Poeme : Ma Voie

Ma Voie

Cette société…
Concrétisation de la vie du travail et de l’argent,
Un haut poste sans talent,
Metro boulot dodo,
J’ai cherché ou était leur bonheur,
J’ai essayé cette voie… une fois,
Je n’ai rien trouvé d’intéressent,
Ni de mémorable,
Mon point vue et différent,
Peut être ne suis-je pas sur le même versant,
Je parcoure le versant à mon rythme,
Cette fois la j’ai regardé en bas,
Le vertige le malheur et ce nœud,
Un nœud dans ma gorge,
Mon cœur qui dans ses peines se gorge,
Cependant…
Je te remercie toi… moi,
Cette partie de moi qui ma fait si peur,
J’ai écouté cet autre moi,
J’ai compris pourquoi autant de haine émanait de moi,
Une promesse que je n’ai pas tenue,
Une de celle qu’on se doit de tenir,
Il y a de ça cinq ans je me suis promis,
De vivre heureux quoi qu’il arrive !
Je briserai ce stéréotype,
Mon bonheur sera de vivre…
Comme je l’entends !
Si l’argent et/ou la gloire font que tu es au dessus de moi,
Prépare toi a tomber de haut,
N’oublie pas de me regarder moi et mon sourire.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Voie

  cet=te=so=ci=é=té 6
  concré=ti=sa=tion=de=la=vie=du=tra=vail=et=de=lar=gent 14
  un=haut=pos=te=sans=talent 6
  me=tro=bou=lot=do=do 6
  jai=cher=ché=ou=é=tait=leur=bon=heur 9
  jai=es=sayé=cette=voie=u=ne=fois 8
  je=nai=rien=trou=vé=din=téres=sent 8
  ni=de=mé=mo=ra=ble 6
  mon=point=vue=et=dif=férent 6
  peut=être=ne=suis=je=pas=sur=le=mê=me=ver=sant 12
  je=par=coure=le=ver=sant=à=mon=ryth=me 10
  cette=fois=la=jai=re=gar=dé=en=bas 9
  le=ver=tige=le=malheur=et=ce=nœud 8
  un=nœud=dans=ma=gor=ge 6
  mon=cœur=qui=dans=ses=peines=se=gorge 8
  ce=pen=dant 3
  je=te=re=mer=cie=toi=moi 7
  cette=par=tie=de=moi=qui=ma=fait=si=peur 10
  jai=é=cou=té=cet=autre=moi 7
  jai=com=pris=pour=quoi=au=tant=de=haineé=ma=nait=de=moi 13
  une=pro=mes=se=que=je=nai=pas=te=nue 10
  une=de=cel=le=quon=se=doit=de=te=nir 10
  il=y=a=de=ça=cinq=ans=je=me=suis=pro=mis 12
  de=vivre=heu=reux=quoi=quil=ar=rive 8
  je=brise=rai=ce=sté=réo=ty=pe 8
  mon=bon=heur=se=ra=de=vi=vre 8
  com=me=je=len=tends 5
  si=lar=gent=et=s=la=sh=ou=la=gloire=font=que=tu=es=au=des=sus=de=moi 19
  pré=pare=toi=a=tom=ber=de=haut 8
  nou=blie=pas=de=me=re=gar=der=moi=et=mon=sou=rire 13
 • Phonétique : Ma Voie

