Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Véritée

Poème - Sans Thème -
Publié le 13/10/2005 18:37

L'écrit contient 148 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tristesse..

Véritée

Je n’ai pas de raison,
Pas de raison d’écrire,
D’écrire ce que vous allez lire,
Car j’ai des amis formidables,
Un copain que j’aime,
Quelqu’un à qui parler,
Mais j’ai enviede pleurer,
Je me dis « non tu n’as pa le droit »,
Vous allez trouver sa bete,
Mais parfois, je ne me supporte pas,
J’ai l’impression de mentir,
De faire du mal, bete non ?
Et oui c’est comme ça,
Je ne suis pas si heureuse que j’en ai l’aire,
Et oui je sourie quand meme,
Car je ne veux pas en parler,
Et oui je suis comme ça,
Superficielle et impulsive,
Si seulement toi tu étais là,
Pourquoi es tu partie ?
J’en ai marre,
Les personnes que j’aime,
M’abandonnent,
J’éttouffe d’etre trop libre,
Cela ne veut rien dire,
Et bas chercher…
 • Pieds Hyphénique: Véritée

  je=nai=pas=de=rai=son 6
  pas=de=rai=son=dé=crire 6
  dé=crire=ce=que=vous=al=lez=lire 8
  car=jai=des=a=mis=for=mi=dables 8
  un=co=pain=que=jai=me 6
  quel=quun=à=qui=par=ler 6
  mais=jai=en=vie=de=pleu=rer 7
  je=me=dis=non=tu=nas=pa=le=droit 9
  vous=al=lez=trou=ver=sa=be=te 8
  mais=par=fois=je=ne=me=sup=porte=pas 9
  jai=lim=pres=si=on=de=men=tir 8
  de=fai=re=du=mal=be=te=non 8
  et=oui=cest=com=me=ça 6
  je=ne=suis=pas=si=heu=reuse=que=jen=ai=laire 11
  et=oui=je=sou=rie=quand=me=me 8
  car=je=ne=veux=pas=en=par=ler 8
  et=oui=je=suis=com=me=ça 7
  su=per=fi=ciel=leet=im=pul=sive 8
  si=seule=ment=toi=tu=é=tais=là 8
  pour=quoi=es=tu=par=tie 6
  jen=ai=mar=re 4
  les=per=son=nes=que=jai=me 7
  ma=ban=don=nent 4
  jét=touf=fe=de=tre=trop=li=bre 8
  ce=la=ne=veut=rien=di=re 7
  et=bas=cher=cher 4
 • Phonétique : Véritée

  ʒə nε pa də ʁεzɔ̃,
  pa də ʁεzɔ̃ dekʁiʁə,
  dekʁiʁə sə kə vuz- ale liʁə,
  kaʁ ʒε dεz- ami fɔʁmidablə,
  œ̃ kɔpɛ̃ kə ʒεmə,
  kεlkœ̃ a ki paʁle,
  mε ʒε ɑ̃vjədə pləʁe,
  ʒə mə dis « nɔ̃ ty na pa lə dʁwat »,
  vuz- ale tʁuve sa bətə,
  mε paʁfwa, ʒə nə mə sypɔʁtə pa,
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də mɑ̃tiʁ,
  də fεʁə dy mal, bətə nɔ̃ ?
  e ui sε kɔmə sa,
  ʒə nə sɥi pa si œʁøzə kə ʒɑ̃n- ε lεʁə,
  e ui ʒə suʁi kɑ̃ məmə,
  kaʁ ʒə nə vø pa ɑ̃ paʁle,
  e ui ʒə sɥi kɔmə sa,
  sypεʁfisjεllə e ɛ̃pylsivə,
  si sələmɑ̃ twa ty etε la,
  puʁkwa ε ty paʁti ?
  ʒɑ̃n- ε maʁə,
  lε pεʁsɔnə kə ʒεmə,
  mabɑ̃dɔne,
  ʒetufə dεtʁə tʁo libʁə,
  səla nə vø ʁjɛ̃ diʁə,
  e ba ʃεʁʃe…
 • Pieds Phonétique : Véritée

  ʒə=nε=pa=də=ʁε=zɔ̃ 6
  pa=də=ʁε=zɔ̃=de=kʁi=ʁə 7
  de=kʁiʁə=sə=kə=vu=za=le=liʁə 8
  kaʁ=ʒε=dε=za=mi=fɔʁ=mi=dablə 8
  œ̃=kɔ=pɛ̃=kə=ʒε=mə 6
  kεl=kœ̃=a=ki=paʁ=le 6
  mε=ʒε=ɑ̃=vj=ə=də=plə=ʁe 8
  ʒə=mə=dis=nɔ̃=ty=na=palə=dʁwat 8
  vu=za=le=tʁu=ve=sa=bə=tə 8
  mε=paʁ=fwa=ʒə=nə=mə=sy=pɔʁtə=pa 9
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=də=mɑ̃=tiʁ 8
  də=fε=ʁə=dy=mal=bə=tə=nɔ̃ 8
  e=u=i=sε=kɔ=mə=sa 7
  ʒə=nə=sɥi=pa=si=œ=ʁøzə=kə=ʒɑ̃=nεlεʁə 10
  e=u=iʒə=su=ʁi=kɑ̃=mə=mə 8
  kaʁ=ʒə=nə=vø=pa=ɑ̃=paʁ=le 8
  e=u=i=ʒə=sɥi=kɔ=mə=sa 8
  sy=pεʁ=fi=sjεllə=e=ɛ̃=pyl=sivə 8
  sisə=lə=mɑ̃=twa=ty=e=tε=la 8
  puʁ=kwa=ε=ty=paʁ=ti 6
  ʒɑ̃=nε=ma=ʁə 4
  lε=pεʁ=sɔ=nə=kə=ʒε=mə 7
  ma=bɑ̃=dɔ=ne 4
  ʒe=tu=fə=dε=tʁə=tʁo=li=bʁə 8
  sə=la=nə=vø=ʁj=ɛ̃=di=ʁə 8
  e=ba=ʃεʁ=ʃe 4

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/10/2005 18:50Tiphaine15

beau poemes
triste
çà ressemble aux miens
va voir mon poemes qui s’appelle S.O.S
ça te réconfortera
et non tu n’es pas bêtes
bon courage et bonne chance