Poeme-France : Lecture Écrit Problème

Poeme : Toi Moi Et Ma Difference

Poème Problème
Publié le 08/03/2005 21:17

L'écrit contient 214 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Un-Ange-Qui-Pleure:(

Toi Moi Et Ma Difference

Toi qui a vu ma difference
Toi qui ma ouvert le cœur avec tant de douceur
Pour moi la vie n’avez plus aucun sens
Et a tes coté je réaprend le mot bonheur
Si doux avec moi
Je ne te merite pas
Si douce je suis quand tu me prend dans tes bras
Et quand tu ten va il me reste des larmes de désarois
Se soir devant cette ecran j’auze dire que j’assume ma difference
J’auze vous jugez avec impertinence
Toi petit être tu ma apri a etre grande
Tu ma dit que comme tout les autres j’ai mes chances
Et le jour ou tu me laisseras
Je redeviendrais quoi ?
Un ange sans lumiere
Avec pour seul arme la tristesse
Je ne veux plus pleurer ni me mutiler et me droguer quand je suis a tes coté
Mes quand tu partiras je serais bien obligé de recommencer pour oublier
Ma vie et un film qui fait marche avant, marche arriere
Et quand ses terminer l’ange ve se taire
Puis l’ange revis telle une victime
La tristesse le fait rire
Mes grace a toi meme quand tu voudras partir de ma vie
J’assumerais ma difference meme si ma vie risque de se finir ici

Bailleul cindy
 • Pieds Hyphénique: Toi Moi Et Ma Difference

  toi=qui=a=vu=ma=dif=fe=ren=ce 9
  toi=qui=ma=ou=vert=le=cœur=a=vec=tant=de=dou=ceur 13
  pour=moi=la=vie=na=vez=plus=au=cun=sens 10
  et=a=tes=co=té=je=ré=a=prend=le=mot=bon=heur 13
  si=doux=a=vec=moi 5
  je=ne=te=me=ri=te=pas 7
  si=dou=ce=je=suis=quand=tu=me=prend=dans=tes=bras 12
  et=quand=tu=ten=va=il=me=res=te=des=lar=mes=de=dé=sa=rois 16
  se=soir=de=vant=cette=e=cran=jau=ze=di=re=que=jas=su=me=ma=dif=fe=rence 19
  jau=ze=vous=ju=gez=a=vec=im=per=ti=nen=ce 12
  toi=pe=tit=être=tu=ma=a=pri=a=e=tre=grande 12
  tu=ma=dit=que=comme=tout=les=au=tres=jai=mes=chances 12
  et=le=jour=ou=tu=me=lais=se=ras 9
  je=re=de=vien=drais=quoi 6
  un=an=ge=sans=lu=miere 6
  a=vec=pour=seul=ar=me=la=tris=tesse 9
  je=ne=veux=plus=pleu=rer=ni=me=mu=ti=ler=et=me=dro=guer=quand=je=suis=a=tes=co=té 22
  mes=quand=tu=par=ti=ras=je=se=rais=bien=o=bli=gé=de=re=commen=cer=pour=ou=blier 20
  ma=vieet=un=film=qui=fait=mar=che=a=vant=mar=che=ar=riere 14
  et=quand=ses=ter=mi=ner=lan=ge=ve=se=tai=re 12
  puis=lan=ge=re=vis=tel=le=u=ne=vic=ti=me 12
  la=tris=tes=se=le=fait=ri=re 8
  mes=gracea=toi=me=me=quand=tu=vou=dras=par=tir=de=ma=vie 14
  jas=sume=rais=ma=dif=fe=ren=ce=me=me=si=ma=vie=ris=que=de=se=fi=nir=i=ci 21