  sεtə sɔsjete…
  kɔ̃kʁetizasjɔ̃ də la vi dy tʁavaj e də laʁʒe,
  œ̃-o pɔstə sɑ̃ talɑ̃,
  mεtʁo bulo dɔdo,
  ʒε ʃεʁʃe u etε lœʁ bɔnœʁ,
  ʒε esεje sεtə vwa… ynə fwa,
  ʒə nε ʁjɛ̃ tʁuve dɛ̃teʁəse,
  ni də memɔʁablə,
  mɔ̃ pwɛ̃ vɥ e difeʁɑ̃,
  pø εtʁə nə sɥi ʒə pa syʁ lə mεmə vεʁsɑ̃,
  ʒə paʁkuʁə lə vεʁsɑ̃ a mɔ̃ ʁitmə,
  sεtə fwa la ʒε ʁəɡaʁde ɑ̃ ba,
  lə vεʁtiʒə lə malœʁ e sə neyd,
  œ̃ neyd dɑ̃ ma ɡɔʁʒə,
  mɔ̃ kœʁ ki dɑ̃ sε pεnə sə ɡɔʁʒə,
  səpɑ̃dɑ̃…
  ʒə tə ʁəmεʁsi twa… mwa,
  sεtə paʁti də mwa ki ma fε si pœʁ,
  ʒε ekute sεt otʁə mwa,
  ʒε kɔ̃pʁi puʁkwa otɑ̃ də-εnə emanε də mwa,
  ynə pʁɔmεsə kə ʒə nε pa tənɥ,
  ynə də sεllə kɔ̃ sə dwa də təniʁ,
  il i a də sa sɛ̃k ɑ̃ ʒə mə sɥi pʁɔmi,
  də vivʁə œʁø kwa kil aʁivə !
  ʒə bʁizəʁε sə steʁeɔtipə,
  mɔ̃ bɔnœʁ səʁa də vivʁə…
  kɔmə ʒə lɑ̃tɑ̃ !
  si laʁʒe e slaʃ u la ɡlwaʁə fɔ̃ kə ty ε o dəsy də mwa,
  pʁepaʁə twa a tɔ̃be də-o,
  nubli pa də mə ʁəɡaʁde mwa e mɔ̃ suʁiʁə.
 • Syllabes Phonétique : Ma Voie

  sε=tə=sɔ=sj=e=te 6
  kɔ̃=kʁe=ti=za=sjɔ̃də=la=vi=dy=tʁa=vaj=e=də=laʁ=ʒe 14
  œ̃-o=pɔs=tə=sɑ̃=ta=lɑ̃ 7
  mε=tʁo=bu=lo=dɔ=do 6
  ʒε=ʃεʁ=ʃe=u=e=tε=lœ=ʁə=bɔ=nœʁ 10
  ʒε=e=sε=je=sε=tə=vwa=y=nə=fwa 10
  ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=tʁu=ve=dɛ̃=te=ʁə=se 10
  ni=də=me=mɔ=ʁa=blə 6
  mɔ̃=pwɛ̃=vɥ=e=di=fe=ʁɑ̃ 7
  pø=εtʁə=nə=sɥi=ʒə=pa=syʁ=lə=mε=mə=vεʁ=sɑ̃ 12
  ʒə=paʁ=kuʁə=lə=vεʁ=sɑ̃=a=mɔ̃=ʁit=mə 10
  sε=tə=fwa=la=ʒε=ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=ba 10
  lə=vεʁ=tiʒə=lə=ma=lœʁ=e=sə=ne=yd 10
  œ̃=ne=yd=dɑ̃=ma=ɡɔʁ=ʒə 7
  mɔ̃=kœʁ=ki=dɑ̃=sε=pε=nə=sə=ɡɔʁ=ʒə 10
  sə=pɑ̃=dɑ̃ 3
  ʒə=tə=ʁə=mεʁ=si=twa=mwa 7
  sε=tə=paʁ=tidə=mwa=ki=ma=fε=si=pœʁ 10
  ʒε=e=ku=te=sεt=o=tʁə=mwa 8
  ʒε=kɔ̃=pʁi=puʁ=kwa=o=tɑ̃=də-εnəe=ma=nε=də=mwa 13
  y=nə=pʁɔ=mε=sə=kə=ʒə=nε=pa=tənɥ 10
  y=nə=də=sεl=lə=kɔ̃sə=dwa=də=tə=niʁ 10
  il=i=adə=sa=sɛ̃k=ɑ̃=ʒə=mə=sɥi=pʁɔ=mi 11
  də=vi=vʁə=œ=ʁø=kwa=kil=a=ʁi=və 10
  ʒə=bʁi=zə=ʁεs=ə=ste=ʁe=ɔ=ti=pə 10
  mɔ̃=bɔ=nœ=ʁə=sə=ʁa=də=vi=vʁə 9
  kɔ=mə=ʒə=lɑ̃=tɑ̃ 5
  si=laʁ=ʒe=e=slaʃ=u=la=ɡlwaʁə=fɔ̃=kə=ty=ε=o=də=sy=də=mwa 17
  pʁe=pa=ʁə=twa=a=tɔ̃=be=də-o 9
  nu=bli=padə=mə=ʁə=ɡaʁ=de=mwa=e=mɔ̃=su=ʁiʁə 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.