Poeme-France : Lecture Écrit Espoir

Poeme : Pourquoi. . ? ?

Poème Espoir
Publié le 22/09/2004 22:43

L'écrit contient 413 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Verowoofer666

Pourquoi. . ? ?

Passer d’un endroit a l’autre sans se faire remarquer est peut-être votre rêve… ?
Partir d’ici l’est peut-être aussi ? ?
S’effuire courrir et jamais s’arreter ! ! pleurer tous c’est larme pour enfin qu’il en reste pu ! ! ! l’es peut-être aussi… ? ?
Mais, non pas pour moi !
Moi je veux y retourner pour pouvoir me faire remarquer encore et me sentir aussi libre et fière qu’avant ! être aimée et respecter encore plus qu’avant…
Mais pourtant s’est moi qui a décider de partir pour plus jamais y revenir ! !
Maintenant juste y penser me fait pleurer
Juste a y penser je m’imagine y être et d’y rester encore 4 longue année
Mais non, ! moi j’ai choisi la plus proche la plus facile d’accet ! !
Une erreur
Un seule et ma vie tourne au cauchemar tout le monde croi que s’est facile prendre tout ses amis et se reformé un nouvelles vie ATTENDER VOIR ! ! moi ! je vous dit que peut-être sa passer mais. .
La chance de ma vie vien de me fillé entre les doigts !
Jamais moi même j’aurais crue pouvoir s’ennuyer autant de quelqu’un
Jamias j’aurais redevir aussi sensible que sa pleurer en rendu un occupation !
Au moin une fois par jour penser a vous me fait pleurer !
Je voudait y retourner mais la peur des revoirs peut-être ont telles changé. . ? ? peut-être que eux sache plus que j’existent ou ne pense plus a moi. . ?
Suis-je devenu un passé pour eux jespère bien que non !
Le 2 personnes les plus importance sont pas si loin de moi mais
S’est tout comme j’ai tellement peur de ne plus etre rien pour eux. !
Pourquoi y retourner s’il m’ont déja oublier s’il ne sont jamais demander si je vais revenir ou s’il ne veulent Plu s me voir et que je revien !
Alors que dois-je faire… ?
Me dire que j’ai ai perdu ?
Ou y retourner ! !
Ici je me sens de trop je ris plus ne parles plus !
Mais avec JE veux retourner !
Dites-moi que je peux que vous m’avez pas remplacer !
Svp laisser moi aux moin y croire un instant et cette instant sera un istant de bonheure !

Juste pour vous Mimi et Cath !
Pour vous dire a quelle point je tien a vous !
J’vous aimes Fort
Votre amie (enfin je crois) VÉro666

Et au autre…
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi. . ? ?

