Univers de poésie d'un auteur

Poème:Merci

Le Poème

Ce n’est pas un poème mais une déclaration d’amour pour toi mon meilleure
Ami. La 1ère fois que je t’ai vu tu n’étais qu’un pote de classe et encore on ne
Se parler presque pas. Nous avons passé une année sans vraiment se parler,
Une année de perdu. Mais l’année dernière nous nous sommes rapprochés
Et pendant les vacances encore plus. Et maintenant je suis amoureusement
Folle de toi et je ne sait même pas se qui m’attire chez toi
Ton sourire ? tes yeux ? tes lévres ? tes muscles ? ton corps ? ton caractère ?
Peut-être qu’en fait j’aime tous chez toi c’est se qui me pose un problème.
Je voudrais tant te le dire ce mot qui hante mes rêves mais que je n’arrive
Pas a te le dir. Dis moi comment faire pour te dire je t’aime.
Même si toi tu ne m’aime pas ce ne sera pas grave car tu restera malgré tou
Dans mon cœur qui lui est déjà brisé depuis des années mais qui a su t’aimé
Merci d’avoir mis un peut d’amour et de joie dans un cœur brisé.
Je t’aime et même se mot ne qualifi pas tout l’amour que j’ai pour toi.
Merci encore.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Titia974

