Phonétique : 80811 - Sans Titre

  ʒε=pœʁ=kə=lɔ̃=mə=lεsə 6
  pεʁ=dy=dɑ̃=ma=pʁɔ=fɔ̃də=də=tʁεsə 8
  dɑ̃=mε=vε=nə 4
  ku=lə=də=la=pε=nə 6
  kisə=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ɑ̃-εnə 6
  də=vɑ̃=lε=ʒɑ̃=kə=ʒεmə 6

  ʒɑ̃=ε=ma=ʁə 4
  dɑ̃=lε=ʁy=ʒə=mə=ɡaʁə 6
  pεʁ=dy=ʃa=kə=swaʁ 5
  dɑ̃=mɔ̃=də=zεs=pwaʁ 5
  ʒə=plœ=ʁə 3
  dynə=pʁɔ=fɔ̃=də=du=lœʁ 6
  ki=a=tʁɑ̃s=pεʁse=mɔ̃=kœʁ 6
  dəp=ɥisə=la=mɔ̃=kœʁ=sə=məʁ 7

  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=vε=paʁ=tiʁ 6
  dɑ̃=zœ̃=nɛ̃=tεʁ=na 5
  puʁ=nə=plys=su=fʁiʁ 5
  e=nə=pɑ̃=se=ka=mwa 6
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=vis=syʁ=la=pœʁ 7
  də=nə=plys=ʒamεʁə=vi=vʁə=lə=bɔ=nœʁ 9
  kɔ=ny=o=pa=ʁa=vɑ̃ 6
  a=vεk=mε=pa=ʁɑ̃ 5

  a=ʃakə=fwa=kə=ʒi=pɑ̃sə 6
  mε=zi=ødə=vjε=nəy=i=mɑ̃sə 7
  ɔsəɑ̃=də=laʁ=mə=ze=də=plœʁ 7
  və=ny=tus=dʁwa=dy=fɔ̃də=mɔ̃=kœʁ 8
  ma=mɑ̃=pa=pa 4
  nə=vu=zɛ̃=kjə=tə=pa 6
  ɔ̃=sə=ʁə=tʁu=və=ʁa 6
  bj=ɛ̃=to=tus=lε=tʁwa 6

  vɔtʁə=fi=jə=ki=vu=zεmə 6
  la=e=ti=sj=a 5

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/01/2006 15:53-0titefleur-0

Magnifique poeme j’aime bien ton style!
continue a te vider le coeur sa t’aideras p-t!