Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Liste

Le Poème

Qu’est ce que je risque
A passer pour un fou
Mon nom au bas de la longue liste
Ne sera qu’un ajout

La poésie fera toujours de moi un rêveur
Chacun a son monde à part
Pour moi cette liste ne me fait pas peur
Mon nom est unique ne vient de nulle part

Né dans les trente glorieuses
J’avais mon refuge mon échappatoire
On ne savait pas qu’elles étaient si rieuses
On en le saura que plus tard

Une génération qui n’attendait rien
Sans illusion, sans lendemain
Le bonheur c’était tout de suite maintenant
A consommer sur place sans modération

Vivre à en devenir îvre
Regarder sans jamais penser
Tout cela sans regard sur le passé
Il aura tôt fait de te rattrapper

Le poète fou reste le plus impalpable
Je vis dans l’immatériel
Pourtant ainsi je me sens capable
D’aller jusqu’à l’essenciel

Peindre les étoiles du ciel
Accroché à mon nuage
Et ce quelque soit mon âge
Telle est ma nourrriture spirituelle

Alors fou je le suis et fou je le reste
Je me fiche des nourritures terrestres
Sur mon île tel le petit prince d’Orion
Je dessine mes moutons jusqu’à l’horizon

Vais de continent en continent
En ramenant l’essence de chaque civilisation
Et nourri de tous ces condiments
Au bas de la liste j’inscris mon nom
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Vautuit

Poète Vautuit

Vautuit a publié sur le site 765 écrits. Vautuit est membre du site depuis l'année 2022.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Listequest=ce=que=je=risque 5
a=pas=ser=pour=un=fou 6
mon=nom=au=bas=de=la=lon=gue=lis=te 10
ne=se=ra=quun=a=jout 6

la=poé=sie=fe=ra=tou=jours=de=moi=un=rê=veur 12
cha=cun=a=son=mon=de=à=part 8
pour=moi=cet=te=liste=ne=me=fait=pas=peur 10
mon=nom=est=u=ni=que=ne=vient=de=nul=le=part 12

né=dans=les=tren=te=glo=rieu=ses 8
ja=vais=mon=re=fuge=mon=é=chap=pa=toire 10
on=ne=sa=vait=pas=quel=les=é=taient=si=rieuses 11
on=en=le=sau=ra=que=plus=tard 8

une=gé=né=ra=tion=qui=nat=ten=dait=rien 10
sans=il=lu=si=on=sans=len=de=main 9
le=bon=heur=cé=tait=tout=de=suite=mainte=nant 10
a=con=som=mer=sur=place=sans=mo=dé=ra=tion 11

vi=vre=à=en=de=ve=nir=î=vre 9
re=gar=der=sans=ja=mais=pen=ser 8
tout=ce=la=sans=re=gard=sur=le=pas=sé 10
il=au=ra=tôt=fait=de=te=rat=trap=per 10

le=po=ète=fou=res=te=le=plus=im=pal=pable 11
je=vis=dans=lim=ma=té=riel 7
pour=tant=ain=si=je=me=sens=ca=pa=ble 10
dal=ler=jus=quà=les=sen=ciel 7

pein=dre=les=é=toi=les=du=ciel 8
ac=cro=ché=à=mon=nua=ge 7
et=ce=quel=que=soit=mon=âge 7
tel=leest=ma=nou=r=r=r=i=ture=s=pi=ri=tuelle 13

a=lors=fou=je=le=suis=et=fou=je=le=reste 11
je=me=fiche=des=nour=ri=tu=res=ter=restres 10
sur=mon=île=tel=le=pe=tit=prince=do=rion 10
je=des=sine=mes=mou=tons=jus=quà=lho=ri=zon 11

vais=de=con=ti=nent=en=con=ti=nent 9
en=rame=nant=les=sence=de=cha=que=ci=vi=li=sa=tion 13
et=nour=ri=de=tous=ces=con=di=ments 9
au=bas=de=la=lis=te=jins=cris=mon=nom 10
Phonétique : La Listekε sə kə ʒə ʁiskə
a pase puʁ œ̃ fu
mɔ̃ nɔ̃ o ba də la lɔ̃ɡ listə
nə səʁa kœ̃n- aʒu

la pɔezi fəʁa tuʒuʁ də mwa œ̃ ʁεvœʁ
ʃakœ̃ a sɔ̃ mɔ̃də a paʁ
puʁ mwa sεtə listə nə mə fε pa pœʁ
mɔ̃ nɔ̃ εt- ynikə nə vjɛ̃ də nylə paʁ

ne dɑ̃ lε tʁɑ̃tə ɡlɔʁjøzə
ʒavε mɔ̃ ʁəfyʒə mɔ̃n- eʃapatwaʁə
ɔ̃ nə savε pa kεlləz- etε si ʁjøzə
ɔ̃n- ɑ̃ lə soʁa kə plys taʁ

ynə ʒeneʁasjɔ̃ ki natɑ̃dε ʁjɛ̃
sɑ̃z- ilyzjɔ̃, sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃
lə bɔnœʁ setε tu də sɥitə mɛ̃tənɑ̃
a kɔ̃sɔme syʁ plasə sɑ̃ mɔdeʁasjɔ̃

