Poeme-France : Lecture Écrit Triste

Poeme : Les Pétales De La Rose

Poème Triste
Publié le 25/11/2005 21:53

L'écrit contient 266 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Flocondeneige

Les Pétales De La Rose

Comme une fleur épanouie,
Tu ouvres tes ailes sur la vie,
C’est cette quète de l’amour,
Qui a détruit tes reves en un jour.
Tu te raccroche au souvenir,
Sans vouloir le laisser partir ;
Te réfugier dans ses bras,
Mais meme dans tes reves, il n’est plus là.
C’est comme si sa vie était un poème,
Dont chaque jour te dédiais ses je t’aime,
C’était au travers de ses larmes éternelles,
Qu’à la rosée tu te voyais si belle ;
Au travers de son sourire,
Que l’égarement était l’avenir.
Les reves, l’amour et la vie
Etaient le jardin de vos envies ;
Mais maintenant ont’ils encore un sens,
Pour l’Eternité sans l’existance ?
La rose ne cesse de se flétrir,
Ton chagrin l’enlace, à se laisser mourir !
Il est ton hymne à l’amour,
Cette caresse qui dure toujours ;
C’est un baiser délicat
Qu’il n’a offert rien qu’à toi.
Ce tendre passé rest à jamais ton amant,
Meme si la destinée en a décidé autrement.
C’est à cette ame sœur,
Que tu a donné ton cœur,
« Toi et moi c’est pour la vie »,
N’est plus qu’un espoir dans l’oubli…
Et aucun autre sourire, aucun éclat,
Ne saura te faire rire, ne le remplacera ;
Car à jamais vouée à son abscence,
Tu as perdu en lui ta plus belle danse.
Ta rose n’est plus de ce monde,
Désormais elle est colombe,
Et ses pétales au loin s’envolent,
Comme son regard qui te rendait si folle…
 • Pieds Hyphénique: Les Pétales De La Rose

  com=me=u=ne=fleur=é=pa=nouie 8
  tu=ou=vres=tes=ailes=sur=la=vie 8
  cest=cet=te=què=te=de=la=mour 8
  qui=a=dé=truit=tes=re=ves=en=un=jour 10
  tu=te=rac=croche=au=sou=ve=nir 8
  sans=vou=loir=le=lais=ser=par=tir 8
  te=ré=fu=gi=er=dans=ses=bras 8
  mais=me=me=dans=tes=re=ves=il=nest=plus=là 11
  cest=comme=si=sa=vieé=tait=un=po=ème 9
  dont=cha=que=jour=te=dé=diais=ses=je=taime 10
  cé=tait=au=tra=vers=de=ses=lar=mes=é=ter=nel=les 13
  quà=la=ro=sée=tu=te=vo=yais=si=bel=le 11
  au=tra=vers=de=son=sou=ri=re 8
  que=lé=gare=ment=é=tait=la=ve=nir 9
  les=re=ves=la=mour=et=la=vie 8
  etaient=le=jar=din=de=vos=en=vies 8
  mais=mainte=nant=on=tils=en=co=reun=sens 9
  pour=le=ter=ni=té=sans=lexis=tance 8
  la=rose=ne=ces=se=de=se=flé=trir 9
  ton=cha=grin=len=lace=à=se=lais=ser=mou=rir 11
  il=est=ton=hym=ne=à=la=mour 8
  cette=ca=res=se=qui=du=re=tou=jours 9
  cest=un=bai=ser=dé=li=cat 7
  quil=na=of=fert=rien=quà=toi 7
  ce=tendre=pas=sé=rest=à=ja=mais=ton=a=mant 11
  me=me=si=la=des=ti=née=en=a=dé=ci=dé=autre=ment 14
  cest=à=cet=te=a=me=sœur 7
  que=tu=a=don=né=ton=cœur 7
  toi=et=moi=cest=pour=la=vie 8
  nest=plus=quun=es=poir=dans=lou=bli 8
  et=au=cun=autre=sou=ri=re=au=cun=é=clat 11
  ne=sau=ra=te=faire=ri=re=ne=le=rem=pla=ce=ra 13
  car=à=ja=mais=vouée=à=son=abs=cence 9
  tu=as=per=du=en=lui=ta=plus=bel=le=danse 11
  ta=ro=se=nest=plus=de=ce=monde 8
  dé=sor=mais=el=le=est=co=lombe 8
  et=ses=pé=tales=au=loin=sen=volent 8
  comme=son=re=gard=qui=te=ren=dait=si=fol=le 11
 • Phonétique : Les Pétales De La Rose

