Poeme : Heureux

Heureux

J’ai marché cette nuit, dans la campagne endormie, à la recherche de mes traces.
Chaque pierre emmurée, chaque brin de verdure, évaporées, comme un souffle de vent.
Là où naissent les ruisseaux, entre l’aube et l’aurore, j’ai trempé mon pied dans l’eau transparente et j’ai vu.
J’ai vu l’innocence de nos esprits d’enfant, rejoindre la rive de l’autre côté du Styx.
J’ai entendu les sirènes, susurrer les mots tendres, aux reflets infinis.
J’ai senti le printemps, raviver mes envies, et transposer mes rêves à la cime des arbres.
J’ai touché du doigt la chaleur des volcans et pleuré l’héritage de mon passé sanglant.
Dans le creux d’un grand frêne, je me suis assoupi,
Sans bruit,
Serein
La lune éternelle, dessinait ses volutes, et dansaient les étoiles à la croisée des mondes.
J’ai rêvé un instant, de ces utopies, folles et maladives, accrochées à l’horizon.
J’ai résisté à l’appel des hurlements du sommeil, sans jamais espérer emporter le combat.
Puis bercé par la magie de cette escapade nocturne, encerclé par la nature, envoûté par ses nymphes, je me suis endormi, résigné et heureux.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Heureux

  jai=mar=ché=cette=nuit=dans=la=cam=pa=gneen=dor=mie=à=la=re=cher=che=de=mes=traces 20
  cha=que=pierreem=mu=rée=cha=que=brin=de=ver=du=re=é=va=po=rées=com=me=un=souf=fle=de=vent 23
  là=où=naissent=les=ruis=seaux=en=tre=lau=beet=lau=ro=re=jai=trem=pé=mon=pied=dans=leau=trans=pa=ren=te=et=jai=vu 27
  jai=vu=lin=nocen=ce=de=nos=es=prits=den=fant=re=join=dre=la=ri=ve=de=lau=tre=cô=té=du=styx 24
  jai=enten=du=les=si=rè=nes=su=sur=rer=les=mots=ten=dres=aux=re=flets=in=fi=nis 20
  jai=sen=ti=le=prin=temps=ra=vi=ver=mes=en=vies=et=trans=po=ser=mes=rêves=à=la=ci=me=des=arbres 24
  jai=tou=ché=du=doigt=la=cha=leur=des=vol=cans=et=pleu=ré=l=hé=ri=tage=de=mon=pas=sé=san=glant 24
  dans=le=creux=dun=grand=frê=ne=je=me=suis=as=sou=pi 13
  sans=bruit 2
  se=rein 2
  la=luneé=ter=nel=le=des=si=nait=ses=vo=lu=tes=et=dan=saient=les=é=toi=les=à=la=croi=sée=des=mondes 25
  jai=rê=vé=un=ins=tant=de=ces=u=to=pies=fol=les=et=ma=la=dives=ac=cro=chées=à=lho=ri=zon 24
  jai=ré=sis=té=à=lap=pel=des=hur=le=ments=du=som=meil=sans=ja=mais=es=pé=rer=em=por=ter=le=com=bat 26
  puis=ber=cé=par=la=ma=gie=de=cettees=ca=pa=de=noc=tur=ne=en=cer=clé=par=la=na=tu=re=en=voû=té=par=ses=nym=phes=je=me=suis=en=dor=mi=ré=si=gné=et=heu=reux 42
 • Phonétique : Heureux