vivʁə a ɑ̃ dəvəniʁ ivʁə
ʁəɡaʁde sɑ̃ ʒamε pɑ̃se
tu səla sɑ̃ ʁəɡaʁ syʁ lə pase
il oʁa to fε də tə ʁatʁape

lə pɔεtə fu ʁεstə lə plysz- ɛ̃palpablə
ʒə vis dɑ̃ limateʁjεl
puʁtɑ̃ ɛ̃si ʒə mə sɑ̃s kapablə
dale ʒyska lesɑ̃sjεl

pɛ̃dʁə lεz- etwalə dy sjεl
akʁoʃe a mɔ̃ nɥaʒə
e sə kεlkə swa mɔ̃n- aʒə
tεllə ε ma nu εʁ εʁ εʁ ityʁə spiʁitɥεllə

alɔʁ fu ʒə lə sɥiz- e fu ʒə lə ʁεstə
ʒə mə fiʃə dε nuʁʁityʁə teʁεstʁə
syʁ mɔ̃n- ilə tεl lə pəti pʁɛ̃sə dɔʁjɔ̃
ʒə desinə mε mutɔ̃ ʒyska lɔʁizɔ̃

vε də kɔ̃tine ɑ̃ kɔ̃tine
ɑ̃ ʁamənɑ̃ lesɑ̃sə də ʃakə sivilizasjɔ̃
e nuʁʁi də tus sε kɔ̃dimɑ̃
o ba də la listə ʒɛ̃skʁi mɔ̃ nɔ̃
Syllabes Phonétique : La Listekε=sə=kə=ʒə=ʁis=kə 6
a=pa=se=puʁ=œ̃=fu 6
mɔ̃=nɔ̃=o=ba=də=la=lɔ̃ɡ=listə 8
nə=sə=ʁa=kœ̃=na=ʒu 6

la=pɔ=e=zifə=ʁa=tuʒuʁdə=mwa=œ̃=ʁε=vœʁ 10
ʃa=kœ̃=a=sɔ̃=mɔ̃=də=a=paʁ 8
puʁ=mwasεtə=listə=nə=mə=fε=pa=pœʁ 8
mɔ̃=nɔ̃=εtynikə=nə=vjɛ̃=də=ny=lə=paʁ 9

ne=dɑ̃=lε=tʁɑ̃=tə=ɡlɔ=ʁjø=zə 8
ʒa=vεmɔ̃ʁə=fyʒə=mɔ̃=ne=ʃa=pa=twaʁə 8
ɔ̃nə=sa=vε=pakεllə=ze=tε=si=ʁjøzə 8
ɔ̃=nɑ̃=lə=so=ʁa=kə=plys=taʁ 8

ynə=ʒe=ne=ʁa=sjɔ̃=ki=na=tɑ̃=dε=ʁjɛ̃ 10
sɑ̃=zi=ly=zjɔ̃=sɑ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 8
lə=bɔ=nœʁ=se=tεtudə=sɥitə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 9
a=kɔ̃=sɔ=me=syʁ=plasə=sɑ̃=mɔ=de=ʁa=sjɔ̃ 11

vi=vʁə=a=ɑ̃=də=və=niʁ=ivʁə 8
ʁə=ɡaʁ=de=sɑ̃=ʒa=mε=pɑ̃=se 8
tusə=la=sɑ̃=ʁə=ɡaʁ=syʁ=lə=pase 8
il=o=ʁa=tofεdə=tə=ʁa=tʁa=pe 8

lə=pɔεtə=fu=ʁεstə=lə=plys=zɛ̃=pal=pablə 9
ʒə=vis=dɑ̃=li=ma=te=ʁjεl 7
puʁ=tɑ̃=ɛ̃=siʒə=mə=sɑ̃s=ka=pablə 8
da=le=ʒys=ka=le=sɑ̃=sjεl 7

pɛ̃=dʁə=lε=ze=twa=lə=dy=sjεl 8
a=kʁo=ʃe=a=mɔ̃=nɥ=a=ʒə 8
e=sə=kεl=kə=swa=mɔ̃=na=ʒə 8
tεlləε=ma=nu=εʁ=εʁ=εʁityʁə=spi=ʁit=ɥεllə 9

alɔʁfuʒə=lə=sɥi=ze=fu=ʒə=lə=ʁεstə 8
ʒə=mə=fiʃə=dε=nuʁ=ʁityʁə=te=ʁεstʁə 8
syʁ=mɔ̃nilə=tεllə=pə=ti=pʁɛ̃sə=dɔ=ʁjɔ̃ 8
ʒə=de=sinə=mε=mu=tɔ̃=ʒys=ka=lɔ=ʁi=zɔ̃ 11

vεdə=kɔ̃=ti=ne=ɑ̃=kɔ̃=ti=ne 8
ɑ̃ʁamə=nɑ̃=le=sɑ̃sə=də=ʃa=kə=si=vi=li=za=sjɔ̃ 12
e=nuʁ=ʁidə=tus=sε=kɔ̃=di=mɑ̃ 8
obadə=la=lis=tə=ʒɛ̃s=kʁi=mɔ̃=nɔ̃ 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
22/07/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Poésie
Du 12/06/2024 09:11

L'écrit contient 234 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.