  kɔmə ynə flœʁ epanui,
  ty uvʁə- tεz- εlə syʁ la vi,
  sε sεtə kεtə də lamuʁ,
  ki a detʁɥi tε ʁəvəz- ɑ̃n- œ̃ ʒuʁ.
  ty tə ʁakʁoʃə o suvəniʁ,
  sɑ̃ vulwaʁ lə lεse paʁtiʁ,
  tə ʁefyʒje dɑ̃ sε bʁa,
  mε məmə dɑ̃ tε ʁəvə, il nε plys la.
  sε kɔmə si sa vi etε œ̃ pɔεmə,
  dɔ̃ ʃakə ʒuʁ tə dedjε sε ʒə tεmə,
  setε o tʁavεʁ də sε laʁməz- etεʁnεllə,
  ka la ʁoze ty tə vwajε si bεllə,
  o tʁavεʁ də sɔ̃ suʁiʁə,
  kə leɡaʁəmɑ̃ etε lavəniʁ.
  lε ʁəvə, lamuʁ e la vi
  ətε lə ʒaʁdɛ̃ də voz- ɑ̃vi,
  mε mɛ̃tənɑ̃ ɔ̃tilz- ɑ̃kɔʁə œ̃ sɑ̃s,
  puʁ lətεʁnite sɑ̃ lεɡzistɑ̃sə ?
  la ʁozə nə sεsə də sə fletʁiʁ,
  tɔ̃ ʃaɡʁɛ̃ lɑ̃lasə, a sə lεse muʁiʁ !
  il ε tɔ̃n- imnə a lamuʁ,
  sεtə kaʁεsə ki dyʁə tuʒuʁ,
  sεt- œ̃ bεze delika
  kil na ɔfεʁ ʁjɛ̃ ka twa.
  sə tɑ̃dʁə pase ʁεst a ʒamε tɔ̃n- amɑ̃,
  məmə si la dεstine ɑ̃n- a deside otʁəmɑ̃.
  sεt- a sεtə amə sœʁ,
  kə ty a dɔne tɔ̃ kœʁ,
  « twa e mwa sε puʁ la vjə »,
  nε plys kœ̃n- εspwaʁ dɑ̃ lubli…
  e okœ̃ otʁə suʁiʁə, okœ̃ ekla,
  nə soʁa tə fεʁə ʁiʁə, nə lə ʁɑ̃plasəʁa,
  kaʁ a ʒamε vue a sɔ̃n- absɑ̃sə,
  ty a pεʁdy ɑ̃ lɥi ta plys bεllə dɑ̃sə.
  ta ʁozə nε plys də sə mɔ̃də,
  dezɔʁmεz- εllə ε kɔlɔ̃bə,
  e sε petaləz- o lwɛ̃ sɑ̃vɔle,
  kɔmə sɔ̃ ʁəɡaʁ ki tə ʁɑ̃dε si fɔlə…
 • Pieds Phonétique : Les Pétales De La Rose

  kɔmə=y=nə=flœʁ=e=pa=nu=i 8
  ty=uvʁə=tε=zε=lə=syʁ=la=vi 8
  sε=sε=tə=kε=tə=də=la=muʁ 8
  ki=a=det=ʁɥi=tεʁə=və=zɑ̃=nœ̃=ʒuʁ 9
  ty=tə=ʁa=kʁoʃə=o=su=və=niʁ 8
  sɑ̃=vu=lwaʁ=lə=lε=se=paʁ=tiʁ 8
  tə=ʁe=fy=ʒj=e=dɑ̃=sε=bʁa 8
  mεmə=mə=dɑ̃=tεʁə=və=il=nε=plys=la 9
  sε=kɔmə=si=sa=vi=e=tε=œ̃=pɔ=εmə 10
  dɔ̃=ʃakə=ʒuʁ=tə=de=djε=sε=ʒə=tεmə 9
  se=tε=o=tʁa=vεʁdə=sε=laʁ=mə=ze=tεʁ=nεllə 11
  ka=la=ʁo=ze=tytə=vwa=jε=si=bεllə 9
  o=tʁa=vεʁ=də=sɔ̃=su=ʁi=ʁə 8
  kə=le=ɡaʁə=mɑ̃=e=tε=la=və=niʁ 9
  lε=ʁə=və=la=muʁ=e=la=vi 8
  ə=tεlə=ʒaʁ=dɛ̃=də=vo=zɑ̃=vi 8
  mε=mɛ̃tə=nɑ̃=ɔ̃=til=zɑ̃=kɔ=ʁəœ̃=sɑ̃s 9
  puʁlə=tεʁ=ni=te=sɑ̃=lεɡ=zis=tɑ̃sə 8
  la=ʁozə=nə=sε=sə=də=sə=fle=tʁiʁ 9
  tɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃=lɑ̃=lasə=a=sə=lε=se=mu=ʁiʁ 11
  il=ε=tɔ̃=nim=nə=a=la=muʁ 8
  sεtə=ka=ʁε=sə=ki=dy=ʁə=tu=ʒuʁ 9
  sε=tœ̃=bε=ze=de=li=ka 7
  kil=na=ɔ=fεʁ=ʁj=ɛ̃=ka=twa 8
  sə=tɑ̃dʁə=pa=se=ʁεst=a=ʒa=mε=tɔ̃=na=mɑ̃ 11
  mə=mə=si=la=dεs=ti=ne=ɑ̃=na=de=si=de=otʁə=mɑ̃ 14
  sε=ta=sε=tə=a=mə=sœ=ʁə 8
  kə=ty=a=dɔ=ne=tɔ̃=kœ=ʁə 8
  twa=e=mwa=sε=puʁ=la=vjə 8
  nε=plys=kœ̃=nεs=pwaʁ=dɑ̃=lu=bli 8
  e=o=kœ̃=otʁə=su=ʁi=ʁə=o=kœ̃=e=kla 11
  nə=so=ʁatə=fε=ʁə=ʁi=ʁə=nə=lə=ʁɑ̃=pla=sə=ʁa 13
  kaʁ=a=ʒa=mε=vu=e=a=sɔ̃=nab=sɑ̃sə 10
  ty=a=pεʁ=dy=ɑ̃=lɥi=ta=plys=bεllə=dɑ̃sə 10
  ta=ʁo=zə=nε=plys=də=sə=mɔ̃də 8
  de=zɔʁ=mε=zεl=lə=ε=kɔ=lɔ̃bə 8
  e=sε=pe=talə=zo=lwɛ̃=sɑ̃=vɔ=le 9
  kɔmə=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ki=tə=ʁɑ̃=dε=si=fɔlə 10

PostScriptum

Pour Joelle, à la mémoire de Christophe qu’elle chérissait de tout son coeur…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/11/2005 22:26Princesse Amitiée

trés beau