  bail=leul=cin=dy 4
 • Phonétique : Toi Moi Et Ma Difference

  twa ki a vy ma difəʁɑ̃sə
  twa ki ma uvεʁ lə kœʁ avεk tɑ̃ də dusœʁ
  puʁ mwa la vi nave plysz- okœ̃ sɑ̃s
  e a tε kɔte ʒə ʁeapʁɑ̃ lə mo bɔnœʁ
  si duz- avεk mwa
  ʒə nə tə məʁitə pa
  si dusə ʒə sɥi kɑ̃ ty mə pʁɑ̃ dɑ̃ tε bʁa
  e kɑ̃ ty tεn va il mə ʁεstə dε laʁmə- də dezaʁwa
  sə swaʁ dəvɑ̃ sεtə εkʁɑ̃ ʒozə diʁə kə ʒasymə ma difəʁɑ̃sə
  ʒozə vu ʒyʒez- avεk ɛ̃pεʁtinɑ̃sə
  twa pəti εtʁə ty ma apʁi a εtʁə ɡʁɑ̃də
  ty ma di kə kɔmə tu lεz- otʁə- ʒε mε ʃɑ̃sə
  e lə ʒuʁ u ty mə lεsəʁa
  ʒə ʁədəvjɛ̃dʁε kwa ?
  œ̃n- ɑ̃ʒə sɑ̃ lymjəʁə
  avεk puʁ səl aʁmə la tʁistεsə
  ʒə nə vø plys pləʁe ni mə mytile e mə dʁɔɡe kɑ̃ ʒə sɥiz- a tε kɔte
  mε kɑ̃ ty paʁtiʁa ʒə səʁε bjɛ̃ ɔbliʒe də ʁəkɔmɑ̃se puʁ ublje
  ma vi e œ̃ film ki fε maʁʃə avɑ̃, maʁʃə aʁjəʁə
  e kɑ̃ sε tεʁmine lɑ̃ʒə və sə tεʁə
  pɥi lɑ̃ʒə ʁəvi tεllə ynə viktimə
  la tʁistεsə lə fε ʁiʁə
  mε ɡʁasə a twa məmə kɑ̃ ty vudʁa paʁtiʁ də ma vi
  ʒasyməʁε ma difəʁɑ̃sə məmə si ma vi ʁiskə də sə finiʁ isi

  bajəl sɛ̃di
 • Pieds Phonétique : Toi Moi Et Ma Difference

  twa=ki=a=vy=ma=di=fə=ʁɑ̃=sə 9
  twa=ki=ma=u=vεʁlə=kœʁ=a=vεk=tɑ̃=də=du=sœʁ 12
  puʁ=mwa=la=vi=na=ve=plys=zo=kœ̃=sɑ̃s 10
  e=a=tε=kɔ=te=ʒə=ʁe=a=pʁɑ̃lə=mo=bɔ=nœʁ 12
  si=du=za=vεk=mwa 5
  ʒə=nə=tə=mə=ʁi=tə=pa 7
  si=du=sə=ʒə=sɥi=kɑ̃=ty=mə=pʁɑ̃=dɑ̃=tε=bʁa 12
  e=kɑ̃=ty=tεn=va=il=mə=ʁεstə=dε=laʁ=mə=də=de=za=ʁwa 15
  sə=swaʁdə=vɑ̃=sε=təε=kʁɑ̃=ʒo=zə=di=ʁə=kə=ʒa=sy=mə=ma=di=fə=ʁɑ̃sə 18
  ʒo=zə=vu=ʒy=ʒe=za=vεk=ɛ̃=pεʁ=ti=nɑ̃=sə 12
  twapə=ti=ε=tʁə=ty=ma=a=pʁi=a=ε=tʁə=ɡʁɑ̃də 12
  ty=ma=dikə=kɔ=mə=tu=lε=zo=tʁə=ʒε=mε=ʃɑ̃sə 12
  e=lə=ʒuʁ=u=ty=mə=lε=sə=ʁa 9
  ʒə=ʁə=də=vj=ɛ̃=dʁε=kwa 7
  œ̃=nɑ̃=ʒə=sɑ̃=ly=mj=ə=ʁə 8
  a=vεk=puʁ=səl=aʁ=mə=la=tʁis=tε=sə 10
  ʒə=nə=vø=plys=plə=ʁe=nimə=my=ti=le=e=mə=dʁɔ=ɡe=kɑ̃=ʒə=sɥi=za=tε=kɔ=te 21
  mε=kɑ̃=ty=paʁ=ti=ʁaʒə=sə=ʁε=bjɛ̃=ɔ=bli=ʒe=də=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=puʁ=u=blje 20
  ma=vi=e=œ̃=film=ki=fε=maʁʃəa=vɑ̃=maʁ=ʃə=a=ʁjə=ʁə 14
  e=kɑ̃=sε=tεʁ=mi=ne=lɑ̃=ʒə=və=sə=tε=ʁə 12
  pɥi=lɑ̃=ʒə=ʁə=vi=tεl=lə=y=nə=vik=ti=mə 12
  la=tʁis=tε=sə=lə=fε=ʁi=ʁə 8
  mε=ɡʁasəa=twa=mə=mə=kɑ̃=ty=vu=dʁa=paʁ=tiʁ=də=ma=vi 14
  ʒa=symə=ʁε=ma=di=fə=ʁɑ̃=sə=mə=mə=si=ma=vi=ʁis=kə=də=sə=fi=niʁ=i=si 21

  ba=jəl=sɛ̃=di 4

PostScriptum

merci jonathan

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/03/2005 00:00*°* Vodka *°*

tt chou , tt triste ..tro joli ...