  ʒε maʁʃe sεtə nɥi, dɑ̃ la kɑ̃paɲə ɑ̃dɔʁmi, a la ʁəʃεʁʃə də mε tʁasə.
  ʃakə pjeʁə ɑ̃myʁe, ʃakə bʁɛ̃ də vεʁdyʁə, evapɔʁe, kɔmə œ̃ suflə də vɑ̃.
  la u nεse lε ʁɥiso, ɑ̃tʁə lobə e loʁɔʁə, ʒε tʁɑ̃pe mɔ̃ pje dɑ̃ lo tʁɑ̃spaʁɑ̃tə e ʒε vy.
  ʒε vy linɔsɑ̃sə də noz- εspʁi dɑ̃fɑ̃, ʁəʒwɛ̃dʁə la ʁivə də lotʁə kote dy stiks.
  ʒε ɑ̃tɑ̃dy lε siʁεnə, syzyʁe lε mo tɑ̃dʁə, o ʁəflεz- ɛ̃fini.
  ʒε sɑ̃ti lə pʁɛ̃tɑ̃, ʁavive mεz- ɑ̃vi, e tʁɑ̃spoze mε ʁεvəz- a la simə dεz- aʁbʁə.
  ʒε tuʃe dy dwa la ʃalœʁ dε vɔlkɑ̃z- e pləʁe leʁitaʒə də mɔ̃ pase sɑ̃ɡlɑ̃.
  dɑ̃ lə kʁø dœ̃ ɡʁɑ̃ fʁεnə, ʒə mə sɥiz- asupi,
  sɑ̃ bʁɥi,
  səʁɛ̃
  la lynə etεʁnεllə, desinε sε vɔlytə, e dɑ̃sε lεz- etwaləz- a la kʁwaze dε mɔ̃də.
  ʒε ʁεve œ̃n- ɛ̃stɑ̃, də sεz- ytɔpi, fɔləz- e maladivə, akʁoʃez- a lɔʁizɔ̃.
  ʒε ʁeziste a lapεl dεz- yʁləmɑ̃ dy sɔmεj, sɑ̃ ʒamεz- εspeʁe ɑ̃pɔʁte lə kɔ̃ba.
  pɥi bεʁse paʁ la maʒi də sεtə εskapadə nɔktyʁnə, ɑ̃sεʁkle paʁ la natyʁə, ɑ̃vute paʁ sε nɛ̃fə, ʒə mə sɥiz- ɑ̃dɔʁmi, ʁeziɲe e œʁø.
 • Syllabes Phonétique : Heureux

  ʒε=maʁ=ʃe=sε=tə=nɥi=dɑ̃=la=kɑ̃=pa=ɲə=ɑ̃=dɔʁ=mi=a=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=də=mε=tʁa=sə 23
  ʃa=kə=pj=e=ʁə=ɑ̃=my=ʁe=ʃa=kə=bʁɛ̃=də=vεʁ=dy=ʁə=e=va=pɔ=ʁe=kɔ=mə=œ̃=su=flə=də=vɑ̃ 26
  la=u=nεse=lε=ʁɥi=so=ɑ̃=tʁə=lo=bəe=lo=ʁɔ=ʁə=ʒε=tʁɑ̃=pe=mɔ̃=pje=dɑ̃=lo=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃=tə=e=ʒε=vy 27
  ʒε=vy=li=nɔ=sɑ̃=sə=də=no=zεs=pʁi=dɑ̃=fɑ̃=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=la=ʁi=və=də=lo=tʁə=ko=te=dy=stiks 25
  ʒε=ɑ̃=tɑ̃=dy=lε=si=ʁε=nə=sy=zy=ʁe=lε=mo=tɑ̃=dʁə=o=ʁə=flε=zɛ̃=fi=ni 21
  ʒε=sɑ̃=ti=lə=pʁɛ̃=tɑ̃=ʁa=vi=ve=mε=zɑ̃=vi=e=tʁɑ̃s=po=ze=mε=ʁε=və=za=la=si=mə=dε=zaʁ=bʁə 26
  ʒε=tu=ʃe=dy=dwa=la=ʃa=lœ=ʁə=dε=vɔl=kɑ̃=ze=plə=ʁe=le=ʁi=ta=ʒə=də=mɔ̃=pa=se=sɑ̃=ɡlɑ̃ 25
  dɑ̃=lə=kʁø=dœ̃=ɡʁɑ̃=fʁε=nə=ʒə=mə=sɥi=za=su=pi 13
  sɑ̃=bʁɥi 2
  sə=ʁɛ̃ 2
  la=lynə=e=tεʁ=nεl=lə=de=si=nε=sε=vɔ=ly=tə=e=dɑ̃=sε=lε=ze=twa=lə=za=la=kʁwa=ze=dε=mɔ̃də 26
  ʒε=ʁε=ve=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=də=sε=zy=tɔ=pi=fɔ=lə=ze=ma=la=di=və=a=kʁo=ʃe=za=lɔ=ʁi=zɔ̃ 25
  ʒε=ʁe=zis=te=a=la=pεl=dε=zyʁ=lə=mɑ̃=dy=sɔ=mεj=sɑ̃=ʒa=mε=zεs=pe=ʁe=ɑ̃=pɔʁ=te=lə=kɔ̃=ba 26
  pɥi=bεʁse=paʁ=la=ma=ʒi=də=sε=təεs=ka=pa=də=nɔk=tyʁ=nə=ɑ̃=sεʁ=kle=paʁ=la=na=ty=ʁə=ɑ̃=vu=te=paʁ=sε=nɛ̃=fə=ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=dɔʁ=mi=ʁe=zi=ɲe=e=œ=ʁø 42

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.