Poète Titia974

Titia974 a publié sur le site 1 écrit. Titia974 est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mercice=nest=pas=un=po=ème=mais=u=ne=dé=cla=ra=ti=on=da=mour=pour=toi=mon=meilleure 20
a=mi=la=un=ère=fois=que=je=tai=vu=tu=né=tais=quun=po=te=de=clas=seet=en=co=re=on=ne 24
se=par=ler=pres=que=pas=nous=a=vons=pas=sé=une=an=née=sans=vrai=ment=se=par=ler 20
u=ne=an=née=de=per=du=mais=lan=née=der=niè=re=nous=nous=som=mes=rap=pro=chés 20
et=pen=dant=les=va=cances=en=co=re=plus=et=main=te=nant=je=suis=a=mou=reu=se=ment 21
fol=le=de=toi=et=je=ne=sait=mê=me=pas=se=qui=mat=ti=re=chez=toi 18
ton=sou=ri=re=tes=y=eux=tes=lé=vres=tes=mus=cles=ton=corps=ton=ca=rac=tè=re 20
peut=tê=tre=quen=fait=jai=me=tous=chez=toi=cest=se=qui=me=po=se=un=pro=blè=me 20
je=vou=drais=tant=te=le=dire=ce=mot=qui=han=te=mes=rê=ves=mais=que=je=nar=rive 20
pas=a=te=le=dir=dis=moi=com=ment=fai=re=pour=te=di=re=je=tai=me 18
même=si=toi=tu=ne=mai=me=pas=ce=ne=se=ra=pas=gra=ve=car=tu=res=te=ra=mal=gré=tou 23
dans=mon=cœur=qui=lui=est=dé=jà=bri=sé=de=puis=des=an=nées=mais=qui=a=su=tai=mé 21
mer=ci=da=voir=mis=un=peut=da=mour=et=de=joie=dans=un=cœur=bri=sé 17
je=tai=me=et=mê=me=se=mot=ne=qua=li=fi=pas=tout=la=mour=que=jai=pour=toi 20
mer=ci=en=co=re 5
Phonétique : Mercisə nε pa œ̃ pɔεmə mεz- ynə deklaʁasjɔ̃ damuʁ puʁ twa mɔ̃ mεjəʁə
ami. la œ̃n- εʁə fwa kə ʒə tε vy ty netε kœ̃ pɔtə də klasə e ɑ̃kɔʁə ɔ̃ nə
sə paʁle pʁεskə pa. nuz- avɔ̃ pase ynə ane sɑ̃ vʁεmɑ̃ sə paʁle,
ynə ane də pεʁdy. mε lane dεʁnjεʁə nu nu sɔmə ʁapʁoʃe
e pɑ̃dɑ̃ lε vakɑ̃səz- ɑ̃kɔʁə plys. e mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥiz- amuʁøzəmɑ̃
fɔlə də twa e ʒə nə sε mεmə pa sə ki matiʁə ʃe twa
tɔ̃ suʁiʁə ? tεz- iø ? tε levʁə ? tε mysklə ? tɔ̃ kɔʁ ? tɔ̃ kaʁaktεʁə ?
pø tεtʁə kɑ̃ fε ʒεmə tus ʃe twa sε sə ki mə pozə œ̃ pʁɔblεmə.
ʒə vudʁε tɑ̃ tə lə diʁə sə mo ki-ɑ̃tə mε ʁεvə mε kə ʒə naʁivə
pa a tə lə diʁ. di mwa kɔmɑ̃ fεʁə puʁ tə diʁə ʒə tεmə.
mεmə si twa ty nə mεmə pa sə nə səʁa pa ɡʁavə kaʁ ty ʁεstəʁa malɡʁe tu
dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ki lɥi ε deʒa bʁize dəpɥi dεz- ane mε ki a sy tεme
mεʁsi davwaʁ miz- œ̃ pø damuʁ e də ʒwa dɑ̃z- œ̃ kœʁ bʁize.
ʒə tεmə e mεmə sə mo nə kalifi pa tu lamuʁ kə ʒε puʁ twa.
mεʁsi ɑ̃kɔʁə.
Syllabes Phonétique : Mercisə=nε=pa=œ̃=pɔ=εmə=mε=zy=nə=de=kla=ʁa=sjɔ̃=da=muʁ=puʁ=twa=mɔ̃=mε=jəʁə 20
a=mi=la=œ̃=nεʁə=fwa=kə=ʒə=tε=vy=ty=ne=tε=kœ̃=pɔ=tə=də=kla=səe=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɔ̃nə 23
sə=paʁ=le=pʁεskə=pa=nu=za=vɔ̃=pa=se=y=nə=a=ne=sɑ̃=vʁε=mɑ̃=sə=paʁ=le 20
y=nə=a=ne=də=pεʁ=dy=mε=la=ne=dεʁ=njε=ʁə=nu=nu=sɔ=mə=ʁa=pʁo=ʃe 20
e=pɑ̃=dɑ̃=lε=va=kɑ̃sə=zɑ̃=kɔ=ʁə=plys=e=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=za=mu=ʁø=zə=mɑ̃ 21
fɔ=lə=də=twa=e=ʒə=nə=sε=mε=mə=pa=sə=ki=ma=ti=ʁə=ʃe=twa 18
tɔ̃=su=ʁi=ʁə=tε=zi=ø=tε=le=vʁə=tε=mys=klə=tɔ̃=kɔʁ=tɔ̃=ka=ʁak=tε=ʁə 20
pø=tε=tʁə=kɑ̃=fε=ʒε=mə=tus=ʃe=twa=sε=sə=ki=mə=po=zə=œ̃=pʁɔ=blε=mə 20
ʒə=vu=dʁε=tɑ̃tə=lə=di=ʁə=sə=mo=ki-ɑ̃=tə=mε=ʁε=və=mε=kə=ʒə=na=ʁivə 20
pa=a=tə=lə=diʁ=di=mwa=kɔ=mɑ̃=fε=ʁə=puʁ=tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə 18
mεmə=si=twa=ty=nə=mε=mə=pa=sə=nə=sə=ʁa=pa=ɡʁa=və=kaʁ=ty=ʁεs=tə=ʁa=mal=ɡʁe=tu 23
dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ki=lɥi=ε=de=ʒa=bʁi=ze=dəp=ɥi=dε=za=ne=mε=ki=a=sy=tε=me 21
mεʁ=si=da=vwaʁ=mi=zœ̃=pø=da=muʁ=e=də=ʒwa=dɑ̃=zœ̃=kœ=ʁə=bʁi=ze 18
ʒə=tε=mə=e=mε=mə=sə=mo=nə=ka=li=fi=pa=tu=la=muʁ=kə=ʒε=puʁ=twa 20
mεʁ=si=ɑ̃=kɔ=ʁə 5

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
20/03/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour-Amitié
Du 30/09/2005 17:27

L'écrit contient 219 mots qui sont répartis dans 1 strophes.