  pas=ser=dun=en=droit=a=lautre=sans=se=fai=re=re=mar=quer=est=peut=tê=tre=vo=tre=rê=ve 22
  par=tir=di=ci=lest=peut=têtreaus=si 8
  sef=fuire=cour=rir=et=ja=mais=sar=re=ter=pleu=rer=tous=cest=lar=me=pour=en=fin=quil=en=res=te=pu=les=peut=tê=treaus=si 29
  mais=non=pas=pour=moi 5
  moi=je=veux=y=re=tour=ner=pour=pou=voir=me=faire=re=mar=quer=en=co=reet=me=sen=tir=aus=si=li=bre=et=fiè=re=qua=vant=ê=tre=ai=mée=et=res=pec=ter=en=co=re=plus=qua=vant 44
  mais=pour=tant=sest=moi=qui=a=dé=ci=der=de=par=tir=pour=plus=ja=mais=y=re=ve=nir 21
  mainte=nant=jus=te=y=pen=ser=me=fait=pleu=rer 11
  jus=tea=y=pen=ser=je=mi=ma=gine=y=ê=tre=et=dy=res=ter=en=co=re=qua=tre=lon=gue=an=née 25
  mais=non=moi=jai=choi=si=la=plus=proche=la=plus=fa=ci=le=dac=cet 16
  u=ne=er=reur 4
  un=seuleet=ma=vie=tour=ne=au=cau=che=mar=tout=le=mon=de=croi=que=sest=fa=ci=le=pren=dre=tout=ses=a=mis=et=se=re=for=mé=un=nou=vel=les=vie=at=ten=der=voir=moi=je=vous=dit=que=peut=tê=tre=sa=pas=ser=mais 52
  la=chance=de=ma=vie=vien=de=me=fillé=en=tre=les=doigts 13
  ja=mais=moi=même=jau=rais=crue=pou=voir=sen=nuyer=au=tant=de=quel=quun 16
  ja=mias=jau=rais=re=de=vir=aus=si=sen=sible=que=sa=pleu=rer=en=ren=du=un=oc=cu=pa=tion 23
  au=moin=une=fois=par=jour=pen=ser=a=vous=me=fait=pleu=rer 14
  je=vou=dait=y=re=tour=ner=mais=la=peur=des=re=voirs=peut=têtreont=tel=les=chan=gé=peut=tê=tre=que=eux=sa=che=plus=que=jexis=tent=ou=ne=pen=se=plus=a=moi 37
  suis=je=de=ve=nu=un=pas=sé=pour=eux=jes=père=bien=que=non 15
  le=deux=per=sonnes=les=plus=im=por=tan=ce=sont=pas=si=loin=de=moi=mais 17
  sest=tout=comme=jai=tel=le=ment=peur=de=ne=plus=e=tre=rien=pour=eux 16
  pour=quoi=y=re=tour=ner=sil=mont=dé=ja=ou=blier=sil=ne=sont=ja=mais=de=man=der=si=je=vais=re=ve=nir=ou=sil=ne=veulent=plu=s=me=voir=et=que=je=re=vien 39
  a=lors=que=dois=je=fai=re 7
  me=di=re=que=jai=ai=per=du 8
  ou=y=re=tour=ner 5
  ici=je=me=sens=de=trop=je=ris=plus=ne=par=les=plus 13
  mais=a=vec=je=veux=re=tour=ner 8
  dites=moi=que=je=peux=que=vous=ma=vez=pas=rem=pla=cer 13
  s=v=p=lais=ser=moi=aux=moin=y=croireun=ins=tant=et=cet=te=ins=tant=se=ra=un=is=tant=de=bon=heure 25

  jus=te=pour=vous=mi=mi=et=ca=th 9
  pour=vous=direa=quel=le=point=je=tien=a=vous 10
  jvous=ai=mes=fort 4
  votrea=mie=en=fin=je=crois=vé=ro=six=cent=soixan=te=six 13

  et=au=au=tre 4
 • Phonétique : Pourquoi. . ? ?

