Poeme-France : Lecture Écrit Déclaration

Poeme : Ma Galatée.

Poème Déclaration
Publié le 05/10/2012 11:45

L'écrit contient 278 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tulipe Noire

Ma Galatée.

Lumineuse, comme le soleil levant
Avec ses rideaux écrus, toutes couleurs
Ou tout s’allume et s’éclaire
Et la vie à la vie tend sa main
Je ne connais pas ton visage
Je ne connais pas non plus ta voix
Mais ta présence suivie de ton ramage
Me soulageait de ta plus stricte intimité
Fille d’Orphée, le sage
C’est en toi que l’esprit lange ses passions
Et des saisons les fleurs heureuses
Pour que mon âme reverdit
Entre le langage de tes lèvres
Et la métaphore de ta lumière
Et le murmurer et le dire
Sans que j’aurai besoin de plume
A toutes les fleurs, qui ressuscitent
La splendeur du matin
Au soleil qui projette sa chevelure doré
Source de l’existence, recouvrant l’horizon
Au ruisseau qui serpente, avec ses doux fracas
Les bosquets, les vallons, aux paisibles fraicheurs
Certes, ils vont me le demander !
A croire qu’ils ne t’ont point connu
Certes, ils vont m’interroger !
Sœur de l’aurore, ma belle vierge
Toi ma belle muse, venue de très loin,
À mon village, ou le soleil se cache
Dans le sourire des roses
Ma Galatée, fleur du silence
Qui m’accompagnait, tel un ange
Et su dégager les ténèbres de ma souffrance
Dont pâtit mon autrefois
Des ténèbres versées en mon miroir
La volupté des mots, qui rongeait l’ennuyeux temps
Par ton souffle, ma mélancolie lève le camp
Et que rêveur, tu as su flotter a mon esprit
La volupté pensive, qui fleurait ton encense
Je t’aime mamie, mon sourire qui me devance
Qui vit en moi et me cédais au songe.
Le 21/09/2012**
 • Pieds Hyphénique: Ma Galatée.

  lu=mi=neuse=comme=le=so=leil=le=vant 9
  a=vec=ses=ri=deaux=é=crus=toutes=cou=leurs 10
  ou=tout=sal=lu=me=et=sé=claire 8
  et=la=vieà=la=vie=tend=sa=main 8
  je=ne=con=nais=pas=ton=vi=sage 8
  je=ne=con=nais=pas=non=plus=ta=voix 9
  mais=ta=pré=sence=sui=vie=de=ton=ra=mage 10
  me=sou=la=geait=de=ta=plus=stric=tein=ti=mi=té 12
  fi=lle=dor=phée=le=sa=ge 7
  cest=en=toi=que=les=prit=lange=ses=pas=sions 10
  et=des=sai=sons=les=fleurs=heu=reuses 8
  pour=que=mon=â=me=re=ver=dit 8
  entre=le=lan=ga=ge=de=tes=lèvres 8
  et=la=mé=ta=phore=de=ta=lu=mière 9
  et=le=mur=mu=rer=et=le=dire 8
  sans=que=jau=rai=be=soin=de=plume 8
  a=toutes=les=fleurs=qui=res=sus=citent 8
  la=splen=deur=du=ma=tin 6
  au=so=leil=qui=projet=te=sa=che=ve=lu=re=do=ré 13
  source=de=lexis=ten=ce=re=cou=vrant=lho=ri=zon 11
  au=ruis=seau=qui=ser=pente=a=vec=ses=doux=fra=cas 12
  les=bos=quets=les=val=lons=aux=pai=sibles=frai=cheurs 11
  certes=ils=vont=me=le=de=man=der 8
  a=croire=quils=ne=tont=point=con=nu 8
  cer=tes=ils=vont=min=ter=ro=ger 8
  sœur=de=lau=rore=ma=bel=le=vierge 8
  toi=ma=bel=le=muse=ve=nue=de=très=loin 10
  à=mon=vil=lage=ou=le=so=leil=se=cache 10
  dans=le=sou=ri=re=des=ro=ses 8
  ma=ga=la=tée=fleur=du=si=lence 8
  qui=mac=com=pa=gnait=tel=un=ange 8
  et=su=dé=ga=ger=les=té=nèbres=de=ma=souf=france 12
  dont=pâ=tit=mon=au=tre=fois 7
  des=té=nèbres=ver=sées=en=mon=mi=roir 9
  la=vo=lup=té=des=mots=qui=ron=geait=len=nuy=eux=temps 13
  par=ton=souf=fle=ma=mé=lan=co=lie=lève=le=camp 12
  et=que=rê=veur=tu=as=su=flot=ter=a=mon=es=prit 13
  la=vo=lup=té=pen=sive=qui=fleu=rait=ton=en=cense 12
  je=taime=ma=mie=mon=sou=ri=re=qui=me=de=vance 12
  qui=vit=en=moi=et=me=cé=dais=au=songe 10
  le=vingt=et=un=s=la=sh=zé=ro=neuf=s=la=sh=deux=mille=douzeas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 30
 • Phonétique : Ma Galatée.

