Poeme-France : Lecture Écrit Liaison

Poeme : Petit Chat.

Poème Liaison
Publié le 06/04/2015 14:27

L'écrit contient 132 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tulipe Noire

Petit Chat.

Petit chat, éspiégle
Petit chat
Heureux sans le las
Tu vis sans souci
Tu vis pareil à un roi
Immobile, jour et nuit
En ma présence
En mon clos espace
À chaque geste
Tu guettes
Tous mes pas
En toute souplesse
De gauche à droite
Tu te déplaces
Tu miaules, tu sautes
Pour une simple caresse
Couleur de joie
Quand je rentre le soir
M’observent tes yeux de léopard
Comme si tu veux savoir
Pourquoi ce retard !
Fendent mon cœur
Pareil à un dard
Tes innocents regards
Sans savoir ma détresse
Sombres persiennes
De ma vie quotidienne
Au fil des minutes qui passent
Tes ronds yeux de félin
Savaient mesurer ma souffrance
Petit chat, espiègle
Petit chat,
Que jamais ne pleure
Et jamais ne sourit
Je t’envie… . Petit chat.
**TLPN**
 • Pieds Hyphénique: Petit Chat.

  pe=tit=chat=és=pi=égle 6
  pe=tit=chat 3
  heu=reux=sans=le=las 5
  tu=vis=sans=sou=ci 5
  tu=vis=pa=reil=à=un=roi 7
  im=mo=bile=jour=et=nuit 6
  en=ma=pré=sen=ce 5
  en=mon=clos=es=pa=ce 6
  à=cha=que=geste 4
  tu=gue=ttes 3
  tous=mes=pas 3
  en=tou=te=sou=plesse 5
  de=gau=che=à=droi=te 6
  tu=te=dé=pla=ces 5
  tu=miau=les=tu=sau=tes 6
  pour=une=sim=ple=ca=resse 6
  cou=leur=de=joie 4
  quand=je=ren=tre=le=soir 6
  mob=servent=tes=yeux=de=léo=pard 7
  comme=si=tu=veux=sa=voir 6
  pour=quoi=ce=re=tard 5
  fen=dent=mon=cœur 4
  pa=reil=à=un=dard 5
  tes=in=no=cents=re=gards 6
  sans=sa=voir=ma=dé=tresse 6
  som=bres=per=sien=nes 5
  de=ma=vie=quo=ti=dienne 6
  au=fil=des=mi=nutes=qui=passent 7
  tes=ronds=yeux=de=fé=lin 6
  sa=vaient=me=su=rer=ma=souf=france 8
  pe=tit=chat=es=piè=gle 6
  pe=tit=chat 3
  que=ja=mais=ne=pleu=re 6
  et=ja=mais=ne=sou=rit 6
  je=ten=vie=pe=tit=chat 6
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=t=l=p=n=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 34
 • Phonétique : Petit Chat.

  pəti ʃa, espjeɡlə
  pəti ʃa
  œʁø sɑ̃ lə las
  ty vis sɑ̃ susi
  ty vis paʁεj a œ̃ ʁwa
  imɔbilə, ʒuʁ e nɥi
  ɑ̃ ma pʁezɑ̃sə
  ɑ̃ mɔ̃ kloz- εspasə
  a ʃakə ʒεstə
  ty ɡεtə
  tus mε pa
  ɑ̃ tutə suplεsə
  də ɡoʃə a dʁwatə
  ty tə deplasə
  ty mjolə, ty sotə
  puʁ ynə sɛ̃plə kaʁεsə
  kulœʁ də ʒwa
  kɑ̃ ʒə ʁɑ̃tʁə lə swaʁ
  mɔpsεʁve tεz- iø də leɔpaʁ
  kɔmə si ty vø savwaʁ
  puʁkwa sə ʁətaʁ !
  fɑ̃de mɔ̃ kœʁ
  paʁεj a œ̃ daʁ
  tεz- inɔsɑ̃ ʁəɡaʁd
  sɑ̃ savwaʁ ma detʁεsə
  sɔ̃bʁə- pεʁsjεnə
  də ma vi kɔtidjεnə
  o fil dε minytə ki pase
  tε ʁɔ̃z- iø də felɛ̃
  savε məzyʁe ma sufʁɑ̃sə
  pəti ʃa, εspjεɡlə
  pəti ʃa,
  kə ʒamε nə plœʁə
  e ʒamε nə suʁi
  ʒə tɑ̃vi… pəti ʃa.
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə te εl pe εn asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Pieds Phonétique : Petit Chat.

  pə=ti=ʃa=es=pje=ɡlə 6
  pə=ti=ʃa 3
  œ=ʁø=sɑ̃=lə=las 5
  ty=vis=sɑ̃=su=si 5
  ty=vis=pa=ʁεj=a=œ̃=ʁwa 7
  i=mɔ=bilə=ʒuʁ=e=nɥi 6
  ɑ̃=ma=pʁe=zɑ̃=sə 5
  ɑ̃=mɔ̃=klo=zεs=pa=sə 6
  a=ʃa=kə=ʒεs=tə 5
  ty=ɡε=tə 3
  tus=mε=pa 3
  ɑ̃=tu=tə=su=plε=sə 6
  də=ɡo=ʃə=a=dʁwa=tə 6
  ty=tə=de=pla=sə 5
  ty=mjo=lə=ty=so=tə 6
  puʁ=ynə=sɛ̃=plə=ka=ʁεsə 6
  ku=lœ=ʁə=də=ʒwa 5
  kɑ̃=ʒə=ʁɑ̃=tʁə=lə=swaʁ 6
  mɔp=sεʁ=ve=tε=zi=ødə=le=ɔ=paʁ 9
  kɔmə=si=ty=vø=sa=vwaʁ 6
  puʁ=kwa=sə=ʁə=taʁ 5
  fɑ̃=de=mɔ̃=kœ=ʁə 5
  pa=ʁεj=a=œ̃=daʁ 5
  tε=zi=nɔ=sɑ̃=ʁə=ɡaʁd 6
  sɑ̃=sa=vwaʁ=ma=de=tʁεsə 6
  sɔ̃=bʁə=pεʁ=sj=ε=nə 6
  də=ma=vi=kɔ=ti=djεnə 6
  o=fil=dε=mi=nytə=ki=pase 7
  tε=ʁɔ̃=zi=ødə=fe=lɛ̃ 6
  sa=vεmə=zy=ʁe=ma=sufʁɑ̃sə 6
  pə=ti=ʃa=εs=pjε=ɡlə 6
  pə=ti=ʃa 3
  kə=ʒa=mε=nə=plœ=ʁə 6
  e=ʒa=mε=nə=su=ʁi 6
  ʒə=tɑ̃=vi=pə=ti=ʃa 6
  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=te=εl=pe=εn=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 33

Récompense

0
2
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/04/2015 19:18Nouga

ma chatte nouga et moi avons beaucoup apprécié

Auteur de Poésie
07/04/2015 19:11Tulipe Noire

Merci ma chère ami pour ton partage et ton commentaire, merci....Mes amitiés.

Auteur de Poésie
24/04/2015 19:41Tulipe Noire

Merci mes amis CoCo et Toileen cristal pour votre partage, merci....Mes amitiés.