  pase dœ̃n- ɑ̃dʁwa a lotʁə sɑ̃ sə fεʁə ʁəmaʁke ε pø tεtʁə vɔtʁə ʁεvə… ?
  paʁtiʁ disi lε pø tεtʁə osi ? ?
  sefɥiʁə kuʁʁiʁ e ʒamε saʁəte ! ! pləʁe tus sε laʁmə puʁ ɑ̃fɛ̃ kil ɑ̃ ʁεstə py ! ! ! lε pø tεtʁə osi… ? ?
  mε, nɔ̃ pa puʁ mwa !
  mwa ʒə vøz- i ʁətuʁne puʁ puvwaʁ mə fεʁə ʁəmaʁke ɑ̃kɔʁə e mə sɑ̃tiʁ osi libʁə e fjεʁə kavɑ̃ ! εtʁə εme e ʁεspεkte ɑ̃kɔʁə plys kavɑ̃…
  mε puʁtɑ̃ sε mwa ki a deside də paʁtiʁ puʁ plys ʒamεz- i ʁəvəniʁ ! !
  mɛ̃tənɑ̃ ʒystə i pɑ̃se mə fε pləʁe
  ʒystə a i pɑ̃se ʒə mimaʒinə i εtʁə e di ʁεste ɑ̃kɔʁə katʁə lɔ̃ɡ ane
  mε nɔ̃, ! mwa ʒε ʃwazi la plys pʁoʃə la plys fasilə daksε ! !
  ynə eʁœʁ
  œ̃ sələ e ma vi tuʁnə o koʃəmaʁ tu lə mɔ̃də kʁwa kə sε fasilə pʁɑ̃dʁə tu sεz- amiz- e sə ʁəfɔʁme œ̃ nuvεllə vi atɑ̃de vwaʁ ! ! mwa ! ʒə vu di kə pø tεtʁə sa pase mε.
  la ʃɑ̃sə də ma vi vjɛ̃ də mə fije ɑ̃tʁə lε dwa !
  ʒamε mwa mεmə ʒoʁε kʁy puvwaʁ sɑ̃nyie otɑ̃ də kεlkœ̃
  ʒamja ʒoʁε ʁədəviʁ osi sɑ̃siblə kə sa pləʁe ɑ̃ ʁɑ̃dy œ̃n- ɔkypasjɔ̃ !
  o mwɛ̃ ynə fwa paʁ ʒuʁ pɑ̃se a vu mə fε pləʁe !
  ʒə vudε i ʁətuʁne mε la pœʁ dε ʁəvwaʁ pø tεtʁə ɔ̃ tεllə ʃɑ̃ʒe. ? ? pø tεtʁə kə ø saʃə plys kə ʒεɡziste u nə pɑ̃sə plysz- a mwa. ?
  sɥi ʒə dəvəny œ̃ pase puʁ ø ʒεspεʁə bjɛ̃ kə nɔ̃ !
  lə dø pεʁsɔnə lε plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃sə sɔ̃ pa si lwɛ̃ də mwa mε
  sε tu kɔmə ʒε tεllmɑ̃ pœʁ də nə plysz- εtʁə ʁjɛ̃ puʁ ø. !
  puʁkwa i ʁətuʁne sil mɔ̃ deʒa ublje sil nə sɔ̃ ʒamε dəmɑ̃de si ʒə vε ʁəvəniʁ u sil nə vəle ply εs mə vwaʁ e kə ʒə ʁəvjɛ̃ !
  alɔʁ kə dwa ʒə fεʁə… ?
  mə diʁə kə ʒε ε pεʁdy ?
  u i ʁətuʁne ! !
  isi ʒə mə sɑ̃s də tʁo ʒə ʁis plys nə paʁlə- plys !
  mεz- avεk ʒə vø ʁətuʁne !
  ditə mwa kə ʒə pø kə vu mave pa ʁɑ̃plase !
  εs ve pe lεse mwa o mwɛ̃ i kʁwaʁə œ̃n- ɛ̃stɑ̃ e sεtə ɛ̃stɑ̃ səʁa œ̃n- istɑ̃ də bɔnəʁ !

  ʒystə puʁ vu mimi e kat !
  puʁ vu diʁə a kεllə pwɛ̃ ʒə tjɛ̃ a vu !
  ʒvuz- εmə fɔʁ
  vɔtʁə amjə (ɑ̃fɛ̃ ʒə kʁwas) veʁo si- sɑ̃ swasɑ̃tə sis

  e o otʁə…
 • Pieds Phonétique : Pourquoi. . ? ?