  lyminøzə, kɔmə lə sɔlεj ləvɑ̃
  avεk sε ʁidoz- ekʁys, tutə kulœʁ
  u tu salymə e seklεʁə
  e la vi a la vi tɑ̃ sa mɛ̃
  ʒə nə kɔnε pa tɔ̃ vizaʒə
  ʒə nə kɔnε pa nɔ̃ plys ta vwa
  mε ta pʁezɑ̃sə sɥivi də tɔ̃ ʁamaʒə
  mə sulaʒε də ta plys stʁiktə ɛ̃timite
  fijə dɔʁfe, lə saʒə
  sεt- ɑ̃ twa kə lεspʁi lɑ̃ʒə sε pasjɔ̃
  e dε sεzɔ̃ lε flœʁz- œʁøzə
  puʁ kə mɔ̃n- amə ʁəvεʁdi
  ɑ̃tʁə lə lɑ̃ɡaʒə də tε lεvʁə
  e la metafɔʁə də ta lymjεʁə
  e lə myʁmyʁe e lə diʁə
  sɑ̃ kə ʒoʁε bəzwɛ̃ də plymə
  a tutə lε flœʁ, ki ʁesysite
  la splɑ̃dœʁ dy matɛ̃
  o sɔlεj ki pʁɔʒεtə sa ʃəvəlyʁə dɔʁe
  suʁsə də lεɡzistɑ̃sə, ʁəkuvʁɑ̃ lɔʁizɔ̃
  o ʁɥiso ki sεʁpɑ̃tə, avεk sε du fʁaka
  lε bɔskε, lε valɔ̃, o pεziblə fʁεʃœʁ
  sεʁtə, il vɔ̃ mə lə dəmɑ̃de !
  a kʁwaʁə kil nə tɔ̃ pwɛ̃ kɔny
  sεʁtə, il vɔ̃ mɛ̃teʁɔʒe !
  sœʁ də loʁɔʁə, ma bεllə vjεʁʒə
  twa ma bεllə myzə, vənɥ də tʁε lwɛ̃,
  a mɔ̃ vilaʒə, u lə sɔlεj sə kaʃə
  dɑ̃ lə suʁiʁə dε ʁozə
  ma ɡalate, flœʁ dy silɑ̃sə
  ki makɔ̃paɲε, tεl œ̃n- ɑ̃ʒə
  e sy deɡaʒe lε tenεbʁə- də ma sufʁɑ̃sə
  dɔ̃ pati mɔ̃n- otʁəfwa
  dε tenεbʁə- vεʁsez- ɑ̃ mɔ̃ miʁwaʁ
  la vɔlypte dε mo, ki ʁɔ̃ʒε lɑ̃nyiø tɑ̃
  paʁ tɔ̃ suflə, ma melɑ̃kɔli lεvə lə kɑ̃
  e kə ʁεvœʁ, ty a sy flɔte a mɔ̃n- εspʁi
  la vɔlypte pɑ̃sivə, ki fləʁε tɔ̃n- ɑ̃sɑ̃sə
  ʒə tεmə mami, mɔ̃ suʁiʁə ki mə dəvɑ̃sə
  ki vit ɑ̃ mwa e mə sedεz- o sɔ̃ʒə.
  lə vɛ̃t- e œ̃ slaʃ zeʁo nəf slaʃ dø milə duzə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Pieds Phonétique : Ma Galatée.

  ly=mi=nø=zə=kɔmə=lə=sɔ=lεj=lə=vɑ̃ 10
  a=vεk=sε=ʁi=do=ze=kʁys=tutə=ku=lœʁ 10
  u=tu=sa=ly=mə=e=se=klεʁ=ə 9
  e=la=vi=a=la=vi=tɑ̃=sa=mɛ̃ 9
  ʒə=nə=kɔ=nε=pa=tɔ̃=vi=za=ʒə 9
  ʒə=nə=kɔ=nε=pa=nɔ̃=plys=ta=vwa 9
  mε=ta=pʁe=zɑ̃sə=sɥi=vi=də=tɔ̃=ʁa=maʒə 10
  mə=su=la=ʒεdə=ta=plys=stʁik=təɛ̃=ti=mi=te 11
  fi=jə=dɔʁ=fe=lə=sa=ʒə 7
  sε=tɑ̃=twakə=lεs=pʁi=lɑ̃=ʒə=sε=pa=s=jɔ̃ 11
  e=dε=sε=zɔ̃=lε=flœ=ʁə=zœ=ʁø=zə 10
  puʁ=kə=mɔ̃=na=mə=ʁə=vεʁ=di 8
  ɑ̃=tʁə=lə=lɑ̃=ɡa=ʒə=də=tε=lε=vʁə 10
  e=la=me=ta=fɔ=ʁə=də=ta=ly=mjεʁə 10
  e=lə=myʁ=my=ʁe=e=lə=di=ʁə 9
  sɑ̃=kə=ʒo=ʁε=bə=zwɛ̃=də=ply=mə 9
  a=tu=tə=lε=flœʁ=ki=ʁe=sy=si=te 10
  la=splɑ̃=dœ=ʁə=dy=ma=tɛ̃ 7
  o=sɔ=lεj=ki=pʁɔ=ʒεtə=sa=ʃə=və=ly=ʁə=dɔ=ʁe 13
  suʁsə=də=lεɡ=zis=tɑ̃sə=ʁə=ku=vʁɑ̃=lɔ=ʁi=zɔ̃ 11
  o=ʁɥi=so=ki=sεʁpɑ̃tə=a=vεk=sε=du=fʁa=ka 11
  lε=bɔs=kε=lε=va=lɔ̃=o=pε=ziblə=fʁε=ʃœʁ 11
  sεʁ=tə=il=vɔ̃=mə=lə=də=mɑ̃=de 9
  a=kʁwa=ʁə=kil=nə=tɔ̃=pwɛ̃=kɔ=ny 9
  sεʁ=tə=il=vɔ̃=mɛ̃=te=ʁɔ=ʒe 8
  sœʁ=də=lo=ʁɔʁ=ə=ma=bεl=lə=vjεʁ=ʒə 10
  twa=ma=bεl=lə=my=zə=vənɥ=də=tʁε=lwɛ̃ 10
  a=mɔ̃=vi=laʒə=u=lə=sɔ=lεj=sə=kaʃə 10
  dɑ̃=lə=su=ʁi=ʁə=dε=ʁo=zə 8
  ma=ɡa=la=te=flœ=ʁə=dy=si=lɑ̃=sə 10
  ki=ma=kɔ̃=pa=ɲε=tεl=œ̃=nɑ̃=ʒə 9
  e=sy=de=ɡa=ʒe=lε=te=nεbʁə=də=ma=su=fʁɑ̃sə 12
  dɔ̃=pa=ti=mɔ̃=no=tʁə=fwa 7
  dε=te=nε=bʁə=vεʁ=se=zɑ̃=mɔ̃=mi=ʁwaʁ 10
  la=vɔ=lyp=te=dε=mo=ki=ʁɔ̃=ʒε=lɑ̃=ny=i=ø=tɑ̃ 14
  paʁ=tɔ̃=suflə=ma=me=lɑ̃=kɔ=li=lε=və=lə=kɑ̃ 12
  e=kə=ʁε=vœʁ=ty=a=sy=flɔ=te=a=mɔ̃=nεs=pʁi 13
  la=vɔ=lyp=te=pɑ̃sivə=ki=flə=ʁε=tɔ̃=nɑ̃sɑ̃sə 10
  ʒə=tεmə=ma=mi=mɔ̃=su=ʁi=ʁə=ki=mə=də=vɑ̃sə 12
  ki=vit=ɑ̃=mwa=e=mə=se=dε=zo=sɔ̃ʒə 10
  lə=vɛ̃=te=œ̃=slaʃ=ze=ʁo=nəf=slaʃ=dø=milə=du=zəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 27

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/10/2012 11:55Daniel

Tout simplement BEAU.....
Amitié.....Coup de coeur......Daniel......

Auteur de Poésie
05/10/2012 11:59Tulipe Noire

MERCI beaucoup mon ami Daniel, elle est formidable cette image, que tu as ajouté a ton doux commentaire, merci beaucoup et merci pour ton coup de coeur poétique, merci.

Auteur de Poésie
05/10/2012 17:04Jandot Poésie

magnifique écrit...... coup de coeur pour moi aussi plus que mérité
amitié

Auteur de Poésie
05/10/2012 18:25Tulipe Noire

Merci ami Luky, Merci pour ton partage et ton coup de coeur poétique,
Merci mon Ami Jandot Poésie, pour ton parage et ton coup de coeur poétique,
Tous mes amitiés et mes respects, à vous deux,merci.

Auteur de Poésie
06/10/2012 08:08Eden33

Et bien, que dire ... chapeau bas, je reste baba ... (interloquée par ta belle plume)
Bravo mon ami
Amitiés

Auteur de Poésie
06/10/2012 12:11Terredeshommes

Magnifique poème, superbe
Merci pour ce partage

Auteur de Poésie
06/10/2012 14:38Tulipe Noire

Merci mon Amie Gmlavie, pour ton sympa commentaire et ton coup de coeur poétique, merci.
Merci mon Ami Terredeshommespour ton partage, merci.

Auteur de Poésie
27/03/2014 09:37Antoine38

Très envoûtant ce vent de printemps qui souffle et
réchauffe le cœur.

Amitiés

Auteur de Poésie
06/04/2014 21:06Tulipe Noire

Merci mon ami Antoine pour ton partage....merci......Mes amitiés.