  pase=dœ̃=nɑ̃=dʁwa=a=lo=tʁə=sɑ̃=sə=fε=ʁə=ʁə=maʁ=ke=ε=pø=tε=tʁə=vɔ=tʁə=ʁε=və 22
  paʁ=tiʁ=di=si=lε=pø=tεtʁəo=si 8
  sef=ɥiʁə=kuʁ=ʁiʁ=e=ʒa=mε=sa=ʁə=te=plə=ʁe=tus=sε=laʁ=mə=puʁ=ɑ̃=fɛ̃=kil=ɑ̃=ʁεs=tə=py=lε=pø=tε=tʁəo=si 29
  mε=nɔ̃=pa=puʁ=mwa 5
  mwaʒə=vø=zi=ʁə=tuʁ=ne=puʁ=pu=vwaʁ=mə=fε=ʁə=ʁə=maʁ=ke=ɑ̃=kɔ=ʁəe=mə=sɑ̃=tiʁ=o=si=li=bʁə=e=fjε=ʁə=ka=vɑ̃=ε=tʁə=ε=me=e=ʁεs=pεk=te=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=ka=vɑ̃ 44
  mε=puʁ=tɑ̃=sε=mwa=ki=a=de=si=de=də=paʁ=tiʁ=puʁ=plys=ʒa=mε=ziʁə=və=niʁ 20
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒys=tə=i=pɑ̃=se=mə=fε=plə=ʁe 11
  ʒys=təa=i=pɑ̃se=ʒə=mi=ma=ʒi=nə=i=ε=tʁə=e=di=ʁεs=te=ɑ̃=kɔ=ʁə=ka=tʁə=lɔ̃ɡ=a=ne 24
  mε=nɔ̃=mwa=ʒε=ʃwa=zi=la=plys=pʁoʃə=la=plys=fa=si=lə=dak=sε 16
  y=nə=e=ʁœ=ʁə 5
  œ̃=sə=ləe=ma=vi=tuʁnə=o=ko=ʃə=maʁ=tu=lə=mɔ̃=də=kʁwa=kə=sε=fa=si=lə=pʁɑ̃=dʁə=tu=sε=za=mi=ze=sə=ʁə=fɔʁ=me=œ̃=nu=vεllə=vi=a=tɑ̃=de=vwaʁ=mwa=ʒə=vu=di=kə=pø=tε=tʁə=sa=pa=se=mε 51
  la=ʃɑ̃sə=də=ma=vi=vjɛ̃də=mə=fi=je=ɑ̃=tʁə=lε=dwa 13
  ʒa=mε=mwa=mεmə=ʒo=ʁε=kʁy=pu=vwaʁ=sɑ̃=ny=i=e=o=tɑ̃=də=kεl=kœ̃ 18
  ʒa=mja=ʒo=ʁεʁə=də=viʁ=o=si=sɑ̃=si=blə=kə=sa=plə=ʁe=ɑ̃=ʁɑ̃=dy=œ̃=nɔ=ky=pa=sjɔ̃ 23
  o=mwɛ̃=ynə=fwa=paʁ=ʒuʁ=pɑ̃=se=a=vu=mə=fε=plə=ʁe 14
  ʒə=vu=dε=iʁə=tuʁ=ne=mε=la=pœʁ=dε=ʁə=vwaʁ=pø=tε=tʁəɔ̃=tεllə=ʃɑ̃=ʒe=pø=tε=tʁə=kə=ø=sa=ʃə=plys=kə=ʒεɡ=zis=te=u=nə=pɑ̃=sə=plys=za=mwa 37
  sɥiʒə=də=və=ny=œ̃=pa=se=puʁ=ø=ʒεs=pε=ʁə=bjɛ̃=kə=nɔ̃ 15
  lə=dø=pεʁ=sɔnə=lε=plys=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=sɔ̃=pa=si=lwɛ̃=də=mwa=mε 17
  sε=tu=kɔmə=ʒε=tεl=lmɑ̃=pœʁ=də=nə=plys=zε=tʁə=ʁjɛ̃=puʁ=ø 15
  puʁ=kwa=iʁə=tuʁ=ne=sil=mɔ̃=de=ʒa=u=blje=sil=nə=sɔ̃=ʒa=mε=də=mɑ̃=de=si=ʒə=vε=ʁə=və=niʁ=u=sil=nə=və=le=ply=ε=sə=mə=vwaʁ=e=kə=ʒə=ʁə=vjɛ̃ 40
  a=lɔʁ=kə=dwa=ʒə=fε=ʁə 7
  mə=di=ʁə=kə=ʒε=ε=pεʁ=dy 8
  u=i=ʁə=tuʁ=ne 5
  i=siʒə=mə=sɑ̃s=də=tʁo=ʒə=ʁis=plys=nə=paʁ=lə=plys 13
  mε=za=vεk=ʒə=vø=ʁə=tuʁ=ne 8
  ditə=mwa=kə=ʒə=pø=kə=vu=ma=ve=pa=ʁɑ̃=plase 12
  εsə=ve=pe=lε=se=mwa=o=mwɛ̃=i=kʁwa=ʁəœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=e=sε=tə=ɛ̃s=tɑ̃=sə=ʁa=œ̃=nis=tɑ̃=də=bɔ=nəʁ 26

  ʒys=tə=puʁ=vu=mi=mi=e=kat 8
  puʁ=vu=diʁəa=kεllə=pwɛ̃=ʒə=tjɛ̃=a=vu 9
  ʒvu=zε=mə=fɔʁ 4
  vɔtʁəa=mjə=ɑ̃=fɛ̃=ʒə=kʁwas=ve=ʁo=si=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=sis 14

  e=o=o=tʁə 4

PostScriptum

c’est pour vous Cath et Michèle ! ! ! !
bybye -xox-
vero666

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/09/2004 00:00Edeltayon

C’est vrai que c’est dur de quitter ses amis, pour une nouvelle vie. . . . .

Auteur de Poésie
24/09/2004 00:00Verowoofer666

OUI!!!! vrm !
merci ! du com
Véro! 666